เมนูหลัก
 • หน้าแรก


 •  ประกาศ !!! คนไทยไปญี่ปุ่นไม่ต้องขอวีซ่าแล้วจ้า สนใจไปเที่ยวเอง มีบริการรับจองห้องพักที่ญี่ปุ่น ราคาพิเศษ ติดต่อได้ที่ 02-392-9220

  กระดานข่าว

  โปรโมชั่น

  Hi...Sapporo 5D3N

  ทะเลสาบโทยะ - ภูเขาไฟโชวะ

  หมีสีน้ำตาล - หมู่บ้านไอนุ 

  หุบเขาจิโกกุดานิ - โนโบริเบทสึ

  โอตารุ - ซัปโปโร

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม....

  โปรแกรมทัวร์

   

  สวนสนุกล๊อตเต้เวิลด์
    หน้าแรก > ทัวร์เอเชีย > พม่า >

  รายละเอียด

  โปรแกรมทัวร์พิเศษ 

  -         สักการะพระธาตุอินทร์แขวน

  -         สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองเจดีย์ชเวดากอง

  -         ขอพรพระเทพทันใจ(นัตโบโบยี)

  -         นมัสการพระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียง พระพุทธรูปนอนที่สวยงามในแบบของมอญ

  -         ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองตลาดสก๊อต หรือ ตลาดโบโจ๊ก

  เมนูพิเศษ 

  -         เป็ดปักกิ่ง / สลัดกุ้งมังกร / กุ้งแม่น้าเผา / อาหารพื้นเมืองพม่า / บุฟเฟ่ต์นานาชนิด ณ ภัตตาคารการะเวก

  พร้อมชมโชว์พื้นเมือง

   

   

  กำหนดการเดินทาง              18-20 ต.ค./ 15-17 พ.ย./ 6-8,  20-22, 30 ธ.ค.-1 ม.ค.57           ท่านละ 18,900  บาท                  

  วันแรก                   กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)-ย่างกุ้ง-หงสาวดี–เจดีย์ชเวมอดอว์-พระราชวังบุเรงนอง-เจดีย์ไจ๊ปุ่น-พระธาตุอินทร์แขวน 

   

  04.30 น.          คณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานดอนเมือง บริเวณผู้โดยสารขาออกต่างประเทศชั้น 2 ประตู 2 เคาน์เตอร์ สายการบินนกแอร์ เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้กับท่าน

  06.30 น.         เหินฟ้าสู่กรุงย่างกุ้ง ประเทศพม่า โดยสายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD 4230  บริการอาหารเช้าบนเครื่อง

  07.15 น.           ถึงสนามบินมิงกาลาดอน กรุงย่างกุ้ง (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทยครึ่งชั่วโมง) หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง  จากนั้นเดินทางสู่เมืองหงสาวดี (บะโค) ซึ่งในอดีตเป็นเมืองหลวงที่เก่าแก่ที่สุดของเมืองมอญโบราณที่ยิ่งใหญ่และอายุมากกว่า 400 ปี อยู่ห่างจากย่างกุ้ง (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชม.) แล้วนำท่านนมัสการเจดีย์ชเวมอดอว์ (Shwemawdaw Pagoda) คนไทยนิยมเรียกว่า พระมหาเจดีย์มุเตา ซึ่งเป็นเจดีย์ใหญ่คู่บ้านคู่เมืองที่สูงที่สุดของหงสาวดี และยังเป็นที่เคารพสักการะของชาวมอญและพม่ามาช้านาน ชมพระราชวังบุเรงนอง ซึ่งเพิ่งเริ่มขุดค้นและบูรณะปฏิสังขรณ์เมื่อปี พ.ศ.2533  จากซากปรักหักพังที่ยังหลงเหลืออยู่ ทำให้สันนิษฐานได้ว่าโบราณสถานแห่งนี้เป็นพระราชวังของพระเจ้าหงสาวดีบุเรงนอง ปัจจุบันการขุดค้นยังไม่เสร็จสิ้นสมบูรณ์ แต่ก็พอจะมองเห็นได้ว่าบริเวณของพระราชวังแห่งนี้กว้างใหญ่เพียงใด ชมพระเจดีย์ไจ๊ปุ่น ซึ่งบูรณะเมื่อ พ.ศ. 2019 มีพระพุทธรูปปางประทับนั่งโดยรอบทิศประกอบด้วยสมเด็จพระสมณโคดม สัมมาสัมพุทธเจ้า (ผินพระพักตร์ไปทางทิศเหนือ) กับพระพุทธเจ้าในอดีต 3 พระองค์ คือ พระพุทธเจ้าโกนาคม์ (ทิศใต้) พระพุทธเจ้ากกุสันธะ(ทิศตะวันออก) และพระพุทธเจ้ามหากัสสปะ (ทิศตะวันตก) สร้างโดยสี่สาวพี่น้องที่อุทิศตนให้กับพระพุทธศาสนา สร้างพระพุทธรูปแทนตนเองและสาบานตนไม่ข้องแวะกับบุรุษเพศ

