เมนูหลัก
 • หน้าแรก


 •  ประกาศ !!! คนไทยไปญี่ปุ่นไม่ต้องขอวีซ่าแล้วจ้า สนใจไปเที่ยวเอง มีบริการรับจองห้องพักที่ญี่ปุ่น ราคาพิเศษ ติดต่อได้ที่ 02-392-9220

  กระดานข่าว

  โปรโมชั่น

  Hi...Sapporo 5D3N

  ทะเลสาบโทยะ - ภูเขาไฟโชวะ

  หมีสีน้ำตาล - หมู่บ้านไอนุ 

  หุบเขาจิโกกุดานิ - โนโบริเบทสึ

  โอตารุ - ซัปโปโร

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม....

  โปรแกรมทัวร์

   

  สวนสนุกล๊อตเต้เวิลด์
    หน้าแรก > ทัวร์ยุโรป >

  รายละเอียด

  TG WINTER PROMOTION 

  สวิตเซอร์แลนด์-เยอรมัน-ฝรั่งเศส 8 วัน  

      

   

  กำหนดการเดินทาง                 18 -25 ธันวาคม 2556 

   

  วันแรก                                  กรุงเทพฯ 

  22.00 น.    คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรรณภูมิ เคาน์เตอร์ D10-12 เช็คบัตรโดยสารหมู่คณะสายการบินไทย ใช้ประตูทางเข้า 2- 4

                 เจ้าหน้าที่จากทางบริษัทฯ และหัวหน้าทัวร์ รอให้การต้อนรับเเละอำนวยความสะดวก ในการเช็คบัตรโดยสารพร้อมสัมภาระของท่าน

  วันที่สอง                               กรุงเทพฯ -ซูริค-เบิร์น – อินเทอร์ลาเก้น - ลูเซิร์น

  00.20น.     ออกเดินทางโดยเที่ยวบิน TG 971 บินตรงสู่เมืองซูริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

  (มีบริการอาหารค่ำและอาหารเช้าบนเครื่อง)

  08.00 น. การบินไทย นำท่านเดินทางถึงสนามบินซูริค หลังผ่านการตรวจรับสัมภาระเรียบร้อย นำท่านเดินทางสู่กรุงเบิร์น เพื่อชมตัวเมืองเก่าที่อาคารบ้านเรือนยังได้รับการดูแลรักษาไว้เป็นอย่างดีเหมือนเมื่อหลายร้อยปีก่อน จนองค์การยูเนสโก้ประกาศให้เป็นหนึ่งในเมืองมรดกโลกด้านวัฒนธรรม นำท่านถ่ายรูปกับอาคารรัฐสภาของประเทศ และหอนาฬิกาประจำเมือง แวะชมบ่อเลี้ยงหมีสีน้ำตาลที่เป็นสัญลักษณ์ของกรุงเบิร์น

  เที่ยง          รับประทานอาหารกลางวัน ณ.ภัตตาคารพื้นเมือง  

  บ่าย            นำท่านเดินทางสู่เมืองอินเทอร์ลาเก้น (INTERLAKEN) เมืองสวยในหุบเขาที่ตั้งริมฝั่งของ 2 ทะเลสาบคือทะเลสาบธุนน์และเบรียนซ์ให้เวลาท่านพักผ่อนเดินเล่นชมเมืองหรือช้อปปิ้งตามอัธยาศัย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองลูเซิร์น (LUCERN) เมืองท่องเที่ยวอันดับหนึ่งของสวิส  นำท่านชมเมืองลูเซิร์น ถ่ายรูปกับอนุสาวรีย์สิงโต ให้ท่านมีเวลาอิสระเดินเล่นชมทะเลสาบลูเซิร์นที่ได้ชื่อว่าถูกถ่ายรูปมากที่สุด รวมทั้งสะพานไม้สัญลักษณ์ของเมืองลูเซิร์น และเลือกซื้อของที่ระลึก สินค้าคุณภาพดีของสวิส อาทิ นาฬิกาดัง, ช็อคโกแลต, มีดพับของทหารสวิส ฯลฯ

  ค่ำ              รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร จีน จากนั้น นำท่านเข้าที่พักโรงแรม GRAND EUROPE หรือเทียบเท่า

   

  วันที่สาม                               ลูเซิร์น – ยอดเขาทิตลิส – น้ำตกไรน์-ทะเลสาบทิทิเซ่ ( เยอรมัน ) - ป่าดำ

