เมนูหลัก
 • หน้าแรก


 •  ประกาศ !!! คนไทยไปญี่ปุ่นไม่ต้องขอวีซ่าแล้วจ้า สนใจไปเที่ยวเอง มีบริการรับจองห้องพักที่ญี่ปุ่น ราคาพิเศษ ติดต่อได้ที่ 02-392-9220

  กระดานข่าว

  โปรโมชั่น

  Hi...Sapporo 5D3N

  ทะเลสาบโทยะ - ภูเขาไฟโชวะ

  หมีสีน้ำตาล - หมู่บ้านไอนุ 

  หุบเขาจิโกกุดานิ - โนโบริเบทสึ

  โอตารุ - ซัปโปโร

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม....

  โปรแกรมทัวร์

   

  สวนสนุกล๊อตเต้เวิลด์
    หน้าแรก > ทัวร์ยุโรป >

  รายละเอียด

  วันแรก               สนามบินสุวรรณภูมิ 

   

  22.00 น.         คณะผู้เดินทางพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น4 เคาน์เตอร์ Q แถว 14-20 ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทคอยอำนวยความสะดวกเรื่องสัมภาระและเอกสารการเดินทางแก่ท่าน

   

  วันที่สอง               ไคโร - อิสตันบูล ชานัคคาเล่-ทรอย 

   

  01.10 น.        ออกเดินทางสู่ นครอิสตันบูล หรือ ในอดีตกรุงคอนสแตนติโนเปิลแห่งสมัยจักรวรรดิไบเซนไทน์ ออก  

                      เดินทางโดย สายการบิน อียิปต์แอร์

  เที่ยวบินที่  MS961 

  05.20 น.       เดินทางถึง  สนามบิน  ณ กรุงไคโร  รอเปลี่ยนเครื่อง 

  07.40 น.        ออกเดินทางสู่ กรุงอิสตันบูล โดยสายการบิน อียิปต์ แอร์ เที่ยวบินที่  MS 733                      

  10.50 น.       เดินทางถึง  สนามบินนานาชาติ อตาเติร์ก กรุงอิสตันบูล หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว นำท่านเดินทางไปยัง เมืองชานัคคาเล่ ซึ่งตั้งอยู่บริเวณช่องแคบคาร์ดาแนลส์ จึงทำให้เมืองนี้เป็นศูนย์กลางการค้ตลอดจนชุมทางการเดินรถ และขนถ่ายสินค้าจากเอเชียสู่ยุโรป  นับตั้งแต่สุลต่านอาห์เม็ดที่2 ได้สร้างป้อมปราการขึ้นที่นี่เมื่อปี 1452  ชานัคคาเล่ในอดีตเป็นที่ตั้งของสมรภูมิรบกัลป์ลิโปลี  สมัยสงครามโลกครั้งที่ 1 เมื่อฝ่ายสัมพันธมิตรต้องการรุกคืบหน้า เข้าไปยังช่องแคบคาร์ดาแนลส์เพื่อบีบให้ตุรกีถอนตัวออกจากสงครามโลก

  เที่ยง           บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น 

                      จากนั้น นำท่านสู่ ชมม้าไม้จำลองแห่งทรอย ซึ่งเปรียบเสมือนสัญลักษณ์อันชาญฉลาดด้านกลศึกของนักรบโบราณ โดยเป็นสาเหตุทำให้กรุงทรอยแตก

  ค่ำ                นำท่านเดินทางเข้าโรงแรม IRIS HOTEL หรือเทียบเท่า พร้อมบริการอาหารค่ำ 

  วันที่สาม              เพอร์กามัม - คูซาดาซี 

   

  เช้า               บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

  จากนั้นนำท่านออกเดินทางไปยัง เมืองเพอร์กามัม (Pergamum) ตั้งอยู่ในบริเวณอะนาโตเลียห่างจากทะเลอีเจียนประมาณ 30 กม.ทางด้านเหนือของแม่น้ำไคซูส ซึ่งเป็นเมืองโบราณของกรีกที่มีความสำคัญของพวก เฮเลนนิสติก ซึ่งมีสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญ คือ นำท่านเยี่ยมชมเมือง ASKLEPION เป็นเมืองถูกปกครองโดยสมัยโรมัน สมัยที่ 2 เมืองนี้เป็นเมืองศุนย์กลางของการแพทย์ ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียไมล์เนอร์และยังเป็นโรงเรียนสอนเกี่ยวกับจิตวิทยาแห่งแรกของโลก เมืองนี้ยังเคยเป็นที่พำนักรักษาตัวของ ผู้ยิ่งใหญ่ที่ปกครองจักรวรรดิโรมัน กษัตริย์เฮเดรียน ที่แห่งนี้ประกอบด้วยโรงอาบน้ำ โรงละคร และน้ำพุใจกลางเมือง