  เที่ยง                รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร **เมนูพิเศษ กุ้งแม่น้ำเผา**  

  บ่าย              ออกเดินทางมุ่งหน้าสู่เมืองไจ๊ก์ทีโย (kyaikhtiyo) ถึงคิมปูนแคมป์ (เชิงเขาไจ๊ก์ทีโย) หยุดพักเพื่อเปลี่ยนรถเป็นรถบรรทุก 6 ล้อเพื่อขึ้นบนภูเขาไจ้ก์ทีโย(ไม่นั่งเสลี่ยง) ใช้เวลาเดินทางจากบริเวณนี้ประมาณ 1 ชั่วโมง   ชมทัศนียภาพอันสวยงามสองข้างทางพร้อมสัมผัสความเย็นซึ่งจะค่อยๆ เย็นขึ้น เรื่อยๆ เดินทางจนถึงที่พักโรงแรม         KYAITHIYO  HOTEL  หรือ MOUNTAIN TOP HOTEL   พระธาตุอินทร์แขวน เป็นองค์เจดีย์ขนาดเล็ก ตั้งอยู่บนก้อนศิลาใหญ่สูง 5.5 เมตร ปิดทองทั้งองค์ซึ่งตั้งอยู่บนหน้าผาอย่างหมิ่นเหม่ดูคล้ายว่าจะตกลงไปในหุบเหวได้ทุกขณะ พระธาตุอินทร์แขวนนี้นับเป็น 1 ใน 5 มหาบูชาสถานสูงสุดของพุทธศาสนิกชนชาวพม่า เป็นที่มาและแรงบันดาลใจของกวีซีไรส์ ปี พุทธศักราช 2534 มาลา คำจันทร์ที่แต่งวรรณกรรมเรื่อง "เจ้าจันทร์ผมหอม นิราศพระธาตุอินทร์แขวน" เชิญท่านนมัสการ พระธาตุอินทร์แขวน  และนมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์บนภูเขา ชมทัศนียภาพรอบ ๆ พระธาตุ พิสูจน์ความมหัศจรรย์ว่าพระธาตุองค์นี้ตั้งอยู่ได้อย่างไรโดยไม่ล้มหรือหล่นลงมา ท่านสามารถเตรียมแผ่นทองคำเพื่อไปปิดทององค์พระธาตุอินทร์แขวน (เข้าไปได้เฉพาะสุภาพบุรุษ ส่วนสุภาพสตรี อธิษฐานแล้วฝากสุภาพบุรุษเข้าไปปิดทองแทน) 

  ค่ำ                    รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารโรงแรม หลังอาหารค่ำเชิญท่านไปนมัสการพระธาตุตามอัธยาศัย สามารถนั่งสมาธิหรือสวดมนต์ได้ตลอดคืน ถ้าจะนมัสการกลางแจ้งเป็นเวลานานบริเวณระเบียงที่ยื่นสู่พระเจดีย์ไจ๊ก์ทีโย ควรเตรียมเสื้อกันหนาว กันลม หรือผ้าห่ม ผ้าพันคอ เบาะรองนั่งเพราะพื้นที่นั่งมีความเย็นมาก พระเจดีย์องค์นี้เปิดตลอดคืนแต่ประตูเหล็กที่เปิดสำหรับบุรุษเปิดถึงเวลา 22.00 น.

