ประกาศ !!! คนไทยไปญี่ปุ่นไม่ต้องขอวีซ่าแล้วจ้า สนใจไปเที่ยวเอง มีบริการรับจองห้องพักที่ญี่ปุ่น ราคาพิเศษ ติดต่อได้ที่ 02-392-9220

กระดานข่าว

โปรโมชั่น

Hi...Sapporo 5D3N

ทะเลสาบโทยะ - ภูเขาไฟโชวะ

หมีสีน้ำตาล - หมู่บ้านไอนุ 

หุบเขาจิโกกุดานิ - โนโบริเบทสึ

โอตารุ - ซัปโปโร

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม....

โปรแกรมทัวร์

 

สวนสนุกล๊อตเต้เวิลด์
  หน้าแรก > ทัวร์เอเชีย >

รายละเอียด

กำหนดการเดินทาง

ก.ค.55: 6-9/20-23

ส.ค.55 : 3-6 วันเข้าพรรษา/10-13 วันแม่/24-27 

ก.ย.55 : 7-10/21-24 

 

 

 ( 1 ) วันแรกของการเดินทาง      กรุงเทพฯ-ฮานอย-ลาวไก “รถไฟตู้นอน”                                                    

10.00 น.      ผู้เดินทางทุกท่านพร้อมกันที่จุดนัดหมายท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ผู้โดยสารขาออกระหว่าง 

                        ประเทศ สายการบินการ์ต้าร์แอร์เวย์ (QR)  พบเจ้าหน้าที่ ของ  Colorful World คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้กับท่าน 

12.55 น.      เหิรฟ้าสู่กรุงฮานอย โดยสายการบินการ์ตาร์แอร์เวย์  เที่ยวบินที่ QR614

14.50 น.       เดินทางถึง สนามบิน นอยไบ กรุงฮานอย หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้วนำท่านเดินทางสู่ กรุงฮานอย

                   กรุงฮานอย (อยู่ห่างจากตัวเมืองฮานอยประมาณ 45 กม.) ระหว่างเดินทางสู่  ตัวเมืองกรุงฮานอย ชื่นชมกับทัศนียภาพของตัวเมืองซึ่งเป็นเมืองหลวงของประเทศ เวียดนามปัจจุบันสภาพตึกส่วนใหญ่เป็นตึกเก่า สไตส์ โคโลเนียล เป็นอิทธิพลจากยุคที่ฝรั่งเศสเข้ามาปกครองฮานอยตั้งอยู่ริมแม่น้ำดำและแม่ น้ำแดง เมืองนี้เคยมีชื่อเรียกต่างๆ กันมาแต่ในอดีต เช่น เมืองทังลอง แปลว่า เมืองมังกรผงาดฟ้า   บางครั้งเรียกว่า  เมืองโดงกึง แปลว่าเมืองหลวงทางทิศตะวันออก ปัจจุบัน  กรุงฮานอยเป็นแหล่งรวมวัฒนธรรมอันเก่าแก่ของชาติ มีสถานที่น่าสนใจมากมาย ณ ย่านชุมชนเก่าแก่มีถนนแคบๆ เรียกชื่อถนน ตามสินค้าที่วางขาย เช่น ถนนผ้าไหม ถนนกระดาษ  ถนนเสื่อ เป็นต้นนำท่านชมรอบเมืองฮานอย บ้านเรือนสถาปัตยกรรมแบบฝรั่งเศส  ชม ทะเลสาบคืนดาบ ซึ่งเป็นทะเลสาบใจกลางกรุงฮานอย มักมีชาวฮานอยและนักท่องเที่ยวมานั่งพักผ่อนบริเวณริมทะเลสาบแห่งนี้   ชม วัดหงอกเซิน อยู่ริมทะเลสาบคืนดาบบนเกาะหยก ซึ่งเป็นเกาะเล็ก ๆ ในทะเลสาบ  มีสีแดงสดใส ถือเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของกรุงฮานอย

จากนั้น         นำท่านชมการแสดง “ระบำตุ๊กตาใต้น้ำ” หรือการเชิดหุ่นกระบอกแบบ พื้นบ้านที่แสดงถึงการบรรยายชีวิต เทพนิยายที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของประเทศ ซึ่งเป็นวัฒนธรรมแท้ๆของเวียดนาม ที่หาชมได้เฉพาะในประเทศเวียดนาม

18.00 น.       รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร ä(1)

                   หลังจากรับประทานอาหารนำท่านเดินทางสู่สถานีรถไฟ ฮานอย

20.30 น.       ออกเดินทางสู่ จังหวัดลาวไก โดย รถไฟตู้นอนปรับอากาศ ขบวน TULICO EXPRESS หรือเทียบเท่า  ด้วยระยะทางประมาณ 330 กิโลเมตร ใช้พักผ่อนราตรีสวัสดิ์  ( นอนบนรถไฟห้องละ 4 ท่าน มี 4 เตียง )

