เมนูหลัก
 • หน้าแรก


 • สมาชิก
  ชื่อผู้ใช้ :

  รหัสผ่าน :  ถ้าท่านยังไม่ได้เป็นสมาชิก
  ท่านสามารถ สมัครได้ที่นี่ ในการเป็นสมาชิก ท่านจะได้ประโยชน์ในการจองโรงแรมราคาถูกจากทางเวบไซต์ของเรา
  Webboard
   
  กระดานข่าว

  โปรโมชั่น

  10 วันเท่านั้น TG เค้าจัดให้

  กับปรากฏการณ์ตั๋วเครื่องบิน

  ภายในประเทศที่ถูกที่สุดในรอบ 10 ปี  

  เริ่มต้นเพียง 940 บาท (ไป-กลับ)

  เริ่มต้นจองได้ตั้งแต่วันนี้ - 10 ก.ค. 56

  เริ่มเดินทาง 1-30 ก.ย. 56

  โปรแกรมทัวร์

   

  สวนสนุกล๊อตเต้เวิลด์
    หน้าแรก > รับทำวีซ่า > ประเทศเดนมาร์ก >

  รายละเอียด

  การขอวีซ่าเดนมาร์ก 

  1. แบบฟอร์มวีซ่า ที่กรอกข้อมูลถูกต้องครบถ้วน (รวมถึงคำร้องเพิ่มเติม)

  2. หนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ และ ต้องมีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 3 เดือน จนถึงวันที่เดินทาง กลับประเทศไทย
  3. สำเนาหนังสือเดินทางหน้าแรก หน้าที่มีการเปลี่ยนแปลง แก้ไข และ หน้าที่มีวีซ่า ในกลุ่มเชงเก้น อเมริกา หรือ อังกฤษ ก่อนหน้านี้
  4. รูปถ่ายสี กว้าง 3.5 ซม. สูง 4.5 ซม. ฉากหลังสีอ่อน จำนวน 1 รูป
  5. เอกสารแสดงการเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล (ถ้ามี) ต้นฉบับและสำเนา
  6. หลักฐานการทำงาน

  - จดหมายรับรองการทำงาน ระบุตำแหน่ง เงินเดือน และ วันหยุด (ภาษาอังกฤษ) หรือ - หนังสือจดทะเบียนธุรกิจ หรือ - หนังสือจดทะเบียนพาณิชย์ หรือ - จดหมายรับรอง จากสถาบันการศึกษา (ภาษาอังกฤษ)

  7. หลักฐานการเงินย้อนหลัง 6 เดือน เช่น สมุดบัญชีเงินฝาก, Bank Statement กรณีติดต่อธุรกิจ ต้องแสดงหลักฐานการเงินทั้งของส่วนตัว และของบริษัท

  8. เอกสารยืนยันการจองตั๋วเครื่องบิน รถไฟ เรือ ที่ใช้ในการเดินทาง

  9. เอกสารยืนยันการจองที่พัก โรงแรม ในเดนมาร์ก และประเทศอื่นๆ ในกลุ่มเชงเก้น ที่จะเดินทางเข้าในครั้งเดียวกัน

  10. ประกันสุขภาพและอุบัติเหตุในการเดินทาง วงเงินคุมครอง 30,000 ยูโร หรือ 1,500,000 บาท
  11. จดหมายเชิญจากบริษัทในเดนมาร์ก ( สำหรับวีซ่าธุรกิจ)
  12. หากผู้ยื่นคำร้องมีอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ กรุณายื่นเอกสารต่อไปนี้

  ในกรณีเดินทางคนเดียว
  - หนังสือยินยอมจาก บิดามารดาทั้งตัวจริง และสำเนา รับรองโดยอำเภอ
  ในกรณี เดินทางกับ ผู้ปกครองฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง
  - หนังสือยินยอมจาก ผู้ปกครองอีกฝ่ายหนึ่ง ทั้งตัวจริง และสำเนา รับรองโดยอำเภอ ในกรณีเดินทางกับ บิดาหรือ มารดา ที่มีอำนาจปกครองบุตร แต่เพียงผู้เดียว
  - หนังสือรับรอง การมีอำนาจปกครองบุตรแต่เพียงผู้เดียว ทั้งตัวจริง และสำเนา

  *หมายเหตุ

  - ผู้เดินทางต้องยื่นคำร้องด้วยตนเอง ที่ศูนย์รับยื่นวีซ่าเดนมาร์ก โดยไม่ต้อง นัดหมายล่วงหน้า ในวันจันทร์ – วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.00-12.00 น. และ 13.00-15.00 น.
  - ใช้เวลาในการพิจารณาคำร้องและดำเนินการ ประมาณ 5 วันทำการ

  **หนังสือเดินทางราชการไม่ต้องทำวีซ่าอยู่ได้ 90 วัน

   

  ขอบคุณที่อุดหนุน

   

  บริษัท ซี-ฮิลล์ มาเนีย แทรเวล จำกัด

  111/1 ห้อง 1 ซอยสุขุมวิท 55 (ทองหล่อ5) แขวงคลองตันหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพ 10110
  โทร 02-392-9220 / 086-330-5660แฟกซ์ 02-392-9221
  All site contents copyright ©2007-2010