   

  วันที่สอง                 พระธาตุอินทร์แขวน-พระไฝ่เลื่อน-วัดไจ้คะวาย-พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียวหงสาวดี-ย่างกุ้ง-เจดีย์กาบาเอ-พระนอนเจ้าทัตจี-มหาเจดีย์ชเวดากอง-โชว์พื้นเมือง 

   

   

   

  เช้า                  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม  

                     เชิญท่านนมัสการ พระธาตุอินทร์แขวน หรือใส่บาตรตามอัธยาศัยใส่บาตร พระสงฆ์หรือถวายข้าวพระพุทธ มีชุดจำหน่ายบริเวณวัด เมื่อถวายข้าวพระพุทธนิยมจุดเทียนตามกำลังวันหรือจำนวนอายุ อำลาที่พัก ออกเดินทางกลับสู่คิมปุนแคมป์ โดยรถบรรทุก 6 ล้อ(ไม่นั่งเสลี่ยง) เพื่อเปลี่ยนพาหนะเป็นรถโค้ชปรับอากาศ เดินทางสู่เมืองหงสาวดี แล้วนำชมวัดไจ๋ป๋อรอ (วัดพระไฝเลื่อน) มีอายุมากกว่า 2,000 ปี ซึ่งมีเรื่องเล่ามากมายเกี่ยวกับสถานที่แห่งนี้ รายการ National Geographic Society ได้เคยมาถ่ายทำสารคดีที่นี้มากกว่า10 ครั้งซึ่งในแต่ละครั้ง ตำแหน่งไฝที่บริเวณหน้าผากจะไม่ตรงกันเลย ซึ่งเป็นเรื่องมหัศจรรย์มาก นําท่านตักบาตรพระสงฆ์กว่า 1,000 รูป ที่วัดไจ้คะวาย สถานที่ที่มีพระภิกษุและสามเณร ไปศึกษาพระไตรปิฎกเป็นจํานวนมาก ท่านสามารถนําสมุด ปากกา ดินสอไปบริจาคที่วัดแห่งนี้ได้ จากนั้นนมัสการพระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว เป็นปูชนียสถานศักดิ์สิทธิ์อันดับสองของเมืองหงสาวดี รองจากพระมหาธาตุมุเตา และเป็นพระพุทธไสยาสน์ที่มีความยาว 181 ฟุต สูง 50 ฟุต สร้างโดยพระเจ้าเมงกะติปะ พ.ศ.1537 ในสมัยมอญเรืองอำนาจ มีพุทธลักษณะงดงาม โดยจะวางพระบาทเหลื่อมพระบาท ต่างจากพระพุทธไสยาสน์ของไทยที่นิยมวางพระบาทเสมอกัน

