ประกาศ !!! คนไทยไปญี่ปุ่นไม่ต้องขอวีซ่าแล้วจ้า สนใจไปเที่ยวเอง มีบริการรับจองห้องพักที่ญี่ปุ่น ราคาพิเศษ ติดต่อได้ที่ 02-392-9220

กระดานข่าว

โปรโมชั่น

Hi...Sapporo 5D3N

ทะเลสาบโทยะ - ภูเขาไฟโชวะ

หมีสีน้ำตาล - หมู่บ้านไอนุ 

หุบเขาจิโกกุดานิ - โนโบริเบทสึ

โอตารุ - ซัปโปโร

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม....

โปรแกรมทัวร์

 

สวนสนุกล๊อตเต้เวิลด์

รายละเอียด

Kenya 5: ท่องซาฟารี ตามล่า BIG 5 ครบสูตร 9 วัน 6 คืน

วันแรก           สนามบินสุวรรณภูมิ - ไนโรบี 

21.00 น       เชิญท่าน Check in กับเจ้าหน้าที่ของสายการบินที่เคาน์เตอร์ W ทางเข้าประตู 10    

                     เพื่อทำการตรวจบัตรโดยสาร และสัมภาระต่างๆ โดยสายการบินเคนย่าแอร์เวย์

(ไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบิน และ ไม่มีหัวหน้าทัวร์)

วันที่สอง          กรุงเนโรบี – เขตอนุรักษ์แห่งชาติแซมบูรู                                                                 (B/L/D)

00.40 น.      ออกเดินทางสู่ กรุงไนโรบี ประเทศเคนย่า โดยสายการบินเคนย่า เที่ยวบินที่..KQ861

06.10 น      เดินทางสนามบินนานาชาติกรุงไนโรบี ( Jomo Kenyatta International Airport ) เมืองหลวงของสาธารณรัฐเคนย่า  หลังจากผ่านพิธีจากกองตรวจคนเข้าเมือง และพิธีทางศุลกากรแล้ว เจ้าหน้าที่จากทางบริษัทท้องถิ่นมารับถือป้ายรับพร้อมแนะนำคนขับรถและข้อมูลระหว่างที่ท่านท่องเที่ยวในประเทศเคนย่า และนำท่าน รับประทานอาหารเช้า ณ Eka Hotel จากนั้นนำท่านสู่ เขตอนุรักษ์แห่งชาติแซมบูรู (แซมบูรู 5) ซึ่งมีสัตว์ป่านานาชนิด ซึ่งบางชนิดมีเฉพาะแถบนี้เท่านั้น 

เที่ยง           นำท่านรับประทานอาหารกลางวัน

บ่าย             จากนั้นนำท่านทำเกมไดร์ฟ  (Game Drive) หรือนั่งรถเปิดหลังคาตะลุยป่าเพื่อตามหาเหล่า สัตว์ ป่า แซม บูรู 5 คือสัตว์ป่า 5 ชนิดซึ่งพบเห็นในภาคเหนือของเคนยาเท่านั้น ได้แก่ ยีราฟลายร่างแห กวางเจเรนุค หรือที่เรียกว่า “กวางชูคอ” กวางไบซาออริคส์ นกกระจอกเทศพันธุ์โซมาลี และม้าลายเกรวี่ส์ ซึ่งมีจำนวนน้อย และ อาศัยอยู่ที่แซมบูรุ เท่านั้น พร์อมมีโอกาสชม พระอาทิตย์อัสดงค์ ลับขอบฟ้าจากทุ่งหญ้าแซมบูรู ขณะเดินทางกลับที่พัก Samburu Sopa หรือเทียบเท่า

ค่ำ               รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหาร ณ ที่พัก 

วันที่สาม          เขตอนุรักษ์แห่งชาติแซมบูรู                                                                                      (B/L/D)

เช้า                 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารที่พัก

