เมนูหลัก
 • หน้าแรก


 •  
  กระดานข่าว

  โปรโมชั่น

  Hi...Sapporo 5D3N

  ทะเลสาบโทยะ - ภูเขาไฟโชวะ

  หมีสีน้ำตาล - หมู่บ้านไอนุ 

  หุบเขาจิโกกุดานิ - โนโบริเบทสึ

  โอตารุ - ซัปโปโร

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม....

  โปรแกรมทัวร์

   

  สวนสนุกล๊อตเต้เวิลด์
    หน้าแรก > ทัวร์แอฟริกา >

  รายละเอียด

  Kenya 6: ท่องซาฟารี ชมทะเลสาบนากูรู ส่องสัตว์ BIG5 10 วัน 7 คืน

  วันแรก           สนามบินสุวรรณภูมิ - ไนโรบี 

  21.00 น       เชิญท่าน Check in กับเจ้าหน้าที่ของสายการบินที่เคาน์เตอร์ W ทางเข้าประตู 10    

                       เพื่อทำการ    ตรวจบัตรโดยสาร และสัมภาระต่างๆ โดยสายการบินเคนย่าแอร์เวย์

  (ไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบิน และ ไม่มีหัวหน้าทัวร์)

  วันที่สอง          กรุงเนโรบี                                                                                                                   (-/-/-)

  00.40 น.      ออกเดินทางสู่ กรุงไนโรบี ประเทศเคนย่า โดยสายการบินเคนย่า เที่ยวบินที่..KQ861

  06.10 น      เดินทางสนามบินนานาชาติกรุงไนโรบี ( Jomo Kenyatta International Airport ) เมืองหลวงของสาธารณรัฐเคนย่า  หลังจากผ่านพิธีจากกองตรวจคนเข้าเมือง และพิธีทางศุลกากรแล้ว เจ้าหน้าที่จากทางบริษัทท้องถิ่นมารับถือป้ายรับพร้อมแนะนำคนขับรถและข้อมูลระหว่างที่ท่านท่องเที่ยวในประเทศเคนย่า และนำท่าน เข้าสู่ที่พัก Panafric Hotel หรือ เทียบเท่า

                      ให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย พร้อมอิสระ มื้ออาหาร ทั้ง 3 มื้อ

  วันที่สาม          กรุงเนโรบี – เขตอนุรักษ์แห่งชาติแซมบูรู                                                                 (B/L/D)

  เช้า                 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารที่พัก

  เจ้าหน้าที่นำท่านไป เขตอนุรักษ์แห่งชาติแซมบูรู (แซมบูรู 5) ซึ่งมีสัตว์ป่านานาชนิด ซึ่งบางชนิดมีเฉพาะแถบนี้เท่านั้น 

  เที่ยง           นำท่านรับประทานอาหารกลางวัน

  บ่าย             จากนั้นนำท่านทำเกมไดร์ฟ  (Game Drive) หรือนั่งรถเปิดหลังคาตะลุยป่าเพื่อตามหาเหล่า สัตว์   ป่า แซม บูรู 5 คือสัตว์ป่า 5 ชนิดซึ่งพบเห็นในภาคเหนือของเคนยาเท่านั้น ได้แก่ ยีราฟลายร่างแห กวางเจเรนุค หรือที่เรียกว่า “กวางชูคอ” กวางไบซาออริคส์ นกกระจอกเทศพันธุ์โซมาลี และม้าลายเกรวี่ส์ ซึ่งมีจำนวนน้อย และ อาศัยอยู่ที่แซมบูรุ เท่านั้น พร์อมมีโอกาสชม พระอาทิตย์อัสดงค์ ลับขอบฟ้าจากทุ่งหญ้าแซมบูรู ขณะเดินทางกลับที่พัก Samburu Sopa หรือ เทียบเท่า

  ค่ำ               รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหาร ณ ที่พัก 

  วันที่สี่               เขตอนุรักษ์แห่งชาติแซมบูรู                                                                                      (B/L/D)

  เช้า                 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารที่พัก

