เมนูหลัก
 • หน้าแรก


 •  ประกาศ !!! คนไทยไปญี่ปุ่นไม่ต้องขอวีซ่าแล้วจ้า สนใจไปเที่ยวเอง มีบริการรับจองห้องพักที่ญี่ปุ่น ราคาพิเศษ ติดต่อได้ที่ 02-392-9220

  กระดานข่าว

  โปรโมชั่น

  Hi...Sapporo 5D3N

  ทะเลสาบโทยะ - ภูเขาไฟโชวะ

  หมีสีน้ำตาล - หมู่บ้านไอนุ 

  หุบเขาจิโกกุดานิ - โนโบริเบทสึ

  โอตารุ - ซัปโปโร

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม....

  โปรแกรมทัวร์

   

  สวนสนุกล๊อตเต้เวิลด์
    หน้าแรก > ทัวร์เอเชีย > พม่า >

  รายละเอียด

  วันเดินทาง       วันที่   20-23 ต.ค 56 

   

  วันแรก                   กรุงเทพฯ – ย่างกุ้ง – วัดเจาตอจี – พระธาตุเขี้ยวแก้ว – มหาเจดีย์ชเวดากอง                                           (-/L/D)

  07.30 น.                คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูที่ 3 เคาน์เตอร์ F พร้อมตรวจเช็คสัมภาระและที่นั่งก่อนการเดินทาง โดยเจ้าหน้าที่ทางบริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวก 

  08.50 น.                เหินฟ้าสู่เมืองย่างกุ้ง ประเทศเมียนมาร์ (พม่า) เที่ยวบินที่ PG 701 (รับประทานอาหารบนเครื่อง)

  09.40 น.                เดินทางถึงสนามบินมิงกาลาดง (เวลาท้องถิ่นพม่าช้ากว่าประเทศไทย 30 นาที) ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว นำท่านเดินทางเข้าสู่ตัวเมือง นมัสการพระหยกขาวที่วัดเจาตอจี ซึ่งพระองค์นี้สร้างจากหินขาวที่มีลักษณะมันวาว สูง 37 ฟุต กว้าง 24 ฟุต หนักถึง 600 ตัน จากนั้นเดินทางไปชมช้างเผือกคู่บ้านคู่เมืองของพม่า

  12.00 น.               บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นำท่านเดินทางไปสักการะพระธาตุเขี้ยวแก้ว ที่จำลองมาจากประเทศจีนซึ่งมีสีเหลืองอร่ามที่ประดับด้วยทองเหลือง สมควรแก่เวลานำท่านไปนมัสการ “มหาเจดีย์ชเวดากอง” เป็นโบราณสถานอันศักดิ์สิทธิ์ของโลก ซึ่งมีอายุกว่า 2,500 ปี ซึ่งสูงเด่นเป็นสง่าอยู่ใจกลางเมืองย่างกุ้ง มีความสูงประมาณ 109 เมตร ยอดบนสุดของเจดีย์ประดับด้วยทองคำแท้และพลอยเม็ดใหญ่ ให้ท่านได้ถ่ายภาพเจดีย์ในยามเย็น

  18.00 น.               บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก NEW AYA HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า

  วันที่สอง               พะโค (หงสาวดี)–เจดีย์ชเวมอดอ–พระราชวังบุเรงนอง-ไจ้ทิโย -พระธาตุอินทร์แขวน ( รวมเสลี่ยง)          (B/L/D)                                   

  07.00 น.               บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่กรุงหงสาวดี เมืองซึ่งมีประวัติศาสตร์อันมากมาย เป็นเมืองหลวงเก่าแก่ของอาณาจักรมอญโบราณ ซึ่งมีความสำคัญที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ของไทยชมพระเจดีย์มุเตา หรือที่ชาวไทยรู้จักกันในนาม “เจดีย์ชเวมอดอ” พระเจดีย์แห่งนี้ได้บรรจุพระเกศาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไว้ เป็นที่เคารพนับถือสืบต่อกันมาเป็นนับพันปี และเป็นศาสนสถานสำคัญของเมือง จากนั้นเดินทางไปชม พระราชวังบุเรงนอง พร้อมทั้งชมพิพิธภัณฑ์โบราณซึ่งเป็นที่เก็บของโบราณสำคัญ

  12.00 น.                               บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ ไจ้ทิโย (จ.มอญ) ใช้ระยะเวลาเดินทางประมาณ

  3 ชั่วโมง ถึงจุดเชิงเขาจุดเปลี่ยนรถเป็นรถท้องถิ่น นำท่านเดินขึ้นเขา ระหว่างทางท่านจะได้สัมผัสกับธรรมชาติรอบขุนเขา ถึงจุดเดินขึ้นพระธาตุ หากมีผู้สูงอายุหรือท่านที่เดินขึ้นไม่ไหวจะมีเสลี่ยงแบกหามของชาวพื้นเมืองคอยบริการ (ไม่รวมค่าเสลี่ยง ท่านละ 25 USD ไป-กลับ) นำท่านเข้าสู่ที่พัก  KYAIKHTO  HOTEL หรือเทียบเท่า 

