ประกาศ !!! คนไทยไปญี่ปุ่นไม่ต้องขอวีซ่าแล้วจ้า สนใจไปเที่ยวเอง มีบริการรับจองห้องพักที่ญี่ปุ่น ราคาพิเศษ ติดต่อได้ที่ 02-392-9220

กระดานข่าว

โปรโมชั่น

Hi...Sapporo 5D3N

ทะเลสาบโทยะ - ภูเขาไฟโชวะ

หมีสีน้ำตาล - หมู่บ้านไอนุ 

หุบเขาจิโกกุดานิ - โนโบริเบทสึ

โอตารุ - ซัปโปโร

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม....

โปรแกรมทัวร์

 

สวนสนุกล๊อตเต้เวิลด์
  หน้าแรก > ทัวร์เอเชีย >

รายละเอียด

 • ส.ค.55 : 2-5 วันอาสาฬบูชา/9-12,12-15 วันแม่ 
 • ส.ค.55: 16-19/23-26/30 ส.ค.- 2 ก.ย.
 • ก.ย.55 : 6-9/13-16/20-23/27-30  
 • ต.ค.55 :4-7/11-14/21-24 วันปิยมหาราช
 • พ.ย.55 :1-4/8-11/15-18/22-25
 • ธ.ค.55 : 2-5 วันพ่อ/9-12 วันรัฐธรรมนูญ
 • ธ.ค.55 :20-23
 • ธ.ค.55 : 27-30/30 ธ.ค.-2 ม.ค.56 วันปีใหม่

วันแรกของการเดินทาง              กรุงเทพฯ – โฮจิมินห์ – ล่องเรือสำราญพร้อมบริการอาหารค่ำบนเรือ

10.00 น.            ผู้เดินทางทุกท่านพร้อมกันที่จุดนัดหมายท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4  ผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ สายการบินการ์ตาร์แอร์เวย์ เตาเตอร์ Q พบเจ้าหน้าที่ ของ  Colorful  World   คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก 

13.00 น.            เหิรฟ้าสู่ มหานครโฮจิมินห์  โดยเที่ยวบิน QR616 สายการบินการ์ต้าร์แอร์เวย์

14.30 น.            เดินทางถึง สนามบินนครโฮจิมินห์ซิตี้  จากนั้นนำท่านชม  โบสถ์นอร์ทเทรอดาม โบสถ์  หลังคาสูงที่สร้างในสมัยที่เวียดนามยังอยู่ในอาณานิคมของฝรั่งเศส โดยสร้างเพื่อให้       เป็นโบสถ์ประจำเมืองไซ่ง่อนและได้สร้างตามต้นแบบของประเทศฝรั่งเศส และชม ไปรษณีย์กลาง ซึ่งถูกสร้างขึ้นอย่างวิจิตรตระการตา  นำท่านเข้าเที่ยวชม และนำท่าน ถ่ายรูปด้านหน้าศาลาว่าการเมืองโฮจิมินห์ซิตี้ ที่ด้านหน้าได้สร้างอนุสาวรีย์ท่านประธานโฮจิมินห์ไว้ให้ชาวเวียดนามได้รำลึกถึงชมความงดงามของสถาปัตยกรรมตะวันตก ปัจจุบันใช้เป็นหอสวดมนต์สำหรับผู้ที่เป็นคริสต์ศาสนิกชน ให้ท่านถ่ายภาพไว้เป็นที่ระลึกชม และชม  อนุสาวรีย์ท่านประธานโฮจิมินห์ ซึ่งตั้งอยู่ด้านหน้าของศาลากลางจังหวัด ก่อสร้างด้วยสถาปัตยกรรมแบบฝรั่งเศสด้วยเช่นกัน  จากนั้นช้อบปิ้ง ตลาดเบนถัน ศูนย์รวมของฝากของที่ระลึก อาทิ ตุ๊กตา เสื้อผ้า รองเท้า ผ้าปัก กระเป๋า กาแฟ เป็นต้น

19.30 น.            นำท่านเดินทางสู่ท่าเรือ แม่น้ำไซ่งอน ลงเรือสำราญพร้อมบริการอาหารค่ำบนเรือ ล่องเรือชมบรรยากาศยามค่ำคืน เคล้าคลอเสียงดนตรีพื้นเมืองเวียดนาม  ä(1)

21.30 น.            นำท่านเช็คอินท์เข้าสู่ที่พัก  DRAGON  HOTEL ««« หรือเทียบเท่า พักผ่อนตามอัธยาศัย 

