ประกาศ !!! คนไทยไปญี่ปุ่นไม่ต้องขอวีซ่าแล้วจ้า สนใจไปเที่ยวเอง มีบริการรับจองห้องพักที่ญี่ปุ่น ราคาพิเศษ ติดต่อได้ที่ 02-392-9220

กระดานข่าว

โปรโมชั่น

Hi...Sapporo 5D3N

ทะเลสาบโทยะ - ภูเขาไฟโชวะ

หมีสีน้ำตาล - หมู่บ้านไอนุ 

หุบเขาจิโกกุดานิ - โนโบริเบทสึ

โอตารุ - ซัปโปโร

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม....

โปรแกรมทัวร์

 

สวนสนุกล๊อตเต้เวิลด์
  หน้าแรก > ทัวร์เอเชีย >

รายละเอียด

กำหนดวันเดินทาง      พย 3-7    33,900 บาท

วันแรก                  กรุงเทพฯ-สนามบินซิโตเซ่-ซัปโปโร

20.30น.             พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้นที่ 4 ประตูหมายเลข 2 สายการบินไทย

 เคาน์เตอร์   D      เพื่อเตรียมตัวเดินทาง และผ่านขั้นตอนการเช็คอิน 

23.45น.             ออกเดินทางสู่สนามบิน ซิโตเซ่ เกาะฮอกไกโด โดยเที่ยวบิน TG 670

วันที่สอง               ทะเลสาบโทยะ-ขึ้นกระเช้าชมเขาโชวะ-ศูนย์อนุรักษ์หมี-หมู่บ้านไอนุ-หุบผานรก-โนโบริเบทสึ

08.00น.             -เดินทางถึงสนามบินซิโตเซ่ เกาะฮอกไกโด  ประเทศญี่ปุ่นหลังจากผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองของประเทศญี่ปุ่น นำท่านเดินทางสู่ ทะเลสาปโทยะ หรือ โทโยโกะ ( TOYAKO ) ซึ่งอยู่ภายในอุทยานแห่งชาติชิค็อทสึ-โทย่า ทะเลสาปแห่งนี้เกิดขึ้นจากการระเบิดของภูเขาไฟเมื่อหลายแสนปีที่แล้ว โดยพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาสูงต่ำโดยมีปากปล่องภูเขาไฟบางแห่งที่ยังคงคลุกกรุ่นอยู่  โดย สังเกตุได้จากไอน้ำร้อนที่พุ่งออกมาเป็นควันขาวให้ได้เห็นกัน ดังนั้นที่นี่จึงเป็นแหล่งที่อาบน้ำแร่แช่ออนเซ็นชั้นเยี่ยมสำหรับนักท่องเที่ยว  และทะเลสาบแห่งนี้ยังถูกใช้ในการจัดประชุมกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมหรือ G8 เมื่อปี 2551  และยังมีจุดเด่น คือเกาะกลางที่ผุดขึ้นกลางทะเลสาบ

-จากนั้นนำทางเดินทางสู่ภูเขาไฟอุสึ เพื่อขึ้นกระเช้าไฟฟ้า(Usuzan Ropeway) ชมทิวทัศน์ภูเขา ไฟโชวะ(โชวะชินซัง) ภูเขาไฟที่เกิดจากการสั่นสะเทือนของเปลือกโลกในปี 1943(หรือปีโชวะของ ญี่ปุ่น เป็นที่มาของชื่อเรียกภูเขาไฟโชวะ) ระเบิดประทุติดต่อกันนานถึง 2 ปี และเมื่อลาวาเย็นลงจับตัวแข็งขึ้น กลายเป็นภูเขาสูงถึง 400 เมตรดังเห็นได้ในปัจจุบัน

-ต่อจากนั้นนำท่านสู่ สวนหมีโชวะชินซังเพื่อชมความน่ารักฉลาดแสนรู้ของหมีสีน้ำตาลนับ100 ตัว ที่ใกล้สูญพันธุ์และหาดูได้ยาก ในญี่ปุ่นนี้จะพบเฉพาะบนเกาะฮอกไกโดเท่านั้น ชาวไอนุเชื่อกันว่าหมีสีน้ำตาลนี่ถือเป็นสัตว์เทพเจ้าของพวกเขาอีกด้วย  

เที่ยง                   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

- หลังจากทานอาหารเสร็จ พาท่านสู่ หมู่บ้านไอนุ สัมผัสอารยธรรมวิถีชีวิตของชนเผ่าพื้นเมือง    ดั้งเดิมชาวญี่ปุ่น ชมบ้านแบบพื้นเมืองและการดำรงชีวิตของชาวไอนุ ปัจจุบันจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์   ชนพื้นเมืองไอนุ แสดงวิถีชีวิต เรื่องราวความเป็นมาของชนเผ่า ข้าวของเครื่องใช้ อาวุธในการล่าสัตว์ การแสดงการเต้นระบำต่างๆ พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ ตั้งขึ้น ในปี1976 เป็นลักษณะพิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง ได้จัดแบ่งโซนจัดแสดงออกเป็นสองโซน คือ โซนสมัยใหม่ และโซนโคตัน สำหรับโซนโค ตัน ได้จัดแสดงและจำลองข้าวของในอดีตที่มีอยู่ประจำบ้าน (ภาษาไอนุเรียกบ้านว่าชิเซ)