  18.00 น.               บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของที่พัก หลังอาหารนำท่านเดินทางไปนมัสการสุดยอดมหาบุญมหากุศล

  “พระธาตุอินทร์แขวน” ในยามค่ำคืน พระธาตุอินทร์แขวนเป็นก้อนหินสีทอง ซึ่งเป็นเจดีย์ขนาดเล็กสูง 5.5 เมตร ตั้งอยู่บนก้อนศิลาปิดทองขนาดใหญ่ ที่วางหมิ่นเหม่ อยู่บนหน้าผา ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์โดยเชื่อกันว่าผู้ใดได้มานมัสการพระธาตุอินทร์แขวนนี้ครบ 3 ครั้ง คนนั้นจะมีแต่ความสุขและความเจริญพร้อมทั้งขอสิ่งใดก็จะสมปรารถนาทุกประการ สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับสู่ที่พัก

  วันที่สาม         พระธาตุอินทร์แขวน – เทพทันใจ – วัดไจ๋ป๋อรอ - วัดพระนอน – วัดไจ้ปุ่น – ย่างกุ้ง                           ( B/L/D )                                          

  05.00 น.               นำท่านนมัสการพระธาตุอินทร์แขวนในยามเช้าอีกหนึ่งรอบ พร้อมนำท่านนมัสการ เทพทันใจ ที่มีคนมาขอพรจากท่านมากมาย สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับสู่ที่พัก

  07.30 น.               บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของที่พัก หลังอาหารนำท่านเดินทางลงจากเขาขึ้นรถท้องถิ่น เดินทางสู่เมืองหงสาวดี ระหว่างทางให้ท่านได้พักผ่อนชมวิวทิวทัศน์สองข้างทาง ตลอดเส้นทาง ก่อนถึงเมืองหงสาวดี  แวะนมัสการวัดไจ๋ป๋อรอ (วัดพระไฝเลื่อน) มีอายุมากกว่า 2,000 ปี ซึ่งมีเรื่องเล่ามากมายเกี่ยวกับ สถานที่แห่งนี้ รายการ National Geographic Society ได้เคยมาถ่ายทำสารคดีที่นี้มากกว่า   10 ครั้งซึ่งในแต่ละครั้ง ตำแหน่งไฝที่บริเวณหน้าผากจะไม่ตรงกันเลย  ซึ่งเป็นเรื่องมหัศจรรย์มาก

  12.00 น.               บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านไปสักการะพระนอน ณ วัดชเวตาเลียง จากนั้นให้ท่านได้เลือกซื้อผลิตภัณฑ์จากไม้ อาทิ กล่องใส่นามบัตร, อุปกรณ์ตกแต่งบ้าน เป็นต้น จากนั้นนำท่านไปนมัสการพระพุทธเจ้าหันหลังชนกันและหันหน้าออกสู่ 4 ทิศ ณ วัดไจ้ปุ่น สมควรแก่เวลาเดินทางกลับสู่ย่างกุ้ง

  18.00 น.               บริการอาหารค่ำแบบบุฟเฟย์ ณ ภัตตาคารลอยน้ำเรือการะเวก พร้อมชมโชว์การแสดงพื้นบ้านของพม่า  หลังอาหารนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก   NEW AYA  HOTEL 3 ดาว หรือเทียบเท่า

  วันที่สี่                    ย่างกุ้ง – สิเรียม – เจดีย์กลางน้ำ – เจดีย์มหาวิสิยา – เจดีย์โบตาทาวน์–สก๊อตมาเก็ต กรุงเทพฯ                      ( B/L/- )                

  08.00 น.                               บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่เมืองสิเรียม (เดินทางประมาณ 45 นาที) 

  นำท่านไปนมัสการพระที่เจดีย์กลางน้ำ ซึ่งตั้งอยู่ที่แม่น้ำตันเลียน โดยนั่งเรือข้ามไป ให้ท่านได้ขอพรจากพระทันใจ  สมควรแก่เวลานำท่าเดินทางกลับสู่ย่างกุ้ง นำท่านชมเจดีย์มหาวิสิยา ที่สร้างในสมัยนายพลเนวิน ชมประวัติของสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์ของชาวพม่าทั้งประเทศที่ได้รวบรวมไว้ที่นี่

  12.00 น                 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารหลังอาหารนำท่านชมเจดีย์โบตาทาวน์ สถานที่รับพระเกศาธาตุก่อนประดิษฐานที่พระมหาเจดีย์ชเวดากองออกแบบให้ใต้ฐานพระเจดีย์มีโครงสร้างโปร่งให้คนสามารถเดินเข้าไปภายในได้ โดยอัญเชิญพระธาตุประดิษฐานไว้ในผอบทองคำ และของมีค่าต่างๆ ที่พุทธศาสนิกชนนำมาถวายมากมาย  