วันที่สองของการเดินทาง        โฮจิมินห์- ฟานเทียด – ทะเลทรายมุยเน่ - ดาลัด

เช้า                   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก ä(2)

จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่ มุยเน่  จังหวัดฟานเทียด (Phan Thiet) ระยะทางประมาณ 250 ก.ม. (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชม.ครึ่ง)   ระหว่างทางท่านจะได้ชมธรรมชาติ วิถีชีวิตของชาวเวียดนาม  ชาวบ้านจะประกอบอาชีพ ทำไร่ ทำสวน  เป็นวิถิชีวิตที่เรียบง่าย  สิ่งที่ท่านจะได้สัมผัสคือ การจราจรที่คับคั่งเต็มไปด้วยจักรยานยนต์ ในเมืองโฮจิมินห์ซิตี้ที่มีมาที่สุดในโลก  ประมาณ 7 ล้านคัน สิ่งแรกที่จะติดตราตรึงใจและคงอยู่ในโสตประสาทคุณมิรู้ลืมคือ "เสียงแตรรถ"  หลังจากนั้นเมื่อเดินทางถึงจังหวัดฟานเทียด  หรือเรียกอีก ชื่อว่า ”มุยเน่ “  บรรยากาศคล้าย ๆ เกาะช้างในเมืองไทย 

เที่ยง                 บริการอาหาร ณ ภัตตาคารหลังอาหาร ä(3)

นำท่านชม  Fairly Stream  คล้าย ๆ แกรนด์แคนยอน   ซึ่งเป็นธารน้ำสีแดงอันเกิดจากธรรมชาติเป็นผู้สร้าง เดินชมทัศนียภาพของชั้นดิน สูงลดหลั่นกันไปสลับกับสีสันของดินทรายอย่างสวยงามชายหาดที่เงียบสงบ  ท่านจะตื่นตาตื่นใจด้วยความสวยงามกับแหล่งน้ำสีแดง ความยาว 2 กม. นำท่าน เดินผ่านธารน้ำ  จากนั้นนำท่านไปทะเลทราย มุ่ยเน่ ( Red and White sand dunces ) ภูเขาทรายสีเหลืองทองอร่ามกว้างไกลสุดสายตา ชมความสวยงามบรรยากาศชายทะเลบนยอดภูเขาทะเลทรายชมวิวทิวทัศน์   ท่ามกลางทะเลทราย ท่านสามารถมองเห็นบึงบัวอันสวยงามเต็มไปด้วยดอกบัวสีแดง  และท่านสามารถเล่นสไลด์เดอร์บนสันทราย  ขับรถ ATVหรือนั่งรถจิ๊บขึ้นไปดูบนยอดภูเขาทะเลทราย (กรณีท่านเลือกใช้บริการรบกวนชำระค่าบริการเองค่ะ ) หรือสำหรับท่านที่ต้องการ ถ่ายรูป วิวทิวทัศน์ ท่านสามารถเดินขึ้นไปได้

เย็น                   บริการอาหารเย็น  ณ ภัตตาคารä(4) // หลังอาหารเช็คอินท์เข้าสู่ที่พัก  CANARY RESORT ««« หรือเทียบเท่า

วันที่สามของการเดินทาง     ดาลัท-กระเช้าไฟฟ้า- Datalla Water Fall -นั่งรถราง-สวนดอกไม้เมืองหนาวของเมืองดาลัท 

                                     Crazy House – วังฤดูร้อนของของกษัตริย์เบ๋าได๋ -โฮจิมินห์

เช้า                               บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก ä(5)

