ประกาศ !!! คนไทยไปญี่ปุ่นไม่ต้องขอวีซ่าแล้วจ้า สนใจไปเที่ยวเอง มีบริการรับจองห้องพักที่ญี่ปุ่น ราคาพิเศษ ติดต่อได้ที่ 02-392-9220

กระดานข่าว

โปรโมชั่น

Hi...Sapporo 5D3N

ทะเลสาบโทยะ - ภูเขาไฟโชวะ

หมีสีน้ำตาล - หมู่บ้านไอนุ 

หุบเขาจิโกกุดานิ - โนโบริเบทสึ

โอตารุ - ซัปโปโร

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม....

โปรแกรมทัวร์

 

สวนสนุกล๊อตเต้เวิลด์
  หน้าแรก > ทัวร์เอเชีย >

รายละเอียด

                                                                          

วันแรกของการเดินทาง            กรุงเทพฯ- กุ้ยหลิน
20.00 น.           คณะพร้อมกันที่อากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์ F   สายการบิน บางกอก แอร์เวย์ เจ้าหน้าที่ของบริษัท บิ๊กเวิลด์ ฮอลิเดย์ คอยอำนวยความสะดวกในการตรวจเช็คเอกสารและสัมภาระ

23.00 น.           นำท่านเหินฟ้าสู่เมืองกุ้ยหลิน โดยสายการบิน บางกอก แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ PG 821

02.45 น.+1      (ของวันถัดไป) เดินทางถึงสนามบินเมืองกุ้ยหลิน กุ้ยหลิน นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก  GARDEN HOLIDAY HOTEL หรือเทียบเท่า (4*)

วันที่สองของการเดินทาง          กุ้ยหลิน-อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย-กระเช้าเขาเหยาซาน

เช้า                   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย

กลางวัน           รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

บ่าย                  จากนั้นนำท่านนั่งกระเช้าลอยฟ้า ข้ามภูเขาเขียวขจี ขึ้นสู่จุดชมวิวเมืองกุ้ยหลินที่สวยที่สุดบนเขาเหยาซาน ชมภาพพาโนรามาจากมุมสูง (BIRD EYE’S VIEW) ของเมืองกุ้ยหลิน และขุนเขานับร้อยรูปร่างแปลกตาสวยงามที่รวมกันเป็นหนึ่งจนแยกไม่ออกว่า เมืองอยู่ในหุบเขา หรือ ภูเขาอยู่ในเมือง ท่านที่เป็นคู่รักสามารถอธิฐานคล้องกุญแจคำมั่นสัญญา จากนั้นนำท่านแวะช้อบปิ้งใบชาที่มีชื่อของเมืองกุ้ยหลิน ให้ท่านได้ชิมชาที่เป็นหนึ่งในสินค้าเลื่องชื่อของประเทศจีน

ค่ำ                    รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก GARDEN HOLIDAY HOTEL หรือเทียบเท่า (4*)

วันที่สามของการเดินทาง          กุ้ยหลิน-หลงเซิ่น-นาขั้นบันไดชิงเชอ-โชว์ชาวจ้วง-เจดีย์เงิน+ทอง

เช้า                   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ หลงเซิ่น เป็นเมืองที่อุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพยากรธรรมชาติ ป่าไม้ แร่ธาตุ เป็นเมืองน้ำพุร้อนที่มีชื่อเสียง อีกทั้งยังเป็นศูนย์รวมวัฒนธรรมของชนชาติส่วนน้อย นั่งรถขึ้นสู่ยอดเขาแล้วเดินต่อจนถึง นาขั้นบันได ที่แลดูเหมือนกับมังกรเลื้อยรอบเนินเขาที่เรียกว่า นาขั้นบันไดหลงเซิ่น

