กระดานข่าว

โปรโมชั่น

10 วันเท่านั้น TG เค้าจัดให้

กับปรากฏการณ์ตั๋วเครื่องบิน

ภายในประเทศที่ถูกที่สุดในรอบ 10 ปี  

เริ่มต้นเพียง 940 บาท (ไป-กลับ)

เริ่มต้นจองได้ตั้งแต่วันนี้ - 10 ก.ค. 56

เริ่มเดินทาง 1-30 ก.ย. 56

โปรแกรมทัวร์

 

สวนสนุกล๊อตเต้เวิลด์
  หน้าแรก > รับทำวีซ่า >

รายละเอียด

เอกสารที่จำเป็นในการยื่นขอวีซ่า

เอกสารทุกอย่างผู้สมัครต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษทุกฉบับ

1.

ใบคำร้องขอวีซ่าที่กรอกข้อมูลสมบูรณ์พร้อมรูปถ่าย 2 ใบ

2.

หนังสือเดินทาง ที่มีอายุอย่างน้อยที่สุด 6 เดือนนับจากวันเดินทาง

3.

หนังสือรับรองการทำงาน (ในกรณีที่เป็นพนักงาน) หรือ ใบทะเบียนการค้า (ในกรณีที่เป็นเจ้าของกิจการ) ที่ระบุ : อาชีพ, เงินเดือน และ ระยะเวลาในการทำงาน

4.

สำเนาของสมุดบัญชีธนาคารที่แสดงถึงการเคลื่อนไหวของบัญชีย้อนหลังอย่างน้อย 4 เดือน (ปรับสมุดบัญชีหรือปรับสมุดธนาคารล้าสุด ไม่เกิน 1 อาทิตย์ นับจากวันยื่นเอกสาร)

5.

เอกสารด้านการเงินที่แสดงว่าบุคคลนั้นสามารถดำรงชีวิตอยู่ในประเทศ อิตาลีได้ซึ่งผู้ที่เดินทางเข้าประเทศอิตาลีจะต้องเตรียมไปแสดงในขณะที่เดิน ทางเข้าประเทศอิตาลีด้วย โปรดทราบว่าการแสดงเอกสารด้านการเงินเพียงอย่างเดียวนั้นไม่เพียงพอสำหรับ การอนุมัติวีซ่าถ้าหากผู้ยื่นไม่ยื่นเอกสารอี่นๆที่กล่าวมาข้างต้นประกอบ ด้วย

6.

ใบจองตั๋วเครื่องบิน และเมื่อได้รับการอนุมัติวีซ่าจึงทำการออกตั๋วเครื่องบิน

7.

หลักฐานการจองโรงแรมทุกวันที่อาศัยอยู่ในอิตาลีและประเทศอื่นๆ หรือในกรณีที่พำนักอาศัยกับบ้านทั่วไปจะต้องนำจดหมายเชิญที่มีลายเซ็นต์ของ เจ้าของ บ้านมาแสดงด้วย

8.

เอกสารประกันการเดินทางที่สามารถใช้ได้กับกลุ่มประเทศในเขตเชงเก้น ทั้งหมด และระยะเวลาคุ้มครองครอบคลุม ตลอดการเดินทางด้วยวงเงินอย่างน้อยที่สุด 30,000 ยูโรพร้อมใบเสร็จการจ่ายเงินพร้อมใบเสร็จการจ่ายเงิน

9.

ถ่ายสำเนาหนังสือเดินทางทุกหน้าที่มีประวัติการเดินทางของประเทศ Schengen วีซ่า / อังกฤษ / ออสเตรเลีย / อเมริกาวีซ่าหมายเหตุ :

10.

ถ่ายสำเนาทะเบียนบ้านในกรณีที่ยังเป็นนักศึกษาหรือให้ผู้ปกครองและญาติพี่น้องออกค่าใช้จ่ายให้เพื่อใช้เป็นหลักฐานแสดงความสัมพันธ์

 

 

ผู้ที่ออกค่าใช่จ่ายให้จะต้องเป็นพ่อ แม่ พี่ น้อง สามีและภรรยาเท่านั้นและจะต้องมีหลักฐานเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อแสดงว่าเป็น บุคคลที่ออกค่าใช่จ่ายให้ทั้งหมด

 

สำหรับผู้เยาว์อายุต่ำกว่า18ปีที่เดินทางคนเดียวหรือ เดินทางกับบิดาหรือมารดาเพียงคนเดียว จำเป็นต้องยื่นหนังสือยินยอมจากบิดาหรือมารดาอีกคนที่ไม่ได้เดินทางไปด้วย พร้อมทั้งสูติบัตร และใบเปลี่ยนนามสกุล (ในกรณีที่มีการเปลี่ยนนามสกุล)

 

สำหรับผู้ยื่นที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางไทย จะต้องนำใบอนุญาตทำงานและวีซ่าเพื่อเดินทางกลับเข้าประทศอีกครง (Re-entry visa) มาแสดงด้วย

 

เอกสารทุกอย่างต้องแสดงล่าสุดไม่เกิน 1 เดือน


สถานทูตอิตาลีมีสิทธิ์ในการเรียกขอเอกสารเพิ่มเติมได้เมื่อต้องการ

 

 

ขอบคุณที่อุดหนุน

 

บริษัท ซี-ฮิลล์ มาเนีย แทรเวล จำกัด

111/1 ห้อง 1 ซอยสุขุมวิท 55 (ทองหล่อ5) แขวงคลองตันหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพ 10110
โทร 02-392-9220 / 086-330-5660แฟกซ์ 02-392-9221
All site contents copyright ©2007-2010