เมนูหลัก
 • หน้าแรก


 •  ประกาศ !!! คนไทยไปญี่ปุ่นไม่ต้องขอวีซ่าแล้วจ้า สนใจไปเที่ยวเอง มีบริการรับจองห้องพักที่ญี่ปุ่น ราคาพิเศษ ติดต่อได้ที่ 02-392-9220

  กระดานข่าว

  โปรโมชั่น

  Hi...Sapporo 5D3N

  ทะเลสาบโทยะ - ภูเขาไฟโชวะ

  หมีสีน้ำตาล - หมู่บ้านไอนุ 

  หุบเขาจิโกกุดานิ - โนโบริเบทสึ

  โอตารุ - ซัปโปโร

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม....

  โปรแกรมทัวร์

   

  สวนสนุกล๊อตเต้เวิลด์
    หน้าแรก > ทัวร์ยุโรป >

  รายละเอียด

   

  กำหนดการเดินทาง       วันที่ 18 -25 ตุลาคม 2556     เพียงคณะเดียวเท่านั้น

   

  วันแรก              กรุงเทพฯ - กวางโจว 

  23.30 น.                 พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์สายการบินไชน่าเซาท์เทิร์น แถว U ประตูทางเข้าหมายเลข 9  เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้ท่านก่อนขึ้นเครื่อง (กรุณามาให้ตรงเวลา เนื่องจากกฎของสายการบิน ท่านต้องมาแสดงตัวของท่านเอง)

   

  วันที่สอง           กวางโจว - ลอนดอน 

  02.00 น.                            ออกจากเดินทางจากกรุงเทพฯ  โดยสายการบินไชน่าเซาท์เทิร์น เที่ยวบินที่ CZ 3036

  06.10 น.                                เดินทางถึงเมืองกวางโจวให้ท่านแวะเปลี่ยนเครื่อง 

  09.05 น.                            เดินทางสู่กรุงลอนดอน  โดยสายการบิน ไชน่าเซาท์เทิร์น  เที่ยวบินที่ CZ 303

  15.25น.                 เดินทางถึงสนามบินฮีทโธรว์ กรุงลอนดอน นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร จากนั้นให้ท่านตรวจรับสัมภาระ  นำท่านเดินทางเข้าสู่ กรุงลอนดอน นครหลวงแห่งสหราชอาณาจักร   ระหว่างทางท่านจะได้เห็นวิวจัตุรัสทราฟัลการ์, อนุสรณ์แห่งสงครามทราฟัลการ์ของท่านลอร์ดเนลสัน, หอนาฬาหาบิ๊กเบน เป็นต้น

  ค่ำ                     รับประทานค่ำ ณ ภัตตาคารจีน

                          นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม HOLIDAY INN BRENT CROSS หรือระดับเทียบเท่า

   

  วันที่สาม           ลอนดอน-สโตนเฮ้นจ์-บาธ-คาร์ดิ๊ฟ-นิวพอร์ต

  เช้า                         รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองแอมส์เบอร์รี่ Amesbury  ในเขตทุ่งหญ้าแอมสเบอร์รี่ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) นำท่านชม เสาหินสโตนเฮ้นจ์ Stonehenge กองหินประหลาด 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกในยุคก่อนประวัติศาสตร์มากกว่า 4,000 ปีมาแล้ว ที่ปัจจุบันก็ยังไม่สามารถสรุปข้อเท็จจริงได้ว่าใครสร้าง? เพื่ออะไร? มีแต่การวิเคราะห์และคาดเดา  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองบาธ เมืองอาบน้ำแร่ที่มีอิทธิพลมาตั้งแต่ยุคเรืองอำนาจของอาณาจักรโรมันโบราณ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) 

  กลางวัน             รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน

  บ่าย                  นำท่านเข้าชมภายในของโรงอาบน้ำแร่ร้อนที่สร้างขึ้นมาตั้งแต่ยุคโรมันโบราณ โดยมีการตกแต่งอย่างงดงาม ปัจจุบันน้ำพุร้อนนี้ก็ยังมีปริมาณ นับล้าน นับแสนแกลลอน ด้วยอุณหภูมิระดับ 45-46 องศาเซลเซียส ซึ่งหลักฐานบ่อน้ำพุร้อนและซากอาคารเก่าแก่ที่หลงเหลืออยู่นี้ ทำให้เมืองบาธได้รับการแต่งตั้งให้เป็นเมืองมรดกโลกจากองค์การยูเนสโกในปี ค.ศ. 1987  ชม พิพิธภัณฑ์น้ำแร่ร้อนโรมัน (Roman Bath Museum) ซึ่งมีประวัติการค้นพบที่น่าสนใจ ปัจจุบันเป็นกลุ่มอาคารสำคัญของเมือง คือบริเวณที่เป็นที่ตั้งของบ่อน้ำแร่ร้อนคิงส์ ส่วนที่สองคือ บริเวณวัด และส่วนที่สามคือ บริเวณที่เปิดบริการให้นักท่องเที่ยวหรือชาวเมืองใช้บริการน้ำแร่ ซึ่งมีทั้งสระว่ายน้ำ, บ่อน้ำแร่ร้อน-เย็น,ห้องอบไอน้ำ และส่วนที่เป็นเตอร์กิชบาธ (Turkish Bath) และให้ท่านได้ชิมน้ำแร่ที่จัดให้กับนักท่องเที่ยวเท่านั้น  จากนั้นนำท่านชมเมืองอาคารบ้านเรือนถูกสร้างขึ้นในยุคจอร์เจี้ยน ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวอีกทั้งอาคารรอยัล เครสเซ่น กลุ่มอาคารรูปครึ่งวงกลมที่มีสถาปัตยกรรมแปลกตา ทำให้เมืองบาธมีเสน่ห์ไม่น้อย  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองบริสตอล เมืองในอังกฤษที่มีพรมแดนติดต่อกับประเทศเวลส์ เพียงแค่ช่องแคบกั้น ข้ามสะพานเซเวรน์ ผ่านช่องแคบ