( 2 ) วันทีสองของการเดินทาง    ลาวไก – ซาปา –หมู่บ้านชาวเขา                                                                                     

06.00 น.       เดินทางถึงสถานีรถไฟจังหวัดลาวไก  (กรุณาทำภาระกิจส่วนตัวให้เรียบร้อยบนรถไฟ)

จากนั้น         นำท่านออกเดินทางต่อสู่ เมืองซาปา โดยรถโค้ชปรับอากาศ “ซาปา” เป็นอำเภอหนึ่งที่ตั้งอยู่ใน จังหวัดลางไก (ระยะทางห่างประมาณ 30 กิโลเมตร)  ตุ้งอยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเล 1,500 เมตร

07.00 น.       รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร  ä(2)

09.00 น.       นำท่านชม หมู่บ้านชาวเขา (CAT CAT VILLAGE) ชาวเขาเผ่าม้งดำชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเขาในหมู่บ้านและชมแปลงนาข้าว แบบขั้นบันได ที่สวยงามสุดลูกหูลูกตา   ชมทัศนียภาพเมืองซาปาที่รายล้อมไปด้วยเทือกเขา

12.00 น.       รับประทานอาหารกลางวัน  ณ ภัตตาคาร ä(3)

13.00 น.       นำท่านชม ฮามลองปาร์ค เป็นสวนสาธาระพักผ่อนหย่อนใจของชาวเมืองซาปา   หลังจากนั้นนำท่านชม โบสถ์เก่าสไตล์ฝรั่งเศษ

                   นำท่านเดินชม เมืองซาปา ยามเย็น ชมโบสถ์เก่าแก่ กลางเมืองซาปา  ชม ตลาดซาปา ซึ่งมากมายไปด้วยชนเผ่าต่างๆที่ออกมาจับจ่ายซื้อขายกันอย่างมีสีสัน

18.00 น.       รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตาคาร  ä(4)    อิสระกับการเดินทางบรรยากาศค่ำคืนเมืองซาปา

19.00 น.       นำท่านเข้าสู่ที่พัก พัก ณ โรงแรม  Holiday Sapa หรือ เทียบเท่า

 

( 3 ) วันที่สามของการเดินทาง     น้ำตกสีเงิน - ซาปา – ลาวไก “รถไฟตู้นอน” – ฮานอย                               

07.00 น.       รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก ä(5)

08.00 น.       ท่านชม น้ำตกสีเงิน (SILVER WATER FALL) ที่ขึ้นชื่อในเมืองซาปา 

นำท่านเที่ยวชม ตลาดเมืองซาปา (SAPA MARKET) ชมสินค้าท้องถิ่นและชมบรรดาเหล่าชาวเขาได้เดินทางมารวมตัวกันอยู่ที่มีด้วย เครื่องแต่งกายประจำเผ่าต่างๆ  ชมวิถีชีวิตชาวบ้านและชมทัศนียภาพที่รายล้อมด้วยขุนเขาที่สวยงามและเทือก เขาเหล่านี้ก็ได้ทอดยาวมาจาก   มณฑลยูนนานในประเทศจีนและจะมียอดเขาที่สูงโดดเด่นที่สุดในบรรดายอดเขาอื่นๆ คือ ฟานซีปัน (FANSIPAN) ของเทือกเขาหว่างเหลี่ยนเซิน นับว่าเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในแถบอินโดจีนสูงถึง 3,143 เมตร

12.00 น.       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ä(6)

13.00 น.       นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านชาวเขา  (TAPHIN VILLAGE) เป็นหมู่บ้านชาวเย้า   RED  DZAO VILLAGE
 อิสระช้อปปิ้ง ถ่ายรูปตามอัธยาศัย

16.00 น.       อำลาเมืองซาปา เดินทางสู่เมืองลาวไก เพื่อนำท่านเดินทางสู่เมืองฮานอย ก่อนเดินทาง  ให้ท่านอิสระสำหรับทุกท่านช้อปปิ้ง                    ห้างใหญ่ที่สุดของจังหวัดลาวไก  ( BITIST  PLAZA  DUTY FREE)

18.30 น.       รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร ä(7)

19.30 น.       นำท่านขึ้นรถไฟ ตู้นอน VIP

20.00 น.       ออกเดินทางสู่เมืองฮานอย โดย รถไฟตู้นอนปรับอากาศ ขบวน TULICO EXPRESS หรือเทียบเท่า  ด้วยระยะทางกว่า 330

                        กิโลเมตร พักผ่อนราตรีสวัสดิ์   ( นอนบนรถไฟห้องละ 4 ท่าน มี 4 เตียง )

