ประกาศ !!! คนไทยไปญี่ปุ่นไม่ต้องขอวีซ่าแล้วจ้า สนใจไปเที่ยวเอง มีบริการรับจองห้องพักที่ญี่ปุ่น ราคาพิเศษ ติดต่อได้ที่ 02-392-9220

กระดานข่าว

โปรโมชั่น

Hi...Sapporo 5D3N

ทะเลสาบโทยะ - ภูเขาไฟโชวะ

หมีสีน้ำตาล - หมู่บ้านไอนุ 

หุบเขาจิโกกุดานิ - โนโบริเบทสึ

โอตารุ - ซัปโปโร

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม....

โปรแกรมทัวร์

 

สวนสนุกล๊อตเต้เวิลด์

รายละเอียด

Kenya 6: ท่องซาฟารี ชมทะเลสาบนากูรู ส่องสัตว์ BIG5 10 วัน 7 คืน

วันแรก           สนามบินสุวรรณภูมิ - ไนโรบี 

21.00 น       เชิญท่าน Check in กับเจ้าหน้าที่ของสายการบินที่เคาน์เตอร์ W ทางเข้าประตู 10    

                     เพื่อทำการ    ตรวจบัตรโดยสาร และสัมภาระต่างๆ โดยสายการบินเคนย่าแอร์เวย์

(ไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบิน และ ไม่มีหัวหน้าทัวร์)

วันที่สอง          กรุงเนโรบี                                                                                                                   (-/-/-)

00.40 น.      ออกเดินทางสู่ กรุงไนโรบี ประเทศเคนย่า โดยสายการบินเคนย่า เที่ยวบินที่..KQ861

06.10 น      เดินทางสนามบินนานาชาติกรุงไนโรบี ( Jomo Kenyatta International Airport ) เมืองหลวงของสาธารณรัฐเคนย่า  หลังจากผ่านพิธีจากกองตรวจคนเข้าเมือง และพิธีทางศุลกากรแล้ว เจ้าหน้าที่จากทางบริษัทท้องถิ่นมารับถือป้ายรับพร้อมแนะนำคนขับรถและข้อมูลระหว่างที่ท่านท่องเที่ยวในประเทศเคนย่า และนำท่าน เข้าสู่ที่พัก Panafric Hotel หรือ เทียบเท่า

                    ให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย พร้อมอิสระ มื้ออาหาร ทั้ง 3 มื้อ

วันที่สาม          กรุงเนโรบี – เขตอนุรักษ์แห่งชาติแซมบูรู                                                                 (B/L/D)

เช้า                 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารที่พัก

เจ้าหน้าที่นำท่านไป เขตอนุรักษ์แห่งชาติแซมบูรู (แซมบูรู 5) ซึ่งมีสัตว์ป่านานาชนิด ซึ่งบางชนิดมีเฉพาะแถบนี้เท่านั้น 

เที่ยง           นำท่านรับประทานอาหารกลางวัน

บ่าย             จากนั้นนำท่านทำเกมไดร์ฟ  (Game Drive) หรือนั่งรถเปิดหลังคาตะลุยป่าเพื่อตามหาเหล่า สัตว์ 



ป่า แซม บูรู 5 คือสัตว์ป่า 5 ชนิดซึ่งพบเห็นในภาคเหนือของเคนยาเท่านั้น ได้แก่ ยีราฟลายร่างแห กวางเจเรนุค หรือที่เรียกว่า “กวางชูคอ” กวางไบซาออริคส์ นกกระจอกเทศพันธุ์โซมาลี และม้าลายเกรวี่ส์ ซึ่งมีจำนวนน้อย และ อาศัยอยู่ที่แซมบูรุ เท่านั้น พร์อมมีโอกาสชม พระอาทิตย์อัสดงค์ ลับขอบฟ้าจากทุ่งหญ้าแซมบูรู ขณะเดินทางกลับที่พัก Samburu Sopa หรือ เทียบเท่า

ค่ำ               รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหาร ณ ที่พัก 

วันที่สี่               เขตอนุรักษ์แห่งชาติแซมบูรู                                                                                      (B/L/D)

เช้า                 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารที่พัก