                  ด้วยพื้นที่อันกว้างใหญ่ของแซมบูรู อันเต็มไปด้วยบรรยากาศของความลึกลับ และการผจญภัย เป็นพื้นที่ที่ยังมีนักท่องเที่ยวน้อย เริ่มท่องซาฟารีกันตั้งแต่ตอนเช้า เพื่อตามหาสรรพสัตว์ที่หาชมได้ยาก ท่านจะได้มีโอกาสถ่ายรูปกับสัตว์ต่างๆ ในธรรมชาติอย่างใกล้ชิด

เที่ยง            นำท่านรับประทานอาหารกลางวัน แบบกล่อง บนรถ

บ่าย             ให้โอกาสท่านได้สำรวจภูมิประเทศอันน่าตื่นตาตื่นใจต่อ  สัตว์ป่าจำนวนมาก จะนำท่านไปยัง ไฮไล้ท์อีก

        แห่งคือ Baffalo Springs ซึ่งเป็นบ่อน้ำแร่ธรรมชาติกลางทุ่งหญ้าแซมบูรู มีสีฟ้าคราม ใสราวกระจก ซึ่ง  

        ท่าน สามารถ ลงเล่นน้ำ ในบ่อน้ำแร่ธรรมชาติ บำรุงผิวพรรณ และผ่อนคลายความอ่อนล้าได้

        นำท่านเดินทากลับ ที่พัก Samburu Sopa หรือเทียบเท่า

ค่ำ               รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหาร ณ ที่พัก 

วันที่สี่               เขตอนุรักษ์แห่งชาติแซมบูรู – The Sweetwater – อุทยานแห่งชาติอเบอร์แดร์  (B/L/D) 

เช้า                 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารที่พัก

                   หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ Sweetwater Game Reserve เป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าของเอกชนที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของเคนยา ตั้งอยู่บนเส้นศูนย์สูตร เชิงเขา Aberdares และ Mount Kenya ที่ปกคลุมไปด้วยหิมะ ที่ Sweetwater แห่งนี้ ท่านจะได้ชมสัตว์หายาก อาทิเช่น แรดดำ และ แรดขาว

เที่ยง            นำท่านรับประทานอาหารกลางวัน

                  หลังอาหารกลางวันนำท่านเยี่ยมชม ศูนย์ศึกษาลิงซิมแพนซี ที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งในแอฟริกา แม้ว่าในเคนยานั้นไม่ใช่ที่อาศัยของซิมแพนซีและไม่มีซิมแพนซีอาศัยอยู่ใน ธรรมชาติก็ตาม แต่จากการปะทุขึ้นของสงครามกลางเมืองในบุรุนดี ในช่วงปี ค.ศ. 1993 ทำให้สถาบัน Jane Goodall ต้องหาที่อยู่ใหม่ให้กับซิมแพนซีที่ต้องอพยพออกจากบุรุนดี ทาง Kenya Wildlife service และ Ol Pajeta Conservancy จึงร้องขอให้นำซิมแพนซีเหล่านี้มาพักอาศัยอยู่ในเคนยาที่ Sweetwater Game Reserve นี้เป็นการชั่วคราว เพื่อที่จะขยายพันธุ์และรอวันที่สถานการณ์สงครามจะยุติ ก่อนที่จะส่งซิมแพนซีฝูงนี้กลับบ้านที่กลางป่าในบุรุนดี จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติอเบอร์แดร์ ใช้ระยะเวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมงโดยรถยนต์ ระหว่างทางท่านจะได้ชมทรรศนียภาพของภูมิประเทศที่เปลี่ยนไปของเคนย่า เดินทางผ่านเมืองอุตสาหกรรม Thika และ ฟาร์ม ต่างๆ มากมาย

15.00 น.       นำท่านเดินทางต่อไปยัง The Art ซึ่งเป็น 1 ใน 2 โรงแรมต้นไม้ที่ได้รับความนิยมสูงสุดใน อุทยานแห่งชาติอเบอร์แดร์ ให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย 