  เที่ยง             บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

  จากนั้นนำท่านเข้าชม House of  Virgin Mary บ้านของพระแม่มารี  ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นที่สุดท้ายที่พระแม่มารีอาศัยอยู่ และสิ้นพระชนม์ในบ้านหลังนี้ ชม วิหารเทพีอาร์เทมิสโบราณ 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ยุคโบราณ ที่ปัจจุบันเหลือเพียงซากปรักหักพัง แต่ก็ยังสามารถมองเห็นถึงความยิ่งใหญ่ในอดีตได้ ชมคอมเพล็กซ์ ที่ประกอบด้วย ยิมเนเซียมเวดิอุส ที่พ่อค้าและคหบดีสร้างขึ้นเมื่อศตวรรษที่ 2 มีรูปแบบตามความนิยมของโรมันในสมัยนั้นคือ รวมยิมเนเซียมไว้กับโรงอาบน้ำที่พรั่งพร้อมไปด้วยน้ำร้อน น้ำเย็น และน้ำอุ่น ภายในประดับด้วยโมเสกและรูปปั้นต่าง ๆ สนามกีฬานี้สร้างขึ้นในยุคเฮเลนิสติคเป็นรูปเกือกม้า เป็นจุดศูนย์รวมของชาวเอฟิซุสมาแต่ต้น ใช้จัดแข่งกีฬาหลายประเภท ทั้งมวยและมวย ซึ่งยังคงใช้งานได้จนถึงปัจจุบันนี้จากนั้นนำท่านเดินทางมุ่งหน้าสู่ คูซาดาซี ได้เวลาอันสมควร 

  ค่ำ                นำทุกท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก BATIHAN HOTELหรือเทียบเท่า พร้อมบริการอาหารค่ำ

  วันที่สี่               คูซาดาซี - เอฟฟิซุส  ปามุคคาเล่ 

   

  เช้า               บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

                     นำท่านเยี่ยมชม โรงงานเครื่องหนัง ซึ่งมีชื่อเสียงโด่งดังของประเทศตุรกี 

  หลังจากนั้นนำท่านออกเดินทางไปชมเมืองเอฟฟิซุส (City of Ephesus) เมืองโบราณที่มีการบำรุงรักษาไว้เป็นอย่างดีเมืองหนึ่งเคยเป็นที่อยู่ของชาวโยนก (Ionian) จากกรีก ซึ่งอพยพเข้ามาปักหลักสร้างเมือง ซึ่งรุ่งเรืองขึ้นในศตวรรษที่ 6 ก่อนคริสตกาล ต่อมาถูกรุกรานเข้ายึดครองโดยพวกเปอร์เซียและกษัตริย์อเล็กซานเดอร์มหาราชภายหลังเมื่อโรมันเข้าครอบครองก็ได้สถาปนา “เอฟฟิซุส” ขึ้นเป็นเมืองหลวงต่างจังหวัดของโรมัน นำท่านเดินบนถนนหินอ่อนผ่านใจกลางเมืองเก่าที่สองข้างทางเต็มไปด้วยซากสิ่งก่อสร้างเมื่อสมัย 2,000 ปีที่แล้ว ไม่ว่าจะเป็นโรงละครกลางแจ้งที่สามารถจุผู้ชมได้กว่า 30,000 คน ซึ่งยังคงใช้งานได้จนถึงปัจจุบันนี้ นำท่านชมห้องอาบน้ำแบบโรมันโบราณ (ROMAN BATH) ที่ยังคงเหลือร่องรอยของห้องอบไอน้ำให้เห็นอยู่จนถึงทุกวันนี้, ห้องสมุดโบราณที่มีวิธีการเก็บรักษาหนังสือไว้ได้เป็นอย่างดีทุกสิ่งทุกอย่างล้วนเป็นศิลปะแบบ เฮเลนนิสติคที่มีความอ่อนหวานและฝีมือปราณีต