                    ด้วยพื้นที่อันกว้างใหญ่ของแซมบูรู อันเต็มไปด้วยบรรยากาศของความลึกลับ และการผจญภัย เป็นพื้นที่ที่ยังมีนักท่องเที่ยวน้อย เริ่มท่องซาฟารีกันตั้งแต่ตอนเช้า เพื่อตามหาสรรพสัตว์ที่หาชมได้ยาก ท่านจะได้มีโอกาสถ่ายรูปกับสัตว์ต่างๆ ในธรรมชาติอย่างใกล้ชิด

  เที่ยง            นำท่านรับประทานอาหารกลางวัน ณ ที่พัก 

  บ่าย             ให้โอกาสท่านได้สำรวจภูมิประเทศอันน่าตื่นตาตื่นใจต่อ  สัตว์ป่าจำนวนมากจะพบอยู่ในบริเวณแหล่งน้ำ

                     ของเขตอนุรักษ์แซมบูรู รวมไปถึงบรรดานกสีสันสวยงามหลายร้อยชนิด

                    หรือ ท่านสามารถเลือกที่จะพักผ่อนตามอัธยาศัยในแค้มป์ ท่ามกลางธรรมชาติ ราย ล้อมด้วยสัตว์นานา

                    ชนิด และเสียงนกร้อง เป็นระยะ

                     นำท่านกลับสู่ที่พัก Samburu Sopa หรือ เทียบเท่า

  ค่ำ               รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหาร ณ ที่พัก 

  วันที่ห้า             เขตอนุรักษ์แห่งชาติแซมบูรู – อุทยานแห่งชาติอเบอร์แดร์                                     (B/L/D) 

  เช้า                 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารที่พัก

                     นำท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติอเบอร์แดร์ ใช้ระยะเวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมงโดยรถยนต์

                     ระหว่างทางท่านจะได้ชมทรรศนียภาพของภูมิประเทศที่เปลี่ยนไปของเคนย่า

  เที่ยง            นำท่านรับประทานอาหารกลางวัน ณ ที่พัก Aberdare Country Club หรือ เทียบเท่า

  บ่าย              ให้ท่านได้ผ่อนคลายอิริยาบถ พักผ่อนตามอัธยาศัย ชมวิว ทิวทัศน์ต่างภายใน รีสอร์ท หรือ ใช้ 

  บริการ กิจกรรมต่างๆ ภายในโรงแรม (อาจมีค่าบริการเพิ่มเติม กรุณาสอบถามรายละเอียดที่โรงแรม)

  ค่ำ               รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหาร ณ ที่พัก 

  วันที่หก          อุทยานแห่งชาติอเบอร์แดร์ – ทะเลสาบนากูรู(ทะเลสาบสีชมพู)                               (B/L/D)

  เช้า                 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารที่พัก

                    หลังจากนั้นนำท่านขึ้นรถตู้แบบหลังคาเปิดที่สามารถยืนขึ้นและชมสัตว์ ได้เวลาเดินทางไปถึงอุทยานแห่งชาตินากูรู ระหว่างทางให้ท่านได้ชมชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเคนย่า เดินทางเข้าสู่เขต อุทยานแห่งชาตินากูรู ซึ่งเป็นอุทยานแห่งชาติที่เล็กที่สุดในเคนย่า

  เที่ยง            นำท่านรับประทานอาหารกลางวัน ณ ที่พัก Lake Nakuru Lodge

                     และนำท่านชม “ ทะเลสาบนากูรู  ซึ่งตั้งอยู่ในเขตริฟท์ วัลเล่ย์ หรือเขตที่ราบสูงและหุบเขาใจกลางประเทศเคนย่า บริเวณนี้ในสมัยก่อนเป็นภูเขาไฟที่มีแร่ธาตุที่อุดมสมบูรณ์ไหลสู่ทะเลสาบและมีสาหร่ายแกมเขียว อันเป็นอาหารโปรดของนกฟลามิงโก้ จึงทำให้ทะเลสาบแห่งนี้มีนก ฟรามิงโก้นับแสนตัว  หากมองจากที่สูงจะเห็นเป็นสีชมพู   นอกจากนกฟลามิงโก้แล้ว บริเวณโดยรอบทะเลสาบแห่งนี้ ยังเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของนกชนิดต่างๆ อีกมากกว่า 400 สายพันธุ์ จึงถือเป็นแหล่งดูนกที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของโลก  ณ ทะเลสาบแห่งนี้ ท่านจะมีโอกาสได้เห็น แรดเผือกขนาดใหญ่ยืนโดดเด่นอยู่ริมทะเลสาบ  