  เช้า             รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 

               นำท่านเดินทางเดินทางสู่ เมืองแองเกิลเบิร์ก เพื่อนำท่านขึ้นกระเช้าไฟฟ้า เคเบิลคาร์ สู่ ยอดเขาทิตลิส ด้วยความสูงถึง 3,020 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล ที่ท่านจะได้โอกาสสัมผัสกับกระเช้าไฟฟ้าที่หมุนรอบตัวเองไปด้วยในขณะที่เคลื่อนที่เพื่อท่านจะได้ชื่นชมกับทัศนียภาพที่สวยงามของเทือก เขาแอลป์ในแบบ 360 องศา นำท่านเดินเล่นชม ถ้ำน้ำแข็ง-เดินข้ามสะพานแขวนที่สูงที่สุดในสวิส  ให้เวลาท่านสนุกกับเล่นหิมะ ถ่ายรูป ชื่นชมกับวิวสวยๆอย่างเต็มที่

  กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนยอดเขา

  บ่าย      นำท่านเดินทางลงจากยอดเขา และเดินทางสู่เมืองลูเซิร์น อิสระให้ท่านเดินเล่นในเมืองเก่าและเป็นย่านช้อปปิ้งใหญ่

  ของลูเซิร์น ให้ท่านเลือกซื้อสินค้าคุณภาพดีของสวิส อาทิ นาฬิกาสวิสทุกยี่ห้อ – มีดพกอเนกประสงค์ของทหารสวิส

  ช็อคโกแลต ฯลฯ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองชาฟเฮาเซ่น เพื่อชื่นชมความสวยงามของน้ำตกไรน์ น้ำตกที่มีขนาดใหญ่และสวยงามที่สุดในสวิส ก่อนนำท่านเดินทางข้ามพรมแดนสู่เยอรมัน ลัดเลาะไปตามเส้นทางเข้าสู่อุทยานแห่งชาติแบล็คฟอเรสท์หรือป่าดำ นำท่านเข้าที่พัก โรงแรม HOFGUT STERNEN หรือเทียบเท่า

  ค่ำ           รับประทานอาหารค่ำในโรงแรม 

   

  วันที่สี่                                     ป่าดำ – ทะเลสาบทิทิเซ่  - ดิจอง (ฝรั่งเศส)

  เช้า             รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 

  จากนั้นนำท่านเดินทางเมือง ทิทิเซ่ เมืองเล็กๆริมทะเลสาบทิทิ ใจกลางเขตป่าดำ ที่มีความอุดมสมบูรณของป่าไม้สนที่ขึ้นกันแน่นจนหนาทึบเมื่อมองจากที่ไกลๆจะเห็นเป็นผืนป่าสีดำๆ จนเป็นชื่อที่มาของคำว่า ป่าดำ ให้ท่านเดินเล่นชมธรรมชาติที่สวยงาม พร้อมเลือกซื้อสินค้าคุณภาพของป่าดำอาทิ นาฬิกากุ๊กกรู-เครื่องไม้แกะสลัก กล่องดนตรีขาหมูรมควัน ฯลฯ

  กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง

  บ่าย      นำท่านเดินทางข้ามพรมแดนเข้าสู่ประทศฝรั่งเศส ที่เมืองดิจอง เมืองศูนย์กลางของการศึกษาในแคว้นเบอร์กันดี ให้ท่านเดิน

  เล่นชมเมืองเก่าที่สวยงาม หรืออาจเดินเล่นช้อปปิ้งสบายๆ

  ค่ำ           รับประทานอาหารค่ำ ณ.ภัตตาคารจีน จากนั้นนำเข้าที่พัก โรงแรม HOLIDAY INNDIJON หรือเทียบเท่า

   

  วันที่ห้า                                  ดิจอง – แวร์ซายน์ - ปารีส

  เช้า         รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 

  นำท่าน ออกเดินทางสู่ เมืองแวร์ซายน์  เมืองที่ตั้งของพระราชวังแวร์ซายน์ พระราชวังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของฝรั่งเศส