  เที่ยง           บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น 

  ได้เวลาอันสมควรแล้วนำทุกท่านเดินทางไปยัง เมืองปามุคคาเล่ (PAMUKKALE) เมืองที่มีน้ำพุเกลือแร่ร้อนไหลทะลุขึ้นมาจากใต้ดินผ่านซากปรักหักพังของเมืองเก่าแก่สมัยกรีกก่อนที่ไหลลงสู่หน้าผาผลจากการไหลของน้ำพุเกลือแร่ร้อนนี้ได้ก่อให้เกิดทัศนียภาพของน้ำตกสีขาวเป็นชั้นๆหลายชั้นและผลจากการแข็งตัวของแคลเซียมทำให้เกิดเป็นแก่งหินสีขาวราวหิมะขวางทางน้ำเป็นทางยาว ซึ่งมีความงดงามมาก นำท่านชมปราสาทปุยฝ้าย (ปามุคคาเล่) เมืองแห่งน้ำพุเกลือแร่ร้อนที่ซึ่งในอดีตกาลชาวโรมันเชื่อว่า น้ำพุร้อนดังกล่าวรักษาโรคได้ จึงได้สร้างเมือง ฮีเยราโพลิส ล้อมรอบ ท่านจะได้สัมผัสเมืองโบราณอีกแห่งหนึ่งซึ่งสร้างขึ้นในสมัยโรมันได้เวลาอันสมควร

  ค่ำ               นำท่านสู่ที่พักโรงแรม  RICHMOND HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่าพร้อม

  บริการอาหารค่ำ หมายเหตุ    โรงแรมมีบริการสระว่ายน้ำซึ่งเป็นน้ำแร่ธรรมชาติ หากท่านใดต้องการแช่น้ำแร่ ให้เตรียมชุดว่ายน้ำ ไปด้วย

  วันที่ห้า               ปามุคคาเล่ คอนย่า คัปปาโดเจีย 

   

  เช้า               บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม / หลังอาหารเช้านำท่านเดินทางไปยัง

                     เดินทางต่อไปยังเมือง คอนย่า นำท่านเข้าชมพิพิธภัณฑ์เมฟลานา (Mevlana Museum) ซึ่งเล่ากันว่าก่อตั้งขึ้นในราวปี ค.ศ. 1231 โดย เมฟลาน่า เจลาเลดดิน รูมี่ ผู้วิเศษในศาสนาอิสลามซึ่งกำเนิดในอัฟกานิสถาน เดินทางมายังเมืองคอนย่าตามคำเชิญของสุลต่านเซลจูค เพื่อเขียนบทกวีลึกลับเป็นภาษาเปอร์เซีย และได้เสียชีวิตลงในปี 1273

  เที่ยง             บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

                     จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ คัปปาโดเจีย เป็นเมืองที่อยู่ระหว่างทะเลดำกับภูเขาเทารุส มีความสำคัญมาแต่โบราณกาล เพราะเป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางสายไหม เส้นทางค้าขายและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมที่ทอดยาวจากตุรกีไปจรดประเทศจีน

  ค่ำ                บริการอาหารค่ำ / หลังอาหารนำท่านชมการแสดงพื้นเมือง “ระบำหน้าท้อง” ประกอบดนตรีของสาวน้อยชาวตุรกี

   จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม PERI TOWER HOTEL หรือเทียบเท่า

  วันที่หก               คัปปาโดเจีย เกอเรเม แองการ่า 

   

  ** สำหรับท่านใดที่สนใจขึ้นบอลลูนชมความงามของเมืองคัปปาโดเจีย จะต้องออกจากโรงแรม04.30 น.ชมความงดงามของเมืองคัปปาโดเจียในอีกมุมหนึ่งที่หาชมได้ยาก ใช้เวลาอยู่บอลลูนประมาณ 1 ชั่วโมง (ค่าขึ้นบอลลูนไม่ได้รวมอยู่ในค่าทัวร์)

