ประกาศ !!! คนไทยไปญี่ปุ่นไม่ต้องขอวีซ่าแล้วจ้า สนใจไปเที่ยวเอง มีบริการรับจองห้องพักที่ญี่ปุ่น ราคาพิเศษ ติดต่อได้ที่ 02-392-9220

กระดานข่าว

โปรโมชั่น

Hi...Sapporo 5D3N

ทะเลสาบโทยะ - ภูเขาไฟโชวะ

หมีสีน้ำตาล - หมู่บ้านไอนุ 

หุบเขาจิโกกุดานิ - โนโบริเบทสึ

โอตารุ - ซัปโปโร

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม....

โปรแกรมทัวร์

 

สวนสนุกล๊อตเต้เวิลด์
  หน้าแรก > ทัวร์เอเชีย >

รายละเอียด

กำหนดการเดินทาง 29 ธันวาคม -1 มกราคม 2557/ 30 ธันวาคม -2 มกราคม 2557

 

 

 

 

04.00 น.       คณะพร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง อาคารผู้โดยสายขาออก เคาเตอร์สายการบินไทยแอร์เอเซีย เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับ และอำนวยความสะดวก

06.05 น.       เดินทางสู่เมืองเดนพาซาร์ เกาะบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย เที่ยวบินที่ FD 2970

11.25 น.       เดินทางถึงสนามบินกูรารัย “Ngurah Rai Airport” เมืองเดนพาซาร์ ซึ่งเป็นสนามบินที่สร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงวีรบุรุษที่ต่อสู้กับชาวดัชต์ เพื่ออิสระภาพของชาวบาหลีใน พ.ศ. 2492 ตั้งอยู่ห่างจากทางใต้ของเมืองเดนปาซาร์ ไปประมาณ 13 กิโลเมตร (เวลาที่เกาะบาหลีเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง) เมื่อผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากรเรียบร้อยแล้ว

เที่ยง             รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร

นำท่านเดินทาง ชมสวนวิษณุการูด้า Garuda Visnukenchana ซึ่งบริเวณภายในมีรูปปั้นที่เกี่ยวกับเรื่องราวของรามายณะ รวมทั้งรูปปั้นพญาครุต ที่มาจากการแกะสลักโดยฝีมือเฉพาะตัวของคนบาหลีซึ่งมีความงดงามมาก นำท่าน

ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมนานาชนิดที่ กูต้าเซ็นเตอร์ ชมความงดงามของวัดอูลูวาตู ซึ่งตั้งอยู่ที่สุดปลายหน้าผาเคียงข้างท้องทะเล เหนือมหาสมุทรอินเดีย ชมทิวทัศน์ของยอดภูเขาไฟหลายยอด และยังเป็นจุดชมพระอาทิตย์ตกดินที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของเกาะบาหลี นำท่าน

ค่ำ                รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

                   พักที่                  Aston denpasar Hotel ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

 

 

 

 

 

เช้า               รับประทานอาหาร ณ โรงแรมที่พัก หลังอาหารนำท่านเดินทางไปชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมอันเก่าแก่ของบาหลี “ระบำบารองด๊านซ์” เป็นการแสดงร่ายรำระบำสิงโตเทพเจ้า ซึ่งแสดงให้เห็นการต่อสู้อันไม่มีที่สิ้นสุดระหว่าง “บารอง” สิงห์โตที่คอยช่วยเหลือมนุษย์โลก ซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งความดี และ “รังดา” ตัวมารซึ่งมากด้วยเวทย์มนต์มหาศาล เป็นสัญลักษณ์ของความชั่วร้าย จากนั้นนำท่านสู่ Batik Studio เพื่อช้อปปิ้งผ้าบาติก แบบต่างๆ ที่แปลกตา

จากนั้นนำท่านเดินทางขึ้นสู่เทือกเขาคินตามณี Kintamani ที่งดงามราวสรวงสวรรค์ และอากาศเย็นตลอดทั้งปี