                  อุทยานแห่งชาติอเบอร์แดร์ มีความหลายหลายทางภูมิประเทศมาก ซึ่งแตกต่างจากอทุยานแห่งชาติแห่งอื่นๆ โดยอุทยานแห่งชาติแห่งอื่นๆ มักจะเป็นทุ่งหญ้าสะวันนา แต่ที่อุทยานแห่งชาติอเบอร์แดร์จะเป็นป่าโปร่งและป่าดิบชื่น ความแตกต่างอาจเป็นเพราะอเบอร์แดร์มีความสูงจากระดับน้ำทะเลตั้งแต่ 2,000 ถึง 4,000 กว่าเมตร ความกว้างใหญ่ของพื้นที่ประมาณ 700 กว่า ตร.กม. ด้วยระดับความสูงและความกว้างใหญ่ไพศาลดังกล่าว จึงมีทั้งธรรมชาติและสัตว์ป่าที่หลากหลายและแตกต่าง หลายอย่างไม่มีให้เห็นในอุทยานแห่งชาติอื่น  ท่านจะแน่ใจได้ว่าท่านจะได้เห็น ช้าง , ควายป่า , หมูป่าพันธุ์จัมโบ้ ตัวดำ ขนหนา เขี้ยวยาว (มีแต่ที่อเบอร์แดร์)  , ลิงบาบูน และ ถ้าโชคดี ท่านจะได้พบกับ เสือดาว (leopard) ซึ่งปกติเป็นสัตว์ขี้อาย ชอบแอบนอนบนต้นไม้และออกล่ากลางคืน เป็นหนึ่งใน Big Five ที่หาดูยากที่สุด

                  ได้เวลาอันสมควรนำท่านเข้าสู่ที่พัก The Ark หรือ เทียบเท่า

ค่ำ               รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหาร ณ ที่พัก 

 

วันที่ห้า           อุทยานแห่งชาติอเบอร์แดร์ – ทะเลสาบนากูรู(ทะเลสาบสีชมพู)                               (B/L/D)

เช้า                 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารที่พัก 

                        หลังอาหารนำท่านเดินทางจาก ไนโรบีไปเมืองยาฮูรูรู (Nyahururu) ใช้เวลาเดินทางขาละเกือบสามชั่วโมง  เมืองยาฮูรูรูเป็นเมืองขนาดเล็ก ดูเงียบสงบ เลยออกจากเมืองไปไม่น่าจะถึง 1 กม.จะพบกับ Thomson’s Falls ตั้งชื่อตามผู้ค้นพบเมื่อปี ค.ศ. 1883 (นาย Joseph Thomson ชาวสก็อต) มีความสูงถึง 72 เมตร ให้ท่านอิสระถ่ายรูปความอลังการของน้ำตกแห่งนี้ได้เวลาอันสมควร นำท่านขึ้นรถตู้แบบหลังคาเปิดที่สามารถยืนขึ้นและชมสัตว์ ได้เวลาเดินทางไปถึงอุทยานแห่งชาตินากูรู ระหว่างทางให้ท่านได้ชมชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเคนย่า เดินทางเข้าสู่เขต อุทยานแห่งชาตินากูรู ซึ่งเป็นอุทยานแห่งชาติที่เล็กที่สุดในเคนย่า และนำท่านชม “ ทะเลสาบนากูรู  ตั้งอยู่ในเขตริฟท์ วัลเล่ย์ หรือเขตที่ราบสูงและหุบเขาใจกลางประเทศเคนย่า บริเวณนี้ในสมัยก่อนเป็นภูเขาไฟที่มีแร่ธาตุที่อุดมสมบูรณ์ไหลสู่ทะเลสาบและมีสาหร่ายแกมเขียว อันเป็นอาหารโปรดของนกฟลามิงโก้ จึงทำให้ทะเลสาบแห่งนี้มีนก ฟรามิงโก้นับแสนตัว  หากมองจากที่สูงจะเห็นเป็นสีชมพู   นอกจากนกฟลามิงโก้แล้ว บริเวณโดยรอบทะเลสาบแห่งนี้ ยังเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของนกชนิดต่างๆ อีกมากกว่า 400 สายพันธุ์ จึงถือเป็นแหล่งดูนกที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของโลก  ณ ทะเลสาบแห่งนี้ ท่านจะมีโอกาสได้เห็น แรดเผือกขนาดใหญ่

