ประกาศ !!! คนไทยไปญี่ปุ่นไม่ต้องขอวีซ่าแล้วจ้า สนใจไปเที่ยวเอง มีบริการรับจองห้องพักที่ญี่ปุ่น ราคาพิเศษ ติดต่อได้ที่ 02-392-9220

กระดานข่าว

โปรโมชั่น

Hi...Sapporo 5D3N

ทะเลสาบโทยะ - ภูเขาไฟโชวะ

หมีสีน้ำตาล - หมู่บ้านไอนุ 

หุบเขาจิโกกุดานิ - โนโบริเบทสึ

โอตารุ - ซัปโปโร

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม....

โปรแกรมทัวร์

 

สวนสนุกล๊อตเต้เวิลด์
  หน้าแรก > ทัวร์เอเชีย >

รายละเอียด

กำหนดการเดินทาง                 2-6 // 9-13 // 23-27 สิงหาคม 55 

 

วันทีแรกของกรเดินทาง       กรุงเทพฯ                                                       

22.30 น.        คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์ D   สายการบินไทย โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัท  คอยอำนวยความสะดวก

วันทีสองของการเดินทาง       เซี่ยงไฮ้-หังโจว-ล่องทะเลสาบซีหู-ศาลเจ้างักฮุย-หมู่บ้านใบชา- 

                                                เมืองจำลองซ่ง+โชว์      พิเศษ...ไก่เศรษฐี ขาหมูตงโพ 

01.10 น.      นำท่านออกเดินทางสู่นครเซี่ยงไฮ้ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG662

06.25 น.        เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติผู่ตง นครเซี่ยงไฮ้ นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร จากนั้น นำท่านรับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านออกเดินทางเข้าสู่เมืองหังโจว เมืองเอกของมณฑลเจิ้งเจียง เมืองที่ได้ชื่อว่าเป็น “สวรรค์บนดิน” ที่จักรพรรดิ์สมัยโบราณยังหลงใหล และปัจจุบันยังเป็นเมืองเศรษฐกิจของเมืองจีนอีกแห่งหนึ่งด้วย ระหว่างทางท่านจะได้ผ่านชมทิวทัศน์สองข้างทางจากนครเซี่ยงไฮ้จนถึงเมืองหังโจวชมบ้านเรือนสองข้างทางที่มีรูปทรงแบบเดียวกันที่ในอดีตเป็นเพียงบ้านของกลุ่มชาวนาจน กระทั่งความเจริญก้าวหน้าได้เข้ามาถึงเขตชานเมืองและเมืองใกล้เคียง จึงมีการสร้างบ้านใหม่เป็นรูปแบบต่าง ๆ

กลางวัน           รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย              นำท่านล่องเรือชมทัศนียภาพอันงดงามและวิจิตรตระการตาของ ทะเลสาบซีหู  ชมทิวทัศน์สวยงามบริเวณทะเลสาบซีหู อาทิ ซานถานอิ้นเยี่ยะ–สามโคมทับแสงจันทร์ในบึงน้ำลึก สะพานขาดซึ่งเป็นสะพานที่เกิดนวนิยายเรื่องนางพญางูขาว จากนั้นนำท่านชม สุสานวีรบุรุษงักฮุย สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งวีรบุรุษงักฮุยในสมัยราชวงศ์ซ่ง ซึ่งถูกขุนนางกังฉินใส่ร้ายจนถูกประหารชีวิต และเป็นแหล่งเกิดเรื่องราว “อิ่วจาก้วย” แล้วนำท่านเดินทางมุ่งสู่หมู่บ้านใบชาหลงจิ่ง เพื่อชิม ชาหลงจิ่ง ชาที่มีชื่อเสียงอันดับ 1 แห่งใต้หล้า ของเมืองหังโจว ท่านสามารถเลือกซื้อใบชาอย่างดีไว้เป็นของฝาก

ค่ำ                    รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร ***อาหารพิเศษ ไก่เศรษฐี ขาหมูตงโพ