                          บริสตอลเข้าสู่ เมืองคาร์ดิ๊ฟ เมืองหลวงของแคว้นเวลส์ หนึ่งในเครือจักรภพ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง) กลางใจเมืองเป็นที่ตั้งของปราสาทคาร์ดิ๊ฟ  ที่พระเจ้าวิลเลียมผู้พิชิตได้มีรับสั่งให้สร้างขึ้นจาก

  รากฐานเดิมของปราสาทโรมันโบราณ และได้รับการตกแต่งต่อเติมเรื่อยมา ถูกล้อมรอบไว้ด้วยกำแพงโบราณ  จากนั้นนำชมเมืองคาร์ดิ๊ฟ  เมืองที่เจริญมาตั้งแต่ยุคสมัยที่ชาวโรมันมีอิทธิพลอยู่ในบริเวณนี้ จวบจนถึงยุคศตวรรษที่ 20 ก็ยังเป็นเมืองท่าที่สำคัญที่สุดของโลกในเรื่องการขนส่งถ่านหิน เชื้อเพลิงที่ใช้มากที่สุดก่อนน้ำมันจะเข้ามาแทนที่ ชมศาลาว่าการเมืองและพิพิธภัณฑ์ ซึ่งเป็นกลุ่มอาคารโบราณเก่าแก่ ผ่านชมเมือง สวนสาธารณะคาร์ดิ๊ฟ, สนามกีฬามิลเลนเนียม, อาคารที่ทำการรัฐ  อิสระให้ท่านเดินเล่นในย่านถนนควีนส์ แหล่งช้อปปิ้งของเมือง

  ค่ำ                     รับประทานอาหารค่ำ ณ.ภัตตาคารพื้นเมือง 

                          นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม HOLIDAY INN, NEW PORT (WALES)  หรือระดับเทียบเท่า

   

  วันที่สี่               นิวพอร์ต - สแตรทฟอร์ด-แมนเชสเตอร์-สนามกีฬาโอลด์ทราฟฟอร์ด 

  เช้า                    รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม  จากนั้นนำท่านเดินทางต่อสู่ เมืองสแตรทฟอร์ด-อัพอน-เอวอน Stratford-Upon-Avon  (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.40 ชั่วโมง)  หรือ เมืองสแตรทฟอร์ด เมืองที่ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเอวอน ซึ่งมีชื่อเสียงในด้านการเป็นเมืองแห่งวรรณกรรมอังกฤษ อันเป็นบ้านเกิดของวิลเลี่ยม เช็คสเปียร์ กวีและนักเขียนบทละครชาวอังกฤษ ได้รับยกย่องทั่วไปว่าเป็นนักเขียนผู้ยิ่งใหญ่ของอังกฤษและของโลก มักเรียกขานกันว่าเขาเป็นกวีแห่งชาติของอังกฤษ พร้อมให้ท่านถ่ายรูปกับบ้านเกิดของเช็คสเปียร์ 

  กลางวัน             รับประทานอาหารกลางวัน ณ.ภัตตาคารจีน

  บ่าย                  นำท่านเดินทางสู่ เมืองแมนเชสเตอร์ Manchester  (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง) เมืองอุตสาหกรรมทอผ้าตั้งแต่ศตวรรษที่ 16 ที่ทำให้ผ้าวูล และค็อตต้อนของอังกฤษเป็นที่นิยมชมชอบของผู้คนทั่วโลกจวบจนปัจจุบัน และยังเป็นเมืองใหญ่ทางธุรกิจการค้าที่สำคัญและเป็นเมืองอุตสาหกรรมที่มีชื่อเสียง และยังเป็นเมืองที่มีสโมสรที่มีชื่อเสียงโด่งดังในวงการฟุตบอลโลก  นำท่านถ่ายรูป สนามโอลด์ทราฟฟอร์ด ที่สร้างนักเตะฝีเท้ายอดเยี่ยมของทีมปีศาจแดง แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด มาหลายสมัย จัดได้ว่าเป็นสนามฟุตบอลของสโมสรที่รวยที่สุดในโลก  อิสระให้ท่านเลือกซื้อของที่ระลึกหลากหลายชนิดจากทีมฟุตบอลดังที่คุณชื่นชอบ (หมายเหตุ  การเข้าชมสนามฟุตบอลและพิพิธภัณฑ์จะงดให้บริการในวันทำการแข่งขัน)

  ค่ำ                     รับประทานอาหารค่ำ ณ.ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

                          นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม NOVOTEL MANCHESTER WEST HOTEL  หรือระดับเทียบเท่า

   