คณะออกเดินทางสู่เมือง ดาลัด ระยะทางประมาณ 180 ก.ม.(ประมาณ  4 ชม.ครึ่ง)  ระหว่างทางท่านจะได้สัมผัสบรรยากาศรอบๆขุนเขา ไปเรื่อยๆ  ซึ่งท่านจะเห็น  ไร่แก้วมังกร  ไร่กาแฟ  ซึ่งเส้นทางที่นำท่านไปจะผ่านเขาหลายลูก เป็นเส้นทางที่สะดวกสบาย  เมื่อเดินทางถึง ดาลัท  ซึ่งเป็นเมืองที่ถูกกล่าวขานว่าเป็นเมืองแห่ง “ปารีสตะวันออก”เมืองแห่งดอกไม้ เมืองแห่งดอกไม้ผลิ เมืองแห่งความรัก  “ ท่านจะได้สัมผัสกับบรรยากาศอันหนาวเย็น   เพราะเมืองนี้อยู่บนเขาสูงถึง 1500 เมตรจากระดับน้ำทะเล เลยได้เป็นสถานที่พักร้อนของชาวฝรั่งเศษ ตั้งแต่สมัยอาณานิคมฝรั่งเศษเป็น 100ปีแล้ว ท่านจะได้สัมผัสกับธรรมชาติสวยงามและชมสถาปัตยกรรมแบบทั้งสมัยเก่าและสมัยใหม่  ล้อมรอบด้วยทิวทัศน์สน  เป็นหมู่บ้านที่เต็มไปด้วยสีสันสวยงาม หลายหลากสีเหมือนลูกกวาด  เป็นเมืองแห่งโรแมนติค เหมาะสำหรับคู่รัก หรือท่านที่ต้องการไปพักในเมืองที่สงบ บรรยาศดีๆ  เมืองดาลัท อากาศจะหนาวตลอดทั้งปี  โดยเฉพาะ ช่วงเดือน ตุลาคม – มีนาคม และจะมีการจัดเทศกาลดอกไม้  ทุกๆเดือน ธันวาคมของทุกปี  บางเดือน ท่านจะเห็นดอก ซากุระ ที่เมืองดาลัท

เที่ยง                 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ä(6)

หลังจากนั้น  นำท่านนั่ง กระเช้าไฟฟ้า เพื่อขึ้น ชมทิวทัศน์ที่สวยงามของดาลัท  จากมุมสูง.....สำหรับกระเช้าไฟฟ้าแห่งนี้ เป็นระบบกระเช้าที่ทันสมัยที่สุดของประเทศเวียดนามและมีความปลอดภัยสูงเพื่อชมความงดงามของ ทะเลสาบ เตวียนลาม ซึ่งแวดล้อมไปด้วยทิวสนและพรรณไม้เรียงรายบนเนินเขาท่ามกลางอากาศเย็นสบาย และบรรยากาศอันแสนโรแมนติค  หลังจากนั้น นำเท่าน นมัสการพระพุทธรูปที่ วัดตรัคลาม (Truc Lam Monastery) ซึ่งสร้างขึ้นบนเนินเขา  ท่านสามารถมองเห็นทะเลสาบอันกว้างใหญ่ เรียกว่า ทะเลสาบพาราไดซ์   อิสระถ่ายภาพความประทับใจ  เมื่ออิ่มตา อิ่มใจ สัมผัสบรรยากาศรอบๆเต็มไปด้วยดอกไม้เมืองหนาว  แล้วนำท่านเดินทางไปชม  น้ำตก   Datalla Water Fall   น้ำตกที่สวยที่สุดในดาลัท  โดยท่านจะได้สนุกกับการ  นั่งรถราง ลงไปดูน้ำตก ท่านจะรู้สึกตื่นเต้นประทับใจ  จากนั้นนำท่านชม สวนดอกไม้เมืองหนาวของเมืองดาลัท สัมผัสดอกไม้เมืองหนาว ที่อวดโฉม รูปทรง และสีสันแปลกตา ซึ่งเป็นสายพันธุ์มาจากยุโรปเสียส่วนใหญ่..... รับรองว่าทุกท่านจะต้องเพลิดเพลินและหมดเวลาไปกับการบันทึกภาพ เพื่อเก็บสีสันและบรรยากาศโรแมนติกแบบนี้ไว้อีกนานเลยทีเดียว  หลังจากนั้นนำท่านเข้าชมความพิศวง ความพึลึกของโรงแรมแห่งหนึ่งในเมืองดาลัท Crazy  House  บ้านที่ถูกสร้างขึ้นโดยหญิงสาวชาวเวียดนามอดีตลูกของประธานาธิบดีคนที่ 3 ของเวียดนาม  ซึ่งจบสถาปัตยกรรมจากฝรั่งเศส  ออกแบบบ้านรูปทรงแปลกๆ ลักษณะเป็นโพรงต้นไม้ มีห้องต่างๆ ภายในบ้าน ประกอบไปด้วย ห้องนอน ห้องรับแขก และห้องต่างๆ ชม วังฤดูร้อนของของกษัตริย์เบ๋าได๋  ภายใน  จะประกอบไปด้วยห้องนอนของพระองค์พระมเหสีหลายองค์  พระโอรส พระธิดา   ห้องทำงาน  และห้องนั่งเล่น  ภายในสามารถถ่ายรูปโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ยกเว้นท่านที่สนใจ ถ่ายรูป โดยใส่ชุดเป็นกษัตริย์และพระมเหสี ( ค่าถ่ายรูปใบละ  20,000-30,000 ด่อง )