  เที่ยง                รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

  บ่าย              เดินทางกลับสู่กรุงย่างกุ้ง นำชมเจดีย์กาบาเอ สร้างในปี ค.ศ. 1950 โดยท่านอุนูอดีตนายกรัฐมนตรีของพม่า โดยมีตำนานการสร้างพระเจดีย์กะบ่าเอ ว่า มีพระภิกษุนั่งสมาธิ อยู่ริมฝั่งแม่น้ำอิระวดี  และมีชีปะขาวผู้หนึ่งนำลำไม้ไผ่ที่มีข้อความจารึกอยู่มอบให้พระภิกษุ ฝากไปมอบต่อท่านอุนูและบอกให้ท่านอุนู ทำนุบำรุงศาสนาพุทธ ท่านรับไม้ไผ่ลำนั้นไว้และปฎิบัติตามคำบอกของชีปะขาวผู้นั้นโดยการสร้างพระเจดีย์กะบ่าเอขึ้นทางตอนเหนือของนครย่างกุ้ง  เพื่อเตรียมการทำสังคายนาพระไตรปิฏกในปี ค.ศ.1954-1956 และอุทิศพระเจดีย์องค์นี้เพื่อให้เกิดการสร้างสันติภาพขึ้นในโลกและในประเทศพม่า ลักษณะของเจดีย์เป็นรูปทรงกลม มีความสูงและเส้นผ่าศูนย์กลางคือ 34 เมตร ภายในองค์พระเจดีย์บรรจุพระบรมธาตุพระอรหันต์สาวกองค์สำคัญ 2 องค์  พระเจดีย์กะบ่าเอมีทางเข้าทั้งหมด 5 ด้าน  ทุกด้านมีพระพุทธรูปขนาด 2.4 เมตร ประดิษฐานอยู่บนฐานทักษิณ มีพระพุทธรูปหุ้มด้วยทองคำองค์เล็กๆอีก 28 องค์ แทนอดีตสาวกของพระพุทธเจ้าทั้ง 28 องค์ที่อุบัติขึ้นในโลกนี้ ส่วนพระพุทธรูปองค์พระประธานที่อยู่ข้างในหล่อด้วยเงินบริสุทธิ์มีน้ำหนัก กว่า 500 กิโลกรัม ชมเจดีย์เจ๊าทัตจี (Kyauk Htat Gyi) หรือ พระนอนตาหวาน ซึ่งเป็นพระที่มีความสวยงามที่สุด มีขนตาที่งดงาม พระบาทมีภาพมงคล 108 ประการ และพระบาทซ้อนกันซึ่งแตกต่างกับศิลปะของไทยที่ประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์ เป็นศิลปะพม่าที่งดงามโดยมีขนาดความยาวขององค์ 70 เมตร  จากนั้นนำชมมหาเจดีย์ชเวดากอง พระมหาเจดีย์คู่บ้านคู่เมืองพม่าตั้งอยู่บริเวณเนินเขาเชียงกุตระ เมืองย่างกุ้ง ประเทศ พม่า เชื่อกันว่าเป็นมหาเจดีย์ที่บรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้าจำนวน 8 เส้น บนยอดสุดของพระเจดีย์ มีเพชรอยู่ 5,448 เม็ด โดยเฉพาะชื้นข้างบนสุดมีเพชรเม็ดใหญ่อยู่ 72 กระรัต และทับทิม 2,317 เม็ด ซึ่งมีทั้งผู้คนชาวพม่าและชาวต่างชาติมากมายที่พากันเที่ยวชมและนมัสการทั้งกลางวันและกลางคืนอย่างไม่ขาดสาย โดยกล่าวขานกันว่า ทองคำที่ใช้ในการก่อสร้างซ่อมแซมพระมหาเจดีย์แห่งนี้มีจำนวนมากมายมหาศาลกว่าทองคำที่เก็บอยู่ที่ธนาคารชาติอังกฤษเสียอีก และนับเป็นมหาเจดีย์ที่งดงามมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก

  ค่ำ                    รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารการะเวก บุพเฟ่ต์อินเตอร์นานาชาติ พร้อมชมการแสดงนาฎศิลป์ของพม่าอันงดงามอ่อนช้อยบนทะเลสาบหลวง ซึ่งภัตตาคารนี้สร้างขึ้นในปี พ.ส.2513 โดยเลียนแบบเรือกัญญา หัวเรือเป็นรูปนกการะเวก สัตว์ป่าในหิมพานต์พร้อมทิวทัศน์ของมหาเจดีย์ชเวดากอง ซึ่งมีความงดงามน่าประทับใจอย่างยิ่ง พักที่โรงแรม YUZANA HOTEL(3 ดาว) หรือเทียบเท่า

   

  วันที่สาม                วัดบารมี-วัดพระเขี้ยวแก้ว-เจดีย์โตตะตาวน์-ขอพรเทพทันใจ-เทพกระซิบ

                      ช้อปปิ้งตลาดสก๊อต-ย่างกุ้ง-กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)

   

  เช้า                   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม หลังอาหารนำท่านชมวัดบารมี สักการะพระเกศาธาตุของสมเด็จพระสัมมาพุทธเจ้ากัสสปะ (ซึ่งเป็นพระพุทธเจ้าองค์ที่สามในกัปป์นี้) ขึ้นประทับบนศีรษะของทุกท่านเพื่อความเป็น สิริมงคล ความอัศจรรย์ของพระเกศาธาตุนี้ด้วยพุทธานุภาพทรงขยับพระองค์ไป-มาได้ทั้งในน้ำและบนบกซึ่งพระภิกษุเจ้าอาวาสจะกรุณานำมาแสดงให้ทุกท่านได้กราบนมัสการ (การเข้าชมนั้นต้องได้รับการอนุญาตจากเจ้าอาวาส ซึ่งต้องมีการติดต่อไว้ล่วงหน้า หากเจ้าอาวาสไม่มีกิจนิมนต์อื่นใด ก็จะสามารถเข้าชมได้) นำท่านเข้าสู่วัดพระเขี้ยวแก้ว ซึ่งสร้างขึ้นเพื่อประดิษฐานพระเขี้ยวแก้วจำลอง ที่ได้มาจากอาณาจักรน่านเจ้า ที่เคยนำมาประดิษฐานที่พุทธมณฑล