  วันที่ห้า             แมนเชสเตอร์-เอดินเบิร์ก-ปราสาทแห่งเอดินเบิร์ก-นิวแคสเซิล

  เช้า                    รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 

  จากนั้นนำท่านเดินทางขึ้นเหนือสู่ เอดินเบิร์ก Edinburgh (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ชั่วโมง) เมืองหลวงแห่งสก็อตแลนด์ ที่แม้ว่าจะเป็นส่วนหนึ่งของสหราชอาณาจักรมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1707 แต่ชาวสก็อตก็ยังคงรักษาขนบธรรมเนียม วัฒนธรรมที่ดีงามของบรรพบุรุษไว้ได้เป็นอย่างดี ไม่ว่าผ้าลายสก็อต, ปี่สก็อต หรือแม้แต่การแต่งตัวแบบดั้งเดิมของชายชาวสก็อต ก็ยังมีให้ท่านพบเห็นอยู่เรื่อยๆ 

  กลางวัน             รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน

  บ่าย                  นำท่านชมตัวเมืองเอดินเบิร์ก ที่ตั้งอยู่ในบริเวณของแนวภูเขาไฟในอดีต ทำให้ตัวเมืองอยู่บนที่สูงและยังคงเป็น เมืองหลวงที่ยังคงบรรยากาศในอดีตไว้ได้อย่างดี ด้วยจำนวนประชากรระดับ 500,000คน ที่ช่วยกันอนุรักษ์สิ่งต่างๆ ไว้ได้อย่างดี  จากนั้นนำท่านขึ้นชม ปราสาทแห่งเอดินเบิร์ก ที่งดงามและเป็นสถานที่เก็บรักษามหามงกุฎแห่งราชวงศ์ เคยเป็นที่ประทับของกษัตริย์สก็อต เคยถูกทำลายลงหลายครั้งแต่ทุกครั้งก็ได้รับการบูรณะและสร้างใหม่ให้กลับคืนสู่ความสง่างามดังเดิม และยังถือว่าเป็นจุดชมเมืองเอดินเบิร์กได้เป็นอย่างดีเนื่องจากเป็นเนินเขาสูง มองเห็นเด่นเป็นสง่าจากทุกมุมเมือง และยังได้รับการขนานนามว่าเป็นเมืองเอเธนส์แห่งทิศเหนือเนื่องจากสถาปัตยกรรมการก่อสร้างที่คล้ายคลึงกับวิหารแพนธีออนในประเทศกรีซ จากนั้นทำท่านเดินทางสู่เมือง นิวแคสเซิล-อัพอน-ไทน์ Newcastle-Upon-Tyne  (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชั่วโมง) หรือนิวคาสเซิล เมืองที่ตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของอังกฤษบนริมฝั่งแม่น้ำไทน์ ซึ่งเป็นที่มาของชื่อเมือง พร้อมชมความสวยงามของเมืองที่ในอดีตเคยเป็นเมืองที่มีชื่อเสียงในด้านการค้าแกะและถ่านหิน ต่อมายังได้เป็นที่รูจักในฐานะเป็นเมืองศูนย์กลางในการต่อเรือในอดีต และชมความงดงามอื่นไม่ว่าจะเป็นสะพานข้ามแม่น้ำไทน์ เป็นต้น

  ค่ำ                     รับประทานอาหารค่ำ ณ.ภัตตาคารพื้นเมือง

                          นำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม HOLIDAY INN WASHINGTON, NEW CASTLE หรือระดับเทียบเท่า

   

  วันที่หก             นิวแคสเซิล- ยอร์ค-บิซส์เตอร์ เอ้าเล็ท -อ๊อคฟอร์ด

  เช้า                    รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม  

                          นำท่านเดินทางสู่ เมืองยอร์ค York  (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) ตั้งอยู่ในบริเวณที่แม่น้ำอูสและแม่น้ำฟอสส์ เป็นเมืองสุดท้ายที่เป็นเมืองมรดกด้าน ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของอังกฤษ ในอดีตเป็นเมืองโบราณในยุคโรมันทียังมีซากโบราณสถานโรมันอายุเก่าแก่กว่า 2,000 ปี เคยได้รับรางวัลเมืองท่องเที่ยวแห่งยุโรปเมื่อปี 2007  มีทั้งกำแพงเมืองเก่าแก่และมหาวิหารศิลปะแบบกอธิค มีชื่อว่า York Minster นอกจากนี้ยังมีสถาปัตยกรรมเก่าแก่ที่ได้รับอิทธิมาจากพวกโรมัน ไวกิ้ง และยุโรปชาติอื่นๆที่เคยเข้ามาตั้งรกรากที่นี่ด้วย

  กลางวัน             รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน

  บ่าย                  นําท่านเดินทางสู่ บิซส์เตอร์เอ้าท์เล็ต วิลเลจ  Bicester Outlet Village (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4.30 ชั่วโมง) นำท่านชมสินค้าแบรนด์เนมต่างๆ ทั้งของอังกฤษและในยุโรป เช่น Anne  Fontaine  Armani  Bally  Bodum  Bose  Burberry  Calvin Klein  D&G  DKNY  Diesel  Dior  Dunhill   Ermenegildo Zegna  Fendi  Gucci  Guess  Hugo Boss  Jaeger  Jigsaw  Kipling  L'Occitane  Levi's  Max Mara  Missoni  Molton Brown  Mulberry  Paul Smith  เป็นต้น  