  เย็น              นำท่านเข้าพัก  Lake Nakuru Lodge หรือเทียบเท่า

   ค่ำ               รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหาร ณ ที่พัก 

  วันที่เจ็ด         ทะเลสาบนากูรู(ทะเลสาบสีชมพู) – อุทยานแห่งชาติมาไซมาร่า                              (B/L/D)

  เช้า                 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารที่พัก

  จากนั้่นนำท่านเดินทางมุ่งลงใต้สู่มาไซมาร่า ใช้เวลาเดินทางโดยประมาณ 5 ช.ม.

  เที่ยง            นำท่านรับประทานอาหารกลางวัน ณ ที่พัก Keekorok Lodge

  อุทยานแห่งชาติมาไซมาร่า เป็นเขตสงวนธรรมชาติขนาดใหญ่ที่อยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของเคนยา และถือว่าเป็นเขตสงวนสัตว์ป่าที่ดีที่สุดของเคนยา เนื่องจากเป็นเขตสงวนที่มีการผสมผสานระหว่างชนพื้นเมืองคือชนเผ่ามาไซและ สัตว์ป่าในเขตสงวนได้เป็นอย่างดี ภายในอุทยานแห่งชาติระดับโลก ซึ่งอยู่ติดกับอุทยานแห่งชาติเซเรกิติของประเทศแซนทาเนีย และจะมีการย้ายถิ่นข้ามประเทศไปมา หรือการอพยพของสัตว์เพื่อหาอาหารในเขตที่อุดมสมบูรณ์กว่าโดยเฉพาะตัวไวล์เดอร์บิสต์และม้าลาย จะมีจำนวนนับแสนตัวในแต่ละกลุ่มในการข้ามแม่น้ำมาร่าไปยังอีกฝั่งหนึ่งของแม่น้ำ ได้เวลาพอสมควรคนรถรับท่านมุ่งหน้าสู่ที่พักของเราในคืนนี้ เพื่อให้ท่านสู่ห้องพัก KeeKorok Lodge หรือเทียบเท่า

  ค่ำ              รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของที่พัก

  วันที่แปด        อุทยานแห่งชาติมาไซมาร่า ท่องซาฟารีทั้งวัน                                                                       (B/L/D)

  05.00 น.     วันนี้ให้ท่านได้ตื่นกันตั้งแต่เช้าประมาณตีห้าเพื่อทำเกมไดร์ฟในตอนเช้า ท่านจะได้สัมผัสกับ สุดยอดการท่องป่าซาฟารีแห่งทุ่งสะวันน่าขนานแท้ สัมผัสกับบรรยากาศของทุ่งหญ้าสะวันนาแห่งแอฟริกาอย่างแท้จริง ให้ท่านได้สูดอากาศอันแสนสดชื่นในช่วงเช้า ชมอาทิตย์รุ่งอรุณ พร้อมกับการดำรงชีพของสัตว์ป่า ตามหา Big 5 ซึ่งได้แก่ สิงโต เสือดาว ช้าง แรด และควายป่า ซึ่งมีขนาดใหญ่และ อยู่บนจุดสูงสุดของห่วงโซ่อาหาร หรือ ที่เรารู้จักกันดีว่าเป็นเจ้าป่าแห่งทุ่งสะวันน่า ท่านจะตะลึงกับฝูงไวล์เดอร์บิสต์นับแสน ฝูงม้าลาย ควายป่า ฝูงช้าง ม้าลาย แรด หมูป่า นกกระจอกเทศ และฝูงกวางพันธุ์ต่าง ๆ ที่มีลายสวยงามอย่างเช่น วอเตอร์บั๊ค บุชบั๊ค ธอมสันกาเซล อิมพาล่ากาเซล โทบี ซึ่งท่านจะประทับใจในความงามของสัตว์เหล่านี้

  ได้เวลาสมควรนำท่านกลับสู่ที่พัก เพื่อรับประทานอาหารเช้า

  เช้า                 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของที่พัก หลังจากนั้นให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย

                    ได้เวลาสำหรับการท่องซาฟารีในช่วงสายๆอีกครั้ง สำหรับท่านที่ชื่นชอบการท่องเที่ยวแบบนี้ท่านจะได้เห็นความเป็นอยู่ของสัตว์ป่าทั้งในช่วงเช้า สาย และบ่าย ให้ท่านได้เก็บภาพบรรยากาศ และท่วงท่าอันน่ารักของสัวต์ป่าที่มีอยู่มากมาย ได้เวลาสมควรคนรถนำท่านกลับสู่ทีพัก เพื่อรับประทานอาหารกลางวัน

  เที่ยง           รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารของที่พัก หลังจากนั้นให้ท่านได้พักผ่อนอิริยาบถ คนรถนำท่านออกท่องซาฟารีอีกครั้งในช่วงบ่ายนี้ กว่าจะกลับเข้าที่พักอีกครั้งก็ช่วงพระอาทิตย์ตกแล้ว

  ค่ำ              ขอเชิญท่านรับประทานอาหารค่ำ ณ ที่พัก Keekorok Lodge หรือ เทียบเท่า

   

  วันที่เก้า          อุทยานแห่งชาติมาไซมาร่า – กรุงเนโรบี                                                                   (B/-/-)

  เช้า                 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของที่พัก 

                      ท่านสามารถทำกิจกรรม GAME DRIVE ครั้งสุดท้าย ก่อนเดินทางกลับ กรุงเนโรบี หรือ เลือก

                   กิจกรรมท่องเที่ยวซาฟารีในแบบที่คุณจะได้ชมความยิ่งใหญ่ของเขต สงวนธรรมชาติมาไซมาร่าแบบ360องศา คือ การนั่งบอลลูนซาฟารีเพื่อชมวิถีสัตว์ป่าในเขตสงวน จากมุมสูง เหมือนพญาอินทรี ที่กางปีกร่อนอยู่บนทุ่งหญ้าสะวันนา เก็บภาพประทับใจ ในมุมมองที่มีน้อยคนจะมีโอกาสได้สัมผัสความประทับใจเช่นนี้ (มีค่าบริการเพิ่ม 13,500 บาท)  ได้เวลาสมควรนำท่านไปยังกรุงไนโรบี

  ค่ำ                  รับประทานอาหารค่ำ อิสระ 

                     จากนั้นนำท่านเดินทางสู่สนามบิน โจโม เคนยัตตา อาคารระหว่างประเทศ

  21.00 น.     คณะเดินทางถึงสนามบินนานาชาติกรุงไนโรบี เพื่อทำการตรวจบัตรโดยสารและสัมภาระ

                    (ในส่วนของสายการบิน จะมีบริการอาหารค่ำ และ อาหารเช้า ระหว่างการเดินทาง)

  23.55 น.     ออกเดินทางโดยสายการบินเคนย่า บินตรงสู่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

  วันที่สิบ          ไนโรบี - กรุงเทพมหานคร 

  13.35 น.     เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ

   

  *** วันเดินทางกลับมาถึงกรุงเทพฯ ทุกท่านต้องแสดงตนต่อ Health Control ก่อนผ่านกองตรวจคนเข้าเมืองนะครับ โดยแสดงสมุดเล่มเหลืองและแบบฟอร์มซึ่งเราได้เตรียมไว้ให้ท่านแล้ว หากลืมหรือเดินผ่านไป กองตรวจคนเข้าเมืองจะให้เดินกลับมาใหม่ทำให้เสียเวลา***

   

  Perior

  Price (Bht/Pax)

  2 Pax

  3 Pax

  4 Pax

  5 Pax

  6 Pax

  Low season

  1 Apr – 30 Jun 13

  82,900

  75,900

  70,900

  66,900

  62,900

  Shoulder season

  1 Jan – 31 Mar,1 Nov – 22 Dec 13

  87,900

  80,900

  75,900

  72,900

  67,900

  Peak season

  1 Jul – 31 Oct 13

  91,900

  84,900

  79,900

  75,900

  71,900

  Christmasmas season

  23 Dec – 31 Dec 13

  93,900

  85,900

  80,900

  77,900

  73,900

  *** เดินทางตรงกับวันที่ 24,25,26,31 ธ.ค. 13 และ 1 ม.ค. 14 เพิ่ม 1500 บาท/ท่าน/คืน ***    

  หมายเหตุ

  • ในเดือนกรกฎาคมถึงตุลาคมเป็นฤดูอพยพของสัตว์หรือช่วง Peak season โรงแรมตามรายการอาจจะเต็มดังนั้นบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนราคาตามที่จองโรงแรมได้
  • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา เนื่องจากยังไม่ได้ระบุวันเดินทางและยังไม่ได้สำรองตั๋ว หรือห้องพักราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ เราจะยนยัน (confirm ) ราคาที่แน่นนอนได้เมื่อตั๋วเครื่องบินและห้องพักได้ confirm แล้วเท่านั้น