  เพื่อนำท่านเข้าชม ภายในของพระราชวังแวร์ซายน์ พร้อมฟังบรรยายจากมัคคุเทศก์ท้องถิ่น เพื่อให้ท่านได้ทราบถึงประวัติและความหมายของผลงานศิลปะที่ตกแต่งอยู่ในแต่ละห้องเดินผ่านห้องท้องพระโรงกระจก Hall of Mirror ที่สวยงาม สถานที่พระยาโกษา ทูตเอกจากอยุธยาเข้าเฝ้าพระเจ้าหลุยส์ที่ 14 และยัง          เป็นห้องที่เซ็นสนธิสัญญาแวร์ซายน์หลังสงครามโลกครั้งที่ 1 ให้เวลาท่านเดินเล่นภายในพระราชวังและอุทยานด้านหลัง

  เที่ยง      รับประทานอาหารกลางวัน ณ.ภัตตาคารจีน 

  บ่าย     นำท่านเดินทางต่อสู่ กรุงปารีส มหานครแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศส ที่สวยงามและโด่งดัง ด้วยสถาปัตยกรรมของอาคารบ้านเรือน ประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจ แฟชั่นดีไซน์เนอร์ แบรนด์เนมที่โด่งดัง   นำท่านช้อปปิ้งสินค้าราคาพิเศษใน ร้านดิวตี้ฟรีชื่อดังของปารีส 

  ค่ำ           รับประทานอาหารค่ำ ณ.ภัตตาคารพื้นเมือง จากนั้น นำท่านเข้าที่พักโรงแรม NOVOTEL LA DEFENSE หรือเทียบเท่า

   

  วันที่หก                                 ปารีส – ชมเมือง - ช้อปปิ้ง

  เช้า         รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 

  นำท่านนั่งรถชมเมืองปารีส แวะจอดรถถ่ายรูปกับสถานที่สำคัญๆ อาทิ วิหารโดมอินวาลิด-หอคอยไอเฟิล-จัตุรัสคองคอร์ต-ถนนชองมป์เอลิเซ่-ประตูชัย  ชมมหาวิหารนอทรดามที่สวยงามและโดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมแบบโกธิคและกระจกสีสแตนกลาส วิหารนี้ตั้งอยู่บนเกาะกลางแม่น้ำแซนต์ และมีอายุถึง 850 ปีนับเป็นศาสนสถานที่สำคัญของปารีส  จากนั้นนำท่านลงเรือบาโตว์มุชเพื่อล่องเรือชมความสวยงามของอาคารบ้านเรือนที่ตั้งอยู่ ริม 2 ฝั่งแม่น้ำแซนต์

  เที่ยง      รับประทานอาหารกลางวัน ณ.ภัตตาคารจีน 

  บ่าย      นำท่านช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนม ชื่อดังหลากหลายในห้างสรรพสินค้าที่โด่งดัง  

  ค่ำ           รับประทานอาหารค่ำ ณ.ภัตตาคารไทย ก่อนนำท่านเดินทางกลับที่พัก  

   

  วันที่เจ็ด                                ปารีส –  กรุงเทพฯ

  เช้า         รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 

                  นำท่านเดินทางสู่สนามบินชาร์ลส เดอ โกลล์ ปารีส  เพื่อผ่านขั้นตอนการทำคืนภาษี – เช็คบัตรโดยสาร ตรวจหนังสือเดินทางเพื่อเดินทางกลับกรุงเทพฯ

  13.30 น.  ออกเดินทางโดยเที่ยวบินที่  TG 931 ด้วยเครื่องบิน Airbus A380 บินตรงสู่กรุงเทพฯ

  (มีอาหารค่ำและอาหารเช้าบริการบนเครื่อง)

   

  วันที่แปด                              กรุงเทพฯ 

  06.30 น.    เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

   

   

   

  อัตราค่าบริการ            18 25 ธ.ค.56

  พักห้องคู่ท่านละ                              67,900        บาท

  พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ                           8,000       บาท