กลางวัน           รับประทานอาหารกลางวัน ณ หมู่บ้านชาวจ้วง 

บ่าย                  นำท่านเข้าสู่ หมู่บ้านชาวจ้วง ท่านจะได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากชาวบ้าน นอกจากนี้ยังมีโอกาสได้ชมโชว์ชาวจ้วง การแสดงระบำพื้นเมืองและประเพณีประเภทต่างๆที่ตกทอดมาช้านาน พร้อมชิมชาอันหอมหวน สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับสู่ตัวเมืองกุ้ยหลิน นำท่านรับฟังสรรพคุณยาสมุนไพรและครีมยาที่มีชื่อเสียงที่สุดของรัฐบาลจีน ได้แก่เป่าฟู่หลิงหรือบัวหิมะ เหมาะกับการเก็บไว้เป็นยาสมัญประจำบ้าน จากนั้นนำท่านชมและถ่ายรูปกับ เจดีย์เงิน เจดีย์ทอง เพื่อเป็นสิริมงคล อยู่ในทะเลสาบซานหู เป็นเจดีย์คู่ เจดีย์หนึ่งสร้างด้วยทองเหลือง ถือว่าเป็นเจดีย์ทองเหลืองที่ใหญ่ที่สุดในโลก ส่วนอีกเจดีย์สร้างด้วยปูนเป็นสีเงิน รอบๆทะเลสาบอากาศดี วิวทิวทัศน์สวยงามยิ่งนักถือว่าเป็นจุดชมวิวที่สวยงามอีกแห่งหนึ่งในกุ้ยหลิน

ค่ำ                    รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก GARDEN HOLIDAY HOTEL หรือเทียบเท่า  (4*)

วันที่สี่ของการเดินทาง              กุ้ยหลิน-ภูเขาฝูโป-เขางวงช้าง-หยังซั่ว

เช้า                   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม จากนั้นนำท่านชมความงาม ภูเขาฝูโปซาน เขาฝูโปแห่งนี้มีถ้ำที่มีความสวยงามและน่าสนใจอยู่หลายแห่ง ได้แก่ ถ้ำพระพันองค์ อันเป็นที่เก็บรวบรวมพระที่สร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์ถังและซ่ง เชิงเขาด้านใต้มี ถ้ำคืนไข่มุก ซึ่งเชื่อกันว่ามีมังกรอาศัยอยู่ และมีไข่มุกส่องประกายให้ความสว่างแก่ถ้ำ เล่ากันว่า ชาวประมงคนหนึ่งเคยนำไข่มุกจากถ้ำแห่งนี้ไปแล้วเกิดความละอายใจจึงนำไข่มุกนั้นมาคืน บริเวณผนังถ้ำมีพระพุทธรูปจำนวนมากประดิษฐานอยู่ ว่ากันว่ามีอายุนับร้อยปี จากนั้นนำท่านชมเครื่องประดับ ไข่มุกน้ำจืด ของรัฐบาลจีนให้ท่านเลือกซื้อมุกแท้เป็นของฝาก

กลางวัน           รับประทานอาหารกลางวัน  ณ ภัตตาคาร

บ่าย                  นำท่านชมเขางวงช้าง สัญลักษณ์เมืองกุ้ยหลิน เขางวงช้างตั้งอยู่ริมแม่น้ำหลีเจียงใจกลางเมือง ซึ่งเป็นภูเขาหินปูนที่อยู่ริมน้ำและถูกกัดเซาะจนเป็นลักษณะคล้ายกับช้างตัวใหญ่ ยื่นงวงลงไปดูดน้ำในแม่น้ำ จึงได้ชื่อว่าเป็นภูเขางวงช้าง ระหว่างทางนำท่านแวะชม ร้านผ้าไหม ที่มีชื่อเสียวงของจีน พร้อมชมวิธีการผลิตและให้ท่านเลือกซื้อผ้าไหมคุณภาพดีเป็นของฝาก สมควรแก่เวลาเดินทางสู่เมืองหยังซั่ว เมืองโบราณที่มีประวัติราว 2000 ปีตั้งอยู่ท่ามกลางธรรมชาติขุนเขาที่สวยงาม เมืองนี้เป็นสถานที่มีวิวทิวทัศน์สวยงาม

ค่ำ                    รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร เมนู...ปลาแช่เบียร์

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก NEW WEST STREET HOTEL  หรือเทียบเท่า  (4*)

***หมายเหตุ           (โชว์สุดอลังการ“Impression Liu Sanjie” โชว์หลิวซานเจี่ย ที่เนรมิตฉากการแสดงบนผืนน้ำ ท่ามกลางธรรมชาติอันสวยงามของกุ้ยหลิน ออกแบบและควบคุมการแสดง โดย ผู้กำกับชื่อดังจางอี้โหมว) ท่านใดสนใจกรุณาติดต่อสอบถามที่ไกด์ หรือหัวหน้าทัวร์)