                  ด้วยพื้นที่อันกว้างใหญ่ของแซมบูรู อันเต็มไปด้วยบรรยากาศของความลึกลับ และการผจญภัย เป็นพื้นที่ที่ยังมีนักท่องเที่ยวน้อย เริ่มท่องซาฟารีกันตั้งแต่ตอนเช้า เพื่อตามหาสรรพสัตว์ที่หาชมได้ยาก ท่านจะได้มีโอกาสถ่ายรูปกับสัตว์ต่างๆ ในธรรมชาติอย่างใกล้ชิด

เที่ยง            นำท่านรับประทานอาหารกลางวัน ณ ที่พัก 

บ่าย             ให้โอกาสท่านได้สำรวจภูมิประเทศอันน่าตื่นตาตื่นใจต่อ  สัตว์ป่าจำนวนมากจะพบอยู่ในบริเวณแหล่งน้ำ

                   ของเขตอนุรักษ์แซมบูรู รวมไปถึงบรรดานกสีสันสวยงามหลายร้อยชนิด

                  หรือ ท่านสามารถเลือกที่จะพักผ่อนตามอัธยาศัยในแค้มป์ ท่ามกลางธรรมชาติ ราย ล้อมด้วยสัตว์นานา

                  ชนิด และเสียงนกร้อง เป็นระยะ

                   นำท่านกลับสู่ที่พัก Samburu Sopa หรือ เทียบเท่า

ค่ำ               รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหาร ณ ที่พัก 

วันที่ห้า             เขตอนุรักษ์แห่งชาติแซมบูรู – อุทยานแห่งชาติอเบอร์แดร์                                     (B/L/D) 

เช้า                 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารที่พัก

                   นำท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติอเบอร์แดร์ ใช้ระยะเวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมงโดยรถยนต์

                   ระหว่างทางท่านจะได้ชมทรรศนียภาพของภูมิประเทศที่เปลี่ยนไปของเคนย่า

เที่ยง            นำท่านรับประทานอาหารกลางวัน ณ ที่พัก Aberdare Country Club หรือ เทียบเท่า

บ่าย              ให้ท่านได้ผ่อนคลายอิริยาบถ พักผ่อนตามอัธยาศัย ชมวิว ทิวทัศน์ต่างภายใน รีสอร์ท หรือ ใช้ 

บริการ กิจกรรมต่างๆ ภายในโรงแรม (อาจมีค่าบริการเพิ่มเติม กรุณาสอบถามรายละเอียดที่โรงแรม)

ค่ำ               รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหาร ณ ที่พัก 

วันที่หก          อุทยานแห่งชาติอเบอร์แดร์ – ทะเลสาบนากูรู(ทะเลสาบสีชมพู)                               (B/L/D)

เช้า                 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารที่พัก

                  หลังจากนั้นนำท่านขึ้นรถตู้แบบหลังคาเปิดที่สามารถยืนขึ้นและชมสัตว์ ได้เวลาเดินทางไปถึงอุทยานแห่งชาตินากูรู ระหว่างทางให้ท่านได้ชมชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเคนย่า เดินทางเข้าสู่เขต อุทยานแห่งชาตินากูรู ซึ่งเป็นอุทยานแห่งชาติที่เล็กที่สุดในเคนย่า

เที่ยง            นำท่านรับประทานอาหารกลางวัน ณ ที่พัก Lake Nakuru Lodge

                   และนำท่านชม “ ทะเลสาบนากูรู  ซึ่งตั้งอยู่ในเขตริฟท์ วัลเล่ย์ หรือเขตที่ราบสูงและหุบเขาใจกลางประเทศเคนย่า บริเวณนี้ในสมัยก่อนเป็นภูเขาไฟที่มีแร่ธาตุที่อุดมสมบูรณ์ไหลสู่ทะเลสาบและมีสาหร่ายแกมเขียว อันเป็นอาหารโปรดของนกฟลามิงโก้ จึงทำให้ทะเลสาบแห่งนี้มีนก ฟรามิงโก้นับแสนตัว  หากมองจากที่สูงจะเห็นเป็นสีชมพู   นอกจากนกฟลามิงโก้แล้ว บริเวณโดยรอบทะเลสาบแห่งนี้ ยังเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของนกชนิดต่างๆ อีกมากกว่า 400 สายพันธุ์ จึงถือเป็นแหล่งดูนกที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของโลก  ณ ทะเลสาบแห่งนี้ ท่านจะมีโอกาสได้เห็น แรดเผือกขนาดใหญ่ยืนโดดเด่นอยู่ริมทะเลสาบ  