                          จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ เมืองอ๊อคฟอร์ด เมืองแห่งยอดแหลมชวนฝัน ตามคำที่เรียกขานโดยกวีชื่อดังแมทธิว อาร์โนลด์เพื่อกล่าวถึงยอดโบสถ์ที่งดงามและสถาปัตยกรรมอันกลมกลืนของอาคาร

    ค่ำ                   รับประทานอาหารค่ำ ณ.ภัตตาคารจีน

                          นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม HOLIDAY INN, OXFORD หรือระดับเทียบเท่า

   

  วันที่เจ็ด                        อ๊อคฟอร์ด-ลอนดอน-สนามบิน

  เช้า                    รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 

  นำท่านชมเมืองแห่งมหาวิทยาลัย อาคารสร้างด้วยหินสีทองและเป็นสถาปัตยกรรมที่น่าประทับ ใจที่สุดของอังกฤษ เป็นที่ตั้งของโบสถ์ที่มีชื่อเสียงของเมืองและต้นกำเนิดของหนังสืออลิซที่โด่งดังของเลวิส แคร์โรล หรือ เกรทฮอลล์ ในแฮร์รี่ พอตเตอร์ก็ได้แรงบันดาลใจมาจากสถาปัตยกรรม  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ มหานครลอนดอน (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง) เมืองหลวงแห่งสหราชอาณาจักรและเป็นเมืองใหญ่ที่สุดในสหภาพยุโรป มีประชากรกว่า 7.5 ล้านคน  ถือเป็น 1 ในเมืองศูนย์กลางทางด้านธุรกิจ  การเมือง  และวัฒนธรรมของโลก  การสื่อสาม  การบันเทิง  แฟชั่น และศิลปะ และเป็นที่ยอมรับว่ามีอิทธิพลไปทั่วโลก

  กลางวัน             รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน

  บ่าย                  นำท่านเข้าชม ทาวเวอร์ออฟลอนดอน  Tower of  London ป้อมปราการและปราสาทเก่าแก่แห่งแรกที่สร้างขึ้นตั้งแต่กษัตริย์ วิลเลียมผู้พิชิต ผู้ปกครองอังกฤษเมื่อปี ค.ศ. 1006  นำท่านชม เพชร Star of Africa เครื่องเพชรล้ำค่าประจำราชสำนักที่ใช้ในการประกอบพิธีสำคัญ ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกกว่า 300 กะรัตที่ประดับอยู่หน้ามงกุฎและคฑาอาญาสิทธิ์แห่งองค์ราชินี ซึ่งถูกเก็บรักษาไว้ที่นี่  จากนั้นนำท่านถ่ายรูปกับ มหาวิหารเซ้นต์พอลนำท่านชมมหานครลอนดอนที่ยิ่งใหญ่ เริ่มจากพระราชวังบัคกิ้งแฮมที่ประทับแห่งพระราชินีอังกฤษ ชมการเปลี่ยนยามของทหารรักษาพระองค์ในชุดเครื่องแบบเต็มยศ สวมหมวกพูสีดำแต่จะเปลี่ยนเป็นชุดสีเทาในช่วงฤดูหนาว  ก่อนนำท่านเก็บภาพสวยของหอนาฬิกาบิ๊กเบน สัญลักษณ์ที่สำคัญของลอนดอนที่ตั้งอยู่เคียงข้างอาคารรัฐสภาที่สวยงามริมฝั่งแม่น้ำเทมส์ ผ่านชมสถานที่สำคัญต่างๆ อาทิบ้านเลขที่ 10, ถนนดาวน์นิ่งทำเนียบนายกรัฐมนตรี, จัตุรัสทราฟัลการ์, อนุสรณ์แห่งสงครามทราฟัลการ์ของท่านลอร์ดเนลสัน, พิคคาเดลลี เซอร์คัส, ย่านโซโห มหาวิหารเซนต์พอล ฯลฯ  และมีเวลาให้เวลาท่านเดินเล่นช้อปปิ้งบนถนนอ็อคฟอร์ด ย่านช้อปปิ้ง ใหญ่ของลอนดอนที่ท่านจะได้เลือกซื้อสินค้าคุณภาพเยี่ยมจาก มาร์ค แอนด์ สเปนเซอร์ เซลฟริดจจ์ และห้างอื่นๆ อีกมากมาย

                          (เพื่อความสะดวกในการเลือกซื้อสินค้า อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย)  

                          สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบินฮีทโธรว์

  22.35  น.               นำท่านออกเดินทางจากลอนดอน โดยสายการไชน่าเซาท์เทิร์น เที่ยวบินที่ CZ 304 

   

  วันที่แปด           กวางโจว - กรุงเทพฯ 

  17.35 น.                                เดินทางถึงสนามบินนานาชาติ เมืองกวางโจว เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง

  19.50 น.                        ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไชน่าเซาท์เทิร์น เที่ยวบินที่ CZ 361

  21.30 น.                                เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ....