เย็น                   บริการอาหารเย็น  ณ ภัตตาคารä(7) // หลังอาหารเช็คอินท์เข้าสู่ที่พัก  La Sepinette Hotel  «««« หรือเทียบเท่า

วันที่สี่ของการเดินทาง               โฮจิมินห์-อุโมงค์กูจี- ตลาดเบนถัน – กรุงเทพ ฯ

เช้า                   บริการอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร ä(8)

นำท่านออกเดินทางสู่สนามบินเมืองดาลัท เหิรฟ้าสู่นครโฮจิมินห์ โดยสายการบินเวียดนามแอร์ไลน์เที่ยวบินที่ VN1385 (08.10-09.00)  ถึงนครโฮจิมินห์   จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ อุโมงค์กูจี  ระยะทางประมาณ 80 ก.ม.(ประมาณ  1 ชม. 50 นาที )ชมอุโมงค์ของชาวเวียดกงที่ขุดขึ้นขนาดพอดีตัวในสมัยที่ทำสงครามกับทหารเวียดนามใต้และกองทัพอเมริกันรวมถึงกองทหารพันธมิตรจากนานาประเทศ ที่ชาวเวียดนามจะต้องใช้ชีวิตอยู่ภายใต้อุโมงค์นี้ ซึ่งในอดีตเคยมีชาวเวียดนามอาศัยอยู่ภายใต้อุโมงค์นี้ถึง 80,000 คนในระหว่างการเกิดสงคราม และยังเคยใช้เป็นที่บัญชาการทางทหารและเป็นหลุมหลบภัย ซึ่งมีความยาวกว่า 200 กิโลเมตร และอุโมงค์นี้ยังสามารถทะลุออกสู่แม่น้ำไซง่อนได้อีกด้วย พร้อมชมภาพถ่ายและวิดีโอเหตุการณ์จริงในช่วงของการเกิดสงคราม  นำท่านเดินทางกลับสู่ใจกลางเมือง โฮจิมินห์    

เที่ยง                 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ä(9)

จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ใจกลางเมือง โฮจิมินห์  ระยะทางประมาณ 80 ก.ม.(ประมาณ  1 ชม. 50 นาที )

15.00 น.            ออกเดินทางสู่สนามบินนครโฮจิมินห์เพื่อเตรียมตัวกลับสู่กรุงเทพฯ

17.50 น.            เหิรฟ้ากลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินการ์ตาร์แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR617

19.25 น.            เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิ์ภาพ และประทับใจ  ***  สิ้นสุดการเดินทาง  *** 

******************************************************************************

โปรแกรมการเดินทางนี้อาจเปลี่ยนแปลงหรือสลับกันได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ถือเป็นเอกสิทธิ์ของผู้จัด

โดยยึดถือสภาพการณ์และประโยชน์ของท่านเป็นสำคัญ

 

อัตราค่าบริการ  (อัตราค่าบริการนี้สำหรับกรุ๊ปเดินทาง 15 ท่านขึ้นไป )

โฮจิมินห์ –มุยเน่- ดาลัท 4 วัน  (QR)

มิ.ย.-ธ.ค.55

2-5/9-12/12-15 ส.ค.

21-24 ต.ค.55

2-5/9-12 ธ.ค.55

27-30 ธ.ค.55

30 ธ.ค.-2 ม.ค.56

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ

17,900.-

18,900.-

18,900.-

เด็ก อายุต่ำกว่า 12 ขวบ  พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน

17,900.-

18,900.-

18,900.-

เด็ก อายุต่ำกว่า 12 ขวบ  พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง)

16,900.-

17,900.-

17,900.-

เด็ก อายุต่ำกว่า 12 ขวบ  พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่เสริมเตียง)

15,900.-

16,900.-

16,900.-

พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ

3,500.-

3,500.-

4,500.-

 

หมายเหตุ  (ราคาดังกล่าวข้างต้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะค่าเงินบาทที่ไม่คงที่และกรณีที่สายการบินมีการเรียกเก็บค่าน้ำมันเพิ่มเติมจากราคาที่กำหนดไว้)

 

อัตราค่าบริการดังกล่าว ( รวม )