  เช้า               บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

                                 นำท่านชม เมืองคัปปาโดเจีย  เมืองที่ได้รับการประกาศจากองค์การยูเนสโกให้เป็นมรดกโลก  ชื่นชมกับการเดินทางที่มีภูมิประเทศอันน่าอัศจรรย์ยิ่งนัก เกิดจากภูเขาไฟที่ไหลออกปกคลุมไปทั่วพื้นที่  และเมื่อวันเวลาผ่านไป  พายุ ลม ฝน  ได้เป็นตัวแปรที่ก่อให้เกิดการแปรสภาพเป็นหุบเขาร่องลึก  เนินเขา  กรวยหินและเสารูปต่างๆที่งดงาม จากนั้นเดินทางสู่เกอเรเม่ นำท่านเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งซึ่งเป็นศูนย์กลางของศาสนาคริสต์ในช่วง ค.ศ. 9  ซึ่งเป็นความคิดของชาวคริสต์ที่ต้องการเผยแพร่ศาสนาโดยการขุดถ้ำเป็นจำนวนมากเพื่อสร้างโบสถ์  และยังเป็นการป้องกันการรุกรานของชนเผ่าลัทธิอื่นที่ไม่เห็นด้วยกับศาสนาคริสต์  จากนั้นนำท่านแวะชมโรงงานทอพรม  โรงงานเซรามิค  อิสระกับการเลือกซื้อสินค้า และของที่ระลึก

  เที่ยง              บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

                          นำท่านลงไปชม นครใต้ดิน  ( Underground City of Derinkuyu or Kaymakli) ซึ่งเป็นที่หลบซ่อนตัว

             จากการรุกรานของข้าศึก พร้อมทั้งยังมีระบบระบายอากาศและสภาพชีวิตความเป็นอยู่ใต้ดินพร้อมสรรพ

            จากนั้นนำท่านสู่เดินทางสู่เมืองแองการ่าเมืองหลวงแห่งดินแดนอนาโตเลีย ประเทศตุรกี  

                     นำท่านเข้าสู่ที่พัก MARINEM HOTEL หรือเทียบเท่าพร้อมบริการอาหารค่ำ

  วันที่เจ็ด               แองการ่า – อิสตันบูล 

   

  เช้า               บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  นำท่านเดินทางออกจาก   เมืองแองการ่า 

  สู่  เมืองอิสตันบูล  เดินทางถึง  เมืองอิสตันบูล  มหานคร 2 ทวีประหว่างเอเซียและยุโรป

  เที่ยง             บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร

  หลังจากนั้น นำทุกท่านจากนั้นนำชม สุเหร่าสีน้ำเงิน  (BLUE MOSQUE)  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ ทางศาสนา ที่มีความสวยงามแห่งหนึ่ง  ชื่อนี้ได้มาจากกระเบื้องเคลือบสีน้ำเงินที่ใช้ปูตลอดแนวฝาผนังด้านใน  และถูกสร้างขึ้นบนพื้นที่  ซึ่งเคยเป็นวังของจักรพรรดิไบเซนไทน์ โดยสุลต่านอาหเม็ตที่ 1  ค.ศ. 1609  ใช้เวลาสร้างทั้งหมด  7 ปี ชม สุเหร่าเซนต์โซเฟีย(Saint Sophia) หรือ โบสถ์ฮาเจีย โซเฟีย 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคกลาง ปัจจุบันเป็นที่ประชุมสวดมนต์ของชาวมุสลิม ในอดีตเป็นโบสถ์ทางศาสนาคริสต์  พระเจ้าจักรพรรดิ์คอนสแตนตินเป็นผู้สร้างเมื่อประมาณคริสต์ศตวรรษที่13 ใช้เวลาสร้าง 17 ปี เพื่อเป็นโบสถ์ของศาสนาคริสต์ แต่ถูกผู้ก่อการร้ายบุกทำลายเผาเสียวอดวายหลายครั้งเพราะเกิดการขัดแย้งระหว่างพวกที่นับถือศาสนาคริสต์กับศาสนาอิสลาม จวบจนถึงรัชมสมัยของ  พระเจ้าจัสตินเนียน มีอำนาจเหนือตุรกี จึงได้สร้าง  โบสถ์เซนต์โซเฟีย  ขึ้นใหม่ ใช้เวลาสร้างฐานโบสถ์

   20 ปี ตัวโบสถ์ 5 ปี เมื่อประมาณปี พ.ศ. 1996 (ค.ศ 1435) พระองค์ต้องการให้เป็นสิ่งสวยงามที่สุดได้พยายามหา สิ่งของมีค่าต่างๆ มาประดับไว้มากมาย สร้างเสร็จได้มีการเฉลิมฉลองกันอย่าง มโหฬาร ต่อมาเกิดแผ่นดินไหวอย่างใหญ่ทำให้แตกร้าวต้องให้ช่างซ่อมจนเรียบร้อยในสภาพเดิมเมื่อสิ้นสมัยของจักรพรรดิจัสตินเนียน ถึงสมัย พระเจ้าโมฮัมเหม็ดที่ 2 มีอำนาจเหนือตุรกี และเป็นผู้นับถือศาสนาอิสลามจึงได้ดัดแปลงโบสถ์หลังนี้ให้เป็น สุเหร่าของชาวอิสลาม 52 