  บัตรโดยสารของการบินไทยที่เสนอเป็นราคาพิเศษไม่มีราคาเด็ก

  เงื่อนไขการจองทัวร์

  1. กรุณาวางเงินมัดจำ ท่านละ 20,000 บาท โดยโอนเข้าบัญชี ที่นั่งจะยืนยันเมื่อได้รับค่ามัดจำแล้วเท่านั้น
  2. หากมีการยกเลิการจอง หลังจากที่ชำระค่ามัดจำเรียบร้อยแล้ว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำ เนื่องจากเป็นทัวร์ราคาพิเศษ บริษัทฯ ได้ชำระค่าตั๋วเครื่องบินล่วงหน้า  (โดยยังมิได้รวมภาษีสนามบิน และภาษีน้ำมัน) ให้กับสายการบินไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
  3. หลังจากชำระค่ามัดจำแล้ว สามารถเปลี่ยนชื่อผู้เดินทางได้ ก่อนที่บริษัทฯ จะทำการยื่นวีซ่า ซึ่งจะทำการยื่นวีซ่า ล่วงหน้า 1 เดือนครึ่ง- 2 เดือน ก่อนการเดินทาง เนื่องจากช่วงที่เดินทางใกล้วันคริสมาร์ตและปีใหม่ อาจทำให้คิวของการยื่นล่าช้า และวีซ่าออกไม่ทันกำหนดการเดินทาง หากยื่นวีซ่าและออกบัตรโดยสารแล้ว จะต้องชำระค่าเปลี่ยนชื่อและค่าภาษีน้ำมันที่ปรับเปลี่ยน โดยประมาณ ท่านละ 3,500 บาท และต้องยื่นวีซ่าเดี่ยวในกรณีที่สถานฑูตมีคิวให้ยื่น และต้องชำระค่าวีซ่าใหม่ท่านละ 4,000 บาท
  4. การชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ ต้องชำระก่อนการเดินทาง ภายใน 15 วันทำการ
  5. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการคืนค่าทัวร์ทั้งหมด กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทำให้คณะเดินทางไม่ครบตามจำนวนที่บริษัทฯ กำหนดไว้ เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทฯ และผู้เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกันบริษัทฯ ต้องนำไปชำระค่าเสียหายต่าง ๆ ที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน
  6. กรณีเจ็บป่วย บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่ามัดจำทั้งหมด เนื่องจากเหตุผลในข้อ 2 และหากมียกเลิกหลังจากออกบัตรโดยสารและทำการยื่นวีซ่าแล้ว บริษัทฯ จะทำการคืน

  เงินได้หรือไม่ ขึ้นอยู่กับสายการบิน, วีซ่า ตลอดจนค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น ณ ประเทศที่เราเดินทาง  

  1. กรณียื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมัติวีซ่าจากทางสถานฑูต บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่ามัดจำ และค่าทัวร์
  2. กรณีวีซ่าผ่านแล้ว แจ้งยกเลิกก่อน หรือ หลังออกบัตรโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ไม่คืนค่ามัดจำ และค่าทัวร์
  3. ค่าทัวร์พิเศษนี้ยังไม่ได้รวมค่าทิปคนขับรถ, มัคคุเทศก์ท้องถิ่น และหัวหน้าทัวร์ไทยซึ่งต้องชำระเพิ่มท่านละ 1,000 บาท  และบริษัทฯ จะขอเก็บพร้อมค่าทัวร์ส่วนที่เหลือก่อนการเดินทาง

   

  อัตรานี้รวมบริการ
  • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับโดยสายการบินไทย ชั้นประหยัด  เส้นทาง กรุงเทพฯ-โรม // ปารีส-กรุงเทพฯ
  • ค่าโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ (สองท่านต่อหนึ่งห้อง)
  • ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ, ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการ, ค่ารถรับส่งระหว่างนำเที่ยวตามรายการที่ระบุ
  • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
  • ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทจากกรุงเทพฯ  ที่คอยอำนวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
  • ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าเชงเก้น
  • ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
  • ค่าภาษีน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าประกันภัยการเดินทางที่มีการเรียกเก็บจากสายการบิน ซึ่งเป็นอัตราเรียกเก็บ ณ วันที่  31 พ.ค. 2556 และท่านต้องชำระเพิ่ม หากมีการเรียกเก็บเพิ่มจากสายการบิน
  • ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด (20 กิโลกรัมต่อท่าน)
  • ค่าธรรมเนียมการทำหนังสือเดินทาง
  • ค่าทิปคนขับรถ-ไกด์ท้องถิ่น-ร้านอาหาร ในยุโรป และหัวหน้าทัวร์ ต้องเก็บเพิ่มจากราคาทัวร์อีกท่านละ 1,000 บาท
  • ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านจะต้องดูแลกระเป๋าและทรัพย์สินด้วยตัวท่านเอง
  • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเองค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีดฯลฯ
  • ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
  • ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว
  • สำหรับราคานี้บริษัทฯ จะไม่รวมค่าภาษีท่องเที่ยวหากมีการเก็บเพิ่ม
  • ค่าประกันการเดินทางที่นอกเหนือจากรายการทัวร์
  • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%  และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
   