   

  การเตรียมตัวก่อนการเดินทาง 

  1. ตรวจสอบวันหมดอายุของพาสปอร์ตว่า มีอายุการใช้งานเกิน 6 เดือนหรือไม่
  2. เตรียมเสื้อผ้าให้เหมาะกับสภาพอากาศ โดยเฉลี่ย 20-25 องศาเซลเซียส                                  
  3. ตรวจสอบและเตรียมยา หรือ ของใช้ส่วนตัว เช่นยาทากันยุง ครีมกันแดด
  4. กล้องถ่ายรูป (สำคัญมาก) กล้องวิดีโอ ZOOM 300 MM UP
  5. เงินสกุล USD หรือ GBP, 1 USD =  90 เคนย่าชิลลิ่งโดยประมาณ ( อัตราแลกเปลี่ยนในเดือนมกราคม 2555 ) สามารถแลกเงินได้ตามเคาน์เตอร์โรงแรมเพื่อเป็นทิปพนักงานยกกระเป๋า หรือไกด์้ท้องถิ่น

   

  ค่าบริการนี้รวม

  1. ค่าวีซ่าเข้าประเทศเคนย่า
  2. ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ำมันตามรายการที่ระบุ
  3. ค่าประกันการเดินทางคุ้มครองแบบเดี่ยวของบริษัท มอนเดล ประกันสุขภาพ และ ฉุกเฉิน
  4. ค่ารถตู้คอยวิ่งให้บริการทุกแห่งตามรายการเดินทาง ค่าจอดรถ ค่าเข้าอุทยาน พร้อมคนขับ
  5. ค่าที่พัก 7 คืน ตามรายการระบุ
  6. ค่าอาหารทุกมื้อตามที่ระบุ (ไม่รวมค่าเครื่องดื่ม เช่น น้ำแร่ หรือน้ำอัดลม )

   

  ค่าบริการนี้ไม่รวม

  1. ค่าตั๋วเครื่องบินโดยสารไปกลับ กรุงเทพ-ไนโรบี-กรุงเทพ ชั้นประหยัด โดยสายการบินเคนย่า  พร้อมภาษีสนามบิน ( บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหากสายการบินมีการเปลี่ยนแปลงอัตราภาษีน้ำมันหลังจากวันที่ 14 ธันวาคม 2556 )
  2. ค่าหนังสือเดินทาง

  3. ค่าฉีดยาไข้เหลือง, ค่าใช้จ่ายต่างๆ นอกเหนือจากรายการ

  4. ค่าทิปส์ สำหรับคนขับรถโดยประมาณ 3-5 เหรียญ ( USD ) ต่อคน ต่อวัน ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋า

  ประมาณ  1 เหรียญ (USD) ต่อคน และค่าบริการส่วนตัว นอกเหนือจากรายการ ค่ายกกระเป๋าจากบริกรในสถานที่ต่างๆ

  5. ค่าเครื่องดื่มชนิดต่างๆ มื้อกลางวัน และมื้อค่ำ  น้ำอัดลมในโรงแรม น้ำแร่ สำหรับอาหารกลางวัน และ อาหารค่ำราคาประมาณ 220-300 เคนย่าชิลลิ่ง โดยประมาณเพราะราคาอาจแตกต่างกันของแต่ละโรงแรม

       6. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

   

   

  เงื่อนไขการจองทัวร์และการชำระเงิน

  q  ทางบริษัทฯ จะขอเก็บเงินค่ามัดจำเป็นจำนวน 20,000.- บาท ต่อการจองทัวร์หนึ่งท่านพร้อมส่งสำเนาหน้าพาสปอร์ตผู้เดินทาง

  q  สำหรับส่วนที่เหลือ บริษัทฯ จะขอเก็บค่าทัวร์ทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 30 วันทำการ