   

  ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

   

  อัตราค่าเดินทาง                  วันที่ 18 -25 ตุลาคม 2556     เพียงคณะเดียวเท่านั้น 

   

  อังกฤษ-สก็อตแลนด์-เวลส์ 

  8 วัน (CZ) 

  ราคารวมตั๋ว

  ราคาไม่รวมตั๋ว

  ผู้ใหญ่ท่านละ

  66,900.- 

  39,500.-

  ท่านที่ต้องการพักเดี่ยว เพิ่มท่านละ

  6,900.- 

  6,900.- 

   

  หมายเหตุ 

  • อัตราค่าเดินทางนี้เป็นราคาโปรโมชั่นต้องมีจำนวนผู้โดยสารที่เป็นผู้ใหญ่จำนวนไม่ต่ำกว่า 20 ท่าน ไม่มีราคาเด็ก และจะต้องชำระมัดจำ หลังจากยืนยันการจองทัวร์ทันที 
  • อัตราค่าเดินทางและตั๋วโดยสารนี้เป็นอัตราราคาพิเศษ ดังนั้นหากมีการออกตั๋วโดยสารแล้วไม่สามารถขอรีฟันด์ได้ 
  • กรณีท่านที่ต้องการแยกวันกลับ ไม่สามารถทำตั๋วแยกออกจากคณะได้ ท่านจะต้องสำรองที่นั่งเดี่ยว และรอการยืนยันการจองจากสายการบิน ผู้เดินทางจะต้องเป็นผู้ชำระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มเติมนั้น 

   

                                                                         

  อัตรานี้รวมบริการ
  • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับโดยสายการบินไชน่าเซาท์เทิร์น ชั้นประหยัด  เส้นทาง กรุงเทพฯ-กวางโจว-ลอนดอน-กวางโจว-กรุงเทพฯ
  • ค่าภาษีน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าประกันภัยการเดินทางที่มีการเรียกเก็บจากสายการบิน ซึ่งเป็นอัตราเรียกเก็บ ณ วันที่  01 มิ.ย.2556
  • ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่า ซึ่งการดำเนินการขอวีซ่าจะต้องใช้เวลาโดยรวมประมาณ 15-20 วัน ซึ่งผู้เดินทางจะต้องไปโชว์ตัวด้วยตัวเองและได้รับการสแกนนิ้วมือจากสถานทูตโดยตรง โดยจะต้องส่งรายละเอียดโดยการกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มด้านล่าง และ สำเนาหน้าหนังสือเดินทาง และส่งเอกสารให้ครบเพื่อทำการนัดหมาย
  • ค่าโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ (สองท่านต่อหนึ่งห้อง)
  • ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามรายการ, ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการ, ค่ารถรับส่งระหว่างนำเที่ยวตามรายการที่ระบุ
  • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
  • ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทจากกรุงเทพฯ ที่คอยอำนวยความสะดวกท่านในระหว่างการเดินทางจากกรุงเทพฯ
  • ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋า กรณีที่โรงแรมมีให้บริการ และบางโรงแรมอาจไม่มีให้บริการ ซึ่งหากโรงแรมใดไม่มีให้บริการยกกระเป๋า ท่านจะต้องดูและกระเป๋าสัมภาระและทรัพย์สินของท่านด้วยตนเอง
  • ค่าทิปพนักงานขับรถ และค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่นตามเขตเมืองเก่าและเขตพระราชวัง
  • ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
  • ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด (20 กิโลกรัมต่อท่าน)
  • ค่าธรรมเนียมการทำหนังสือเดินทาง
  • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเองค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีดฯลฯ
  • ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
  • ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว
  • สำหรับราคานี้บริษัทฯ จะไม่รวมค่าภาษีท่องเที่ยวหากมีการเก็บเพิ่ม
  • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ซึ่งโดยมากขั้นต่ำอยู่ที่ประมาณวันละ 2 ปอนด์ ต่อท่าน (หรือประมาณ 700-750 บาท ต่อท่าน)
  • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%  และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
   
  อัตรานี้ไม่รวมบริการ

   

   

  การชำระเงิน

              ทางบริษัทฯ จะขอเก็บเงินค่ามัดจำเป็นจำนวน 15,000 บาทต่อผู้โดยสารหนึ่งท่าน สำหรับการจองทัวร์ส่วนที่เหลือจะขอเก็บทั้งหมดก่อนเดินทางอย่างน้อย 21 วันทำการ มิฉะนั้นทางบริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่ามัดจำทั้งหมด

   

  การยกเลิก

  • หากมีการยกเลิกจะต้องแจ้งทางบริษัทก่อนเดินทางอย่างน้อย 30 วันทำงาน มิฉะนั้นบริษัทฯจะขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมด
  • หากผู้โดยสารท่านใด ยื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมัติ ผู้โดยสารต้องชำระค่ามัดจำที่ 15,000.- บาท และค่าวีซ่าตามที่สถานทูตเรียกเก็บ
  • หากผู้โดยสารท่านใดวีซ่าผ่านแล้วแจ้งยกเลิกก่อนออกตั๋วโดยสารเครื่องบิน บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำ

   