เที่ยง            นำท่านรับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารของ Lake Nakuru Lodge

จากนั้นนำท่านทำเกมส์ไดร์ฟ (Game Drive) หรือนั่งรถเปิดหลังคาตะลุยป่าเพื่อตามหาเหล่า BIG 5 เป้าหมายของนัดท่องเที่ยวที่มาเยือนเคนย่า สิงโต เสือดาว แรด ช้าง และ ควายป่า ที่ใช่ชีวิตอยู่ตามธรรมชาติ นอกจากนี้เรายังสามารถที่จะชมสัตว์อื่นๆ ที่หายาก อาทิเช่นยีราฟ กวาง ม้าลาย ลิงบาบูน และ หมูป่า

เย็น              นำท่านเข้าพัก  Lake Nakuru Lodge หรือเทียบเท่า

 ค่ำ               รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหาร ณ ที่พัก 

 

วันที่หก          ทะเลสาบนากูรู(ทะเลสาบสีชมพู) – อุทยานแห่งชาติมาไซมาร่า                              (B/L/D)

เช้า                 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารที่พัก

จากนั้่นนำท่านเดินทางมุ่งลงใต้สู่มาไซมาร่าใช้เวลาเดินทางโดยประมาณ 5 ช.ม.  

อุทยานแห่งชาติมาไซมาร่า ถือเป็นไฮไลท์ของรายการนี้ ความอุดมสมบูรณ์ของอุทยานแห่งชาติมาไซมาร่าที่เต็มไปด้วยสัตว์ป่าแห่งทุ่งสะวันน่าและเหมาะสำหรับการทำซาฟารี  ท่านจะได้สัมผัสกับ Big 5  ภายในอุทยานแห่งชาติระดับโลก ซึ่งอยู่ติดกับอุทยานแห่งชาติเซเรกิติของประเทศแซนทาเนีย และจะมีการย้ายถิ่นข้ามประเทศไปมาหรือการอพยพของสัตว์เพื่อหาอาหารในเขตที่อุดมสมบูรณ์กว่าโดยเฉพาะตัวไวล์เดอร์บิสต์และม้าลาย จะมีจำนวนนับแสนตัวในแต่ละกลุ่มในการข้ามแม่น้ำมาร่าไปยังอีกฝั่งหนึ่งของแม่น้ำ และมีสัตว์จำนวนมากที่ถูกเหยียบตายระหว่างข้ามแม่น้ำหรือไม่ก็ถูกจระเข้กินเป็นอาหารระหว่างข้ามแม่น้ำ ส่วนซากที่เน่าก็เป็นอาหารของนกเหยี่ยวและพวกอีกา

เที่ยง                นำท่านรับประทานอาหารกลางวัน ที่ Keekolok

 จากนั้นนำท่านทำเกมส์ไดร์ฟ (Game Drive) หรือนั่งรถเปิดหลังคาตะลุยป่าเพื่อตามหาเหล่า BIG 5 เป้าหมายของนัดท่องเที่ยวที่มาเยือนเคนย่า สิงโต เสือดาว แรด ช้าง และ ควายป่า ที่ใช่ชีวิตอยู่ตามธรรมชาติ นอกจากนี้เรายังสามารถที่จะชมสัตว์อื่นๆ ที่หายาก อาทิเช่นยีราฟ กวาง ม้าลาย ลิงบาบูน                       

นำท่านเข้าที่พัก Keekorok Lodge     หรือเทียบเท่า

19.30 น.     รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของที่พัก

 

วันที่เจ็ด         อุทยานแห่งชาติมาไซมาร่า ท่องซาฟารีทั้งวัน                                                                       (B/L/D)