จากนั้นนำท่านชมเมืองจำลองราชวงศ์ซ่ง ขนาดใหญ่ของประเทศจีน และวัฒนธรรมของราชวงศ์ซ่ง มีการแบ่งเขตทิวทัศน์ริมน้ำ  เขตจตุรัสมังกร  เขตจัตุรัสราชวงศ์ซ่ง  เขตจัตุรัสเขาเซียนกับศาลาต่างๆ ถือเป็นต้นแบบของการก่อสร้างที่แสดงถึงความเติบโตด้านเศรษฐกิจและวัฒนธรรมสมัยนั้น พร้อมชมการแสดงโชว์วัฒนธรรมสมัยซ่ง

สมควรแก่เวลานำท่านเข้าสู่ CROWN PLAZA HOTEL หรือเทียบเท่า 

วันทีสามของการเดินทาง       หังโจว-ซูโจว-สวนหลิวหยวน-วัดซีหยวน-โรงงานผ้าไหม- 

                                                Harmony Time Square

เช้า                  รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารโรงแรม  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองซูโจว เมืองเก่าแก่ที่มีประวัติศาสตร์ความเป็นมายาวนานกว่า 2,500 ปี และได้รับสมญานามว่า “เมืองแห่งสาวงาม” นำท่านชม สวนหลิวหยวน โบราณสถานอันเก่าแก่และสวยงามของซูโจวที่สมบูรณ์แบบและ เลื่องชื่อของจีน ชมธารน้ำเล็กๆ ศิลามหึมา สะพานโค้ง อารามหลวง ขนาดย่อมและรวมถึงประวัติของพระจักรพรรดิ์คังซีที่พระองค์เคยเสด็จมา ณ ที่นี้เพื่อทรงหาพระแสงดาบวิเศษจนมี คำพังเพยจากนักกวีเอก “ซูตงปอ” ถ้าหากผู้ใดได้มาเยือนเมืองซูโจวแล้ว ไม่หาโอกาสชม อุทยานแห่งนี้ท่านผู้นั้นจะต้องเสียใจไปตลอดกาล นำท่านชมเจ้าแม่กวนอิมพันมือพันตาและพระอรหันต์ 500 องค์ พร้อมชมพระจี้กง 3 อารมณ์ ที่วัดซีหยวน 

กลางวัน           รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย              นำท่านแวะชม โรงงานผ้าไหม ที่มีชื่อเสียงที่สุดของจีน พร้อมชมกรรมวิธีการผลิต และให้ท่านเลือกซื้อผ้าไหมคุณภาพดีเป็นของฝาก จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ SUZHOU HARMONY TIME SQUARE เป็นแหล่งรวมความทันสมัยแห่งใหม่ของซูโจวมี JIU GUANG DEPARTMEAT เป็นต้น อีกทั้งท่านจะได้ชม SKY SCREEN ยาว 500 เมตร นับเป็น LED SCREEN จอยักษ์บนเพดานแบบ ชิ้นเดียวที่ใหญ่ที่สุดในโลก

ค่ำ                    รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก JINJIANG HOTEL หรือเทียบเท่า

วันทีสี่ของการเดินทาง            ซูโจว-โจวจวง+ล่องเรือ-เซี่ยงไฮ้-ยาสมุนไพร-หอทีวี-อุโมงค์เลเซอร์-            หาดไว่ทาน-ไข่มุก-ถนนนานกิง  พิเศษ...ขาหมูโจวจวง / กุ้งมังกร

เช้า              รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารโรงแรม  แล้วนำท่านเดินทางเข้าสู่ เมืองโจวจวง พาท่านชมวิวสองข้างทางระหว่างเดินทาง นำท่านนั่ง เรือโบราณโจงจวง ล่องเรือชมความงามรอบๆเมืองที่สะท้อนให้เห็นความเป็นอยู่และวิถีชีวิตของผู้คนที่อยู่ริมน้ำ ซึ่งยังได้รับการขนานนามว่าเป็น “เวนิส แห่งประเทศจีน” และได้รับการยกย่องจากยูเนสโกให้เป็นมรดกโลก โจวจวงเป็นเมืองโบราณที่ยังคงอนุรักษ์ความงามทางด้านสถาปัตยกรรมของสิ่งปลูกสร้างต่างๆ ซึ่งถูกสร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์หมิงและราชวงศ์ชิง