( 4 ) วันที่สี่ของการเดินทาง        ซิตี้ทัวร์ฮานอย                                                                                       

06.00 น.       ถึงเมืองฮานอย (ทำภาระกิจส่วนตัวบนรถไฟ) หลังจากนั้นนำท่านเข้าโรงแรมทำภารกิจส่วนตัวที่โรงแรม 3 ดาว
07.00 น.       รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารเช้าของโรงแรม ä(8)

08.00 น.       นำท่านเดินทางสู่ จัตุรัสบาดิงห์ เป็นสถานที่ท่านโฮจิมินห์ได้อ่านคำประกาศอิสระภาพ ของเวียดนามให้พ้นจากฝรั่งเศสในปี 1945 ชมสุสานโฮจิมินห์   ( ด้านในของสุสานจะปิดทุกวันจันทร์และศุกร์และตลอดทั้งเดือนกันยายนถึงเดือนพฤศจิกายนของทุกปี แต่สามารถชมบริเวณภายนอกได้) ซึ่งสร้างด้วยหินที่มีค่ามากมายหลากหลายชนิดในประเทศเวียดนาม บ้านเลขที่ 48 ถนนฮ่างงาน ซึ่งเป็นบ้านพักของ “อดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์”    ผู้กอบกู้เอกราชคืนจากพวกฝรั่งเศสปัจจุบันสถานที่นี้ใช้เป็น“พิพิธภัณฑ์ชีวประวัติ”ชมวัดเจดีย์เสาเดียว (One Pillar Pagoda) หรือวัดเทียนหัว (Dien Huu) ที่มีอายุกว่า 900 ปี   อันสวยงามโดดเด่นแปลกตา ด้วยสถาปัตยกรรมสไตล์ญวนแท้ๆ ตั้งอยู่กลางสระบัว มีขนาดเล็กประมาณ 4 ตารางกิโลเมตรสามารถขึ้นไปด้านบนเพื่อ สักการะเจ้าแม่กวนอิมได้   นำท่านชม  วิหารวรรณกรรม หรือ “วันเหมียว” (VAN MIEU) สร้างใน พ.ศ. 1613 สมัยพระเจ้าหลีไทโตง อุทิศให้แด่ขงจื้อ วิหารนี้อยู่ติดกับกว็อกตื่อยาม เป็นโรงเรียนของพวกขุนนางและเป็นมหาวิทยาลัยแห่งชาติแห่งแรกของเวียดนาม  อดีต เคยเป็นสถานที่สำหรับสอบจองหงวน  ภายในจะมี สัญลักษณ์รูปปั้นเต่า หมายถึงระดับการศึกษาของจองหงวน  ปัจจุบันปิดทำการสอนเรียบร้อย ท่านจะได้พบกับ ชุดจองหงวน สมัยก่อนจนถึงปัจจุบัน ชาวเวียดนามจะค่อนข้างใฝ่ศึกษาหาความรู้    

12.00 น.       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ä(9)

บ่าย             จากนั้นนำท่านอิสระในการช้อปปิ้งที่ ถนนย่านการค้า 36 สาย แต่ละถนนจะขายสินค้าเฉพาะอย่าง  เช่น ผ้าไหม ฝ้าย รองเท้า  กระเป๋า ของที่ระลึก

15.30 น.       เดินทางสู่ สนามบิน  นอยไบ เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับ

17.40 น.        เดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินการ์ตาร์แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR615

19.40 น.       ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ

******** สิ้นสุดการเดินทาง โดยสวัสดิภาพและประทับใจ *********

 

โปรแกรมการเดินทางนี้อาจเปลี่ยนแปลงหรือสลับกันได้ตามความเหมาะสม  

ทั้งนี้ถือเป็นเอกสิทธิ์ของผู้จัดโดยยึดถือสภาพการณ์และประโยชน์ของท่านเป็นสำคัญ 

     

 อัตราค่าบริการ    

( อัตราค่าบริการนี้สำหรับกรุ๊ปเดินทาง 10 ท่าน ไม่มีหัวหน้าทัวร์ / กรุ๊ป 15 คนขึ้นไป มีหัวหน้าทัวร์จากประเทศไทย) 

ฮานอย – ซาปา  4 วัน 3 คืน (QR) 

ก.ค.-ธ.ค.55

3-6/10-13 ส.ค.55 

20-23 ต.ค.55 

7-10 ธ.ค.55

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ 

17,500.- 

18,500.- 

เด็ก อายุต่ำกว่า 12 ขวบ พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน

17,500.-

18,500.-

เด็ก อายุต่ำกว่า 12 ขวบ พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง)

17,000.-

18,000.-

เด็ก อายุต่ำกว่า 12 ขวบพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน(ไม่เสริมเตียง)

16,500.-

17,500.-

พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ

2,500.-

2,500.-


หมายเหตุ 
(ราคา ดังกล่าวข้างต้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะค่าเงินบาทที่ไม่คงที่และกรณีที่สายการบินมีการ เรียกเก็บค่าน้ำมันเพิ่มเติมจากราคาที่กำหนดไว้) 