วันที่ห้าของการเดินทาง            หยังซั่ว-ล่องแม่น้ำหลีเจียง(ครึ่งสาย)-ถ้ำเงิน-ถนนซีเจีย     

เช้า                   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม จากนั้นนำท่านล่องเรือสำราญ แม่น้ำหลีเจียง ( ล่องครึ่งสาย )      ในช่วงเส้นทาง อุทยานสวนน้ำหยังซัว หรือ  เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า สวนน้ำหลิวซานเจี่ย  ซึ่งมีทิวทัศน์งดงามเป็นอย่างมาก  ในอดีตเคยใช้เป็นสถานถ่ายทำภาพยนตร์เลื่องชื่อยุค 40 กว่าปีก่อน เรื่องหลิวซานเจี่ย โดยเนื้อเรื่องกล่าวถึงหลิวซานเจี่ย หญิงงามระดับนางงาม เป็นนักร้องเสียงใส ซึ่งเป็นที่หมายปองของเหล่าหนุ่มน้อยใหญ่และถูก ผู้ทรงอิทธิพลบีบบังคับให้แต่งงาน และได้ทำการโต้เพลงจนหลุดพ้นจากผู้ทรงอิทธิพล  จนได้ครองรักกับคนที่เธอรัก ชมความงามสองฝากฝั่งของธรรมชาติ ซึ่งกวีให้คำขนานนามว่า “กุ้ยหลินสวยเป็นเอกแห่งใต้หล้า หยังซั่วสวยยิ่งกุ้ยหลิน”

กลางวัน           รับประทานอาหารกลางวัน  ณ ภัตตาคาร เมนู...เผือกคริสตัล

บ่าย                  นำท่านเดินทางชมถ้ำเงิน หรือถ้ำหยินจื่อเหยียน  เป็นถ้ำขนาดใหญ่แห่งใหม่ที่เพิ่งค้นพบโดยเปิดให้ผู้เข้าชมมาประมาณ 10 ปี ชมหินงอกหินย้อยที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ที่ส่องแสงระยิบระยับแวววาวประกายเกล็ดเพชรอย่างสวยงาม ชาวหยังซั่วจึงตั้งชื่อว่าถ้ำเงิน นำท่านแวะชมการผลิตผ้าใยไผ่ไหม ซึ่งนำมาเป็นเครื่งนุ่งห่มในแบบต่างๆ มากมาย

ค่ำ                    รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ถนนซีเจีย ซึ่งเป็นถนนที่ได้ชื่อว่าเป็นถนนข้าวสารแห่งเมืองหยังซั่ว ให้ท่านอิสระช้อปปิ้งเลือกซื้อสินค้าราคาถูกนานาชนิด   ไม่ว่าจะเป็นผ้าพันคอ, ผ้าปูโต๊ะ, พัด, สินค้าพื้นเมือง อาทิเช่น น้ำพริกกุ้ยหลิน เต้าหู้ยี้ เหล้ากุ้ยฮัว ขนมถั่วอัดหลากหลายรสชาติ  หรือจะสั่งกาแฟเครื่องดื่มต่างๆ เพื่อดับกระหายในบรรยากาศแบบชาวเมืองหยังซั่ว

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก NEW WEST STREET HOTEL  หรือเทียบเท่า  (4*)

วันที่หกของการเดินทาง           หยังซั่ว-เมืองลับแล-กุ้ยหลิน-อิสระช้อปปิ้ง-เมืองจำลองสมัยซ่ง

เช้า                   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ซื่อไหว้เถาหยวน หรือมีฉายา เมืองลับแล เมืองที่มีธรรมชาติที่สงบร่มรื่นน่าอยู่ จัดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวระดับ 4 เอของจีน ซึ่งสร้างเป็นเมืองจำลองวัฒนธรรมชาวเผ่าต่าง ๆ ณ เมืองลับแล ท่านจะได้ชมการแสดงระบำของชนกลุ่มน้อยตลอดสองฟากฝั่ง  และมีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเขาหลาย ๆ เผ่า