  หมายเหตุ

  • รายการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมที่พักในต่างประเทศ  เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นในประเทศไทยหรือประเทศ ณ จุดหมายปลายทาง อาทิ  วาตภัย  ภูเขาไฟระเบิด อุทกภัย อัคคีภัย เป็นต้น ฯลฯ บริษัทฯจะคำนึงถึงความสะดวกของผู้เดินทางเป็นสำคัญ  และหากเกิดกรณีเหล่านี้ การพิจารณาการคืนเงินจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขของสายการบินและโรงแรมในต่างประเทศ หากมีการยืนยันการชำระเงินคืน บริษัทฯ จึงจะสามารถคืนเงินให้แก่ผู้เดินทางได้
  • กรณีที่มีการเกิดภัยธรรมชาติ ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศที่ผู้เดินทางกำลังจะไป หากมีเหตุการณ์ต่างๆ เกิดขึ้นและมีเหตุทำให้การเดินทาไม่สามารถออกเดินทางตามกำหนดได้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน จนกว่าจะได้รับการยืนยันจากสายการบิน โรงแรม  หรือหน่วยงานจากต่างประเทศที่บริษัททัวร์ติดต่อว่าสามารถคืนเงินได้
  • บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองห้ามผู้เดินทาง เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือสิ่งของห้ามนำเข้าประเทศ  เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย  หรือด้วยเหตุผลใดๆก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว  ทางบริษัทฯไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจำนวนทั้งหมดหรือบางส่วน
  • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่สถานทูตงดออกวีซ่า อันสืบเนื่องมาจากตัวผู้โดยสารเอง
  • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าวที่พำนักอยู่ในประเทศไทย

   

  เอกสารในการขอวีซ่า  (โดยยื่นขอวีซ่าที่สถานทูตอังกฤษ)
              ใช้เวลาในการพิจารณาประมาณ 15-20 วันทำการ  หรือผู้ที่ต้องการยื่นด่วน สามารถขอคำร้องในการยื่นด่วนได้ โดยมีค่าใช้จ่ายเพิ่มอีกท่านละ 3,000 บาท ท่านผู้เดินทางสามารถชำระได้ ณ วันนัดหมายและแสดงตัว ผู้ที่ต้องการยื่นด่วน จะต้องเคยเข้าอังกฤษ, ประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรป หรืออเมริกามาก่อนใน 5 ปีที่ผ่านมา จึงจะขอคำร้องในการยื่นวีซ่าอังกฤษด่วนได้และสามารถชำระเพิ่มเติมได้ ท่านละ 3,000 บาท ต่อเจ้าหน้าที่สถานทูตได้ทันที หากต้องการด่วน โดยใช้เวลาพิจารณาประมาณ 3 วันทำการ

              ผู้เดินทางจะต้องมาแสดงตัวทีสถานทูตอังกฤษทุกท่าน เนื่องจากต้องทำการสแกนนิ้วมือ ตามวันที่และเวลาที่สถานทูตกำหนด  ซึ่งท่านสามารถเตรียมเอกสารตามรายละเอียดด้านล่างเพื่อใช้ประกอบใบคำร้องขอยื่นวีซ่า  ท่านสามารถกรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มที่แนบมาด้านล่างนี้ โดยจะต้องกรอกให้ครบทุกข้อ เนื่องจากเป็นข้อมูลที่ต้องกรอกผ่านระบบออนไลน์ พร้อมกับการทำการนัดหมายยื่นวีซ่าในระบบด้วย ในวันที่มาแสดงตัวให้นำสมุดบัญชีเงินฝากฉบับจริงถือมาแสดต่อสถานทูตด้วย  

  - ท่านที่สะดวกในการจัดการนัดหมายและการกรอกข้อมูลออนไลน์สามารถด้วยตัวท่านเอง ท่านสามารถทำได้ทันที เมื่อได้รับการยืนยันการจองทัวร์ และทัวร์สามารถออกเดินทางได้ หรือ หากต้องการการอำนวยความสะดวกท่านสามารถติดต่อบริษัทฯที่ท่านใช้บริการหรือเจ้าหน้าที่ทั่วไปที่รับยื่นวีซ่า

   

  • หนังสือเดินทางมีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือน  
  • โดยนับวันเริ่มเดินทางเป็นหลัก หากนับแล้วเกิน 6 เดือนหนังสือเดินทางนี้สามารถใช้ได้ แต่หากนับแล้วต่ำกว่า 6 เดือน ผู้เดินทางจะต้องไปยื่นคำร้องขอทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่ที่กองหนังสือเดินทาง
  • หน้าหนังสือเดินทางจะต้องมีหน้าว่างสำหรับวีซ่าอย่างน้อยไม่ต่ำกว่า 3 หน้า 
  • หากท่านเปลี่ยนหนังสือเดินทางเล่มใหม่ กรุณาเตรียมเล่มเก่าให้ด้วยเนื่องจากประวัติการเดินทางของท่านจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการยื่นคำร้องขอวีซ่า
  • ท่านที่มีปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออกและไม่จำเป็นต้องส่งให้กับบริษัททัวร์ หากมีการสูญหาย บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อปกหนังสือเดินทางนั้นๆ

   

  • รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป เน้นหน้าใหญ่   

  -         ฉากหลังสีขาวเท่านั้น เนื่องจากสถานทูตจะต้องสแกนรูปลงบนวีซ่า 

  -         รูปถ่ายหน้าตรงห้ามใส่แว่น, ห้ามคาดผมและห้ามใส่หมวก **

   

  • สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 

  -         กรณีเป็นเด็ก อายุต่ำกว่า 15 ปี

  -         ใช้สำเนาสูติบัตร พร้อมฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ

  -         หากเด็กอายุมากกว่า 15 ปี แต่ไม่เกิน 20 ปี และยังศึกษาอยู่ถึงแม้มีบัตรประชาชนแล้ว ทางสถานทูตขอสำเนาสูติบัตรด้วยและกรุณาแนบฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ

   

  • หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ทั้งเบอร์ที่ทำงาน, เบอร์บ้านและเบอร์มือถือ  
  • สำเนาทะเบียนสมรส กรณีท่านที่สมรสแล้ว
  • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ กรณีท่านที่มีการเปลี่ยนชื่อ
  • สำเนาใบเปลี่ยนนามสกุล กรณีท่านที่มีการเปลี่ยนนามสกุล
  • สำเนาใบหย่า กรณีท่านที่หย่าแล้ว

   

  • หนังสือรับรองการทำงาน หรือเอกสารบ่งชี้การมีอาชีพและมีรายได้ของผู้เดินทาง 

  -         กรณีลูกจ้าง ใช้ใบรับรองการทำงานของบริษัทที่ทำงานอยู่เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น (ตัวจริง) โดยมีรายละเอียดการเข้าทำงาน, อัตราเงินเดือน, ตำแหน่งงาน เป็นต้น

  -         กรณีมีอาชีพรับราชการ ใช้หนังสือรับรองการทำงานจะต้องคัดเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น (ตัวจริง) โดยระบุตำแหน่ง, อัตราเงินเดือนในปัจจุบัน, วันเดือนปีที่เริ่มทำงานกับหน่วยงาน หรือ องค์กร พร้อมใบลาและ สำเนาบัตรประจำตัวราชการ 1 ชุด

  -         กรณีเป็นเจ้าของกิจการ ใช้สำเนาทะเบียนการค้า หรือ สำเนากรมพัฒนาธุรกิจการค้า หรือ สำเนาหนังสือรับรองความเป็นเจ้าของกิจการ โดยจะต้องคัดมาไม่ต่ำกว่า 6 เดือน พร้อมฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ

  -         กรณีท่านที่เป็นแม่บ้าน 

  • หากไม่มีอาชีพหรือเป็นแม่บ้าน ใช้เอกสารการทำงานและการเงินของสามี พร้อม แสดงสำเนาทะเบียนสมรส
  • หากสมรสโดยไม่จดทะเบียน ใช้เอกสารการทำงานและการเงินของสามี พร้อม แสดงสำเนาทะเบียนสมรสพร้อมแสดงสำเนาสูติบัตรบุตร ทั้งนี้เพื่อแสดงความสัมพันธ์การเป็นสามี-ภรรยา   หากไม่มีบุตรด้วยกัน ควรคัดหนังสือชี้แจงเกี่ยวกับความสัมพันธ์การเป็นสามี-ภรรยากัน โดยมิได้จดทะเบียน    

  -         กรณีท่านที่ว่างงาน / ไม่มีรายได้ จะต้องมีผู้สนับสนุนค่าใช้จ่าย พร้อมแสดงหลักฐานการทำงานและหลักฐานทางด้านการเงินของผู้รับรอง พร้อมชี้แจงโดยหนังสือหรือจดหมายเป็นลายลักษณ์อักษร ชี้แจงการรับรองค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้เดินทางพร้อมแสดงความสัมพันธ์ โดยเบื้องต้น ควรมีความสัมพันธ์ใกล้ชิด หรือญาติใกล้ชิด   (กรณีนี้หากความสัมพันธ์ไม่สามารถสืบได้ หรือไม่เป็นความจริง ท่านอาจถูกปฏิเสธการยื่นคำร้องขอวีซ่านี้) 

  -         กรณีเป็นเด็กนักเรียนและนักศึกษา 

  -         ใช้หนังสือรับรองทางการศึกษาและแสดงความเป็นนักเรียน หรือ นักศึกษา จากโรงเรียนหรือจากสถาบัน  เป็น

        ภาษาอังกฤษ (ฉบับจริง) หรือ สำเนาสมุดรายงานประจำตัวนักเรียนหรือสำเนาบัตรนักเรียน กรณีเป็นเด็กเล็ก

   

  • หลักฐานการเงิน 

  -         ใช้ สำเนา สมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ส่วนตัวแสดงชื่อเจ้าของบัญชี ของธนาคารใดๆ

  -         ถ่ายสำเนา ทุกหน้า และปรับสมุดอัพเดทถึงเดือนปัจจุบันที่สุดเท่าที่จะทำได้ พร้อมสำเนาหน้าบัญชีหน้าแรกที่มีชื่อเจ้าของบัญชี

  -         หากมีการต่อเล่มจากสมุดเล่มเก่า กรุณาสำเนาหน้าแรกที่มีชื่อเจ้าของบัญชีของเล่มเก่าที่ต่อ พร้อมกับตัวเลขบัญชีเงินฝากเป็นปัจจุบัน

  -         กรณีมีเงินฝากในบัญชีน้อยเกินไปใน 1 เล่ม กรุณาแสดงสำเนาสมุดบัญชีอื่นแนบด้วย อาทิ เช่น บัญชีเงินฝากประจำ เป็นต้น

  -         หนังสือรับรองการเงินจากธนาคาร โดยขอเป็นเลขที่บัญชีเดียวกับสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากที่นำมาแสดง