  นำท่านเดินทางสู่สนามบิน

  18.35 น.       โดยสายการบินอียิปต์ แอร์ เที่ยวบินที่  MS736 เดินทางสู่กรุงไคโร

  19.55 น.       ถึงกรุงไคโร นำท่านเปลี่ยนเครื่องเพื่อเดินทางกลับกรุงเทพ

  23.40 น        เหินฟ้ากลับ   สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยเที่ยวบินที่ MS 960 

  วันที่แปด               สนามบินสุวรรณภูมิ 

   

  13.50 น          คณะเดินทางกลับถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร ด้วยความสวัสดิภาพและความ

                     ประทับใจ มิรู้ลืมเลือน

   

  ****หมายเหตุ รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นหลัก**** 

   

  อัตราค่าบริการ  

  ราคาผู้ใหญ่ (พักห้องละ 2-3 ท่าน)

  39,999 บาท

  พักเดียว เพิ่ม

  8,000 บาท

   

  อัตราค่าบริการนี้รวม

  1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ โดยสายการบิน อียิปต์ แอร์ ชั้นประหยัด
  2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์
  3. ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการ พร้อมคนขับรถที่ชำนาญเส้นทาง
  4. ค่าที่พักห้องละ 2 ท่าน ในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือระดับเดียวกันรวมทั้งสิ้น 5 คืน
  5. ค่าอาหารทุกมื้อที่ระบุตามรายการ (บริการน้ำดื่มวันละ 1 ขวดเล็ก และ ในร้านอาหาร 1 ขวดใหญ่

       ต่อ 4 ท่าน

  1. ค่าบัตรเข้าชมสถานที่และการแสดงทุกแห่งที่ระบุตามรายการ

  7.    ค่าบริการนำทัวร์โดยมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์ผู้มีประสบการณ์

  8.   ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท        

  (หมายเหตุ: ค่าประกันอุบัติเหตุสำหรับเด็กที่มีอายุน้อยกว่า 2 ปี และ ผู้ใหญ่อายุมากกว่า 70 ปี ทางบริษัทประกันฯจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพียงครึ่งหนึ่งของสัญญาฯ)

  อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

  1. ค่าจัดทำหนังสือเดินทาง
  2. ภาษีต่าง ๆ เช่น ภาษี 7% ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% ฯลฯ
  3. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ  เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์และทีวีช่องพิเศษ ฯลฯ และที่ไม่ได้ระบุ

       ไว้ในรายการ

  1. ค่าอาหารและเครื่องดื่มสั่งพิเศษ นอกเหนือรายการ

  5.  ค่ายกขนกระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบ โดยเฉลี่ย 1 USD / ท่าน

  6.  ค่าทิปมัคุเทศก์ และ พนักงานขับรถในประเทศตุรกี โดยเฉลี่ย 3 และ 2 ยูเอสดอลล่าร์ / ท่าน / วัน ตามลำดับ ฯลฯ

  หมายเหตุ

  1. การยกเลิกจะต้องแจ้งทางบริษัทก่อนเดินทางอย่างน้อย 30 วัน มิฉะนั้นบริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการคืน

      เงินทั้งหมด

  2.   บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 14 วัน ในกรณีที่ไม่สามารถทำกรุ๊ปได้ไม่ถึงจำนวนอย่างน้อย 15 ท่าน ซึ่งในกรณีนี้ทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินให้ทั้งหมด หรือจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ถ้าต้องการ

  3.   บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ

  4.    บริษัทจะไม่รับผิดชอบ หรือ คืนเงินค่าทัวร์ ในกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธในการให้วีซ่า หรือ ปฏิเสธเข้าเมือง ในทุกกรณี

  5.    ในกรณีที่ท่านผู้โดยสารต้องการใช้พาสปอร์ตเล่มสีน้ำเงิน (ราชการ) ในการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆในการที่ท่านอาจจะถูกปฏิเสธมิให้เข้าเมือง เพราะโดยปกติในการท่องเที่ยวจะใช้เล่มสีเลือดหมู

  6.    บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติ และอื่น ๆ ที่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใช้จ่ายเพิ่มที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ อุบัติเหตุต่าง ๆ