   

  การยกเลิก

  q  แจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 45 วัน ก่อนเดินทาง คืนเงินมัดจำทั้งหมด

  q  แจ้งล่วงหน้า 30-45 วัน ก่อนเดินทาง คิดค่าใช้จ่าย 30% ของราคาทัวร์ ไม่ว่ากรณีใดๆ

  q  แจ้งล่วงหน้า 21-29 วัน ก่อนเดินทาง คิดค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์ ไม่ว่ากรณีใดๆ

  q  แจ้งล่วงหน้า 15-20 วัน ก่อนเดินทาง คิดค่าใช้จ่าย 75% ของราคาทัวร์ ไม่ว่ากรณีใดๆ

  q  แจ้งล่วงหน้า 15 วัน ก่อนเดินทาง คิดค่าใช้จ่าย 100% ของราคาทัวร์ ไม่ว่ากรณีใดๆ

  q  ยกเลิกการเดินทาง ในวันเดินทาง หรือถูกปฏิเสธการเข้าเมือง จะไม่มีการคืนเงินทั้งหมด หรือบางส่วน

  q  ในกรณีที่ออกตั๋วไปแล้วมีการยกเลิกการเดินทางไม่ว่ากรณีใด ฯ ทั้งสิน ไม่สามารถคืนค่าตั๋วได้ (Non refund ) เพราะเป็นเงื่อนไขของสายการบิน

   

    *หมายเหตุ*

   

  รายการท่องเที่ยวอาจเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะทางสายการบิน โรงแรม การเมือง และสภาวะทางภูมิอากาศ และเหตุสุดวิสัย เช่น รถเสีย, รถเกิดขัดข้อง การอนุญาตให้เข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ของโปรแกรมทัวร์, และวันหยุด วันสำคัญของประเทศนั้น ๆ โดยจะคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ

   

    หลักฐานการทำวีซ่าเคนย่า

  1. หนังสือเดินทาง ที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือน และมีหน้าเหลือมากกว่า 3 หน้า
  2. รูปถ่ายปัจจุบันขนาด 2 นิ้ว จำนวน 3 รูป
  3. หลักฐานการทำงาน ภาษาอังกฤษ

   

  กรณีผู้เดินทางอายุไม่ถึง 18 ปีบริบูรณ์ และไม่ได้เดินทางกับบิดามารดา จะต้องมีหนังสือยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศจากเขตหรืออำเภอ

   

  สถานที่ให้บริการฉีดวัคซีนไข้เหลือง

  1. ห้องฉีดวัคซีน สถาบันบำราศนราดูร ถนนติวานนท์ สี่แยกคลองเตย จ. นนทบุรี 11000 

  โทร. 02-590-3430 ราคาฉีดวัคซีน 620 บาท ต่อเข็ม

  1. ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ท่าเรือกรุงเทพ โทร. 02-240-2057-8 ราคาฉีดวัคซีน 550 บาท

  ต่อเข็ม เวลาทำการ 14.30-16.00น.

  1. สถานเสาวภา สภากาชาดไทย  โทรศัพท์ 02-252 0161-4  ราคาเข็มละ 900 บาท ต่อเข็ม ( รวมค่าบริการทางแพทย์)

   

              หมายเหตุ

    การฉีดวัคซีน ควรฉีดล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง 10 วัน

    การฉีดหนึ่งครั้งมีระยะป้องกันโรคไข้เหลืองได้ 10 ปี

    หลักฐานการฉีด ใช้สำเนาหนังสือเดินทาง ( เอาหน้าที่มีชื่อ )

   

  ค่าบริการฉีดวัคซีนอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรุณาโทรสอบถามก่อนเข้ารับบริการ

   

  ขอบคุณที่อุดหนุน

   

  บริษัท ซี-ฮิลล์ มาเนีย แทรเวล จำกัด

  111/1 ห้อง 1 ซอยสุขุมวิท 55 (ทองหล่อ5) แขวงคลองตันหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพ 10110
  โทร 02-392-9220 / 086-330-5660แฟกซ์ 02-392-9221
  All site contents copyright ©2007-2010