กระดานข่าว

โปรโมชั่น

10 วันเท่านั้น TG เค้าจัดให้

กับปรากฏการณ์ตั๋วเครื่องบิน

ภายในประเทศที่ถูกที่สุดในรอบ 10 ปี  

เริ่มต้นเพียง 940 บาท (ไป-กลับ)

เริ่มต้นจองได้ตั้งแต่วันนี้ - 10 ก.ค. 56

เริ่มเดินทาง 1-30 ก.ย. 56

โปรแกรมทัวร์

 

สวนสนุกล๊อตเต้เวิลด์
  หน้าแรก > รับทำวีซ่า >

รายละเอียด

เอกสารการขอวีซ่าประเทศนิวซีแลนด์ 

     

1.  หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานได้ไม่ต่ำกว่า 6 เดือน และมีหน้าประทับตราเหลืออย่างน้อย 3 หน้า

2.  รูปถ่าย 1-2 นิ้ว จำนวน 2 รูป รูปสี

3.        หลักฐานทางการเงิน ใช้สำเนาบัญชีเงินฝากส่วนตัว อัพเดท ย้อนหลัง 6 เดือน       

4.         สำเนาทะเบียนบ้าน, สำเนาบัตรประชาชน

5.         สำเนาทะเบียนสมรส (กรณีแต่งงานแล้ว)

6.         หนังสือรับรองการทำงานจากบริษัท ( ภาษาอังกฤษ)

            กรณีเป็นเจ้าของธุรกิจ ใช้สำเนาหนังสือรับรองบริษัท หรือ สำเนาทะเบียนพาณิชย์

7.         สำเนาใบเปลี่ยนชื่อและนามสกุล (ถ้ามี)

8.         สำเนาสูติบัตร (สำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี)

9.         กรณียังศึกษาอยุ่ ต้องใช้หนังสือรับรองตัวจริงจากทางโรงเรียน หรือมหาวิทยาลัย(ส่วนสำเนาประจำตัวนักเรียน, นักศึกษา กรณีปิดเทอมเท่านั้น)

เด็กอายุต่ำกว่า 18 ปีที่ไม่ได้เดินทางพร้อมบิดา มารดา หรือท่านใดท่านหนึ่งไม่ได้เดินทางด้วย ท่านที่ไม่ได้เดินทางไปด้วยต้องทำหนังสือเซ็นต์ยินยอมให้บุตรเดินทางได้ โดยใช้แบบฟอร์มที่พิมพ์ด้วยตัวเองได้

10. ข้าราชการใช้หนังสือรับรองการทำงาน สำเนาบัตรข้าราชการ จากต้นสังกัด กรณีที่เกษียณแล้วให้ใช้สำเนาบัตรข้าราชการบำนาญด้วย ( ถ้ามี )                                                                                      

11 ทางสถานทูตต้องการให้กรอกเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ ทั้งทีทำงานที่บ้าน

และเบอร์มือถือด้วย

 

ขอบคุณที่อุดหนุน

 

บริษัท ซี-ฮิลล์ มาเนีย แทรเวล จำกัด

111/1 ห้อง 1 ซอยสุขุมวิท 55 (ทองหล่อ5) แขวงคลองตันหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพ 10110
โทร 02-392-9220 / 086-330-5660แฟกซ์ 02-392-9221
All site contents copyright ©2007-2010