  เที่ยง                รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร **เมนูพิเศษ เป็ดปักกิ่ง, สลัดกุ้งมังกร**

  บ่าย                  นำท่านสักการะ พระเจดีย์โบตะตาวน์ ซึ่งเป็นเจดีย์ที่สร้างขึ้นเพื่อรับพระเกศาธาตุก่อนที่นำไปบรรจุในพระเจดีย์ชเวดากอง เมื่อพระเกศาธาตุได้ ถูกอัญเชิญขึ้นจากเรือ ได้นำมาประดิษฐานไว้ที่พระเจดีย์โบตะตองแห่งนี้ก่อน พระเจดีย์แห่งนี้ได้ถูก ทำลายในระหว่างสงครามโลกครั้งที่  2 และได้รับการปฏิสังขรณ์ขึ้นมาใหม่ โดยมีความแตกต่างกับพระเจดีย์ทั่วไปคือ ออกแบบให้ใต้ฐานพระเจดีย์มีโครงสร้างโปร่งให้คนเดินเข้าไปภายในได้ โดยอัญเชิญ พระบรมธาตุไว้ในผอบทองคำให้ผู้คนได้เข้ามากราบไหว้มองเห็นได้ชัดเจน ส่วนผนังใต้ฐานเจดีย์ ได้นำทองคำและของมีค่าต่างๆ ที่มีพุทธศาสนิกชนชาวพม่านำมาถวายแก่องค์พระเจดีย์ มาจัดแสดงไว้ นำท่านสักการะขอพร จาก "เทพทันใจ" (นัตโบโบยี) ซึ่งชาวพม่าให้ความเคารพอย่างมากและนิยมมาขอพร ด้วยเชื่อว่าอธิฐานสิ่งใดจะสมความปรารถนาและ สักการะ เทพกระซิบ ซึ่งมีนามว่า "อะมาดอว์เมี๊ยะ" ซึ่งการขอพรเทพกระซิบต้องไปกระซิบเบาๆ ห้ามคนอื่นได้ยิน ชาวพม่านิยมขอพรจากเทพองค์นี้กันมากเช่นกัน อิสระช้อปปิ้ง ตลาดสก๊อต เป็นตลาดที่รวบรวมสินค้าทุกประเภท อาทิ ผ้าทอ งานไม้ อัญมณี และข้าวของเครื่องใช้ทุกชนิด

  18.00 น.           รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร หลังอาหารอำลากรุงย่างกุ้ง เดินทางสู่สนามบินมิงกาลาดอน

  21.00 น.           เหินฟ้ากลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD 4239

  22.45 น.           ถึงท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ... พร้อมความประทับใจ

   

  ***ดอนเมือง-พม่า-ย่างกุ้ง-หงสาวดี-พระธาตุอินทร์แขวน-ดอนเมือง 3 วัน(DD)***

   

  อัตราค่าบริการ สำหรับกรุ๊ป 16-20 ท่าน(มีหัวหน้าทัวร์ไทย) กรณีผู้เดินทางไม่ถึง 15 ท่าน ไม่มีหัวหน้าทัวร์ไทย

   

   กำหนดการเดินทาง

  ผู้ใหญ่                      พักห้องละ 2-3 ท่าน

  เด็กอายุต่ำกว่า 11 ปีพักรวมกับผู้ใหญ่

  2 ท่าน(ไม่มีเตียง)

  พักเดี่ยว

  เพิ่มท่านละ

  18-20 ตค./ 15-17 พย.