เที่ยง             รับประทานอาหารเที่ยง  ณ ภัตตาคารคินตามณี

ชมวิวทิวทัศน์ของ ภูเขาไฟกุนุงบาตูร์ (Gunung Batur) มีอายุกว่า 50,000 ปี เป็นภูเขาไฟที่ชาวบาหลีให้การสักการะบูชา นับว่าเป็นภูเขาไฟที่มหัศจรรย์ของโลก มีความสูง 1,717 เมตร เคยปะทุพ่นลาวาและเถ้าภูเขาไฟมาแล้วหลายครั้ง บริเวณนี้จะมีอากาศเย็นตลอดทั้งปี ใกล้กับภูเขาไฟ คือ ทะเลสาบกูนุงบาร์ตูร์ เป็นทะเลสาบซึ่งเกิดจากการยุบตัวของภูเขาไฟ

หลังจากนั้นเดินทางสู่ ปุราเตียร์ตาอัมปึล (Pura Tirta Empul) หรือวัดน้ำพุศักดิ์สิทธิ์ หรือ วิหารศักดิ์สิทธิ์ทัม          ภัคสิริงค์ มีบ่อน้ำพุศักดิ์สิทธิ์ใสสะอาดที่ผุดขึ้นจากใต้ดิน เป็นที่เคารพสักการะของชาวบาหลี เชื่อว่าพระอินทร์

เป็นผู้ดลบันดาลให้เกิดน้ำพุ ชาวบาหลีเชื่อว่าถ้าได้มาอาบน้ำ จะเป็นสิริมงคลและขับไล่สิ่งเลวร้าย ทั้งยังรักษา

โรคต่าง ๆทุกปีผู้คนนิยมเดินทางมาเพื่อชำระร่างกายให้บริสุทธิ์ ก่อนการอาบน้ำ จะมีการทำพิธีบูชาเทพเจ้า

แห่งน้ำพุที่แท่นบูชา จะมาอาบน้ำพุศักดิ์สิทธิ์กันที่ ที่อาบน้ำโบราณ สร้างมาตั้งแต่คริสต์ศตวรรษ

ที่ 10 ให้เวลาท่านช้อปปิ้งกันสุดๆ ที่ตลาดปราบเซียน กับสินค้าราคาถูกอย่างเหลือเชื่อ ณ

ร้านค้าบริเวณรอบๆ วัดทัมปัคสิริงค์ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่

ปุรากัวกาจาห์ (Pura Goa Gajah) หรือวัดถ้ำช้าง ถูกค้นพบโดยนักโบราณคดีชาวดัตช์ เมื่อปี ค.ศ. 1923 มีสิ่งที่โดดเด่นคือแผ่นหินแกะสลักหน้าปากทางเข้าถ้ำ ลักษณะเป็นการเจาะจากด้านหน้าของหินผา มองดูคล้ายใบหน้าช้าง บางก็ว่าคล้ายยักษ์อ้าปากกว้าง ชาวบาหลีเชื่อว่าคือปากของปีศาจร้าย ภายในถ้ำเป็นรูปตัวที ด้านหนึ่งจะเป็นรูปปั้นพระพิฆเนศ อีกด้านเป็นรูปปั้นศิวลึงค์ 3 แท่ง แทนเทพ 3 องค์ คือ พระศิวะ พระวิษณุ และพระพรหม ตามความเชื่อของฮินดู ด้านหน้าปากถ้ำเป็นสระศักดิ์สิทธิ์ มีน้ำไหลพุ่งจากปากปล่องแกะสลักเป็นรูปอิสตรี 6 นาง ชาวบาหลีเชื่อว่า ถ้าใครอยากมีลูก ลองมาดื่มหรืออาบน้ำที่นี่ จะมีลูกสมปราถนา

ค่ำ                รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

 

                   พักที่                Aston denpasar Hotel ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

 
   

 

 