กลางวัน           รับประทานอาหารกลางวัน  ณ ภัตตาคาร

บ่าย                  สมควรแก่เวลานำท่าเดินทางกลับสู่เมืองกุ้ยหลิน ระหว่างทางนำท่านชม ร้านมีด ให้ท่านได้เลือกช้อปปิ้งมีดนานาชนิด จากนั้นอิสระช้อบปิ้ง ของพื้นเมืองกุ้ยหลินขึ้นชื่อ เช่น เหล้าขาวกุ้ยหลิน เต้าหู้ยี้กุ้ยหลิน น้ำพริกกุ้ยหลิน หล่อฮั่งก้วยชงดื่ม ยาอม ยาเป่า “ซีกัวซวง”แก้แผลในปาก แก้เจ็บคอ หรือจะไปช้อบปิ้งเสื้อผ้า รองเท้าแฟชั่น ของที่ระลึก ที่ถนนคนเดินเท้า “ปู้สิงเจีย” ถนนจงซาน และตลาดใต้ดินกลางใจเมืองกุ้ยหลินตามอัธยาศัย

ค่ำ                    รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร  เมนู...ขาหมูร่ำรวย

นำท่านเดินทางสู่ เมืองจำลองสมัยซ่งหรือซ่งเฉิง สถานที่ท่องเที่ยวเปิดใหม่ ซึ่งมีความสวยงามไม่แพ้เมืองจำลองซ่งในเมืองหังโจว ชมการแสดงวัฒนธรรมต่างๆ ที่สวยงามน่าชม และชมการแสดงนกจับปลา ซึ่งเป็นหนึ่งในวิถีชีวิตของชาวบ้านที่อาศัยอยุ่ริมฝั่งแม่น้ำหลีเจียงมาช้านาน สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบิน

03.35 น.          (วันรุ่งขึ้น)เหิรฟ้าสู่ กรุงเทพ โดยสายการบิน BANGKOK AIRWAYS เที่ยวบินที่ PG 822

05.15 น.          เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพความประทับใจไปอีกนานแสนนาน

 

หมายเหตุ : ตามนโยบายของรัฐบาลจีนร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งเมืองจีนทุกเมือง กำหนดให้มีการประชาสัมพันธ์สินค้าพื้นเมืองให้นักท่องเที่ยวทั่วไปได้รู้จัก ในนามของร้านรัฐบาล คือ บัวหิมะ, ผ้าไหม, ไข่มุก, ใบชา, ใยไผ่ไหม, มีด  ซึ่งจำเป็นต้องบรรจุในโปรแกรมทัวร์ด้วย เพราะมีผลกับราคาทัวร์ จึงเรียนให้กับนักท่องเที่ยวทุกท่านทราบว่า ร้านรัฐบาลทุกร้านจำเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชม ซื้อหรือไม่ซื้อขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก ไม่มีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้น

กำหนดการเดินทาง                              3 – 9 // 17 – 23 สิงหาคม 55 

14 – 20 กันยายน 55

อัตราค่าบริการ   

 

Big…Amazing Guilin 6 Days 5 Nights (PG)

 

ราคารวมตั๋ว

 

เดือนสิงหาคม

 

 

ราคารวมตั๋ว

 

เดือนกันยายน

 

ผู้ใหญ่ราคาท่านละ

16,900

17,900

เด็ก อายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน

เด็ก อายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน  (มีเตียง)

เด็ก อายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียง)

ท่านที่ประสงค์จะพักห้องเดี่ยวเพิ่มอีกท่านละ

3,500

3,500

อัตรานี้รวม: ภาษีน้ำมันของสายการบิน,ภาษีสนามบินไทย ณ วันที่  1 พ.ค. 55

**ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม**

**ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า**

หมายเหตุ         - เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการคืนได้ ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น

-โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมและในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารจำนวน 15 ท่านขึ้นไป

อัตรานี้รวม

ü  ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินตามรายการ กรุงเทพฯ-กุ้ยหลิน-กรุงเทพฯ สายการบินบางกอกแอร์เวย์ (Charter Flight)

ü  ค่าโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ (สองท่านต่อหนึ่งห้อง)                       

ü  ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามรายการที่ระบุ

ü  ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการที่ระบุ                                             

ü  ค่ารถรับส่งระหว่างนำเที่ยวตามรายการที่ระบุ

ü  ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี                                                   

ü  ค่าวีซ่าเข้าประเทศจีน

ü  ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทจากกรุงเทพฯ คอยอำนวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ

ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองระหว่างการเดินทางในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท

อัตรานี้ไม่รวม

x  ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด (20 กิโลกรัมต่อท่าน)

x  ค่าธรรมเนียมทำหนังสือเดินทาง                                           

x  ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ

x  ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว     

x  ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษี 3%

x  สำหรับราคานี้บริษัท ฯ จะไม่รวมค่าภาษีท่องเที่ยวหากมีการเก็บเพิ่ม

x  ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่องดื่ม,ค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง,ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด ฯลฯ

ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น 10 หยวน/คน/วัน, ค่าทิปคนขับรถท้องถิ่น 10 หยวน/คน/วัน,  ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ 10 หยวน/คน/วันและ ค่าทิปคนยกกระเป๋า

รายการนี้เป็นราคาโปรโมชั่น ไม่มีแจกกระเป๋า

อัตราค่าวีซ่าด่วน เมื่อส่งหนังสือเดินทางล่าช้า (ปกติใช้เวลาทำการ 4 วัน)

ยื่นวีซ่าด่วน  1 วัน         จ่ายเพิ่มท่านละ 1,400 บาท

ยื่นวีซ่าด่วน 2  วัน         จ่ายเพิ่มท่านละ 1,000  บาท

การชำระเงิน

            ทางบริษัทฯ จะขอเก็บเงินค่ามัดจำเป็นจำนวน 10,000 บาท ต่อผู้โดยสารหนึ่งท่านสำหรับการจองทัวร์ หากภายใน 3 วันไม่มีการชำระค่ามัดจำถือว่ายังไม่คอนเฟริมที่ ส่วนที่เหลือจะขอเก็บทั้งหมดก่อนเดินทางอย่างน้อย 15 วันทำการ มิฉะนั้นทางบริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่ามัดจำทั้งหมด หรือยกเลิกการเดินทาง

การยกเลิก

q  กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบินหรือค่ามัดจำที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น Extra Flight และ Charter Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือค่าทัวร์ทั้งหมดเนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ

q  ยกเลิกการเดินทาง ในวันเดินทาง หรือถูกปฏิเสธการเข้าเมือง จะไม่มีการคืนเงินทั้งหมด หรือบางส่วน

หมายเหตุ

q  บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้

q  บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติ และอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่างๆ

q  หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการที่ท่านได้ชำระไว้แล้ว ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

q  รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่งหลังจากได้สำรองที่นั่งบนเครื่องและโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

q  ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบิน ตามสถานการณ์ดังกล่าว

q  กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบิน บริษัทขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯ จะดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้สำหรับค่าบริการนั้นๆ

q  มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทน บริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น

q  บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ อาทิเช่น นโยบายการควบคุมไข้หวัดใหญ่ 2009 ของประเทศนั้นๆ

เอกสารในการขอวีซ่า

  1. 1.    หนังสือเดินทางมีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือน  // เบอร์โทรติดต่อลูกค้า (สำคัญมาก)
  2. 2.    สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประชาชน
  3. 3.    รูปถ่ายสี ขนาด 1.5 นิ้วหรือ 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป  (สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไม่รับทำวีซ่า ในกรณีดังต่อไปนี้)

2.1            ชื่อเป็นชาย แต่ส่งรูปถ่ายที่ดูเป็นหญิง เช่น ไว้ผมยาว หรือแต่งหน้าทาปาก

2.2 นำรูปถ่ายเก่า ที่ถ่ายไว้เกินกว่า 6 เดือนมาใช้

2.3 นำรูปถ่ายที่มีวิวด้านหลัง ที่ถ่ายเล่น หรือรูปยืนเอียงข้าง มาตัดใช้เพื่อยื่นทำวีซ่า

2.4 นำรูปถ่ายที่เป็นกระดาษถ่ายสติคเกอร์ หรือรูปที่พริ้นซ์จากคอมพิวเตอร์

 

ขอบคุณที่อุดหนุน

 

บริษัท ซี-ฮิลล์ มาเนีย แทรเวล จำกัด

111/1 ห้อง 1 ซอยสุขุมวิท 55 (ทองหล่อ5) แขวงคลองตันหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพ 10110
โทร 02-392-9220 / 086-330-5660แฟกซ์ 02-392-9221
All site contents copyright ©2007-2010