กระดานข่าว

โปรโมชั่น

10 วันเท่านั้น TG เค้าจัดให้

กับปรากฏการณ์ตั๋วเครื่องบิน

ภายในประเทศที่ถูกที่สุดในรอบ 10 ปี  

เริ่มต้นเพียง 940 บาท (ไป-กลับ)

เริ่มต้นจองได้ตั้งแต่วันนี้ - 10 ก.ค. 56

เริ่มเดินทาง 1-30 ก.ย. 56

โปรแกรมทัวร์

 

สวนสนุกล๊อตเต้เวิลด์
  หน้าแรก > รับทำวีซ่า >

รายละเอียด

วีซ่าท่องเที่ยว : เอกสารที่ต้องใช้

หนังสือเดินทางไทยที่ยังมีอายุต้องการจะเข้าอินโดนีเซีย เช่นท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ ธุรกิจ ประชุมเป็นต้น สามารถอยู่อินโดนีเซียได้ 30 วัน โดยที่ไม่ต้องทำวีซ่า

 1. - แบบฟอร์มวีซ่าที่กรอกข้อมูลถูกต้องครบถ้วน พร้อมเซ็นต์ชื่อ 1 ชุด
 2. - หนังสือเดินทาง (Passport) ที่มีอายุมากกว่า 6 เดือนมีหน้าว่างอย่างน้อย 3 หน้า พร้อมสำเนา และหนังสือเดินทางเล่มเก่า(ถ้ามี)
 3. - สำเนาบัตรประชาชน - สำเนาทะเบียนบ้าน
 4. - รูปสีพื้นหลังขาว ขนาด 2x2 นิ้ว จำนวน 2 รูป
 5. - หลักฐานการเงินย้อนหลังอย่างน้อย 6 เดือน เช่น สมุดบัญชีเงินฝาก, หนังสือรับรองจากธนาคาร
 6. - หลักฐานการจองที่พัก/โรงแรม
 7. - ใบจองตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ
 8. - จดหมายรับรองการทำงาน(ตัวจริง) และอนุญาตให้ลาหยุด โดยระบุตำแหน่ง เงินเดือน อายุการทำงาน และวันลาหยุดงาน
 9. ** วีซ่าท่องเที่ยว อาจทำแบบ On Arrival ได้ โดยมีข้อแม้ว่า
  1. อยู่ไม่เกิน 30 วัน
  2. ถือเงินสดอย่างน้อย 1,000 USD หรือ มีบัตรเครดิตที่ใช้งานได้
  3. หนังสือเดินทางมีอายุเกิน 6 เดือน และมีตั๋วเครื่องบิน เข้า-ออก อินโดนีเซีย
  4. On Arrival ทำได้เฉพาะสนามบินดังต่อไปนี้ Denpasar(Bali), Medan , Peken Baru , Padung, Jakarta, Surabaya, Manado

 

 

วีซ่าธุรกิจ : เอกสารที่ต้องใช้

 1. - แบบฟอร์มวีซ่าที่กรอกข้อมูลถูกต้องครบถ้วน พร้อมเซ็นต์ชื่อ 1 ชุด และต้องมีใบ Authorize จากกองตรวจคนเข้าเมืองที่ Indonesia
 2. - หนังสือเดินทาง (Passport) ที่มีอายุมากกว่า 6 เดือนมีหน้าว่างอย่างน้อย 3 หน้า พร้อมสำเนา และหนังสือเดินทางเล่มเก่า(ถ้ามี)
 3. - รูปสีพื้นหลังขาว ขนาด 2x2 นิ้ว จำนวน 2 รูป
 4. - หลักฐานการเงินย้อนหลังอย่างน้อย 6 เดือน เช่น สมุดบัญชีเงินฝาก, หนังสือรับรองจากธนาคาร
 5. - หลักฐานการจองที่พัก/โรงแรม
 6. - ใบจองตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ พร้อมสำเนา
 7. - จดหมายรับรองการทำงาน(ตัวจริง) และอนุญาตให้ลาหยุด โดยระบุตำแหน่ง เงินเดือน อายุการทำงาน และวันลาหยุดงาน
 8. - Work Permit(ชาวต่างชาติ)
 9. - จดหมายเชิญจากบริษัท หรือ องค์กรจากประเทศอินโดนีเซีย

 

ขอบคุณที่อุดหนุน

 

บริษัท ซี-ฮิลล์ มาเนีย แทรเวล จำกัด

111/1 ห้อง 1 ซอยสุขุมวิท 55 (ทองหล่อ5) แขวงคลองตันหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพ 10110
โทร 02-392-9220 / 086-330-5660แฟกซ์ 02-392-9221
All site contents copyright ©2007-2010