  อัตรานี้ไม่รวมบริการ

   

  หมายเหตุ

  • รายการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมที่พักในต่างประเทศ  เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯ บริษัทฯจะคำนึงถึงความสะดวกของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
  • กรณีที่มีการเกิดภัยธรรมชาติ ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศที่ผู้เดินทางกำลังจะไป หากมีเหตุการณ์ต่างๆ เกิดขึ้นและมีเหตุทำให้การเดินทาไม่สามารถออกเดินทางตามกำหนดได้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน จนกว่าจะได้รับการยืนยันจากสายการบิน โรงแรม  หรือหน่วยงานจากต่างประเทศที่บริษัททัวร์ติดต่อว่าสามารถคืนเงินได้
  • บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองห้ามผู้เดินทาง เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือสิ่งของห้ามนำเข้าประเทศ  เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย  หรือด้วยเหตุผลใดๆก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว  ทางบริษัทฯไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจำนวนทั้งหมดหรือบางส่วน
  • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่สถานทูตงดออกวีซ่า อันสืบเนื่องมาจากตัวผู้โดยสารเอง
  • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าวที่พำนักอยู่ในประเทศไทย
   

   

  เอกสารในการขอวีซ่า  (โดยยื่นขอวีซ่าหมู่คณะที่สถานทูตฝรั่งเศส)  
  (โดยยื่นขอวีซ่าหมู่คณะที่สถานทูตฝรั่งเศส) ผู้สมัครกรุณาลงลายมือชื่อ 2 จุด ในช่องหมายเลข 37 และช่องสุดท้ายซึ่งเป็นช่องสำหรับลงลายมือชื่อของผู้สมัครทุกท่านให้เรียบร้อย

  ผู้เดินทางต้องเตรียมเอกสารตามที่สถานทูตกำหนด  โดยบริษัททัวร์จะรับเอกสารมาพิจารณาก่อน และหากต้องการสิ่งใดเพิ่มเติมจะแจ้งกลับแก่ผู้เดินทางทุกท่าน และบริษัทฯ ขอแจ้งให้ท่านทราบว่าจะต้องรวบรวมเอกสารของทุกท่านให้ครบถ้วนและสมบูรณ์ จึงจะทำการยื่นวีซ่าได้โดยยื่นวีซ่าเป็นหมูคณะ และทุกท่านจะต้องเดินทางไปและกลับพร้อมคณะเท่านั้น และจะต้องทำการนัดหมายการยื่นวีซ่าหมู่คณะกับสถานทูตก่อนจึงจะทำการยื่นวีซ่าได้  ดังนั้นบริษัทฯ จึงต้องขอความร่วมมือในการเตรียมเอกสารให้ครบถ้วนและสมบูรณ์พร้อมเบอร์โทร.ทั้งที่ทำงานและบ้านและมือถือตามรายละเอียดด้านล่างและกรอกข้อมูลตามใบกรอกข้อมูลที่แนบมาพร้อมกันนี้  ส่วนเอกสารเกี่ยวกับด้านการทำงาน, ใบเปลี่ยนชื่อ, ใบเปลี่ยนนามสกุล, ใบทะเบียนสมรส หรือใบหุ้นส่วนต่างๆ หรือเอกสารใดๆ ที่เป็นภาษาไทย (ยกเว้น ทะเบียนบ้านและบัตรประชาชน) กรุณาแนบฉบับแปลภาษาอังกฤษมาด้วย  (สำเนาบัตรข้าราชการใช้แทนบัตรประชาชนไม่ได้)

  • หนังสือเดินทางมีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือน
   • โดยนับวันเริ่มเดินทางเป็นหลัก หากนับแล้วเกิน 6 เดือนหนังสือเดินทางนี้สามารถใช้ได้ แต่หากนับแล้วต่ำกว่า 6 เดือน ผู้เดินทางจะต้องไปยื่นคำร้องขอทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่ที่กองหนังสือเดินทาง
   • หน้าหนังสือเดินทางจะต้องมีหน้าว่างสำหรับวีซ่าอย่างน้อยไม่ต่ำกว่า 3 หน้า 
   • หากท่านเปลี่ยนหนังสือเดินทางเล่มใหม่ กรุณาเตรียมเล่มเก่าให้ด้วยเนื่องจากประวัติการเดินทางของท่านจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการยื่นคำร้องขอวีซ่า
   • ท่านที่มีปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออกและไม่จำเป็นต้องส่งให้กับบริษัททัวร์ หากมีการสูญหาย บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อปกหนังสือเดินทางนั้นๆ

