เมนูหลัก
 • หน้าแรก


 • สมาชิก
  ชื่อผู้ใช้ :

  รหัสผ่าน :  ถ้าท่านยังไม่ได้เป็นสมาชิก
  ท่านสามารถ สมัครได้ที่นี่ ในการเป็นสมาชิก ท่านจะได้ประโยชน์ในการจองโรงแรมราคาถูกจากทางเวบไซต์ของเรา
  Webboard
   
  กระดานข่าว

  โปรโมชั่น

  10 วันเท่านั้น TG เค้าจัดให้

  กับปรากฏการณ์ตั๋วเครื่องบิน

  ภายในประเทศที่ถูกที่สุดในรอบ 10 ปี  

  เริ่มต้นเพียง 940 บาท (ไป-กลับ)

  เริ่มต้นจองได้ตั้งแต่วันนี้ - 10 ก.ค. 56

  เริ่มเดินทาง 1-30 ก.ย. 56

  โปรแกรมทัวร์

   

  สวนสนุกล๊อตเต้เวิลด์
    หน้าแรก > รับทำวีซ่า > ประเทศไต้หวัน >

  รายละเอียด

  1. แบบฟอร์มวีซ่า ที่กรอกข้อมูลถูกต้องครบถ้วน
  2. หนังสือเดินทาง (Passport) ที่มีอายุการใช้งานเหลือมากกว่า 6 เดือน และมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า พร้อมหนังสือเดินทาง เล่มเก่า (ถ้ามี)

  3. รูปถ่ายสี ฉากหลังขาว ขนาด 2 x 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป

  4. หลักฐานการทำงาน
  - สำหรับผู้ที่เป็นเจ้าของกิจการ ใช้หนังสือจดทะเบียนบริษัท ที่ระบุชื่อผู้ยื่นขอวีซ่า
  - สำหรับผู้ที่เป็นลูกจ้าง หรือ ข้าราชการ ใช้จดหมายรับรองการทำงาน จากบริษัท หรือ หน่วยงานราชการ
  - สำหรับผู้ที่เป็นนักเรียน หรือ นักศึกษา ใช้หนังสือรับรองสถานะการเป็นนักเรียนหรือนักศึกษา

  5. หลักฐานการเงินที่พอเพียงกับค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
  - หลักฐานการเงินจากธนาคาร หรือสมุดเงินฝากแสดงบัญชีย้อนหลัง 6 เดือนขึ้นไป
  - ในกรณีที่หลักฐานการเงินไม่เพียงพอ สามารถยื่นหลักฐานการเป็นเจ้าของทรัพย์สินอื่นๆ หรือ เอกสารการชำระภาษีประกอบการพิจารณา

  6. หลักฐานการจองตั๋วเครื่องบิน
  7. สำเนาบัตรประชาชน
  8. สำเนาทะเบียนบ้าน
  9. หลักฐานการจองโรงแรม (สำหรับผู้ยื่นวีซ่าท่องเที่ยว)
  10. โปรแกรมท่องเที่ยวในไต้หวัน

  เอกสารเพิ่มเติม แยกตามวัตถุประสงค์ของการเดินทาง ท่องเที่ยว

  เยี่ยมญาติหรือ จะไปพักกับญาติ
  - สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาหนังสือเดินทาง ใบถิ่นที่อยู่(ARC)หรือ บัตรพำนักถาวร(PR)ของญาติในไต้หวัน
  - สำเนาทะเบียนบ้านที่คัดจาก สำนักงานทะเบียนราษฎร์ในไต้หวัน ที่ออกให้ไม่เกิน 3 เดือน

  ธุรกิจ
  - จดหมายชี้แจงรายละเอียดการไปประกอบธุรกิจใน ฐานะตัวแทนของบริษัทหรือ ผู้ประกอบการ
  - จดหมายเชิญจากไต้หวัน
  - เอกสารที่เกี่ยวข้องอื่นๆ เช่น การติดต่อธุรกิจ, L/C ใบเสร็จชำระค่าสินค้า ฯลฯ

  ประชุมหรือร่วมงานนิทรรศการ
  - รายละเอียดการประชุม นิทรรศการ

  หมายเหตุ
  - ผู้ยื่นขอวีซ่ามีอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ ต้องมีหนังสือยินยอมจากบิดา มารดา หรือผู้มีอำนาจปกครองพร้อมหลักฐานแสดงความเกี่ยวข้อง
  - ผู้ยื่นขอวีซ่าที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป ไม่ต้องแสดงหลักฐานการเงิน และหลักฐานการทำงาน

  * ผู้เดินทางไม่จำเป็นต้องยื่นขอวีซ่าด้วยตนเอง สามารถยื่นแทนได้

   

  ขอบคุณที่อุดหนุน

   

  บริษัท ซี-ฮิลล์ มาเนีย แทรเวล จำกัด

  111/1 ห้อง 1 ซอยสุขุมวิท 55 (ทองหล่อ5) แขวงคลองตันหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพ 10110
  โทร 02-392-9220 / 086-330-5660แฟกซ์ 02-392-9221
  All site contents copyright ©2007-2010