 5.00 น.     วันนี้ให้ท่านได้ตื่นกันตั้งแต่เช้าประมาณตีห้าเพื่อทำเกมไดร์ฟในตอนเช้า ท่านจะได้สัมผัสกับ สุดยอดการท่องป่าซาฟารีแห่งทุ่งสะวันน่าขนานแท้ สัมผัสกับบรรยากาศของทุ่งหญ้าสะวันนาแห่งแอฟริกาอย่างแท้จริง ให้ท่านได้สูดอากาศอันแสนสดชื่นในช่วงเช้า ชมอาทิตย์รุ่งอรุณ พร้อมกับการดำรงชีพของสัตว์ป่า ตามหา Big 5 ซึ่งได้แก่ สิงโต เสือดาว ช้าง แรด และควายป่า ซึ่งมีขนาดใหญ่และ อยู่บนจุดสูงสุดของห่วงโซ่อาหาร หรือ ที่เรารู้จักกันดีว่าเป็นเจ้าป่าแห่งทุ่งสะวันน่า ท่านจะตะลึงกับฝูงไวล์เดอร์บิสต์นับแสน ฝูงม้าลาย ควายป่า ฝูงช้าง ม้าลาย แรด หมูป่า นกกระจอกเทศ และฝูงกวางพันธุ์ต่าง ๆ ที่มีลายสวยงามอย่างเช่น วอเตอร์บั๊ค บุชบั๊ค ธอมสันกาเซล อิมพาล่ากาเซล โทบี ซึ่งท่านจะประทับใจในความงามของสัตว์เหล่านี้

ได้เวลาสมควรนำท่านกลับสู่ที่พัก เพื่อรับประทานอาหารเช้า

เช้า                 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของที่พัก หลังจากนั้นให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย

                  ได้เวลาสำหรับการท่องซาฟารีในช่วงสายๆอีกครั้ง สำหรับท่านที่ชื่นชอบการท่องเที่ยวแบบนี้ท่านจะได้เห็นความเป็นอยู่ของสัตว์ป่าทั้งในช่วงเช้า สาย และบ่าย ให้ท่านได้เก็บภาพบรรยากาศ และท่วงท่าอันน่ารักของสัวต์ป่าที่มีอยู่มากมาย ได้เวลาสมควรคนรถนำท่านกลับสู่ทีพัก เพื่อรับประทานอาหารกลางวัน

เที่ยง           รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารของที่พัก หลังจากนั้นให้ท่านได้พักผ่อนอิริยาบถ คนรถนำท่านออกท่องซาฟารีอีกครั้งในช่วงบ่ายนี้ กว่าจะกลับเข้าที่พักอีกครั้งก็ช่วงพระอาทิตย์ตกแล้ว

ค่ำ              ขอเชิญท่านรับประทานอาหารค่ำ ณ ที่พัก Keekorok Lodge หรือ เทียบเท่า

 

วันที่แปด        อุทยานแห่งชาติมาไซมาร่า – กรุงเนโรบี                                                                   (B/L/D)

(Optional Tour) กิจกรรมท่องเที่ยวซาฟารีในแบบที่คุณจะได้ชมความยิ่งใหญ่ของเขต สงวนธรรมชาติมาไซมาร่าแบบ360องศา คือ การนั่งบอลลูนซาฟารีเพื่อชมวิถีสัตว์ป่าในเขตสงวน จากมุมสูง เหมือนพญาอินทรี ที่กางปีกร่อนอยู่บนทุ่งหญ้าสะวันนา เก็บภาพประทับใจ ในมุมมองที่มีน้อยคน ที่จะมีโอกาสได้สัมผัสความประทับใจเช่นนี้ (มีค่าบริการเพิ่ม 13500 บาท)  

เช้า                   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของที่พัก

                   นำท่านเดินทางโดยรถจากอุทยานแห่งชาติมาไซมาร่าสู่กรุงไนโรบี ให้ท่านได้แวะซื้อ

ของที่ระลึกระหว่างทาง

เที่ยง                รับประทานอาหารกลางวัน ที่ Eka hotel 

                        หลังจากอาหารกลางวันแล้ว เจ้าหน้าที่นำท่านขึ้นรถตู้คันเดิม ขับรถชมเมือง และ วิถีความเป็นอยู่ของคน