  6-8 ธค./ 20-22 ธค.56

  18,900.-

  17,900.-

  4,500.-

  30 ธ.ค.-1 ม.ค.57

  19,900.-

  18,900.-

  5,000.-

   

  อัตราค่าบริการรวม

  R ค่าตั๋วเครื่องบิน  ดอนเมือง–ย่างกุ้ง-ดอนเมือง โดยสายการบินนกแอร์ และภาษีสนามบิน

  R ค่าวีซ่าพม่า

  R  ค่าน้ำหนักสัมภาระท่านละไม่เกิน 15 กิโลกรัม

  R ค่าห้องพักโรงแรม 3 คืน ตามระบุไว้ในรายการ

  R ค่าอาหารทุกมื้อที่ระบุไว้ในรายการ

  R ไกด์พม่าพูดไทยรอต้อนรับที่สนามบินย่างกุ้ง และหัวหน้าทัวร์ไทย

  R ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ที่ต้องเสียค่าเข้าชม

  R ค่าพาหนะตลอดการเดินทาง

  R บริการน้ำดื่ม-ผ้าเย็น

  R ค่ารถบรรทุก 6 ล้อ ขึ้นพระธาตุอินทร์แขวน (ไม่ต้องนั่งเสลี่ยง)

  R ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท(ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท)  ทั้งนี้

       ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต

   

  อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

  Q ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและพนักงานขับรถ  400 บาท /นักท่องเที่ยว 1 ท่าน (เก็บเพิ่มจากราคาทัวร์)

  Q ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด

  Q ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุไว้ เช่น ค่าเครื่องดื่ม,ค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง,ค่าโทรศัพท์,ค่าซักรีด ฯลฯ

  Q ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ

  Q สำหรับราคานี้บริษัทฯ จะไม่รวมค่าภาษีท่องเที่ยวหากมีการเก็บเพิ่ม

  Q ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว

  Q ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (กรณีต้องการใบกำกับภาษี) และค่าภาษีการบริการหัก ณ ที่จ่าย 3%

   

  เอกสารในการทำวีซ่าพม่า สำหรับหนังสือเดินทางไทย

  1. หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานมากกว่า 6 เดือน และต้องมีหน้าว่างสำหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้า-ออก

  อย่างน้อย 2 หน้าเต็ม

  3. รูปถ่ายหน้าตรง รูปสี 2 นิ้ว 2 ใบ(ฉากหลังสีขาวเท่านั้น) ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน พิมพ์จากกระดาษอัดรูปเท่านั้น

    เนื่องจากทางสถานทูตพม่าไม่รับรูปถ่ายที่เป็นสติ๊กเกอร์

  4. ค่าวีซ่าใช้เวลาดำเนินการ 15 วันทำการ  กรณีเร่งด่วน มีค่าใช้จ่ายเพิ่มท่านละ 1000 บาท

   

  การเตรียมเอกสารการเดินทาง  การยื่นวีซ่าพม่า ต้องใช้เวลาดำเนินการประมาณ 14 วันทำการ กรณีต้องเร่งวีซ่าในเวลาจำกัด ต้องมีค่าเร่งเพิ่มท่านละ 1,000 บาท    

   

  การจอง/ชำระเงิน  มัดจำในวันจอง 5,000 บาท  ส่วนที่เหลือชำระทั้งหมดก่อนการเดินทาง 15 วัน

   

  สิ่งที่ควรเตรียมไป  สัมภาระส่วนตัว เช่น กล้องถ่ายภาพ, แบตเตอรี่สำรอง, เสื้อแขนยาว, รองเท้าสวมใส่สบาย, หมวก, ร่ม,

                              ไฟฉาย, ยารักษาโรค รวมทั้งคนที่รู้ใจ

   

  หมายเหตุ:        กำหนดการเดินทางนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของหมู่คณะ เวลาสภาพการจราจรและสภาพภูมิอากาศในขณะนั้นตามความเป็นจริงที่เกิดขึ้น ซึ่งผู้จัดสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ถือเอาความปลอดภัยและประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ

   

  ขอบคุณที่อุดหนุน

   

  บริษัท ซี-ฮิลล์ มาเนีย แทรเวล จำกัด

  111/1 ห้อง 1 ซอยสุขุมวิท 55 (ทองหล่อ5) แขวงคลองตันหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพ 10110
  โทร 02-392-9220 / 086-330-5660แฟกซ์ 02-392-9221
  All site contents copyright ©2007-2010