  -         กรณีที่เดินทางเป็นครอบครัว หากใช้บัญชีใดบัญชีหนึ่งในการยื่นขอวีซ่า ต้องออกหนังสือรับรองค่าใช้จ่ายให้บุคคลในครอบครัวด้วย  แต่อย่างไรก็ตาม โดยเฉพาะคู่สามี-ภรรยา จะต้องมีสำเนาสมุดบัญชีการเงินส่วนตัวประกอบด้วยแม้ว่าจะจดทะเบียนสมรสแล้วก็ตาม หากมีการเงินในบัญชีน้อย ฝ่ายที่มีการเงินมากกว่าจะต้องทำจดหมายรับรองการเงินพร้อมระบุชื่อและความสัมพันธ์ชี้แจงต่อสถานทูตเป็นลายลักษณ์อักษรด้วย

   

  *** สถานทูตไม่รับบัญชีกระแสรายวันทุกกรณี *** ทั้งนี้เพื่อแสดงให้เห็นว่ามีฐานะทางการเงินเพียงพอที่จะครอบคลุมกับค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อนเมื่อกลับสู่ภูมิลำเนา  

   

  • กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี (กรณีไม่ได้เดินทางกับบิดาหรือมารดา หรือ บิดา-มารดา หย่าร้าง)

  -         จะต้องมีใบอนุญาตจากผู้ปกครองบิดาหรือมารดา

  -         หากเด็กเดินทางไปกับบิดาจะต้องมีใบรับรองจากมารดา โดยมารดาจะต้องคัดจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับมารดาโดยมีการรับรองค่าใช้จ่ายและยินดีชดเชยค่าเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นโดยคัดฉบับจริงจากอำเภอต้นสังกัดเป็นภาษาอังกฤษ หรือหากได้มาเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษแนบด้วย พร้อมทั้งแนบสถานะทางการงานและการเงินของมารดาเพื่อรับรองแก่บุตรด้วย

  -         หากเด็กเดินทางกับมารดาจะต้องมีใบรับรองจากบิดา โดยบิดาจะต้องคัดจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับมารดาโดยมีการรับรองค่าใช้จ่ายและยินดีชดเชยค่าเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นโดยคัดฉบับจริงจากอำเภอต้นสังกัดเป็นภาษาอังกฤษ หรือหากได้มาเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษแนบด้วย พร้อมทั้งแนบสถานะทางการงานและการเงินของบิดาเพื่อรับรองแก่บุตรด้วย

  -         หากเด็กไม่ได้เดินทางทั้งกับบิดาและมารดา โดยบิดาจะต้องคัดจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับมารดาโดยมีการรับรองค่าใช้จ่ายพร้อมชี้แจงระบุความสัมพันธ์กับผู้ปกครองที่ไปด้วยและยินดีชดเชยค่าเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นโดยคัดฉบับจริงจากอำเภอต้นสังกัดเป็นภาษาอังกฤษ หรือหากได้มาเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษแนบด้วย พร้อมทั้งแนบสถานะทางการงานและการเงินของบิดาเพื่อรับรองแก่บุตรด้วย

  -         กรณีเด็กที่บิดา-มารดาหย่าร้าง จะต้องแนบสำเนาใบหย่า และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดว่าฝ่ายใดเป็นผู้ดูแลบุตร พร้อมฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ

   

  *** การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร และถึงแม้ว่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ชำระไปแล้วและหากต้องการขอยื่นคำร้องใหม่ก็ต้องชำระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง

  ***  หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษัท ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมายและโปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ไปอำนวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติม ทางบริษัทฯใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน

  ***    กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากการได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานทูต ยกเลิกวีซ่าของท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ

  ***   เมื่อท่านได้ชำระเงินค่ามัดจำหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่าง ๆ ของบริษัทฯที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด

  ** กรณีมีการขอใช้หนังสือเดินทางในระหว่างการยื่นวีซ่า ท่านต้องแจ้งความจำนงแก่บริษัททัวร์ให้ทราบล่วงหน้า แต่หากกรณีท่านที่ต้องใช้หนังสือเดินทางก่อนกำหนดวันยื่นวีซ่าและท่านไม่สามารถนำหนังสือเดินทางมาแสดงได้ทัน ท่านนั้นจะต้องมายื่นเดี่ยวและแสดงตัวที่สถานทูตตามกำหนดการของสถานทูตเช่นเดียวกัน  **

   *** ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านที่มีเอกสารพร้อมและมีความประสงค์ที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวยังประเทศตามที่ระบุเท่านั้น การปฏิเสธวีซ่าอันเนื่องมาจากหลักฐานในการขอยื่นวีซ่าปลอมหรือผิดวัตถุประสงค์ในการยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน โดยจะหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงและจะคืนให้ท่านหลังจากทัวร์ออกเดินทางภายใน 20 วัน โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้จะคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นหลัก        

   

  ขอบคุณที่อุดหนุน

   

  บริษัท ซี-ฮิลล์ มาเนีย แทรเวล จำกัด

  111/1 ห้อง 1 ซอยสุขุมวิท 55 (ทองหล่อ5) แขวงคลองตันหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพ 10110
  โทร 02-392-9220 / 086-330-5660แฟกซ์ 02-392-9221
  All site contents copyright ©2007-2010