เคนย่าในเมืองหลวง พร้อมกับแวะซุปเปอร์มาร์เก็ต ให้ท่านได้จับจ่ายซื้อหาของฝาก ฝากคนทางบ้าน

โดยเฉพาะของคุณภาพที่เป็นผลผลิตจากที่นี่คือ ถั่วแมคคาเดเมีย และกาแฟ ที่มีกลิ่นหอมรัญจวนใจ

แม้แต่สตาร์บัคยังนำมาขึ้นชั้นวางขายตามสาขาทั่วโลก จากนั้นนำท่านเยี่ยมชม พิพิธภัณฑ์ Karen

Blixen ห่างจากตัวเมืองไปประมาณ 15 กม 

ค่ำ                    รับประทานอาหารค่ำ ณ ร้านอาหารคาร์นิวอร์นี้ เป็นร้านอาหารประเภทย่าง เช่น หมูย่าง ไก่ย่าง  

นกกระจอกเทศย่าง จระเข้ย่าง เป็นต้น โดยเรานั่งอยู่กับโต๊ะ จะมีบริกรแวะเวียนกันมาเสิร์ฟเนื้อชนิดต่างๆ เราจะรับหรือปฏิเสธก็แล้วแต่ความชอบของเราครับ ร้านอาหารนี้ได้รับการโหวตว่า เป็นร้านที่ควรค่าแก่การลิ้มลองสักครั้ง เมื่อเราเดินทางไปท่องซาฟารี 

                    จากนั้นนำท่านเดินทางสู่สนามบิน โจโม เคนยัตตา อาคารระหว่างประเทศ

21.00 น.     คณะเดินทางถึงสนามบินนานาชาติกรุงไนโรบี เพื่อทำการตรวจบัตรโดยสารและสัมภาระ

                  (ในส่วนของสายการบิน จะมีบริการอาหารค่ำ และ อาหารเช้า ระหว่างการเดินทาง)

23.55 น.     ออกเดินทางโดยสายการบินเคนย่า บินตรงสู่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 

 

วันที่เก้า          ไนโรบี - กรุงเทพมหานคร 

13.35 น.     เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ

*** วันเดินทางกลับมาถึงกรุงเทพฯ ทุกท่านต้องแสดงตนต่อ Health Control ก่อนผ่านกองตรวจคนเข้าเมืองนะครับ โดยแสดงสมุดเล่มเหลืองและแบบฟอร์มซึ่งเราได้เตรียมไว้ให้ท่านแล้ว หากลืมหรือเดินผ่านไป กองตรวจคนเข้าเมืองจะให้เดินกลับมาใหม่ทำให้เสียเวลา***

 

 

Perior

Price (Bht/Pax)

2 Pax

3 Pax

4 Pax

5 Pax

6 Pax

Low season

1 Apr – 30 Jun 13

88,900

71,900

75,900

71,900

68,900

Shoulder season

1 Jan – 31 Mar,1 Nov – 22 Dec 13

92,900

85,900

81,900

76,900

73,900

Peak season

1 Jul – 31 Oct 13

96,900

89,900

84,900

81,900

77,900

Christmasmas season

23 Dec – 31 Dec 13

99,900

92,900

87,900

83,900

80,900

*** เดินทางตรงกับวันที่ 24,25,26,31 ธ.ค. 13 และ 1 ม.ค. 14 เพิ่ม 1500 บาท/ท่าน/คืน ***    

หมายเหตุ

 • ในเดือนกรกฎาคมถึงตุลาคมเป็นฤดูอพยพของสัตว์หรือช่วง Peak season โรงแรมตามรายการอาจจะเต็มดังนั้นบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนราคาตามที่จองโรงแรมได้
 • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา เนื่องจากยังไม่ได้ระบุวันเดินทางและยังไม่ได้สำรองตั๋ว หรือห้องพักราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ เราจะยนยัน (confirm ) ราคาที่แน่นนอนได้เมื่อตั๋วเครื่องบินและห้องพักได้ confirm แล้วเท่านั้น

