กระดานข่าว

โปรโมชั่น

10 วันเท่านั้น TG เค้าจัดให้

กับปรากฏการณ์ตั๋วเครื่องบิน

ภายในประเทศที่ถูกที่สุดในรอบ 10 ปี  

เริ่มต้นเพียง 940 บาท (ไป-กลับ)

เริ่มต้นจองได้ตั้งแต่วันนี้ - 10 ก.ค. 56

เริ่มเดินทาง 1-30 ก.ย. 56

โปรแกรมทัวร์

 

สวนสนุกล๊อตเต้เวิลด์
  หน้าแรก > รับทำวีซ่า >

รายละเอียด

รายการเอกสารประกอบการยื่นขอวีซ่า 

ในวันที่ยื่นคำร้องขอวีซ่า
ท่านจะต้องยื่นเอกสารดังต่อไปนี้ เอกสารที่ใช้ยื่นสามารถเป็นเอกสารภาษาไทย ภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาดัตช์ หากเป็นภาษาอื่นๆ ควรแนบคำแปลที่มีการรับรอง

เอกสารการที่ใช้ยื่นประกอบคำร้องการขอวีซ่าเช็งเก้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการท่องเที่ยว

 

หนังสือเดินทาง (มีอายุอีกอย่างน้อย 3 เดือน นับจากวันที่ท่านเดินทางกลับ)

 

รูปถ่ายปัจจุบัน ขนาด 5 x 3 เซนติเมตร (2 นิ้ว) จำนวน 2 รูป โดยมีพื้นหลังเป็นสีขาว

 

คำร้องขอวีซ่าเช็งเก้น ซึ่งกรอกอย่างสมบูรณ์พร้อมลายเซ็น

 

กรมธรรม์ประกันการเดินทางซึ่งมีวงเงินคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลอย่างน้อย 30,000 ยูโร หรือเทียบเท่าเงินบาท

 

รายละเอียดหรือตารางการเดินทาง

 

เอกสารหลักฐานทางการเงินที่แสดงว่าท่านสามารถ รับผิดชอบค่าใช้จ่ายได้อย่างน้อย 34 ยูโร ต่อวัน ตลอดระยะเวลา การเดินทางของท่าน เช่น เอกสารการเดินบัญชี สมุดบัญชี หรือเอกสารอื่นๆ

 

สำเนาเอกสารการสำรองที่พักและการสำรองตั๋วโดยสารเครื่องบิน (สถานทูตฯขอแนะนำมิให้ท่านชำระเงิน ก่อนที่คำร้อง ขอวีซ่าจะได้รับการอนุมัติ)

 

สำเนาเอกสารต่างๆข้างต้นอย่างละ 1 ชุด (สำหรับหนังสือเดินทาง กรุณาถ่ายสำเนาเฉพาะหน้าที่มีข้อมูลส่วนบุคคล และหน้าที่มีวีซ่าต่างๆ)
*ในบางกรณี อาจมีการขอเอกสารอื่นๆเพิ่มเติม


เอกสารดังต่อไปนี้สำหรับผู้ยื่นคำร้องที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี
สำหรับผู้ยื่นคำร้องที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี กรุณายื่นเอกสารเพิ่มเติมดังต่อไปนี้

 

ผู้ปกครองจะต้องเป็นผู้เซ็นชื่อในคำร้องขอวีซ่า

 

สูติบัตรของผู้ยื่นคำร้อง

 

หนังสือยินยอมให้เดินทางไปต่างประเทศจากผู้ปกครอง


หากบิดาหรือมารดาบุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นผู้มีอำนาจในการ
ปกครอง จะต้องแสดงเอกสารประกอบ โดยเอกสารจะต้องเป็นต้นฉบับซึ่งออกให้โดยหน่วยงานราชการไทย พร้อมกับ
แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ปกครอง

หมายเหตุ: ผู้สมัครจะต้องถือใบนัดหมายเพื่อขอวีซ่าไปในวันและเวลาที่เข้าไปยื่นเอกสารที่สถามทูตทุกครั้ง

 

ขอบคุณที่อุดหนุน

 

บริษัท ซี-ฮิลล์ มาเนีย แทรเวล จำกัด

111/1 ห้อง 1 ซอยสุขุมวิท 55 (ทองหล่อ5) แขวงคลองตันหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพ 10110
โทร 02-392-9220 / 086-330-5660แฟกซ์ 02-392-9221
All site contents copyright ©2007-2010