   

  • รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป เน้นหน้าใหญ่ 

  -         ฉากหลังสีขาวเท่านั้น เนื่องจากสถานทูตจะต้องสแกนรูปลงบนวีซ่า 

  -         รูปถ่ายหน้าตรงห้ามใส่แว่น, ห้ามคาดผมและห้ามใส่หมวก **

   

  • สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

  -         กรณีเป็นเด็ก อายุต่ำกว่า 15 ปี

  -         ใช้สำเนาสูติบัตร พร้อมฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ

  -         หากเด็กอายุมากกว่า 15 ปี แต่ไม่เกิน 20 ปี และยังศึกษาอยู่ถึงแม้มีบัตรประชาชนแล้ว ทางสถานทูตขอสำเนาสูติบัตรด้วยและกรุณาแนบฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ

   

  • หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ทั้งเบอร์ที่ทำงาน, เบอร์บ้านและเบอร์มือถือ
  • สำเนาทะเบียนสมรส กรณีท่านที่สมรสแล้ว
  • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ กรณีท่านที่มีการเปลี่ยนชื่อ
  • สำเนาใบเปลี่ยนนามสกุล กรณีท่านที่มีการเปลี่ยนนามสกุล
  • สำเนาใบหย่า กรณีท่านที่หย่าแล้ว

   

  • หนังสือรับรองการทำงาน หรือเอกสารบ่งชี้การมีอาชีพและมีรายได้ของผู้เดินทาง

  -         กรณีลูกจ้าง ใช้ใบรับรองการทำงานของบริษัทที่ทำงานอยู่เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น (ตัวจริง) โดยมีรายละเอียดการเข้าทำงาน, อัตราเงินเดือน, ตำแหน่งงาน เป็นต้น
  ** สำเนาสลิปเงินเดือน ถ่ายย้อนหลังไม่ต่ำกว่า 3 เดือน พร้อมฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ **

  -         กรณีมีอาชีพรับราชการ ใช้หนังสือรับรองการทำงานจะต้องคัดเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น (ตัวจริง) โดยระบุตำแหน่ง, อัตราเงินเดือนในปัจจุบัน, วันเดือนปีที่เริ่มทำงานกับหน่วยงาน หรือ องค์กร พร้อมใบลาและ สำเนาบัตรประจำตัวราชการ 1 ชุด
  ** สำเนาสลิปเงินเดือน ถ่ายย้อนหลังไม่ต่ำกว่า 3 เดือน พร้อมฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ **

  -         กรณีเป็นเจ้าของกิจการ ใช้สำเนาทะเบียนการค้า หรือ สำเนากรมพัฒนาธุรกิจการค้า หรือ สำเนาหนังสือรับรองความเป็นเจ้าของกิจการ โดยจะต้องคัดมาไม่ต่ำกว่า 6 เดือน พร้อมฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ

  -         กรณีท่านที่เป็นแม่บ้าน 

  • หากไม่มีอาชีพหรือเป็นแม่บ้าน ใช้เอกสารการทำงานและการเงินของสามี พร้อม แสดงสำเนาทะเบียนสมรส
  • หากสมรสโดยไม่จดทะเบียน ใช้เอกสารการทำงานและการเงินของสามี พร้อม แสดงสำเนาทะเบียนสมรสพร้อมแสดงสำเนาสูติบัตรบุตร ทั้งนี้เพื่อแสดงความสัมพันธ์การเป็นสามี-ภรรยา   หากไม่มีบุตรด้วยกัน ควรคัดหนังสือชี้แจงเกี่ยวกับความสัมพันธ์การเป็นสามี-ภรรยากัน โดยมิได้จดทะเบียน   