 

การเตรียมตัวก่อนการเดินทาง

 1. ตรวจสอบวันหมดอายุของพาสปอร์ตว่า มีอายุการใช้งานเกิน 6 เดือนหรือไม่
 2. เตรียมเสื้อผ้าให้เหมาะกับสภาพอากาศ โดยเฉลี่ย 20-25 องศาเซลเซียส                                  
 3. ตรวจสอบและเตรียมยา หรือ ของใช้ส่วนตัว เช่นยาทากันยุง ครีมกันแดด
 4. กล้องถ่ายรูป (สำคัญมาก) กล้องวิดีโอ ZOOM 300 MM UP
 5. เงินสกุล USD หรือ GBP, 1 USD =  90 เคนย่าชิลลิ่งโดยประมาณ ( อัตราแลกเปลี่ยนในเดือนมกราคม 2555 ) สามารถแลกเงินได้ตามเคาน์เตอร์โรงแรมเพื่อเป็นทิปพนักงานยกกระเป๋า หรือไกด์้ท้องถิ่น

 

ค่าบริการนี้รวม

 1. ค่าวีซ่าเข้าประเทศเคนย่า
 2. ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ำมันตามรายการที่ระบุ
 3. ค่าประกันการเดินทางคุ้มครองแบบเดี่ยวของบริษัท มอนเดล ประกันสุขภาพ และ ฉุกเฉิน
 4. ค่ารถตู้คอยวิ่งให้บริการทุกแห่งตามรายการเดินทาง ค่าจอดรถ ค่าเข้าอุทยาน พร้อมคนขับ
 5. ค่าที่พัก 4 คืน ตามรายการระบุ
 6. ค่าอาหารทุกมื้อตามที่ระบุ (ไม่รวมค่าเครื่องดื่ม เช่น น้ำแร่ หรือน้ำอัดลม )

 

ค่าบริการนี้ไม่รวม

 1. ค่าตั๋วเครื่องบินโดยสารไปกลับ กรุงเทพ-ไนโรบี-กรุงเทพ ชั้นประหยัด โดยสายการบินเคนย่า  พร้อมภาษีสนามบิน ( บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหากสายการบินมีการเปลี่ยนแปลงอัตราภาษีน้ำมันหลังจากวันที่ 14 ธันวาคม 2556 )
 2. ค่าหนังสือเดินทาง

3. ค่าฉีดยาไข้เหลือง, ค่าใช้จ่ายต่างๆ นอกเหนือจากรายการ

4. ค่าทิปส์ สำหรับคนขับรถโดยประมาณ 3-5 เหรียญ ( USD ) ต่อคน ต่อวัน ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋า

ประมาณ  1 เหรียญ (USD) ต่อคน และค่าบริการส่วนตัว นอกเหนือจากรายการ ค่ายกกระเป๋าจากบริกรในสถานที่ต่างๆ

5. ค่าเครื่องดื่มชนิดต่างๆ มื้อกลางวัน และมื้อค่ำ  น้ำอัดลมในโรงแรม น้ำแร่ สำหรับอาหารกลางวัน และ อาหารค่ำราคาประมาณ 220-300 เคนย่าชิลลิ่ง โดยประมาณเพราะราคาอาจแตกต่างกันของแต่ละโรงแรม

     6. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

 

 

เงื่อนไขการจองทัวร์และการชำระเงิน

q  ทางบริษัทฯ จะขอเก็บเงินค่ามัดจำเป็นจำนวน 20,000.- บาท ต่อการจองทัวร์หนึ่งท่านพร้อมส่งสำเนาหน้าพาสปอร์ตผู้เดินทาง

q  สำหรับส่วนที่เหลือ บริษัทฯ จะขอเก็บค่าทัวร์ทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 30 วันทำการ

 

