เมนูหลัก
 • หน้าแรก


 • สมาชิก
  ชื่อผู้ใช้ :

  รหัสผ่าน :  ถ้าท่านยังไม่ได้เป็นสมาชิก
  ท่านสามารถ สมัครได้ที่นี่ ในการเป็นสมาชิก ท่านจะได้ประโยชน์ในการจองโรงแรมราคาถูกจากทางเวบไซต์ของเรา
  Webboard
   
  กระดานข่าว

  โปรโมชั่น

  10 วันเท่านั้น TG เค้าจัดให้

  กับปรากฏการณ์ตั๋วเครื่องบิน

  ภายในประเทศที่ถูกที่สุดในรอบ 10 ปี  

  เริ่มต้นเพียง 940 บาท (ไป-กลับ)

  เริ่มต้นจองได้ตั้งแต่วันนี้ - 10 ก.ค. 56

  เริ่มเดินทาง 1-30 ก.ย. 56

  โปรแกรมทัวร์

   

  สวนสนุกล๊อตเต้เวิลด์
    หน้าแรก > รับทำวีซ่า > ประเทศออสเตรเลีย >

  รายละเอียด

  1. แบบฟอร์มคำร้องขอวีซ่าที่กรอกข้อมูลครบถ้วน

  - แบบฟอร์มวีซ่าท่องเที่ยว
  - แบบฟอร์มวีซ่าธุรกิจ

  2.หนังสือเดินทาง (Passport) ที่มีอายุใช้งานครอบคลุมระยะเวลาวีซ่าที่ขอ หรือ มีอายุการใช้งานเหลืออย่างน้อย 6 เดือน, พร้อมสำเนา 2 ชุด

  3. รูปถ่ายสี ด้านหลังเป็นสีอ่อน ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป
  4. สำเนาบัตรประชาชน
  5. สำเนาทะเบียนบ้าน
  6. หลักฐานการทำงาน (ภาษาอังกฤษ)

  - สำหรับผู้ที่เป็นลูกจ้างหรือข้าราชการ ใช้จดหมายรับรองการทำงาน ระบุตำแหน่ง เงินเดือน อายุงาน และวันลาหยุดงาน
  - สำหรับผู้ที่เป็นเจ้าของกิจการ ใช้หนังสือจดทะเบียนธุรกิจ ที่ระบุชื่อ ผู้ยื่นขอวีซ่า
  - สำหรับผู้ที่เป็นนักเรียนหรือนักศึกษา ใช้จดหมายรับรอง จากสถาบันการศึกษา

  7. หลักฐานการเงินที่พอเพียงกับค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

  - หลักฐานการเงินจากธนาคาร หรือสมุดเงินฝาก(ฉบับจริง)แสดงบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน

  8. จดหมายเชิญจากเพื่อนหรือญาติที่ออสเตรเลีย, หลักฐานแสดงความสัมพันธ์, หลักฐานการเงินของ เพื่อนหรือญาติ รวมถึงหลัก ฐานการติดต่อ ระหว่างกัน (ในกรณีที่ไปพักบ้านเพื่อนหรือญาติ)
  9. หนังสือหรือจดหมายเชิญ จากบริษัทหรือ หน่วยงานใน ประเทศออสเตรเลีย (สำหรับวีซ่าธุรกิจ)
  10. ใบเปลี่ยนชื่อ นามสกุล (ถ้ามี)

  ** หมายเหตุ : ผู้เดินทางไม่จำเป็นต้องยื่นขอวีซ่าด้วยตนเอง

   

  :สำหรับผู้เดินทางที่อายุ 75 ปีขึ้นไป ต้องมีใบรับรองแพทย์ ว่าสามารถเดินทางได้ และ ประกันสุขภาพสำหรับการเดินทาง

   

  :สำหรับผู้เดินทางที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี เดินทางลำพัง ต้องมีหนังสือรับรองจากผู้ปกครอง หรือ บิดา และมารดา อนุญาตให้เดินทาง ซึ่งหนังสือรับรองนี้ต้องออกโดยอำเภอ หรือ กรอกฟอร์ม 1229 และ สำเนาสูติบัตร

   

  ค่าธรรมเนียมวีซ่าออสเตรีย ท่องเที่ยว ธุรกิจ 3,800 บาท

   

  :ค่าดำเนินการของศูนย์รับยื่นวีซ่าออสเตรเลีย 600 บาท

   

  :ระยะเวลาในการพิจารณาและดำเนินการอนุมัติวีซ่า ประมาณ 5-7 วันทำการ

   

  ขอบคุณที่อุดหนุน

   

  บริษัท ซี-ฮิลล์ มาเนีย แทรเวล จำกัด

  111/1 ห้อง 1 ซอยสุขุมวิท 55 (ทองหล่อ5) แขวงคลองตันหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพ 10110
  โทร 02-392-9220 / 086-330-5660แฟกซ์ 02-392-9221
  All site contents copyright ©2007-2010