เย็น              นำท่านเข้าพัก  Lake Nakuru Lodge หรือเทียบเท่า

 ค่ำ               รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหาร ณ ที่พัก 

วันที่เจ็ด         ทะเลสาบนากูรู(ทะเลสาบสีชมพู) – อุทยานแห่งชาติมาไซมาร่า                              (B/L/D)

เช้า                 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารที่พัก

จากนั้่นนำท่านเดินทางมุ่งลงใต้สู่มาไซมาร่า ใช้เวลาเดินทางโดยประมาณ 5 ช.ม.

เที่ยง            นำท่านรับประทานอาหารกลางวัน ณ ที่พัก Keekorok Lodge

อุทยานแห่งชาติมาไซมาร่า เป็นเขตสงวนธรรมชาติขนาดใหญ่ที่อยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของเคนยา และถือว่าเป็นเขตสงวนสัตว์ป่าที่ดีที่สุดของเคนยา เนื่องจากเป็นเขตสงวนที่มีการผสมผสานระหว่างชนพื้นเมืองคือชนเผ่ามาไซและ สัตว์ป่าในเขตสงวนได้เป็นอย่างดี ภายในอุทยานแห่งชาติระดับโลก ซึ่งอยู่ติดกับอุทยานแห่งชาติเซเรกิติของประเทศแซนทาเนีย และจะมีการย้ายถิ่นข้ามประเทศไปมา หรือการอพยพของสัตว์เพื่อหาอาหารในเขตที่อุดมสมบูรณ์กว่าโดยเฉพาะตัวไวล์เดอร์บิสต์และม้าลาย จะมีจำนวนนับแสนตัวในแต่ละกลุ่มในการข้ามแม่น้ำมาร่าไปยังอีกฝั่งหนึ่งของแม่น้ำ ได้เวลาพอสมควรคนรถรับท่านมุ่งหน้าสู่ที่พักของเราในคืนนี้ เพื่อให้ท่านสู่ห้องพัก KeeKorok Lodge หรือเทียบเท่า

ค่ำ              รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของที่พัก

วันที่แปด        อุทยานแห่งชาติมาไซมาร่า ท่องซาฟารีทั้งวัน                                                                       (B/L/D)

05.00 น.     วันนี้ให้ท่านได้ตื่นกันตั้งแต่เช้าประมาณตีห้าเพื่อทำเกมไดร์ฟในตอนเช้า ท่านจะได้สัมผัสกับ สุดยอดการท่องป่าซาฟารีแห่งทุ่งสะวันน่าขนานแท้ สัมผัสกับบรรยากาศของทุ่งหญ้าสะวันนาแห่งแอฟริกาอย่างแท้จริง ให้ท่านได้สูดอากาศอันแสนสดชื่นในช่วงเช้า ชมอาทิตย์รุ่งอรุณ พร้อมกับการดำรงชีพของสัตว์ป่า ตามหา Big 5 ซึ่งได้แก่ สิงโต เสือดาว ช้าง แรด และควายป่า ซึ่งมีขนาดใหญ่และ อยู่บนจุดสูงสุดของห่วงโซ่อาหาร หรือ ที่เรารู้จักกันดีว่าเป็นเจ้าป่าแห่งทุ่งสะวันน่า ท่านจะตะลึงกับฝูงไวล์เดอร์บิสต์นับแสน ฝูงม้าลาย ควายป่า ฝูงช้าง ม้าลาย แรด หมูป่า นกกระจอกเทศ และฝูงกวางพันธุ์ต่าง ๆ ที่มีลายสวยงามอย่างเช่น วอเตอร์บั๊ค บุชบั๊ค ธอมสันกาเซล อิมพาล่ากาเซล โทบี ซึ่งท่านจะประทับใจในความงามของสัตว์เหล่านี้

ได้เวลาสมควรนำท่านกลับสู่ที่พัก เพื่อรับประทานอาหารเช้า

เช้า                 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของที่พัก หลังจากนั้นให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย

