กระดานข่าว

โปรโมชั่น

10 วันเท่านั้น TG เค้าจัดให้

กับปรากฏการณ์ตั๋วเครื่องบิน

ภายในประเทศที่ถูกที่สุดในรอบ 10 ปี  

เริ่มต้นเพียง 940 บาท (ไป-กลับ)

เริ่มต้นจองได้ตั้งแต่วันนี้ - 10 ก.ค. 56

เริ่มเดินทาง 1-30 ก.ย. 56

โปรแกรมทัวร์

 

สวนสนุกล๊อตเต้เวิลด์
  หน้าแรก > รับทำวีซ่า >

รายละเอียด

 1. แบบฟอร์มออนไลน์คำร้องขอวีซ่าอินเดียที่กรอกข้อมูลครบถ้วน
 2. หนังสือเดินทาง (Passport) ที่มีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน และต้องมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า
 3. สำเนาหนังสือเดินทาง 2 ชุด
 4. รูปถ่ายสี ด้านหลังเป็นสีขาว ไม่มีกรอบ ขนาด 2นิ้ว x 2นิ้ว จำนวน 1 รูป
 5. ผู้ที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางประเทศไทย ต้องแสดงสำเนาใบอนุญาตทำงานในประเทศไทย 
  (Thai Work Permit) ใบถิ่นที่อยู่ (Residence Permit)
 6. จดหมายรับรองการทำงานที่ระบุวัตถุประสงค์ในการเดินทาง และ หนังสือหรือจดหมายเชิญจากบริษัทหรือ
  หน่วยงานในประเทศอินเดีย (สำหรับวีซ่าธุรกิจ)
 7. สำเนาบัตรประชาชน พร้อมเซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้อง
 8. สำเนาสูติบัตร (สำหรับเด็ก)
 9. ใบจองโรงแรม
 10. ใบจองตั๋วเครื่องบิน
 11. แผนการเดินทาง หรือ โปรแกรมในการท่องเที่ยว

หมายเหตุ
: ผู้เดินทางไม่จำเป็นต้องยื่นขอวีซ่าด้วยตนเอง 
(ต้องมีหนังสืิอมอบอำนาจภาษาอังกฤษ และสำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ) 

 

ขอบคุณที่อุดหนุน

 

บริษัท ซี-ฮิลล์ มาเนีย แทรเวล จำกัด

111/1 ห้อง 1 ซอยสุขุมวิท 55 (ทองหล่อ5) แขวงคลองตันหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพ 10110
โทร 02-392-9220 / 086-330-5660แฟกซ์ 02-392-9221
All site contents copyright ©2007-2010