กลางวัน           รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ***อาหารพิเศษ ขาหมูโจวจวง 

บ่าย              สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองเซี่ยงไฮ้ เมืองที่ได้รับการพัฒนาจนมีความเจริญรุ่งเรืองอย่างมากจนได้รับการขนานนามว่า  “ปารีสตะวันออก” และเซี่ยงไฮ้ยังเป็นศูนย์กลางการคมนาคมและเศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงใต้เมืองนี้มีพื้นที่ 6,200 ตร.กม. มีประชากรประมาณ  14 ล้านคน นับเป็นเมืองท่าพาณิชย์ ขนาดใหญ่ตั้งอยู่บนปากทะเลจีนใต้ จากนั้นนำท่านรับฟังสรรพคุณยาสมุนไพรและครีมยาที่มีชื่อเสียงที่สุดของรัฐบาลจีน ได้แก่ เป่าฟู่หลิงหรือบัวหิมะ ซึ่งเหมาะกับการเก็บไว้เป็นยาสามัญประจำบ้าน  หลังจากนั้นนำท่านขึ้น หอทีวีไข่มุก หรือ Oriental Pearl Tower ซึ่งมีความสูง 468 เมตร ซึ่งเป็นที่ตั้งของสถานีโทรทัศน์เมืองเซี่ยงไฮ้  ที่ฐานใต้หอจัดเป็นพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์เมืองเซี่ยงไฮ้  ที่นี่ยังประกอบด้วยห้างสรรพสินค้า แหล่งช้อปปิ้งและสวนสนุกที่ขึ้นชื่ออีกด้วย ซึ่งตั้งอยู่ฝั่งตรงข้ามหาดไว่ทาน แล้วนำท่านนั่งรถไฟลอด อุโมงค์เลเซอร์ นำผู้โดยสารผ่านอุโมงค์ที่เต็มไปด้วยแสงสีเร้าใจ เป็นอุโมงค์ลอดแม่น้ำสายแรกในประเทศจีน  เดินทางสู่ เขตไว่ทาน เขตเช่าของกลุ่มพ่อค้าชาวตะวันตก สมัยที่มีการล่าอาณานิคมของชาวตะวันตก ชมสถาปัตยกรรมแบบผสมผสานระหว่างตะวันออกและตะวันตกอย่างลงตัว จากนั้นนำท่านเลือกซื้อครีมและเครื่องประดับที่ทำจาก ไข่มุกน้ำจืด ที่เพาะเลี้ยงไว้ริมทะเลสาบไท่หู และได้ทำการคัดแยกไว้ตามอายุของมุก

ค่ำ                    รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร ***อาหารพิเศษ กุ้งมังกร

                   สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ย่าน ถนนนานกิง ถนนคนเดินซึ่งเป็นย่านการค้าสมัยยุคทศวรรษ สมัย 1910 – 1940 ให้ท่านเลือกซื้อสินค้าของที่ระลึกประเภทสินค้าแบรนด์เนมทั้งของแท้และของเลียนแบบยี่ห้อดัง อาทิ ปากกามองบลัง หลุยส์วิตตอง กระเป๋าพราด้า เป็นต้น อย่างจุใจ

สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก JINSHA HOTEL หรือเทียบเท่า

 

วันทีห้าของการเดินทาง         เซี่ยงไฮ้-หยก-ตลาดเถาเป่า-รถไฟแม่เหล็ก-กรุงเทพฯ

เช้า                  รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารโรงแรม  จากนั้นนำท่านชม หยกแท้ ของเมืองจีนพร้อมทั้งให้ท่านได้รับคำแนะนำ และวิธีการดูหยก และให้ท่านเลือกซื้อหยกไว้เป็นของฝากล้ำค่า

กลางวัน           รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย              จากนั้นอิสระให้ท่านช้อปปิ้ง ตลาดเถาเป่า เป็นแหล่งช้อปปิ้งสินค้าก๊อปปี้แห่งใหม่ ขายสินค้าอาทิเช่น กระเป๋า เสื้อผ้า รองเท้า ไม้กอล์ฟ ฯลฯ สมควรแก่เวลาให้ท่านเตรียมตัวเดินทางสู่สนามบินผู่ตง โดยนำท่าน นั่งรถไฟแม่เหล็กความเร็วสูง การคมนาคมใหม่ล่าสุดของนครเซี่ยงไฮ้ ซึ่งสามารถทำความเร็วได้ถึง 438 กิโลเมตรต่อชั่วโมง เพลิดเพลินกับจอมอนิเตอร์และสัมผัสความทันสมัยภายในรถไฟ