  นำท่านเลือกซื้อสินค้าที่ “สก๊อตมาเก็ต” หรือ ตลาดโบโจ๊ก ซึ่งเป็นตลาดใหญ่ที่สุดของพม่า รวบรวมความ

  หลากหลายของสินค้า อาทิ อัญมณี ทับทิม ไพลิน หยก ไข่มุก งานไม้สัก ไม้หอมแกะสลัก งาช้างแกะสลัก ผ้าโสร่ง และ ผ้าต่างๆ ส่งตรงจากเกาหลีและญี่ปุ่น ภาพเขียนสีน้ำ และสีน้ำมันอันงดงามในราคาถูก จากนั้นนำทุกท่านเดินทาง ไปยังสนามบิน เพื่อเตรียมตัว เดินทางกลับ กรุงเทพฯ สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบิน

  18.20 น.               เหินฟ้าสู่ประเทศไทย กรุงเทพฯ โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ เที่ยวบินที่ PG 704

  20.15 น.               เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพและความประทับใจ

  ออกเดินทาง 15 ท่าน ขึ้นไป มีหัวหน้าทัวร์

  วันเดินทาง

  ผู้ใหญ่ พัก 2 ท่าน 

  ท่านละ

  เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี  

  มีเตียง

  เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี

  ไม่มีเตียง

  พักเดี่ยว

   วันที่ 13-16,27-30 มิ.ย 11-14,18-21,

  19-22 ก.ค ,22-25 ส.ค 29 ส.ค-01 ก.ย

  05-08 ,19-22 ก.ย 03-06,17-20 ต.ค 56  

   20,900

  19,900

  18,900

  5,900.-

  **09-12  สิงหาคม / 20-23 ตุลาคม 56 **

   22,900

  21,900

  20,900

  5,900.-

  อัตรานี้รวม           ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ, ค่าโรงแรม 3 คืน, ค่าอาหารตามรายการ, ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ, ค่า TAX พม่า 10 USD ค่าวีซ่าพม่าปกติ 14 วันทำการ (คนไทย), ค่าภาษีสนามบินตามโปรแกรม, ค่ารถนำเที่ยวตามโปรแกรม,

  อัตรานี้ไม่รวม      ยื่นวีซ่าเร่งด่วน / ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ  / ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ / ค่าธรรมเนียมกระเป๋าเดินทางที่น้ำหนักเกิน 20 กก.  / ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่มิได้ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าซักรีด โทรศัพท์ ค่ามินิบาร์ ฯลฯ /ค่าภาษีน้ำมันที่มีการปรับเพิ่มจากสายการบิน ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% /  ค่าเสลี่ยง ขึ้น-ลง 25 USD

  ** ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น, คนขับรถ, ประมาณ 400 บาท ต่อ ลูกค้า 1 ท่าน**

  เอกสารใช้ยื่นวีซ่า    1.  หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานเหลือเกิน 6 เดือนหลังจากการเดินทาง

                                  2.  รูปถ่ายหน้าตรง 2 นิ้ว จำนวน 3 รูปพื้นหลังสีขาวเท่านั้น

                                  3.  สำเนาบัตรประชาชน (ด้านหน้า+ด้านหลัง)   4.  สำเนาทะเบียนบ้าน                                              

  การจองทัวร์           กรุณามัดจำค่าทัวร์ท่านละ 5,000.- บาท   **เงื่อนไขการให้บริการ**

  1.   กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 3 สัปดาห์ ก่อนการเดินทาง พร้อมชำระมัดจำท่านละ 5,000 บาท และแฟกซ์ใบ

        สลิปโอนเงินและสำเนาหน้าพาสปอร์ต มายังบริษัทฯ 02-7120885 ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทาง 10 วัน

  2.    การยกเลิกก่อนการเดินทาง 14 วัน เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 5,000 บาท

                         การยกเลิก ก่อนการเดินทาง 13-7 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50 % ของราคาค่าทัวร์

                 การยกเลิกก่อนการเดินทาง 6 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด

  1. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ไม่อาจที่จะเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจำคืนได้ ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
  2. กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ มิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการเดินทางทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

  ทางบริษัท ฯ มีประกันอุบัติเหตุทุกที่นั่ง ที่นั่งละ 1,000,000 บาท

   

  ขอบคุณที่อุดหนุน

   

  บริษัท ซี-ฮิลล์ มาเนีย แทรเวล จำกัด

  111/1 ห้อง 1 ซอยสุขุมวิท 55 (ทองหล่อ5) แขวงคลองตันหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพ 10110
  โทร 02-392-9220 / 086-330-5660แฟกซ์ 02-392-9221
  All site contents copyright ©2007-2010