 • ค่าตั๋วโดยสาร QR ไป -กลับ กรุงเทพ-โฮจิมินห์-กรุงเทพฯ ( ชั้นทัศนาจร )
 • ค่าตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ ดาลัท-โฮจิมินห์
 • ค่าอาหารทุกมื้อตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าโรงแรมที่พักระดับมาตรฐาน (พักห้องละ 2 ท่าน)  ตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าภาษีสนามบินไทย และค่าภาษีสนามบินเวียดนาม
 • ค่ารถโค้ชวีไอพีปรับอากาศนำเที่ยวตลอดรายการ
 • ค่าเข้าชมทุกแห่งตามที่รายการระบุ 
 • ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงินประกัน ท่านละ 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและข้อตกลงของบริษัทประกันชีวิต

อัตราค่าบริการดังกล่าว ( ไม่รวม ) 

 • ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษนอกเหนือรายการ
 • ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด 20 กิโลกรับต่อท่าน
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวทุกชนิด ,ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรีด ฯลฯ นอกเหนือจากที่รายระบุ
 • ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและพนักงานขับรถที่ต่างประเทศ
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าสำหรับผู้เดินทางชาวต่างชาติและผู้ถือเอกสารต่างด้าว
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และหัก ณ ที่จ่าย 3 % (ในกรณีขอใบกำกับภาษี)

 

เอกสารประกอบการเดินทาง

เนื่องจากนักท่องเที่ยวจากประเทศไทยได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมวีซ่าจากประเทศเวียตนาม

เตรียมเพียง หนังสือเดินทาง เท่านั้น ( ที่มีอายุใช้งานอีกไม่ต่ำกว่า 6 เดือน ) ไม่ใช้รูปถ่าย

 

เงื่อนไขการจอง และการสำรองที่นั่ง

 • จองและชำระ มัดจำท่านละ 5000 บาท ภายใน 2 วัน นับแต่วันจอง พร้อมแจ้งชื่อภาษาอังกฤษตามหน้าหนังสือเดินทาง เพื่อยืนยันการเดินทางและรักษาสิทธิ์ตั๋วโดยสาร หากเกินกำหนดภายใน 2 วัน บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการจองโดยอัตโนมัติ
 • ชำระส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนเดินทาง ไม่น้อยกว่า 15 วันทำการ (ไม่นับรวม เสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดราชการ) มิฉะนั้นทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธ์การจองทุกกรณี (ไม่คืนเงินมัดจำ)
 • กรณีที่ มีการยกเลิกการเดินทางทุกกรณีหลังจากการจองและชำระเงิน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด
 • คณะผู้เดินทาง  10 ออกเดินทาง 15 ท่านขึ้นไป มีหัวหน้าทัวร์เดินทางพร้อมคณะ และ บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีผู้เดินทางไม่ถึง 10 ท่าน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของบริษัท

เงื่อนไขการเดินทาง

-      บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมือง ห้ามผู้เดินทาง เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือสิ่งของห้ามนำเข้าประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือ ด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษัทฯ ไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจำนวนทั้งหมด หรือ บางส่วน

-      บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆที่อาจเพิ่มขึ้นในกรณีเกิดเหตุสุดวิสัย อาทิ เกิดการล่าช้าของสายการบิน เปลี่ยนแปลงเวลาของสายการบิน  และยกเลิกเที่ยวบินจากสายการบิน ,อุบัติเหตุร้ายแรงตามธรรมชาติต่างๆ , การนัดหยุดงาน , ปัญหาทางการเมือง , การจลาจล , การโจรกรรม , และสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่างๆ ซึ่งเป็นเหตุอันเกิดขึ้นเหนือการควบคุมของบริษัท

-      บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์, กำหนดวันเดินทาง,สายการบิน,และราคาทัวร์ ตามความเหมาะสม และความจำเป็นที่เกิดขึ้น โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

-      คณะผู้จัดการเดินทางจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากผู้เดินทางถูกปฏิเสธการเข้า – ออกเมือง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าออกเมืองเป็นสำคัญ

 

ขอบคุณที่อุดหนุน

 

บริษัท ซี-ฮิลล์ มาเนีย แทรเวล จำกัด

111/1 ห้อง 1 ซอยสุขุมวิท 55 (ทองหล่อ5) แขวงคลองตันหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพ 10110
โทร 02-392-9220 / 086-330-5660แฟกซ์ 02-392-9221
All site contents copyright ©2007-2010