  -         กรณีท่านที่ว่างงาน ไม่มีรายได้ จะต้องมีผู้สนับสนุนค่าใช้จ่าย พร้อมแสดงหลักฐานการทำงานและหลักฐานทางด้านการเงินของผู้รับรอง พร้อมชี้แจงโดยหนังสือหรือจดหมายเป็นลายลักษณ์อักษรชี้แจงการรับรองค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้เดินทางพร้อมแสดงความสัมพันธ์ โดยเบื้องต้น ควรมีความสัมพันธ์ใกล้ชิด หรือญาติใกล้ชิด  (กรณีนี้หากความสัมพันธ์ไม่สามารถสืบได้ หรือไม่เป็นความจริง ท่านอาจถูกปฏิเสธการยื่นคำร้องขอวีซ่านี้) 

  -         กรณีเป็นเด็กนักเรียนและนักศึกษา

  -         ใช้หนังสือรับรองทางการศึกษาและแสดงความเป็นนักเรียน หรือ นักศึกษา จากโรงเรียนหรือจากสถาบัน  เป็น

        ภาษาอังกฤษ (ฉบับจริง) หรือ สำเนาสมุดรายงานประจำตัวนักเรียนหรือสำเนาบัตรนักเรียน กรณีเป็นเด็กเล็ก

   

  • หลักฐานการเงิน 

  -         ใช้ สำเนา สมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ส่วนตัวแสดงชื่อเจ้าของบัญชี ของธนาคารใดๆ กรณีที่เป็นสมุดบัญชีที่มีเลขที่ประจำเล่มทุกหน้า อาทิเช่น ธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกรุงไทย หรือธนาคารกรุงศรี เป็นต้น แต่หากเป็นของธนาคารที่ในสมุดบัญชีแต่ละหน้าไม่มีหมายเลขประจำเล่ม ขอให้ออกเป็น statement โดยขอให้ธนาคารออกได้ ย้อนหลังไม่ต่ำกว่า 6 เดือน และปรับยอดวันที่ให้เป็นปัจจุบันที่สุดเท่าที่จะทำได้ ในแต่ละหน้าของ statement จะต้องมีชื่อเจ้าของบัญชีและเลขที่บัญชีกำกับทุกหน้าด้วย (เนื่องจากมีผู้เคยกระทำการปลอมแปลง)

  -         กรณีที่เป็นสมุดบัญชีที่ระบุไว้ข้างต้นหรือในหน้าสมุดมีหมายเลขเล่มกำกับ ให้ถ่ายสำเนา ทุกหน้า และปรับสมุดอัพเดทถึงเดือนปัจจุบันที่สุดเท่าที่จะทำได้ และถ่ายนำเนาย้อนหลังไปไม่ต่ำกว่า 6 เดือนนับจากปัจจุบัน พร้อมสำเนาหน้าบัญชีหน้าแรกที่มีชื่อเจ้าของบัญชี

  -         หากมีการต่อเล่มจากสมุดเล่มเก่า กรุณาสำเนาหน้าแรกที่มีชื่อเจ้าของบัญชีของเล่มเก่าที่ต่อ พร้อมกับตัวเลขบัญชีเงินฝากเป็นปัจจุบัน

  -         กรณีมีเงินฝากในบัญชีน้อยเกินไปใน 1 เล่ม กรุณาแสดงสำเนาสมุดบัญชีอื่นแนบด้วย อาทิ เช่น บัญชีเงินฝากประจำ เป็นต้น

  -         กรณีที่เดินทางเป็นครอบครัว หากใช้บัญชีใดบัญชีหนึ่งในการยื่นขอวีซ่า ต้องออกหนังสือรับรองค่าใช้จ่ายให้บุคคลในครอบครัวด้วย  แต่อย่างไรก็ตาม โดยเฉพาะคู่สามี-ภรรยา จะต้องมีสำเนาสมุดบัญชีการเงินส่วนตัวประกอบด้วยแม้ว่าจะจดทะเบียนสมรสแล้วก็ตาม หากมีการเงินในบัญชีน้อย ฝ่ายที่มีการเงินมากกว่าจะต้องทำจดหมายรับรองการเงินพร้อมระบุชื่อและความสัมพันธ์ชี้แจงต่อสถานทูตเป็นลายลักษณ์อักษรด้วย

   

  *** สถานทูตไม่รับบัญชีกระแสรายวันทุกกรณี *** ทั้งนี้เพื่อแสดงให้เห็นว่ามีฐานะทางการเงินเพียงพอที่จะครอบคลุมกับค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อนเมื่อกลับสู่ภูมิลำเนา