 

 

เช้า               รับประทานอาหาร ณ โรงแรมที่พัก

เดินทางสู่ ปุราทามันอายุน (Pura Taman Ayun) หรือ วัดเมงวี ซึ่งเป็นวัดที่เคยเป็นพระราชวังเก่า สร้างตอนศตวรรษที่ 17 เพื่อใช้ประกอบพิธีกรรมของกษัตริย์ราชวงศ์เม็งวี กำแพง ประตูวัด ก่อด้วยหินสูง แกะสลักลวดลายวิจิตรบรรจง หลังคาปูด้วยหญ้า สิ่งก่อสร้างด้านใน ตกแต่งลวดลายงดงามตามแบบบาหลี มีสระน้ำล้อมรอบ จากนั้นนำท่านชม ทุ่งข้าวขั้นบันได ที่ค่อย ๆ ลาดต่ำลงที่ เบดูกัลป์ (Bedugu)

เที่ยง                       รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร ท่ามกลางวิวทุ่งข้าวขั้นบันได

หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ ปุราอูลันดานูบราตัน (Pura Ulun Danu Bratan) นำท่านชมวิวทิวทัศน์ของ ทะเลสาบบราตัน (Lake Bratan) เป็นทะเลสาบที่มีมนต์ขลังและชมความสวยงามของ ปุราอูลันดานูบราตัน (Pura Ulun Danu Bratan) หรือ วัดอูลันดานู วัดที่สำคัญและ       สวยงาม 1 ใน 5 ของเกาะบาหลี ตั้งอยู่บริเวณกลางน้ำริมทะเลสาบบราตัน มีฉากหลังเป็นภูเขาไฟสูงทะมึน วัดนี้สร้าง    ตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 17 เพื่อใช้ทำพิธีทางศาสนาพุทธและฮินดู รวมทั้งอุทิศแด่เทวี ดานู เทพแห่งสายน้ำ มีความสวยงาม เป็นอันสองของเกาะบาหลี มักปรากฏอยู่ในภาพถ่ายโมษณาการท่องเที่ยวของบาหลีเสมอและสัมผัสกับอากาศหนาวเย็นตลอดทั้งปี จากนั้นนำท่านเดินทางสู่จุดชมวิวที่งดงามที่สุดของเกาะบาหลี ที่ ปุราทานาห์ลอต (Pura Tanah Lot) หรือ วิหารทานาห์ลอต ชมวัดบนโขดหินริมมหาสมุทรอินเดีย และหน้าผามหัศจรรย์จุดชมวิวที่งดงามเป็นวิหารที่สร้างในศตวรรษที่ 16 โดยนักบุญนิธาราที่บำเพ็ญศีลภาวนาและศักดิ์สิทธิ์มากเป็นที่นับถือของชาวบาหลี และเชื่อกันว่ามีงูเทพเจ้าคอยปกปักรักษาอยู่ภายใต้วิหารแห่งนี้ ลักษณะการสร้างวัดอยู่บนโขดหินคล้ายเกาะเล็กๆ เวลาน้ำขึ้นจะดูเหมือนอยู่กลางทะเล เป็นวัดริมทะเล 1 ใน 5 แห่งของเกาะบาหลีที่มีภูมิทัศน์สวยงามกว่าแห่งอื่นๆเป็นสถานที่ถ่ายทำละครดัง เช่น ดอกแก้วการะบุหนิง และภาพยนตร์เรื่องต่างๆ

ค่ำ                          รับประทานอาหารค่ำ ณ ชายหาดจิมบารัน ด้วย...เมนูพิเศษกุ้งมังกร ท่ามกลางบรรยากาศสไตล์บาหลี เพลิดเพลินด้วยเสียงดนตรีบรรเลงจากนักดนตรีท้องถิ่นสไตล์ บาหลี

 

                   พักที่                  Aston denpasar Hotel ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

 
 

 