                  ได้เวลาสำหรับการท่องซาฟารีในช่วงสายๆอีกครั้ง สำหรับท่านที่ชื่นชอบการท่องเที่ยวแบบนี้ท่านจะได้เห็นความเป็นอยู่ของสัตว์ป่าทั้งในช่วงเช้า สาย และบ่าย ให้ท่านได้เก็บภาพบรรยากาศ และท่วงท่าอันน่ารักของสัวต์ป่าที่มีอยู่มากมาย ได้เวลาสมควรคนรถนำท่านกลับสู่ทีพัก เพื่อรับประทานอาหารกลางวัน

เที่ยง           รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารของที่พัก หลังจากนั้นให้ท่านได้พักผ่อนอิริยาบถ คนรถนำท่านออกท่องซาฟารีอีกครั้งในช่วงบ่ายนี้ กว่าจะกลับเข้าที่พักอีกครั้งก็ช่วงพระอาทิตย์ตกแล้ว

ค่ำ              ขอเชิญท่านรับประทานอาหารค่ำ ณ ที่พัก Keekorok Lodge หรือ เทียบเท่า

 

วันที่เก้า          อุทยานแห่งชาติมาไซมาร่า – กรุงเนโรบี                                                                   (B/-/-)

เช้า                 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของที่พัก 

                    ท่านสามารถทำกิจกรรม GAME DRIVE ครั้งสุดท้าย ก่อนเดินทางกลับ กรุงเนโรบี หรือ เลือก

                 กิจกรรมท่องเที่ยวซาฟารีในแบบที่คุณจะได้ชมความยิ่งใหญ่ของเขต สงวนธรรมชาติมาไซมาร่าแบบ360องศา คือ การนั่งบอลลูนซาฟารีเพื่อชมวิถีสัตว์ป่าในเขตสงวน จากมุมสูง เหมือนพญาอินทรี ที่กางปีกร่อนอยู่บนทุ่งหญ้าสะวันนา เก็บภาพประทับใจ ในมุมมองที่มีน้อยคนจะมีโอกาสได้สัมผัสความประทับใจเช่นนี้ (มีค่าบริการเพิ่ม 13,500 บาท)  ได้เวลาสมควรนำท่านไปยังกรุงไนโรบี

ค่ำ                  รับประทานอาหารค่ำ อิสระ 

                   จากนั้นนำท่านเดินทางสู่สนามบิน โจโม เคนยัตตา อาคารระหว่างประเทศ

21.00 น.     คณะเดินทางถึงสนามบินนานาชาติกรุงไนโรบี เพื่อทำการตรวจบัตรโดยสารและสัมภาระ

                  (ในส่วนของสายการบิน จะมีบริการอาหารค่ำ และ อาหารเช้า ระหว่างการเดินทาง)

23.55 น.     ออกเดินทางโดยสายการบินเคนย่า บินตรงสู่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

วันที่สิบ          ไนโรบี - กรุงเทพมหานคร 

13.35 น.     เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ

 

*** วันเดินทางกลับมาถึงกรุงเทพฯ ทุกท่านต้องแสดงตนต่อ Health Control ก่อนผ่านกองตรวจคนเข้าเมืองนะครับ โดยแสดงสมุดเล่มเหลืองและแบบฟอร์มซึ่งเราได้เตรียมไว้ให้ท่านแล้ว หากลืมหรือเดินผ่านไป กองตรวจคนเข้าเมืองจะให้เดินกลับมาใหม่ทำให้เสียเวลา***

 

Perior

Price (Bht/Pax)