   

  • กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี (กรณีไม่ได้เดินทางกับบิดาหรือมารดา หรือ บิดา-มารดา หย่าร้าง)

  -         จะต้องมีใบอนุญาตจากผู้ปกครองบิดาหรือมารดา

  -         หากเด็กเดินทางไปกับบิดาจะต้องมีใบรับรองจากมารดา โดยมารดาจะต้องคัดจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับมารดาโดยมีการรับรองค่าใช้จ่ายพร้อมแจ้งความสัมพันธ์และยินดีชดเชยค่าเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นโดยคัดฉบับจริงจากอำเภอต้นสังกัดเป็นภาษาอังกฤษ หรือหากได้มาเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษแนบด้วย พร้อมทั้งแนบสถานะทางการงานและการเงินของมารดาเพื่อรับรองแก่บุตรด้วย

  -         หากเด็กเดินทางกับมารดาจะต้องมีใบรับรองจากบิดา   โดยบิดาจะต้องคัดจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับมารดาโดยมีการรับรองค่าใช้จ่ายพร้อมแจ้งความสัมพันธ์และยินดีชดเชยค่าเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นโดยคัดฉบับจริงจากอำเภอต้นสังกัดเป็นภาษาอังกฤษ หรือหากได้มาเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษแนบด้วย พร้อมทั้งแนบสถานะทางการงานและการเงินของบิดาเพื่อรับรองแก่บุตรด้วย

  -         หากเด็กไม่ได้เดินทางทั้งกับบิดาและมารดา โดยบิดาจะต้องคัดจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับมารดาโดยมีการรับรองค่าใช้จ่ายพร้อมแจ้งความสัมพันธ์และยินดีชดเชยค่าเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นโดยคัดฉบับจริงจากอำเภอต้นสังกัดเป็นภาษาอังกฤษ หรือหากได้มาเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษแนบด้วย พร้อมทั้งแนบสถานะทางการงานและการเงินของบิดาเพื่อรับรองแก่บุตรด้วย

  -         กรณีเด็กที่บิดา-มารดาหย่าร้าง จะต้องแนบสำเนาใบหย่า และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดว่าฝ่ายใดเป็นผู้ดูแลบุตร พร้อมฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ

   

  *** การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร และถึงแม้ว่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ชำระไปแล้วและหากต้องการขอยื่นคำร้องใหม่ก็ต้องชำระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง

  ***  หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษัท ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมายและโปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ไปอำนวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติม ทางบริษัทฯใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน

  ***    กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากการได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานทูต ยกเลิกวีซ่าของท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ

  ***   เมื่อท่านได้ชำระเงินค่ามัดจำหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่าง ๆ ของบริษัทฯที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด

   

  ** กรณีมีการขอใช้หนังสือเดินทางในระหว่างการยื่นวีซ่า ท่านสามารถจะต้องแจ้งความจำนงแก่บริษัททัวร์ให้ทราบล่วงหน้า แต่หากกรณีท่านที่ต้องใช้หนังสือเดินทางก่อนกำหนดวันยื่นวีซ่าและท่านไม่สามารถนำหนังสือเดินทางมาแสดงได้ทัน ท่านนั้นจะต้องมายื่นเดี่ยวและแสดงตัวที่สถานทูตตามกำหนดการของสถานทูตเช่นเดียวกัน  **

   

   ***   ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านที่มีเอกสารพร้อมและมีความประสงค์ที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวยังประเทศตามที่ระบุเท่านั้น การปฏิเสธวีซ่าอันเนื่องมาจากหลักฐานในการขอยื่นวีซ่าปลอมหรือผิดวัตถุประสงค์ในการยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน โดยจะหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงและจะคืนให้ท่านหลังจากทัวร์อกเดินทางภายใน 20 วัน โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้จะคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นหลัก 

   

  *****************************************************

   

  ขอบคุณที่อุดหนุน

   

  บริษัท ซี-ฮิลล์ มาเนีย แทรเวล จำกัด

  111/1 ห้อง 1 ซอยสุขุมวิท 55 (ทองหล่อ5) แขวงคลองตันหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพ 10110
  โทร 02-392-9220 / 086-330-5660แฟกซ์ 02-392-9221
  All site contents copyright ©2007-2010