17.25 น.      ออกเดินทางจากสนามบิน นครเซี่ยงไฮ้ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG665

21.00 น.      เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจไปอีกนานแสนนาน

 

 


 
 


 
 

 

 

 

หมายเหตุ : ตามนโยบายของรัฐบาลจีนร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งเมืองจีนทุกเมือง กำหนดให้มีการประชาสัมพันธ์สินค้าพื้นเมืองให้นักท่องเที่ยวทั่วไปได้รู้จัก ในนามของร้านรัฐบาล คือ หยก, บัวหิมะ, ผ้าไหม, ไข่มุก, ใบชา ซึ่งจำเป็นต้องบรรจุในโปรแกรมทัวร์ด้วย เพราะมีผลกับราคาทัวร์ จึงเรียนให้กับนักท่องเที่ยวทุกท่านทราบว่า ร้านรัฐบาลทุกร้านจำเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชม ซื้อหรือไม่ซื้อขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก ไม่มีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้น

 

อัตราค่าบริการ                2-6 // 9-13 // 23-27 สิงหาคม 55

 

Big… Sweet Night Shanghai 5 Days (TG662/665)

ราคารวมตั๋ว

ราคาไม่รวมตั๋ว 

ผู้ใหญ่ราคาท่านละ

27,500

11,900 

เด็ก อายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน

26,900 

11,900

เด็ก อายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน( มีเตียง)

25,900

11,900

เด็ก อายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน( ไม่มีเตียง)

25,500

10,900

ท่านที่ประสงค์จะพักห้องเดี่ยวเพิ่มอีกท่านละ

2,500

อัตรานี้รวม: ภาษีน้ำมันของสายการบิน,ภาษีสนามบินไทย ณ วันที่ 1 พ.ค. 55

**ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม**

**ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า**

 

หมายเหตุ

-    เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ไม่

สามารถเรียกร้องค่าบริการคืนได้ ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น

-   โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมและในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารจำนวน 15 ท่านขึ้นไป กรณีที่ลูกค้า 10 ท่านขึ้นไปออกเดินทาง (ไม่มีหัวหน้าทัวร์ แต่มีไกด์ท้องถิ่นพูดไทยรับ)

 

อัตรานี้รวม

 • Øค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับเส้นทางกรุงเทพฯ-เซี่ยงไฮ้(ตั๋วกรุ๊ป)-กรุงเทพฯ สายการบินไทย ชั้นทัศนาจร
 • Øค่าโรงแรมที่พักตามรายการระบุ (สองท่านต่อหนึ่งห้อง)           Øค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามรายการระบุ
 • Øค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการระบุ                               Øค่ารถรับส่งระหว่างการนำเที่ยวตามรายการระบุ
 • Øค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี                                              Øค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าเข้าประเทศจีน
 • Øค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทจากกรุงเทพฯ ที่คอยอำนวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ

ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท

อัตรานี้ไม่รวม

 • Øค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด (20 กิโลกรัมต่อท่าน)
 • Øค่าทำหนังสือเดินทาง                                                                              Øค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 • Øค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว                    Øค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษี  3%
 • Øสำหรับราคานี้บริษัท ฯ จะไม่รวมค่าภาษีท่องเที่ยวหากมีการเก็บเพิ่ม
 • Øค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่ม,ค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์,ค่าซักรีด ฯลฯ
 • Øค่าทิปไกด์ท้องถิ่น 10 หยวน/คน/วัน, ค่าทิปคนขับรถท้องถิ่น 10 หยวน/คน/วัน,  ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ 10

  หยวน/คน/วันและค่าทิปคนยกกระเป๋า

 

อัตราค่าวีซ่าด่วน เมื่อส่งหนังสือเดินทางล่าช้า (ปกติใช้เวลาทำการ 4 วัน)