เช้า               รับประทานอาหาร ณ โรงแรมที่พัก

นำทุกท่านแวะชม และถ่ายรูปที่อนุสาวรีย์มหาภาระตะ สัญลักษณ์ของเกาะบาหลี 

จากนั้นเดินทางสู่สนามบินเมืองเดนพาซาร์

 

11.55 น.       เดินทางกลับสู่สนามบินดอนเมือง โดยเที่ยวบินที่ FD 2971

15.15 น.       ถึงสนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ



 

อัตราค่าบริการ  

        ราคาผู้ใหญ่ (พักห้องละ 2 ท่าน)                                                               26,900 บาท

        ราคาเด็ก มีเตียง (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน)                                                    26,500 บาท

        ราคาเด็ก ไม่มีเตียง (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน)                                                 25,900 บาท

        เพิ่มพักเดี่ยว                                                                                           3,500 บาท 

 

อัตรานี้รวม

-          ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ – เดนพาซาร์ – กรุงเทพฯ (ตั๋วกรุ๊ป) โดยสารการบินไทย แอร์เอเซีย

-          ค่าภาษีสนามบินไทย และอินโดนีเซีย

-          ค่าที่พัก 3 คืน

-          ค่าอาหาร และเครื่องดื่มที่ระบุไว้ในรายการ 

-          ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ตามรายการที่ได้ระบุไว้

-          ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทาง ท่านละไม่เกิน 15 กก.

-          ประกันภัยในการเดินทาง ในกรณีที่ เสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุ จะคุ้มครองเป็นจำนวนเงิน 1,000,000 บาท

(คุ้มครอง ผู้เอาประกันภัย อายุระหว่าง 15-75 ปี ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยอายุต่ำกว่า 15 ปี หรือ ระหว่าง 75-85 ปี คุ้มครอง 50 % ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของกรมธรรม์ / ส่วนในกรณี ผู้เอาประกันภัยอายุสูงกว่า 85 ปี ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคุ้มครอง)

 

อัตรานี้ไม่รวม

ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ  / ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ / ค่าธรรมเนียมกระเป๋าเดินทางที่น้ำหนักเกิน 20 กก. / ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่มิได้ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าซักรีด โทรศัพท์  ค่ามินิบาร์ ฯลฯ / ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% /  ค่าทิปไกด์ และคนขับรถ ประมาณ 3 USD/คน/วัน  / ค่าทิปหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย

 

เงื่อนไขการยกเลิก

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน                     / คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด หรือเก็บค่าใช้จ่ายบางส่วนที่เกิดขึ้นจริง

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-15 วัน                  / เก็บค่าใช้จ่าย 5,000 บาท

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-6 วัน                   / เก็บค่าบริการทั้งหมด 100 %

 

หมายเหตุ

  1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ
  2. เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆตามรายการ หรือ ถูกปฏิเสธการเข้าประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
  3. บริษัทฯมีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงหรือสับเปลี่ยนรายการได้ตามความเหมาะสมบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน
  4. การไม่รับประทานอาหารบางมื้อไม่เที่ยวตามรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ เพราะการชำระค่าทัวร์เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย
  5. เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆ
  6. กำหนดการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้เพื่อความเหมาะสม ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะยึดถือผลประโยชน์ ตลอดจนความปลอดภัยของคณะผู้เดินทางเป็นสำคัญ
  7. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธเข้าเมือง โดยด่านตรวจคนเข้าเมือง

 

หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง 

และมีหน้าที่เหลือไว้ประทับตราไม่น้อยกว่า 2 หน้า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอบคุณที่อุดหนุน

 

บริษัท ซี-ฮิลล์ มาเนีย แทรเวล จำกัด

111/1 ห้อง 1 ซอยสุขุมวิท 55 (ทองหล่อ5) แขวงคลองตันหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพ 10110
โทร 02-392-9220 / 086-330-5660แฟกซ์ 02-392-9221
All site contents copyright ©2007-2010