เมนูหลัก
 • หน้าแรก


 •  
  กระดานข่าว

  โปรโมชั่น

  Hi...Sapporo 5D3N

  ทะเลสาบโทยะ - ภูเขาไฟโชวะ

  หมีสีน้ำตาล - หมู่บ้านไอนุ 

  หุบเขาจิโกกุดานิ - โนโบริเบทสึ

  โอตารุ - ซัปโปโร

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม....

  โปรแกรมทัวร์

   

  สวนสนุกล๊อตเต้เวิลด์
    หน้าแรก > ตั๋ว JR Rail Pass >

  รายละเอียด

  JR RAILPASS คือบัตรโดยสารที่สามารถใช้ในการเดินทางภายในประเทศญี่ปุ่น ด้วยเครือข่ายเส้นทางคมนาคมที่บริหารงานโดย JR (ได้แก่รถไฟ รถบัส รถไฟสำหรับเดินทางเข้าเมืองซึ่งให้บริการจากสนามบิน รถไฟหัวกระสุนหรือชินคันเซ็น (SHINKANSEN/BULLET TRAIN)รวมทั้งเรือข้ามฟาก) ซึ่งทำให้ผู้สนใจที่ต้องการเดินทางไปสัมผัสประสบการณ์การท่องเที่ยวใน ญี่ปุ่นด้วยตนเองได้รับความสะดวกสบาย รวดเร็วและที่สำคัญคือความประหยัดที่แม้แต่ชาวญี่ปุ่นเองยังแอบอิจฉา

   

  JR Rail pass คือ ตั๋วรถไฟราคาพิเศษ สำหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ที่ต้องการเดินทางไปท่องเที่ยวยังประเทศญี่ปุ่น  ระยะเวลาการใช้เริ่มต้นที่ 7 วัน 14 วันและ 21 วัน มีทั้งราคาเด็กและราคาผู้ใหญ่ รายละเอียดตามตารางด้านล่าง ซึ่งบัตรประเภทนี้ไม่มีจำหน่ายในประเทศญี่ปุ่น  JR Rail Pass แบ่งเป็นสองชนิดคือ :
  1. Green Class ( สำหรับชั้น First Class Green Car )
  2. Ordinary Class ( สำหรับชั้น Tourist Class )


  JR RAILPASS
  ประเภทใช้ได้ทุกภูมิภาคในประเทศญี่ปุ่น โดยแบ่งออกเป็นแบบ Ordinary และ Green

  ประเภท

  ระยะเวลา

  ราคาผู้ใหญ่

  ราคาเด็ก*1

  Ordinary

  7 วัน

  28,300 เยน

  14,150 เยน

  14 วัน

  45,100 เยน

  22,550 เยน

  21 วัน

  57,700 เยน

  28,850 เยน

  Green*2

  7 วัน

  37,800 เยน

  18,900 เยน

  14 วัน

  61,200 เยน

  30,600 เยน

  21 วัน

  79,600 เยน

  39,800 เยน

  *1ราคาเด็ก สำหรับกรณีที่เด็กมีอายุ 6-11 ขวบ โดยต้องดูวันเดือนปีเกิดในหนังสือเดินทางเป็นหลักซึ่งต้องครอบคลุมระยะเวลา ในการใช้บัตร JR RAILPASS เมื่อเดินทางในประเทศญี่ปุ่นด้วย
  *2บัตร JR RAILPASSประเภท Green จะใช้สำหรับขบวนรถไฟหัวกระสุน (SHINKANSEN) ในตู้รถ (Car No.) ที่ 1-4 เท่านั้น ซึ่งมีความแตกต่างจาก Ordinaryเพียงแค่มีเบาะที่นั่งที่กว้างกว่าและระยะห่างระหว่างเบาะที่นั่ง มากกว่าเท่านั้น

  ** ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

   

  คุณสมบัติของผู้ซื้อตั๋ว JR Rail Pass

  1.ต้องเป็นชาวต่างชาติที่ไม่ใช่คนญี่ปุ่น ซึ่งต้องการเดินทางไปท่องเที่ยวยังประเทศญี่ปุ่น และถือวี 

    ซ่าเป็นนักท่องเที่ยว (Temporary Visitor) เท่านั้น

  2.ผู้ถือสัญชาติญี่ปุ่นที่สามารถซื้อตั๋วนี้ได้ ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

    - มีถิ่นฐานถาวรนอกประเทศญี่ปุ่น หรือพำนักอาศัย ณ ต่างประเทศเป็นการถาวร และต้องถือวีซ่าเป็น   

       Resident

     -สมรสกับชาวต่างชาติและพำนัก ณ ประเทศนั้นเป็นการถาวร

  เอกสารที่ต้องใช้ในการซื้อบัตร JR Rail Pass

     - สำเนาหนังสือเดินทาง

     - สำเนาวีซ่าประเทศญี่ปุ่น ประเภทชั่วคราว (Temporary Visitor)
   *ผู้ถือหนังสือเดินทางที่ได้รับการยกเว้นมิต้องขอวีซ่าประเทศญี่ปุ่น ให้ใช้สำเนาหนังสือเดินทางเท่านั้น

