กระดานข่าว

โปรโมชั่น

10 วันเท่านั้น TG เค้าจัดให้

กับปรากฏการณ์ตั๋วเครื่องบิน

ภายในประเทศที่ถูกที่สุดในรอบ 10 ปี  

เริ่มต้นเพียง 940 บาท (ไป-กลับ)

เริ่มต้นจองได้ตั้งแต่วันนี้ - 10 ก.ค. 56

เริ่มเดินทาง 1-30 ก.ย. 56

โปรแกรมทัวร์

 

สวนสนุกล๊อตเต้เวิลด์
  หน้าแรก > รับทำวีซ่า >

รายละเอียด

  1. แบบฟอร์มคำร้องขอวีซ่าที่กรอกข้อมูลครบถ้วน

- แบบฟอร์มวีซ่าท่องเที่ยว
- แบบฟอร์มวีซ่าธุรกิจ

2.หนังสือเดินทาง (Passport) ที่มีอายุใช้งานครอบคลุมระยะเวลาวีซ่าที่ขอ หรือ มีอายุการใช้งานเหลืออย่างน้อย 6 เดือน, พร้อมสำเนา 2 ชุด

3. รูปถ่ายสี ด้านหลังเป็นสีอ่อน ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป
4. สำเนาบัตรประชาชน
5. สำเนาทะเบียนบ้าน
6. หลักฐานการทำงาน (ภาษาอังกฤษ)

- สำหรับผู้ที่เป็นลูกจ้างหรือข้าราชการ ใช้จดหมายรับรองการทำงาน ระบุตำแหน่ง เงินเดือน อายุงาน และวันลาหยุดงาน
- สำหรับผู้ที่เป็นเจ้าของกิจการ ใช้หนังสือจดทะเบียนธุรกิจ ที่ระบุชื่อ ผู้ยื่นขอวีซ่า
- สำหรับผู้ที่เป็นนักเรียนหรือนักศึกษา ใช้จดหมายรับรอง จากสถาบันการศึกษา

7. หลักฐานการเงินที่พอเพียงกับค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

- หลักฐานการเงินจากธนาคาร หรือสมุดเงินฝาก(ฉบับจริง)แสดงบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน

8. จดหมายเชิญจากเพื่อนหรือญาติที่ออสเตรเลีย, หลักฐานแสดงความสัมพันธ์, หลักฐานการเงินของ เพื่อนหรือญาติ รวมถึงหลัก ฐานการติดต่อ ระหว่างกัน (ในกรณีที่ไปพักบ้านเพื่อนหรือญาติ)
9. หนังสือหรือจดหมายเชิญ จากบริษัทหรือ หน่วยงานใน ประเทศออสเตรเลีย (สำหรับวีซ่าธุรกิจ)
10. ใบเปลี่ยนชื่อ นามสกุล (ถ้ามี)

** หมายเหตุ : ผู้เดินทางไม่จำเป็นต้องยื่นขอวีซ่าด้วยตนเอง

 

:สำหรับผู้เดินทางที่อายุ 75 ปีขึ้นไป ต้องมีใบรับรองแพทย์ ว่าสามารถเดินทางได้ และ ประกันสุขภาพสำหรับการเดินทาง

 

:สำหรับผู้เดินทางที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี เดินทางลำพัง ต้องมีหนังสือรับรองจากผู้ปกครอง หรือ บิดา และมารดา อนุญาตให้เดินทาง ซึ่งหนังสือรับรองนี้ต้องออกโดยอำเภอ หรือ กรอกฟอร์ม 1229 และ สำเนาสูติบัตร

 

ค่าธรรมเนียมวีซ่าออสเตรีย ท่องเที่ยว ธุรกิจ 3,800 บาท

 

:ค่าดำเนินการของศูนย์รับยื่นวีซ่าออสเตรเลีย 600 บาท

 

:ระยะเวลาในการพิจารณาและดำเนินการอนุมัติวีซ่า ประมาณ 5-7 วันทำการ

 

ขอบคุณที่อุดหนุน

 

บริษัท ซี-ฮิลล์ มาเนีย แทรเวล จำกัด

111/1 ห้อง 1 ซอยสุขุมวิท 55 (ทองหล่อ5) แขวงคลองตันหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพ 10110
โทร 02-392-9220 / 086-330-5660แฟกซ์ 02-392-9221
All site contents copyright ©2007-2010