ของชาวไอนุ เช่น พุ (ที่เก็บอาหาร) เพเพเรเซซี (กรงเลี้ยงลูกหมี) ชิพุ (เรือที่ทำด้วยไม้ต้นเดียว)

ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางไปชม จิโกกุดานิ พบความมหัศจรรย์และน่าเกรงขามของธรรมชาติ ที่จิโกกุดานิหรือหุบผานรก ซึ่งยังคงมีควันพวยพุ่งจากน้ำผุร้อนและบ่อโคลนเดือด เป็นที่มาของหุบผานรก และ  นำท่านเดินทางสู่ โนโบริเบทสึ  รับอากาศบริสุทธิ์ ณ เมืองตากอากาศขึ้นชื่อแห่งเกาะฮอกไกโด สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ที่พักโรงแรม YUMOTO NOBORIBETSU หรือระดับเทียบเท่า

ค่ำ                           รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร ในโรงแรมที่พัก 

 อิสระให้ท่านเดินช้อปปิ้งที่ย่านโกคุราคุ  ที่เต็มไปด้วยร้านค้าขายของพื้นเมือง  ของที่ระลึก ผ้าทอมือ  สินค้าแกะสลัก  เครื่องแก้วฯลฯ  จากนั้นอิสระให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการแช่ น้ำแร่ธรรมชาติ ที่อุดมไปด้วยแร่ธาตุที่มีสรรพคุณในการรักษาโรคต่างๆ จึงเชื่อว่าถ้าได้แช่น้ำแร่แล้ว จะทำให้ผิวพรรณสวยงามและช่วยให้ระบบหมุนเวียนโลหิตดีขึ้น 

วันที่สาม           โอตารุ-คลองโอตารุ-พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี-โรงงานเป่าแก้ว-ซัปโปโร-โรงงานช็อกโกแลต

เช้า                         รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

-พาท่านเดินทางสู่ เมืองโอตารุ  หนึ่งในเมืองโบราณ ที่เคยเป็นเมืองท่าสำคัญทางตอนเหนือของ ญี่ปุ่น (ในสมัยก่อนใช้ในการขนถ่ายสินค้า และทำการประมง โดยเฉพาะปลาเฮอร์ริ่ง จนได้ชื่อว่าเป็น  Wales of the North) พาท่านชมความสวยงามและโรแมนติคของเมืองโอตารุด้วยการสรรสร้างอย่าง  ลงตัวของสไตล์ยุโรป

- พาท่านเก็บภาพความประทับใจกับวิวสุดแสนโรแมนติคของโกดังเก่าที่สะท้อนบนผิวน้ำของ คลองโอตารุ      (คลองสายวัฒนธรรมที่ดินแดนตะวันออกและตะวันตกผสมผสานกันได้อย่างลงตัว) และท่านยังสามารถเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองจากร้านค้าต่าง ๆ ที่ถูกดัดแปลงมาจากโกดังเมื่อสมัยก่อนได้อีกด้วย

- เพลิดเพลินกับเสียงเพลงจากพิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี ส่งเสียงต้อนรับท่านตั้งแต่ก้าวแรกทุก ๆ 15 นาทีจากเสียงระฆังของหอนาฬิกาที่ตั้งเด่นอยู่หน้าอาคารที่ถูกสร้างขึ้นนานนับศตวรรษคู่กับเมืองโอตารุ ท่านจะได้ชมวิธีการผลิตกล่องดนตรีและเลือกซื้อกล่องดนตรีหลากหลายแบบหลากหลายขนาด หรือแม้แต่ออกแบบกล่องดนตรีของคุณเองที่มีเพียงชิ้นเดียวในโลก

เที่ยง                   -รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

 -ตระการตากับโรงงานเป่าแก้ว ให้ท่านชมความสวยงามของแก้วหลากสีสันดังอยู่ในโลกของจินตนาการ พร้อมทั้งเลือกซื้อผลิตภัณฑ์จากแก้วเป่า ที่ส่องแสงแวววาว ราวคริสตัลราคาแพงแต่ราคากลับย่อมเยา หรือจะเลือกเป่าแก้วด้วยฝีมือของคุณเอง โดยมี     ผู้เชี่ยวชาญคอยช่วยเหลือ

ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่โรงงานช็อคโกแล็ตอิชิยะ แหล่งผลิตช็อคโกแลตที่มีชื่อเสียงของญี่ปุ่น ที่ตั้งอยู่ท่ามกลางสวนดอกกุหลาบและพันธุ์ไม้นานาชนิดที่เบ่งบานรอการมาเยือนของนักท่องเที่ยวราวกับเดินอยู่ในดินแดนเทพนิยาย และท่านสามารถเดินชมและศึกษาประวัติความเป็นมาของโรงงานและอุปกรณ์การผลิตยุคแรกเริ่มแบบจำลองของโรงงาน พร้อมทั้งเลือกชิม และเลือกซื้อช็อคโกแลตแบบต่าง ๆ ได้ตามอัธยาศัย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองซัปโปโร “ซัปโปโร”เมืองหลวงของเกาะฮอกไกโด ศูนย์กลางความเจริญอันดับ 5 ของญี่ปุ่น  ผังเมืองซัปโปโรมีลักษณะคล้ายตารางหมากรุกซึ่งแตกต่างจากบรรดาหมู่บ้านและเมืองทั่วไปในญี่ปุ่นซึ่งได้รับคำแนะนำและพัฒนาจากผู้เชี่ยวชาญชาวอเมริกัน ดังนั้นผังเมืองจึงถูกออกแบบเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าตามพื้นฐานการวางผังเมืองของอเมริกา 

 - เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เบียร์ซัปโปโร แห่งเดียวในญี่ปุ่น  สมัยก่อนเป็นเพียงโรงงานผลิตน้ำตาล แต่ทว่าในปัจจุบัน อาคารสถาปัตยกรรมอิฐแดงเก่าแก่ร่วม100ปีนี้ ได้ผลิตเบียร์ชั้นเยี่ยม จนยากจะห้ามใจไม่ลิ้มลอง ด้วยกลิ่นหอมของข้าวบาร์เลย์และรสชาติที่ละมุนลิ้นถูกใจแม้คุณไม่ใช่คอเบียร์ก็ตาม 

ค่ำ                           รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร พิเศษ !!   

บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ 3 ชนิดชื่อดังของฮอกไกโด

ปูทาราบะ ปูขน ปูซูไว และเซ็ทเครื่องเคียงสไตล์ญี่ปุ่น  

                                               หลังจากบุฟเฟ่ต์สุดอร่อย นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม SAPPORO PARK  หรือระดับเทียบเท่า 

วันที่สี่                    ซัปโปโร-ท่องเที่ยวอิสระ/หรือ ลองนั่งรถรางและต่อกระเช้าขึ้นชมวิวบนยอดเขาโมอิวะ

เช้า                         รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

-อิสระเต็มวันให้ท่านได้เดินทางท่องเที่ยวชมเมืองซัปโปโร ไม่ว่าจะเป็นสถานที่สำคัญต่าง ๆ ที่ไม่ควรพลาด ซึ่งสะดวกและง่ายในการเดินทาง

- อาคารที่ทำการรัฐบาลเก่า หรือ ทำเนียบอิฐแดง สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1888  สถาปัตยกรรมนี้ถือ เป็นสัญลักษณ์ของเมืองซัปโปโร สไตล์การสร้างของโดมแปดเหลี่ยมนำมาจาก รัฐแมสซาชูเสทท์ สหรัฐอเมริกา ใช้อิฐในการก่อสร้างประมาณ 2.5ล้านก้อน ผู้ที่ออกแบบอาคารนี้เป็นสถาปนิกท้องถิ่น  และใช้วัสดุภายในประเทศ อาคารนี้เคยเป็นอาคารที่ใหญ่และสูงที่สุดในญี่ปุ่น และเป็นสัญลักษณ์ของรัฐบาลเมจิ ต่อมาถูกไฟไหม้ทำให้ต้องสร้างขึ้นมาใหม่ ในปี ค.ศ. 1911  ปัจจุบันได้อนุรักษ์ไว้เป็นสมบัติทางวัฒนธรรม และใช้สำหรับต้อนรับบุคคลสำคัญทางการเมืองของรัฐบาลญี่ปุ่น

-ชมความสวยงามของสวนสาธารณะโอโดริ ที่ได้รับการตกแต่งอย่างลงตัวด้วยน้ำพุและดอกไม้นานาพันธุ์ ทอดตัวยาวไปตามถนนใจกลางเมือง จากด้านตะวันออกไปจรดฝั่งตะวันตกของตัวเมือง

-หอนาฬิกาโบราณ สถาปัตยกรรมสไตล์อเมริกันตะวันตกสร้างขึ้นในปี 1878 โดยมหาวิทยาลัยฮอกไกโด ทุกชั่วโมงเสียงระฆังยังคงดังกังวานบ่งบอกความมีชีวิตชีวาของชาวฮอกไกโด

