กระดานข่าว

โปรโมชั่น

10 วันเท่านั้น TG เค้าจัดให้

กับปรากฏการณ์ตั๋วเครื่องบิน

ภายในประเทศที่ถูกที่สุดในรอบ 10 ปี  

เริ่มต้นเพียง 940 บาท (ไป-กลับ)

เริ่มต้นจองได้ตั้งแต่วันนี้ - 10 ก.ค. 56

เริ่มเดินทาง 1-30 ก.ย. 56

โปรแกรมทัวร์

 

สวนสนุกล๊อตเต้เวิลด์
  หน้าแรก > รับทำวีซ่า >

รายละเอียด

1. แบบฟอร์มวีซ่า ที่กรอกข้อมูลถูกต้องครบถ้วน
2. หนังสือเดินทาง (Passport) ที่มีอายุการใช้งานเหลือมากกว่า 6 เดือน และมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า พร้อมหนังสือเดินทาง เล่มเก่า (ถ้ามี)

3. รูปถ่ายสี ฉากหลังขาว ขนาด 2 x 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป

4. หลักฐานการทำงาน
- สำหรับผู้ที่เป็นเจ้าของกิจการ ใช้หนังสือจดทะเบียนบริษัท ที่ระบุชื่อผู้ยื่นขอวีซ่า
- สำหรับผู้ที่เป็นลูกจ้าง หรือ ข้าราชการ ใช้จดหมายรับรองการทำงาน จากบริษัท หรือ หน่วยงานราชการ
- สำหรับผู้ที่เป็นนักเรียน หรือ นักศึกษา ใช้หนังสือรับรองสถานะการเป็นนักเรียนหรือนักศึกษา

5. หลักฐานการเงินที่พอเพียงกับค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
- หลักฐานการเงินจากธนาคาร หรือสมุดเงินฝากแสดงบัญชีย้อนหลัง 6 เดือนขึ้นไป
- ในกรณีที่หลักฐานการเงินไม่เพียงพอ สามารถยื่นหลักฐานการเป็นเจ้าของทรัพย์สินอื่นๆ หรือ เอกสารการชำระภาษีประกอบการพิจารณา

6. หลักฐานการจองตั๋วเครื่องบิน
7. สำเนาบัตรประชาชน
8. สำเนาทะเบียนบ้าน
9. หลักฐานการจองโรงแรม (สำหรับผู้ยื่นวีซ่าท่องเที่ยว)
10. โปรแกรมท่องเที่ยวในไต้หวัน

เอกสารเพิ่มเติม แยกตามวัตถุประสงค์ของการเดินทาง ท่องเที่ยว

เยี่ยมญาติหรือ จะไปพักกับญาติ
- สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาหนังสือเดินทาง ใบถิ่นที่อยู่(ARC)หรือ บัตรพำนักถาวร(PR)ของญาติในไต้หวัน
- สำเนาทะเบียนบ้านที่คัดจาก สำนักงานทะเบียนราษฎร์ในไต้หวัน ที่ออกให้ไม่เกิน 3 เดือน

ธุรกิจ
- จดหมายชี้แจงรายละเอียดการไปประกอบธุรกิจใน ฐานะตัวแทนของบริษัทหรือ ผู้ประกอบการ
- จดหมายเชิญจากไต้หวัน
- เอกสารที่เกี่ยวข้องอื่นๆ เช่น การติดต่อธุรกิจ, L/C ใบเสร็จชำระค่าสินค้า ฯลฯ

ประชุมหรือร่วมงานนิทรรศการ
- รายละเอียดการประชุม นิทรรศการ

หมายเหตุ
- ผู้ยื่นขอวีซ่ามีอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ ต้องมีหนังสือยินยอมจากบิดา มารดา หรือผู้มีอำนาจปกครองพร้อมหลักฐานแสดงความเกี่ยวข้อง
- ผู้ยื่นขอวีซ่าที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป ไม่ต้องแสดงหลักฐานการเงิน และหลักฐานการทำงาน

* ผู้เดินทางไม่จำเป็นต้องยื่นขอวีซ่าด้วยตนเอง สามารถยื่นแทนได้

 

ขอบคุณที่อุดหนุน

 

บริษัท ซี-ฮิลล์ มาเนีย แทรเวล จำกัด

111/1 ห้อง 1 ซอยสุขุมวิท 55 (ทองหล่อ5) แขวงคลองตันหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพ 10110
โทร 02-392-9220 / 086-330-5660แฟกซ์ 02-392-9221
All site contents copyright ©2007-2010