  7.    ราคานี้คิดตามราคาบัตรโดยสารเครื่องบิน ณ ปัจจุบัน หากมีการปรับราคาบัตรโดยสารสูงขึ้น ตามอัตรา

        ค่าน้ำมัน หรือ ค่าเงินแลกเปลี่ยน ทางบริษัท สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคา ตามสถานการณ์ดังกล่าว

  8.    เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆตามรายการ หรือ ถูก  ปฏิเสธการเข้าประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี

   

  if"'>�NF���@�h����ไขการจองทัวร์และการชำระเงิน

   

        ทางบริษัทฯ จะขอเก็บเงินค่ามัดจำเป็นจำนวน 10,000.- บาท ต่อการจองทัวร์หนึ่งท่าน

        ท่านต้องเตรียมเอกสารให้ทางบริษัทฯ เพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับท่านในการทำวีซ่าเข้าประเทศ

               ออสเตรเลีย ก่อน 21 วันทำงาน หรือก่อน 3 สัปดาห์

        หากท่านจองและให้เอกสารในการทำวีซ่าเข้าประเทศออสเตรเลียล่าช้า ไม่ทันกำหนดการออกตั๋วกับทางสายการบิน

                และผลวีซ่าของท่านไม่ผ่าน บริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่ามัดจำทั้งหมด

               สำหรับส่วนที่เหลือ บริษัทฯ จะขอเก็บค่าทัวร์ทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 14 วันทำการ หากไม่ได้รับเงิน

               ครบทั้งหมดก่อนวันเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการให้บริการ

  การยกเลิก

      แจ้งยกเลิกก่อนการเดินทาง 50 วันทำการคืนค่ามัดจำ 10,000.- บาท.

      แจ้งล่วงหน้า 36– 49 วัน ก่อนเดินทาง ยึดมัดจำ 10,000.- บาท

      แจ้งล่วงหน้า 25-35 วัน ก่อนเดินทาง ยึดค่ามัดจำทั้งหมดและค่าใช้จ่ายดังนี้ (เป็นช่วงปีใหม่)

  - กรณีที่ถูกปฏิเสธวีซ่าจากทางสถานทูต ยึดค่ามัดจำโรงแรมอีก 50% จากราคาทัวร์

  - กรณีออกตั๋วแล้ว บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าตั๋ว ( NO REFUND ) ค่าตั๋วไม่สามารถขอคืนเป็นเงินได้

      แจ้งล่วงหน้า 1 – 24 วัน ก่อนเดินทาง จะไม่มีการคืนเงินทั้งหมดเพราะเป็นช่วงพีค ( เทศกาลปีใหม่ )

      ยกเลิกในวันเดินทาง หรือถูกปฏิเสธการเข้าเมือง จะไม่มีการคืนเงินทั้งหมด

  หมายเหตุ

              รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมหากเกิดจากความล่าช้าของสายการบินหรือโรงแรมที่พักในต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติฯลฯ โดยบริษัทฯจะคำนึงถึงความสะดวกและปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นสำคัญ และบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองห้ามผู้เดินทางออก หรือเข้าประเทศ เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือสิ่งต้องห้ามนำเข้าประเทศรวมถึงเอกสารเดินทางไม่ถูกต้องหรือความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสียหรือด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษัทฯไม่คืนเงินไห้ท่านไม่ว่าจำนวนทั้งหมดหรือบางส่วน  บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่สถานทูตงดออกวีซ่าอันสืบเนื่องมาจากเอกสารในการยื่นวีซ่าไม่ครบถ้วนและไม่ผ่านมาตรฐานในเรื่องการเงินและการทำงานของตัวผู้โดยสารเอง บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าวที่พำนักอยู่ในประเทศไทย บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อค่าตั๋วเครื่องบินภายในประเทศไทยที่ท่านออกตั๋วเองในกรณีที่สายการบินล่าช้าหรือกรุ๊ปไม่สามารถเดินทางได้เนื่องจำนวนลูกค้าไม่ครบกรุ๊ป

  เอกสารในการขอวีซ่า

  q  หนังสือเดินทาง มีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือน

  q  รูปถ่ายสี จำนวน 2 รูป (ขนาด 1 นิ้วครึ่ง หรือ 2 นิ้ว)

  q  สำเนาทะเบียนบ้าน, สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

  q  สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล, สำเนาทะเบียนสมรส  (ถ้ามี)