 หรือแม้แต่ให้ท่านได้ลอง นั่งรถรางเที่ยวชมเมือง หรือจะเป็นการนั่งกระเช้าลอยฟ้า ขึ้นสู่ยอดเขาโมอิวะ เพื่อชมทัศนียภาพของเมืองซัปโปโรจากมุมสูง (ค่าบริการรถรางและกระเช้า  ไม่ได้ รวมอยู่ในแพคเกจ)

-ช๊อปปิ้ง ซูซูกิโน่และทานูกิ รวบรวมร้านค้าต่าง ๆ มากมายกว่า 200 ร้านค้าเอาไว้ที่นี่ที่เดียว เที่ยวได้ตั้งแต่หัวค่ำยันดึก เพราะเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำหรับนักท่องราตรีอีกด้วย

เที่ยง-ค่ำ                                อาหารมื้อเที่ยงและค่ำ เลือกชิมเลือกอร่อยจากร้านค้าต่าง ๆ ในเมืองซัปโปโรได้ตาม อัธยาศัย  หลังจากท่องเที่ยวเมืองซัปโปโรตลอดวัน

                            เข้าพัก ณ โรงแรม SAPPORO PARK หรือ ระดับเทียบเท่า        

วันที่ห้า                  สนามบินซิโตเซ่-สุวรรณภูมิ

เช้า                         -รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม     หลังอาหารเช้า    -นำท่านเดินทางสู่สนามบินซิโตเซ่

10.45                      -เหิรฟ้าเดินทางกลับสู่กรุงเทพมหานคร ด้วยเที่ยวบิน  TG 671

16.15                      -เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ     

                     

บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศ การเมือง โรคระบาด และ สายการบิน และราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสกุลเยน

            กำหนดการเดินทาง     พย  3-7

อัตราค่าบริการ

ราคารวมตั๋ว

ราคาไม่รวมตั๋ว

 ผู้ใหญ่ พักห้องคู่

33,900

17,900

เด็กมีเตียง พักห้องคู่กับผู้ใหญ่1ท่าน

33,900

17,900

เด็กไม่มีเตียง

33,900

17,900

พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ

5,900.-

5,900.-

 

หมายเหตุ

การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจำนวน 30 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจำนวนดังกล่าว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา

**   ไม่มีราคาเด็ก **

อัตราค่าบริการนี้รวม

 1. ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง
 2. ค่าที่พักห้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรือ ระดับเทียบเท่า
 3. ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น ( สำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางไทย )
 4. ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการ
 5. ค่าใช้จ่ายของมัคคุเทศก์ที่คอยอำนวยความสะดวกให้ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
 6. ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000.- บาท
 7. ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บ ณ วันที่  3 กรกฎาคม  2555  และท่านต้องชำระเพิ่มเติม ในกรณีที่ทางสายการบินมีการเรียกเก็บเพิ่ม

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 1. ค่าทำหนังสือเดินทางไทย, หนังสือเดินทางเล่มสีเหลืองของคนจีนและ ค่าแจ้งเข้า แจ้งออก สำหรับท่านที่ถือต่างด้าว
 2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าอาหาร - เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น
 3. ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด 20 กิโลกรัม
 4. 4.               ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

 

 

เงื่อนไขการชำระเงิน  :  กรุณาชำระมัดจำ ท่านละ 10,000.- บาท และ ชำระส่วนที่เหลือก่อนการเดินทาง 21 วัน

การยกเลิก :       กรุณาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 21 วันทำการ มิฉะนั้น ทางบริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจำทั้งหมด

กรณียื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมัติ ผู้โดยสารต้องชำระค่ามัดจำที่ 5,000.- บาท  หรือ อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ในกรณีที่ประเทศญี่ปุ่นเรียกเก็บ อาทิ ค่าโรงแรม เป็นต้นฯ

                        กรณีวีซ่าผ่านแล้ว แจ้งยกเลิกก่อนออกตั๋วโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำทั้งหมด

หมายเหตุ :         รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยทางบริษัท ฯ จะคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญที่สุด ทางบริษัท ฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการออกนอกประเทศ / ห้ามเข้าประเทศญี่ปุ่น / การนำสิ่งของผิดกฎหมาย / เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย รวมถึงภัยธรรมชาติ และยกเลิกเที่ยวบิน ทางบริษัทฯ ไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจำนวนทั้งหมด หรือ บางส่วน

 

บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศ การเมือง และ สายการบิน และราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสกุลเยน

 

ขอบคุณที่อุดหนุน

 

บริษัท ซี-ฮิลล์ มาเนีย แทรเวล จำกัด

111/1 ห้อง 1 ซอยสุขุมวิท 55 (ทองหล่อ5) แขวงคลองตันหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพ 10110
โทร 02-392-9220 / 086-330-5660แฟกซ์ 02-392-9221
All site contents copyright ©2007-2010