อัตราค่าบริการดังกล่าว ( รวม )

 • ค่าตั๋วโดยสาร สายการบิน  QR  ไป -กลับ กรุงเทพ-ฮานอย-กรุงเทพฯ
 • ค่าภาษีสนามบินไทย  และค่าภาษีสนามบินเวียดนาม
 • ค่าอาหารทุกมื้อตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าโรงแรมที่พักระดับมาตรฐาน (พักห้องละ 2 ท่าน)  ตามที่ระบุในรายการ
 • ค่ารถไฟไปซาปา พักห้องละ 4 ท่าน
 • ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตลอดรายการ
 • ค่าเข้าชมทุกแห่งตามที่รายการระบุ 
 • ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงินประกัน ท่านละ 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและข้อตกลงของบริษัทประกันชีวิต

 

 

 

อัตราค่าบริการดังกล่าว ( ไม่รวม ) 

 • ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษนอกเหนือรายการ
 • ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด 20 กิโลกรับต่อท่าน
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวทุกชนิด ,ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรีด ฯลฯ นอกเหนือจากที่รายระบุ
 • ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและพนักงานขับรถที่ต่างประเทศ
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าสำหรับผู้เดินทางชาวต่างชาติและผู้ถือเอกสารต่างด้าว
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และหัก ณ ที่จ่าย 3 % (ในกรณีขอใบกำกับภาษี)

 

เอกสารประกอบการเดินทาง

เนื่องจากนักท่องเที่ยวจากประเทศไทยได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมวีซ่าจากประเทศเวียดนาม

เตรียมเพียง หนังสือเดินทาง เท่านั้น ( ที่มีอายุใช้งานอีกไม่ต่ำกว่า 6 เดือน ) ไม่ใช้รูปถ่าย

 

 

เงื่อนไขการจอง และการสำรองที่นั่ง

 • จองและชำระมัดจำท่านละ 5000 บาท ภายใน 2 วัน นับ แต่วันจอง พร้อมแจ้งชื่อภาษาอังกฤษตามหน้าหนังสือเดินทาง เพื่อยืนยันการเดินทางและรักษาสิทธิ์ตั๋วโดยสาร หากเกินกำหนดภายใน 2 วัน บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการจองโดยอัตโนมัติ
 • ชำระส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนเดินทาง ไม่น้อยกว่า 15 วันทำการ (ไม่นับรวม เสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดราชการ) มิฉะนั้นทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธ์การจองทุกกรณี (ไม่คืนเงินมัดจำ)
 • กรณีที่ มีการยกเลิกการเดินทางทุกกรณีหลังจากการจองและชำระเงิน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด
 • คณะผู้เดินทาง  10 ออกเดินทาง 15 ท่านขึ้นไป มีหัวหน้าทัวร์เดินทางพร้อมคณะ และ บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีผู้เดินทางไม่ถึง 10 ท่าน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของบริษัท

เงื่อนไขการเดินทาง

-      บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมือง ห้ามผู้เดินทาง เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือสิ่งของห้ามนำเข้าประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือ ด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษัทฯ ไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจำนวนทั้งหมด หรือ บางส่วน

-      บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆที่อาจเพิ่มขึ้นในกรณี เกิดเหตุสุดวิสัย อาทิ เกิดการล่าช้าของสายการบิน เปลี่ยนแปลงเวลาของสายการบิน  และยกเลิกเที่ยวบินจากสายการบิน ,อุบัติเหตุร้ายแรงตามธรรมชาติต่างๆ , การนัดหยุดงาน , ปัญหาทางการเมือง , การจลาจล , การโจรกรรม , และสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่างๆ ซึ่งเป็นเหตุอันเกิดขึ้นเหนือการควบคุมของบริษัท

-      บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์, กำหนดวันเดินทาง,สายการบิน,และราคาทัวร์ ตามความเหมาะสม และความจำเป็นที่เกิดขึ้น โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

-      คณะผู้จัดการเดินทางจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากผู้เดินทางถูกปฏิเสธการเข้า – ออกเมือง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าออกเมืองเป็นสำคัญ

ก.ค.55: 6-9/20-23

ส.ค.55 : 3-6 วันเข้าพรรษา/10-13 วันแม่/24-27

ก.ย.55 : 7-10/21-24

 

ขอบคุณที่อุดหนุน

 

บริษัท ซี-ฮิลล์ มาเนีย แทรเวล จำกัด

111/1 ห้อง 1 ซอยสุขุมวิท 55 (ทองหล่อ5) แขวงคลองตันหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพ 10110
โทร 02-392-9220 / 086-330-5660แฟกซ์ 02-392-9221
All site contents copyright ©2007-2010