1.  ยื่นวีซ่าด่วน  1 วัน     จ่ายเพิ่มท่านละ  1,400   บาท     

2.  ยื่นวีซ่าด่วน 2  วัน     จ่ายเพิ่มท่านละ  1,000   บาท

การชำระเงิน 

            ทางบริษัทฯ จะขอเก็บเงินค่ามัดจำเป็นจำนวน 10,000 บาท ต่อผู้โดยสารหนึ่งท่านสำหรับการจองทัวร์ ส่วนที่เหลือจะขอเก็บทั้งหมดก่อนเดินทางอย่างน้อย 15  วันทำการ มิฉะนั้นทางบริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่ามัดจำทั้งหมด

 

การยกเลิก

    แจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 31 วัน ก่อนเดินทาง คืนเงินมัดจำทั้งหมด

(ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตี มัดจำกับทางสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้)

    แจ้งล่วงหน้า 14 – 30 วัน ก่อนเดินทาง หักค่าดำเนินการต่างๆท่านละ 5,000 บาท

    แจ้งล่วงหน้า 7 – 13 วัน ก่อนเดินทาง หักค่าดำเนินการต่างๆ ท่านละ 10,000 บาท

    แจ้งล่วงหน้า 3 – 6 วัน ก่อนเดินทาง จะไม่มีการคืนเงินทั้งหมด

    ยกเลิกการเดินทาง ในวันเดินทาง หรือถูกปฏิเสธการเข้าเมือง จะไม่มีการคืนเงินทั้งหมด หรือบางส่วน

หมายเหตุ

    บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้

    เนื่องจากตั๋วเครื่องบินต้องเดินทางตามวันที่ ที่ระบุบนหน้าตั๋วเท่านั้น จะไม่สามารถยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทางใดๆ ทั้งสิ้น ถ้ากรณียกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมดหรือบางส่วนให้กับท่าน

    บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติ และอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุม ของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่าง ๆ

    หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้าและความผิดพลาดจากทางสายการ บิน  จะไม่มีการคืนเงินใดๆ ทั้งสิ้น

    เมื่อท่านเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดรายการใดรายการหนึ่งหรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจำคืนได้ไม่ว่ากรณีใด

    รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองที่นั่งบนเครื่องและโรงแรมที่พักในต่างประเทศ เป็นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

    ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบินตาม สถานการณ์ ดังกล่าว

    กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบิน บริษัทขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯ จะดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงิน ให้สำหรับค่าบริการนั้นๆ

    มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทน บริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดย ผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น

    บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือ เอกสารเดินทาง ไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ อาทิ เช่น นโยบายการควบคุมไข้หวัดใหญ่ 2009 ของประเทศนั้นๆ

เอกสารในการขอวีซ่า

1.   หนังสือเดินทางมีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือน  // เบอร์โทรติดต่อลูกค้า (สำคัญมาก)

2.   สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประชาชน

3.   รูปถ่ายสี ขนาด 1.5 นิ้วหรือ 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป  (สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไม่รับทำวีซ่า ในกรณีดังต่อไปนี้)

2.1 ชื่อเป็นชาย แต่ส่งรูปถ่ายที่ดูเป็นหญิง เช่น ไว้ผมยาว หรือแต่งหน้าทาปาก

2.2 นำรูปถ่ายเก่า ที่ถ่ายไว้เกินกว่า 6 เดือนมาใช้

2.3 นำรูปถ่ายที่มีวิวด้านหลัง ที่ถ่ายเล่น หรือรูปยืนเอียงข้าง มาตัดใช้เพื่อยื่นทำวีซ่า

2.4 นำรูปถ่ายที่เป็นกระดาษถ่ายสติคเกอร์ หรือรูปที่พริ้นซ์จากคอมพิวเตอร์

 

ขอบคุณที่อุดหนุน

 

บริษัท ซี-ฮิลล์ มาเนีย แทรเวล จำกัด

111/1 ห้อง 1 ซอยสุขุมวิท 55 (ทองหล่อ5) แขวงคลองตันหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพ 10110
โทร 02-392-9220 / 086-330-5660แฟกซ์ 02-392-9221
All site contents copyright ©2007-2010