กระดานข่าว

โปรโมชั่น

10 วันเท่านั้น TG เค้าจัดให้

กับปรากฏการณ์ตั๋วเครื่องบิน

ภายในประเทศที่ถูกที่สุดในรอบ 10 ปี  

เริ่มต้นเพียง 940 บาท (ไป-กลับ)

เริ่มต้นจองได้ตั้งแต่วันนี้ - 10 ก.ค. 56

เริ่มเดินทาง 1-30 ก.ย. 56

โปรแกรมทัวร์

 

สวนสนุกล๊อตเต้เวิลด์
  หน้าแรก > รับทำวีซ่า >

รายละเอียด

เอกสารที่ใช้สำหรับยื่นวีซ่าออสเตรีย

1. แบบฟอร์มคำร้องขอวีซ่าที่กรอกข้อมูลครบถ้วน
2. หนังสือเดินทาง (Passport) ที่มีอายุใช้งานอย่างน้อย 90 วัน หลังจากที่วีซ่าที่ขอไว้จะหมดอายุ และหนังสือเดินทางฉบับเก่า(ถ้ามี)
3. รูปถ่ายสี ด้านหลังเป็นสีอ่อน ขนาด กว้าง 3.5 ซม. สูง 4.5 ซม. จำนวน 2 รูป ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน
4. หลักฐานการทำงาน (ภาษาอังกฤษ)

- สำหรับผู้ที่เป็นเจ้าของกิจการ ใช้หนังสือจดทะเบียนบริษัท ที่ระบุชื่อผู้ยื่นขอวีซ่า
- สำหรับผู้ที่เป็นลูกจ้าง หรือ ข้าราชการ ใช้จดหมายรับรองการทำงาน จากบริษัท หรือ หน่วยงานราชการ ระบุตำแหน่ง เงินเดือน อายุการทำงาน และวันลา หยุดงาน
- สำหรับผู้ที่เป็นนักเรียน หรือ นักศึกษา ใช้หนังสือรับรองสถานะการเป็นนักเรียนหรือนักศึกษา

5. หลักฐานการเงินย้อนหลัง 6 เดือน เช่น สมุดบัญชีเงินฝาก, หนังสือรับรองจากธนาคาร

6.ประกันสุขภาพและอุบัติเหตุซึ่งแสดงว่าได้ให้การคุ้มครองความเสี่ยงทุกประเภท มูลค่าประกันอย่างต่ำ 30,000 ยูโร หรือ 1,500,000 บาท

7. ใบจองตั๋วเครื่องบิน , ให้เราจัดให้คุณ

8. ใบจองที่พัก/โรงแรม

9. สำหรับผู้ที่อายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ เดินทางคนเดียว ต้องมีหนังสือยินยอมจากผู้ปกครอง และสูติบัตรของผู้ยื่นวีซ่า

10. หนังสือหรือจดหมายเชิญจากบริษัทหรือหน่วยงานในประเทศออสเตรีย (สำหรับวีซ่าธุรกิจ)
11. ใบเปลี่ยนชื่อ นามสกุล (ถ้ามี)

สำหรับผู้ที่จะไปพักกับเพื่อน คนรู้จัก หรือญาติ ต้องมีเอกสารเหล่านี้เพิ่มเติม

- จดหมายเชิญจากเพื่อน คนรู้จัก หรือญาติ
- ต้นฉบับคำให้การรับรอง การออกค่าใช้จ่าย ซึ่งได้รับการรับรองจากศาลหรือ ทนายความ
- หลักฐานแสดง การมีรายได้ ของผู้เชิญ (เช่น หลักฐาน การรับเงินเดือนสามเดือนที่ผ่านมา)
- หลักฐานด้านการเงินของผู้เชิญ ( สลิปธนาคาร ฯลฯ)
- สำเนาหนังสือเดินทางของผู้เชิญ
- สำเนาทะเบียนบ้าน ของผู้เชิญ ที่มีถิ่นที่พำนักหลัก อยู่ในประเทศออสเตรีย ที่ออกให้ โดยสำนักทะเบียนกลาง
- สัญญาเช่าบ้านหรือ หลักฐานการเป็นเจ้าของบ้าน (สำเนาโฉนดที่ดิน)

  • ค่าธรรมเนียมวีซ่า ประมาณ 2,400 บาท

** ผู้เดินทางต้องติดต่อนัดคิวเพื่อยื่นวีซ่า และยื่นขอวีซ่าด้วยตนเองที่สถานทูตออสเตรีย
ระยะเวลาในการพิจารณาและอนุมัติว๊ซ่า 7 วัน ผู้ถือหนังสือเดินทางราชการ ไม่ต้องขอวีซ่า สามารถอยู่ได้ 90 วัน

 

ขอบคุณที่อุดหนุน

 

บริษัท ซี-ฮิลล์ มาเนีย แทรเวล จำกัด

111/1 ห้อง 1 ซอยสุขุมวิท 55 (ทองหล่อ5) แขวงคลองตันหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพ 10110
โทร 02-392-9220 / 086-330-5660แฟกซ์ 02-392-9221
All site contents copyright ©2007-2010