2 Pax

3 Pax

4 Pax

5 Pax

6 Pax

Low season

1 Apr – 30 Jun 13

82,900

75,900

70,900

66,900

62,900

Shoulder season

1 Jan – 31 Mar,1 Nov – 22 Dec 13

87,900

80,900

75,900

72,900

67,900

Peak season

1 Jul – 31 Oct 13

91,900

84,900

79,900

75,900

71,900

Christmasmas season

23 Dec – 31 Dec 13

93,900

85,900

80,900

77,900

73,900

*** เดินทางตรงกับวันที่ 24,25,26,31 ธ.ค. 13 และ 1 ม.ค. 14 เพิ่ม 1500 บาท/ท่าน/คืน ***    

หมายเหตุ

 • ในเดือนกรกฎาคมถึงตุลาคมเป็นฤดูอพยพของสัตว์หรือช่วง Peak season โรงแรมตามรายการอาจจะเต็มดังนั้นบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนราคาตามที่จองโรงแรมได้
 • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา เนื่องจากยังไม่ได้ระบุวันเดินทางและยังไม่ได้สำรองตั๋ว หรือห้องพักราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ เราจะยนยัน (confirm ) ราคาที่แน่นนอนได้เมื่อตั๋วเครื่องบินและห้องพักได้ confirm แล้วเท่านั้น

 

การเตรียมตัวก่อนการเดินทาง 

 1. ตรวจสอบวันหมดอายุของพาสปอร์ตว่า มีอายุการใช้งานเกิน 6 เดือนหรือไม่
 2. เตรียมเสื้อผ้าให้เหมาะกับสภาพอากาศ โดยเฉลี่ย 20-25 องศาเซลเซียส                                  
 3. ตรวจสอบและเตรียมยา หรือ ของใช้ส่วนตัว เช่นยาทากันยุง ครีมกันแดด
 4. กล้องถ่ายรูป (สำคัญมาก) กล้องวิดีโอ ZOOM 300 MM UP
 5. เงินสกุล USD หรือ GBP, 1 USD =  90 เคนย่าชิลลิ่งโดยประมาณ ( อัตราแลกเปลี่ยนในเดือนมกราคม 2555 ) สามารถแลกเงินได้ตามเคาน์เตอร์โรงแรมเพื่อเป็นทิปพนักงานยกกระเป๋า หรือไกด์้ท้องถิ่น

 

ค่าบริการนี้รวม

 1. ค่าวีซ่าเข้าประเทศเคนย่า
 2. ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ำมันตามรายการที่ระบุ
 3. ค่าประกันการเดินทางคุ้มครองแบบเดี่ยวของบริษัท มอนเดล ประกันสุขภาพ และ ฉุกเฉิน
 4. ค่ารถตู้คอยวิ่งให้บริการทุกแห่งตามรายการเดินทาง ค่าจอดรถ ค่าเข้าอุทยาน พร้อมคนขับ
 5. ค่าที่พัก 7 คืน ตามรายการระบุ
 6. ค่าอาหารทุกมื้อตามที่ระบุ (ไม่รวมค่าเครื่องดื่ม เช่น น้ำแร่ หรือน้ำอัดลม )

 

ค่าบริการนี้ไม่รวม

 1. ค่าตั๋วเครื่องบินโดยสารไปกลับ กรุงเทพ-ไนโรบี-กรุงเทพ ชั้นประหยัด โดยสายการบินเคนย่า  พร้อมภาษีสนามบิน ( บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหากสายการบินมีการเปลี่ยนแปลงอัตราภาษีน้ำมันหลังจากวันที่ 14 ธันวาคม 2556 )
 2. ค่าหนังสือเดินทาง

3. ค่าฉีดยาไข้เหลือง, ค่าใช้จ่ายต่างๆ นอกเหนือจากรายการ

4. ค่าทิปส์ สำหรับคนขับรถโดยประมาณ 3-5 เหรียญ ( USD ) ต่อคน ต่อวัน ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋า

ประมาณ  1 เหรียญ (USD) ต่อคน และค่าบริการส่วนตัว นอกเหนือจากรายการ ค่ายกกระเป๋าจากบริกรในสถานที่ต่างๆ

5. ค่าเครื่องดื่มชนิดต่างๆ มื้อกลางวัน และมื้อค่ำ  น้ำอัดลมในโรงแรม น้ำแร่ สำหรับอาหารกลางวัน และ อาหารค่ำราคาประมาณ 220-300 เคนย่าชิลลิ่ง โดยประมาณเพราะราคาอาจแตกต่างกันของแต่ละโรงแรม

     6. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

 

 

เงื่อนไขการจองทัวร์และการชำระเงิน

q  ทางบริษัทฯ จะขอเก็บเงินค่ามัดจำเป็นจำนวน 20,000.- บาท ต่อการจองทัวร์หนึ่งท่านพร้อมส่งสำเนาหน้าพาสปอร์ตผู้เดินทาง

q  สำหรับส่วนที่เหลือ บริษัทฯ จะขอเก็บค่าทัวร์ทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 30 วันทำการ