  หนังสือรับรองการทำงานของบริษัทที่ทำงานอยู่(ภาษาอังกฤษเท่านั้น)หรือสำเนาทะเบียนการค้าถ้าเป็นเจ้าของกิจการ

  q  ข้าราชการจะต้องมีหนังสือรับรองการทำงาน (ภาษาอังกฤษเท่านั้น)  

  q  ข้าราชการเกษียณอายุ ขอสำเนาบัตรข้าราชเกษียณ

  หลักฐานการเงิน โดยใช้สมุดเงินฝากตัวจริง หรือ statement ประเภทออมทรัพย์หรือฝากประจำ ย้อนหลัง 6 เดือน ออกจากธนาคารเท่านั้น กรณีที่บางท่านต้องการใช้ statement ย้อนหลัง 6 เดือน ประเภทกระแสรายวัน ต้องเป็นยอดคงเหลือแบบไม่ติดลบเท่านั้น (ควรใช้ Statement จากธนาคารจะสะดวกกว่าการใช้สมุดเงินฝากตัวจริง เพราะระหว่างการยื่นวีซ่าใช้เวลาประมาณ 10 -15 วัน ท่านจะไม่สามารถใช้สมุดเงินฝากได้จนกว่าจะได้รับผลวีซ่าจากทางสถานทูต) หมายเหตุ สถานทูตออสเตรเลียไม่รับ Bank Guarantee ในการใช้ยื่นวีซ่า

  q  เด็กขอหนังสือรับรองจากโรงเรียน (ตัวจริง) หรือสมุดรายงานประจำตัวนักเรียน หรือกรณีปิดเทอมใช้บัตรนักเรียน

  q  เด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี หากไม่ได้เดินทางกับบิดา หรือ มารดา จะต้องมีหนังสือยินยอมจากบิดาหรือมารดาผู้ที่ไม่ได้เดินทางไปด้วย โดยให้ทางอำเภอออกให้เท่านั้น ( หากเดินทางกับบิดาและมารดาพร้อมกันไม่ต้องใช้หนังสือยินยอม )

  สำหรับผู้สูงอายุตั้งแต่ 75 ปีขึ้นไปต้องตรวจสุขภาพเพิ่มเติมกับโรงพยายามที่สถานทูตออสเตรเลียกำหนดเท่านั้น โดยต้องยื่นวีซ่าเข้าไปก่อนแล้วสถานทูตจะออกแบบฟอร์มตรวจสุขภาพให้โดยระบุโรงพยาบาลและหมอไว้เท่านั้น นอกจากนี้จะต้องทำประกันสุขภาพระหว่างเดินทางสำหรับผู้สูงอายุเพิ่ม โดยมีค่าใช้จ่ายต่อท่านประมาณ 800 บาท (ค่าใช้จ่ายในการทำประกันสุขภาพไม่ได้รวมอยู่ในค่าบริการ ซึ่งลูกค้าสามารถจัดทำเองได้) โดยทางโรงพยาบาลจะระบุว่า “สุขภาพร่างกายแข็งแรง สามารถเดินทางไปต่างประเทศได้” สำหรับผู้สูงอายุผลวีซ่าอาจจะออกล่าช้ากว่าบุคคลทั่วไปควรยื่นมากกว่า 30 วันก่อนเดินทาง บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบหากผลวีซ่าไม่ผ่านเพราะบริษัทฯเป็นเพียงตัวแทนยื่นเอกสารให้เท่านั้น การออกวีซ่าขึ้นอยู่กับผลสุขภาพของท่านและขั้นตอนการพิจารณาของสถานทูต

  q  หากท่านต้องการใช้หนังสือเดินทางไปประเทศอื่นก่อนเดินทางกับเรา กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ก่อนที่จะยื่นวีซ่าเพราะหากยื่นหนังสือเดินทางเข้าไปในสถานทูตแล้วไม่สามารถเอาหนังสือเดินทางออกมาได้จนกว่าจะถึงกำหนดวันออกวีซ่า

  q  กรุณาใส่หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ลงในสำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาทะเบียนบ้านเพื่อกรอกฟอร์มในการยื่นวีซ่า

