กระดานข่าว

โปรโมชั่น

10 วันเท่านั้น TG เค้าจัดให้

กับปรากฏการณ์ตั๋วเครื่องบิน

ภายในประเทศที่ถูกที่สุดในรอบ 10 ปี  

เริ่มต้นเพียง 940 บาท (ไป-กลับ)

เริ่มต้นจองได้ตั้งแต่วันนี้ - 10 ก.ค. 56

เริ่มเดินทาง 1-30 ก.ย. 56

โปรแกรมทัวร์

 

สวนสนุกล๊อตเต้เวิลด์
  หน้าแรก > รับทำวีซ่า >

รายละเอียด

เอกสารในการยื่นขอ  VISA JAPAN

เดินทางไปและกลับ ไม่พร้อมกรุ๊ปทางบริษัทไม่สามารถยื่นวีซ่ากรุ๊ปให้ได้สถานทูตจะเช็คข้อมูลกับท่านโดยตรง

กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน (แนบพร้อมเอกสารยื่นกรุ๊ป) สำหรับวีซ่ากรุ๊ปต้องนำพาสปอร์ตกลับมารายงานกับสถานทูต

(กรุณาถอดปกเล่มพาสปอร์ต ก่อนที่จะทำการส่งเอกสาร) ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีสูญหายใดๆ ทั้งสิ้น

ชื่อ............................................................................................. นามสกุล..................................................................................................

ที่อยู่..............................................................................................................เบอร์โทรศัพท์บ้าน..................................................................

 ชื่อที่ทำงาน ..................................................................................................

ที่อยู่ที่ทำงาน .........................................................................

เบอร์โทรศัพท์ที่ทำงาน ..................................................................................โทรศัพท์มือถือ........................................................................

*** ต้องใส่เบอร์โทร ห้ามเว้นว่าง ***

ชื่อผู้ร่วมเดินทาง

ชื่อ.............................................................................................

ความสัมพันธ์...........................................................................................

ชื่อ.............................................................................................

ความสัมพันธ์...........................................................................................

 

เอกสารในการยื่น visa  

 • Passport  มีอายุไม่น้อยกว่า 6 เดือน ก่อนการเดินทาง และมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า
 • รูปถ่าย 2  x 2 นิ้ว 2 ใบ พื้นหลังสีขาว หรือ ฟ้าอ่อน หน้าตรงไม่เห็นฟัน

กรุณาอย่าแม็กรูปติดมากับพาสปอร์ตหรือเอกสาร หากรูปมีรอยแม็กหรือน้ำหมึก ทางสถานทูตจะไม่รับพิจารณาในการออกหน้าวีซ่า

 • หนังสือรับรองการทำงานฉบับจริงเป็นภาษาอังกฤษ  ระบุวันที่เริ่มงาน ตำแหน่ง อัตราเงินเดือน/  สำหรับเจ้าของกิจการ ใช้หนังสือรับรองบริษัท อายุไม่เกิน 3 เดือนก่อนยื่นขอวีซ่า   ใช้สำเนาได้ /ถ้าเป็นเจ้าของกิจการแต่ไม่มีเอกสารออกโดยทางราชการหรือทำงานอิสระ ให้ทำจดหมายรับรองตัวเองเป็นภาษาอังกฤษ
 • Bookbank  ออมทรัพย์ ถ่ายเอกสารทุกหน้าที่มีรายการบัญชี อัพเดตไม่ต่ำกว่า 1 เดือน หรือ เงินฝากประจำ ถ่ายสำเนาทุกหน้าที่มีรายการบัญชี (บัญชีกระแสรายวัน สถานฑูตไม่รับเอกสารประกอบการพิจารณา)
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • ใบเปลี่ยนชื่อ หรือ นามสกุล  / ทะเบียนสมรส (ถ้ามี) 

เอกสารสำหรับนักเรียนและนักศึกษา 

 • Passport  มีอายุไม่น้อยกว่า 6 เดือน ก่อนการเดินทาง และมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า
 • รูปถ่าย 2  x 2 นิ้ว 2 ใบ พื้นหลังสีขาว หรือ ฟ้าอ่อน หน้าตรงไม่เห็นฟัน
 • หนังสือรับรองจากสถานศึกษา
 • หนังสือรับรองการทำงานของพ่อ หรือแม่ ฉบับจริงเป็นภาษาอังกฤษ  ระบุวันที่เริ่มงาน ตำแหน่ง อัตราเงินเดือน/  สำหรับเจ้าของกิจการ ใช้หนังสือรับรองบริษัท อายุไม่เกิน 3 เดือนก่อนยื่นขอวีซ่า   ใช้สำเนาได้ /ถ้าเป็นเจ้าของกิจการแต่ไม่มีเอกสารออกโดยทางราชการหรือทำงานอิสระ ให้ทำจดหมายรับรองตัวเองเป็นภาษาอังกฤษ
 • Bookbank  ออมทรัพย์ ถ่ายเอกสารทุกหน้าที่มีรายการบัญชี อัพเดตไม่ต่ำกว่า 1 เดือน หรือ เงินฝากประจำ ถ่ายสำเนาทุกหน้าที่มีรายการบัญชี ของ พ่อ หรือ แม่   หรือ ของตัวเอง  (บัญชีกระแสรายวัน สถานฑูตไม่รับเอกสารประกอบการพิจารณา)
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาทะเบียนบ้านของพ่อ และ แม่
 • สำเนาใบสูติบัตร
 • ใบเปลี่ยนชื่อ หรือ นามสกุล  / ทะเบียนสมรส (ถ้ามี)

REMARK     -    หากมี Passport เล่มเก่าให้นำมาด้วย

-      Passport ข้าราชการหมวด F เล่มน้ำเงินไม่ต้องยื่น visa

-      กรณีไปหรือกลับไม่พร้อมกรุ๊ป ต้องยื่นเดี่ยวที่สถานทูตญี่ปุ่น พร้อมเอกสารตัวจริง

 

ขอบคุณที่อุดหนุน

 

บริษัท ซี-ฮิลล์ มาเนีย แทรเวล จำกัด

111/1 ห้อง 1 ซอยสุขุมวิท 55 (ทองหล่อ5) แขวงคลองตันหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพ 10110
โทร 02-392-9220 / 086-330-5660แฟกซ์ 02-392-9221
All site contents copyright ©2007-2010