 

การยกเลิก

q  แจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 45 วัน ก่อนเดินทาง คืนเงินมัดจำทั้งหมด

q  แจ้งล่วงหน้า 30-45 วัน ก่อนเดินทาง คิดค่าใช้จ่าย 30% ของราคาทัวร์ ไม่ว่ากรณีใดๆ

q  แจ้งล่วงหน้า 21-29 วัน ก่อนเดินทาง คิดค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์ ไม่ว่ากรณีใดๆ

q  แจ้งล่วงหน้า 15-20 วัน ก่อนเดินทาง คิดค่าใช้จ่าย 75% ของราคาทัวร์ ไม่ว่ากรณีใดๆ

q  แจ้งล่วงหน้า 15 วัน ก่อนเดินทาง คิดค่าใช้จ่าย 100% ของราคาทัวร์ ไม่ว่ากรณีใดๆ

q  ยกเลิกการเดินทาง ในวันเดินทาง หรือถูกปฏิเสธการเข้าเมือง จะไม่มีการคืนเงินทั้งหมด หรือบางส่วน

q  ในกรณีที่ออกตั๋วไปแล้วมีการยกเลิกการเดินทางไม่ว่ากรณีใด ฯ ทั้งสิน ไม่สามารถคืนค่าตั๋วได้ (Non refund ) เพราะเป็นเงื่อนไขของสายการบิน

 

  *หมายเหตุ*

 

รายการท่องเที่ยวอาจเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะทางสายการบิน โรงแรม การเมือง และสภาวะทางภูมิอากาศ และเหตุสุดวิสัย เช่น รถเสีย, รถเกิดขัดข้อง การอนุญาตให้เข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ของโปรแกรมทัวร์, และวันหยุด วันสำคัญของประเทศนั้น ๆ โดยจะคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ

 

  หลักฐานการทำวีซ่าเคนย่า

 1. หนังสือเดินทาง ที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือน และมีหน้าเหลือมากกว่า 3 หน้า
 2. รูปถ่ายปัจจุบันขนาด 2 นิ้ว จำนวน 3 รูป
 3. หลักฐานการทำงาน ภาษาอังกฤษ

 

กรณีผู้เดินทางอายุไม่ถึง 18 ปีบริบูรณ์ และไม่ได้เดินทางกับบิดามารดา จะต้องมีหนังสือยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศจากเขตหรืออำเภอ

 

สถานที่ให้บริการฉีดวัคซีนไข้เหลือง

 1. ห้องฉีดวัคซีน สถาบันบำราศนราดูร ถนนติวานนท์ สี่แยกคลองเตย จ. นนทบุรี 11000 

โทร. 02-590-3430 ราคาฉีดวัคซีน 620 บาท ต่อเข็ม

 1. ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ท่าเรือกรุงเทพ โทร. 02-240-2057-8 ราคาฉีดวัคซีน 550 บาท

ต่อเข็ม เวลาทำการ 14.30-16.00น.

 1. สถานเสาวภา สภากาชาดไทย  โทรศัพท์ 02-252 0161-4  ราคาเข็มละ 900 บาท ต่อเข็ม ( รวมค่าบริการทางแพทย์)

 

            หมายเหตุ

  การฉีดวัคซีน ควรฉีดล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง 10 วัน

  การฉีดหนึ่งครั้งมีระยะป้องกันโรคไข้เหลืองได้ 10 ปี

  หลักฐานการฉีด ใช้สำเนาหนังสือเดินทาง ( เอาหน้าที่มีชื่อ )

 

ค่าบริการฉีดวัคซีนอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรุณาโทรสอบถามก่อนเข้ารับบริการ

 

ขอบคุณที่อุดหนุน

 

บริษัท ซี-ฮิลล์ มาเนีย แทรเวล จำกัด

111/1 ห้อง 1 ซอยสุขุมวิท 55 (ทองหล่อ5) แขวงคลองตันหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพ 10110
โทร 02-392-9220 / 086-330-5660แฟกซ์ 02-392-9221
All site contents copyright ©2007-2010