  เงื่อนไขสำคัญของการพิจารณาวีซ่า

               การพิจารณาอนุมัติวีซ่านั้นขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของทางสถานทูต ทางบริษัทฯ เป็นแค่ตัวแทนยื่นวีซ่าไม่สามารถแทรกแซงการพิจารณาของสถานทูตได้ ซึ่งทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านที่มีเอกสารพร้อมและมีความประสงค์ที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวยังประเทศออสเตรเลียตามเอกสารที่ระบุเท่านั้น(หากท่านถูกปฏิเสธการออกวีซ่าหรือพิจารณาผลวีซ่าล่าช้าไม่ทันกำหนดวันเดินทาง  สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ชำระไปแล้ว และหากต้องการยื่นคำร้องขอวีซ่าใหม่ก็ต้องชำระค่าธรรมเนียมใหม่พร้อมเอกสารชุดใหม่ทุกครั้ง)  หากทางสถานทูตแจ้งว่าเหตุผลในการปฏิเสธการออกวีซ่าอันเนื่องมาจากการใช้หลักฐานปลอม หรือผิดวัตถุประสงค์ในการยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยว  ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมด

  Ä กรุณาเตรียมเอกสารที่ชี้แจงไว้ข้างต้นให้ครบตามที่กำหนด เพื่อความสะดวกของท่านเองในการยื่นขอวีซ่า Ä

   

   

  โปรดกรอกรายละเอียดเป็นภาษาอังกฤษให้ครบถ้วน เพื่อประโยชน์ในการยื่นวีซ่าของท่าน

   

  1. ชื่อ / นามสกุล (นาย /นางสาว /นาง / ด.ช. / ด.ญ.)   ...........................................................................................

  2. วัน-เดือน-ปีเกิด ..........................................  อายุ .................... ปี   สถานที่เกิด ................................................

  3. ชื่อ / นามสกุลเดิม (หากมี) ......................................................................................

  4. ที่อยู่ปัจจุบัน (ที่ติดต่อได้สะดวก) .....................................................................................................................

  ......................................................................................................................... รหัสไปรษณีย์  ............................

  โทรศัพท์บ้าน .....................................................  มือถือ .....................................................

  5. อาชีพปัจจุบัน .............................................. ตำแหน่ง .....................................................

  ชื่อสถานที่ทำงาน หรือร้านค้า ................................................................... ที่อยู่ ...................................................

  .......................................................................................................................... รหัสไปรษณีย์ .............................

  โทรศัพท์ที่ทำงาน ................................................  โทรสาร .........................................

  6. สถานภาพ   (.....) โสด    (.....) สมรส     (.....) หย่า     (.....) ม่าย     (.....) อยู่กินฉันสามี-ภรรยา   (.....) แยกกันอยู่

  ถ้าสมรสแล้ว กรุณากรอกรายละเอียดของคู่สมรส

  ชื่อ-นามสกุล ......................................................................................  วัน-เดือน-ปีเกิด ........................................

  ที่อยู่ปัจจุบัน (ที่ติดต่อได้สะดวก) ...........................................................................................................................

  โทรศัพท์ที่บ้าน ......................................................  มือถือ ...................................................

  7. บุคคลที่จะเดินทางไปด้วยกัน   กรุณาระบุ

                  ชื่อ-นามสกุล ........................................................................   ความสัมพันธ์ ............................

                  ชื่อ-นามสกุล ........................................................................   ความสัมพันธ์ ............................

                  ชื่อ-นามสกุล ........................................................................   ความสัมพันธ์ ............................

  8. กรณีเป็นนักเรียน หรือนักศึกษา กรุณาระบุสถาบันการศึกษา ..................................................................................

  ที่อยู่ ................................................................................................................................... รหัสไปรษณีย์ ..................

  โทรศัพท์ .....................................................

  9. ท่านเคยถูกปฏิเสธการออกวีซ่า (.......) ไม่เคย                    (......) เคยถูกปฏิเสธวีซ่า     ประเทศ.................................

  ( กรุณากรอกข้อมูลตามความเป็นจริงโดยทุกข้อ หากสถานทูตตรวจสอบข้อมูลแล้วไม่ตรงตามความจริงอาจถูกปฏิเสธวีซ่าได้ )

   

  ขอบคุณที่อุดหนุน

   

  บริษัท ซี-ฮิลล์ มาเนีย แทรเวล จำกัด

  111/1 ห้อง 1 ซอยสุขุมวิท 55 (ทองหล่อ5) แขวงคลองตันหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพ 10110
  โทร 02-392-9220 / 086-330-5660แฟกซ์ 02-392-9221
  All site contents copyright ©2007-2010