การยกเลิก

q  แจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 45 วัน ก่อนเดินทาง คืนเงินมัดจำทั้งหมด

q  แจ้งล่วงหน้า 30-45 วัน ก่อนเดินทาง คิดค่าใช้จ่าย 30% ของราคาทัวร์ ไม่ว่ากรณีใดๆ

q  แจ้งล่วงหน้า 21-29 วัน ก่อนเดินทาง คิดค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์ ไม่ว่ากรณีใดๆ

q  แจ้งล่วงหน้า 15-20 วัน ก่อนเดินทาง คิดค่าใช้จ่าย 75% ของราคาทัวร์ ไม่ว่ากรณีใดๆ

q  แจ้งล่วงหน้า 15 วัน ก่อนเดินทาง คิดค่าใช้จ่าย 100% ของราคาทัวร์ ไม่ว่ากรณีใดๆ

q  ยกเลิกการเดินทาง ในวันเดินทาง หรือถูกปฏิเสธการเข้าเมือง จะไม่มีการคืนเงินทั้งหมด หรือบางส่วน

q  ในกรณีที่ออกตั๋วไปแล้วมีการยกเลิกการเดินทางไม่ว่ากรณีใด ฯ ทั้งสิน ไม่สามารถคืนค่าตั๋วได้ (Non refund ) เพราะเป็นเงื่อนไขของสายการบิน

 

  *หมายเหตุ*

 

รายการท่องเที่ยวอาจเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะทางสายการบิน โรงแรม การเมือง และสภาวะทางภูมิอากาศ และเหตุสุดวิสัย เช่น รถเสีย, รถเกิดขัดข้อง การอนุญาตให้เข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ของโปรแกรมทัวร์, และวันหยุด วันสำคัญของประเทศนั้น ๆ โดยจะคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ

 

  หลักฐานการทำวีซ่าเคนย่า

 1. หนังสือเดินทาง ที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือน และมีหน้าเหลือมากกว่า 3 หน้า
 2. รูปถ่ายปัจจุบันขนาด 2 นิ้ว จำนวน 3 รูป
 3. หลักฐานการทำงาน ภาษาอังกฤษ

 

กรณีผู้เดินทางอายุไม่ถึง 18 ปีบริบูรณ์ และไม่ได้เดินทางกับบิดามารดา จะต้องมีหนังสือยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศจากเขตหรืออำเภอ

 

สถานที่ให้บริการฉีดวัคซีนไข้เหลือง

 1. ห้องฉีดวัคซีน สถาบันบำราศนราดูร ถนนติวานนท์ สี่แยกคลองเตย จ. นนทบุรี 11000 

โทร. 02-590-3430 ราคาฉีดวัคซีน 620 บาท ต่อเข็ม

 1. ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ท่าเรือกรุงเทพ โทร. 02-240-2057-8 ราคาฉีดวัคซีน 550 บาท

ต่อเข็ม เวลาทำการ 14.30-16.00น.

 1. สถานเสาวภา สภากาชาดไทย  โทรศัพท์ 02-252 0161-4  ราคาเข็มละ 900 บาท ต่อเข็ม ( รวมค่าบริการทางแพทย์)

 

            หมายเหตุ

  การฉีดวัคซีน ควรฉีดล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง 10 วัน

  การฉีดหนึ่งครั้งมีระยะป้องกันโรคไข้เหลืองได้ 10 ปี

  หลักฐานการฉีด ใช้สำเนาหนังสือเดินทาง ( เอาหน้าที่มีชื่อ )

 

ค่าบริการฉีดวัคซีนอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรุณาโทรสอบถามก่อนเข้ารับบริการ

 

ขอบคุณที่อุดหนุน

 

บริษัท ซี-ฮิลล์ มาเนีย แทรเวล จำกัด

111/1 ห้อง 1 ซอยสุขุมวิท 55 (ทองหล่อ5) แขวงคลองตันหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพ 10110
โทร 02-392-9220 / 086-330-5660แฟกซ์ 02-392-9221
All site contents copyright ©2007-2010