   

  ขั้นตอนและข้อจำกัดของการใช้ตั๋ว JR Rail Pass

  1.การซื้อตั๋ว ต้องระบุชื่อผู้ใช้ตั๋วเป็นหนังสือภาษาอังกฤษ สะกดตาม Passport และชำระเงินเต็มจำนวน    

     สามารถจ่ายเงินไทย    ใช้อัตราแลกเปลี่ยนธนาคารกรุงเทพ  ณ วันที่ซื้อ (ต้องตรวจสอบอัตรา

     แลกเปลี่ยนที่ถูกต้องกับบริษัทก่อนชำระเงิน)

  2.เมื่อมีการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทฯ จะออกเอกสาร (Exchange Order) สำหรับนำไปใช้ 

     แลกเปลี่ยนเป็นตั๋ว JR

  3.เมื่อเดินทางถึงประเทศญี่ปุ่นแล้ว กรุณานำเอกสารที่ทางบริษัทฯ ออกให้ (Exchange Order) ไปใช้

     แลกเป็นตั๋ว JR ณ สถานีแรกที่จะใช้บริการ พร้อมแสดงหนังสือเดินทางและวีซ่าประเภทชั่วคราวต่อ 

     เจ้าหน้าที่ (เอกสารที่ทางบริษัทฯ ออกให้ ไม่สามารถนำไปใช้เป็นตั๋ว JR) และแจ้งวันที่จะเริ่มใช้ตั๋ว  

     (วันที่เริ่มใช้ตั๋วไม่จำเป็นต้องเป็นวันที่ไปแลกตั๋ว)

  4.Exchange Order ไม่สามารถเปลี่ยนชื่อผู้ใช้ตั๋วได้

  5.หาก Exchange Order หรือ Rail Pass Ticket หาย จะไม่สามารถกระทำการใดๆ ได้

  6.ตั๋วจะมีอายุ 3 เดือนนับจากวันที่ทางบริษัทออกเอกสารสำหรับใช้เปลี่ยนเป็นตั๋ว JR ให้ หากไม่มีการ

    ใช้ตั๋วภายในระยะเวลาดังกล่าว เอกสารนี้จะกลายเป็นโมฆะ ไม่สามารถนำมาใช้ได้อีก หรือ ไม่

     สามารถนำกลับมา Refund คืนได้

  7.วันหมดอายุของตั๋ว JR จะขึ้นอยู่กับประเภทของตั๋วที่ซื้อ เช่น 7 วัน, 14 วัน หรือ 21 วัน โดยจะเริ่ม

     นับตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้บริการตั๋ว JR

  8.กรณีส่งตั๋วทำ Refund จะโดนหัก 5% ของราคาหน้าตั๋ว

     ตั๋วนี้ใช้ได้กับบริการของ JR Rail Way Group ทุกประเภท โดยสังเกตสัญลักษณ์ "JR" เป็นสำคัญ

     สำหรับรถไฟ ชินคันเซนแบบ NOZOMI, รถไฟแบบ SUPER-EXPRESS และ LIMITED-EXPRESS    

     ตั๋วนี้อาจใช้ได้หรือใช้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและข้อกำหนดของ JR โปรดสอบถามเพื่อให้เจ้าหน้าที่

     ตรวจสอบ

  9.การสำรองที่นั่ง ใช้ Rail Pass Ticket นี้ได้ โดยไม่ต้องจ่ายเงินค่าสำรองที่นั่ง Rail Pass Ticket ได้

     รวมค่าสำรองที่นั่งแล้ว

  10.บัตรนี้ไม่สามารถซื้อได้ในประเทศญี่ปุ่น การซื้อต้องซื้อจากนอกประเทศญี่ปุ่น ตามบริษัทท่องเที่ยว

      ที่เป็นตัวแทนจำหน่ายในกรุงเทพฯ หรือสายการบินออลนิปปอนแอร์เวย์

  11.บัตรนี้สงวนสิทธิ์เฉพาะชาวต่างชาติที่จะเดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่นเท่านั้น

   

  ข้อควรระวัง

  การนำใบแลกเปลี่ยนตั๋วของบริษัท ไปแลกเป็นตั๋ว JR ต้องแสดงหนังสือเดินทางต่อเจ้าหน้าที่ หากวีซ่าของท่าน ระบุวัตถุประสงค์ในการเดินทางเป็นอย่างอื่น อาทิ Trainee, Entertainer หรืออื่นๆ นอกเหนือจาก Temporary Visitor ท่านจะไม่สามารถแลกตั๋วได้

   

  ขอบคุณที่อุดหนุน

   

  บริษัท ซี-ฮิลล์ มาเนีย แทรเวล จำกัด

  111/1 ห้อง 1 ซอยสุขุมวิท 55 (ทองหล่อ5) แขวงคลองตันหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพ 10110
  โทร 02-392-9220 / 086-330-5660แฟกซ์ 02-392-9221
  All site contents copyright ©2007-2010