ประกาศ !!! คนไทยไปญี่ปุ่นไม่ต้องขอวีซ่าแล้วจ้า สนใจไปเที่ยวเอง มีบริการรับจองห้องพักที่ญี่ปุ่น ราคาพิเศษ ติดต่อได้ที่ 02-392-9220

กระดานข่าว

โปรโมชั่น

Hi...Sapporo 5D3N

ทะเลสาบโทยะ - ภูเขาไฟโชวะ

หมีสีน้ำตาล - หมู่บ้านไอนุ 

หุบเขาจิโกกุดานิ - โนโบริเบทสึ

โอตารุ - ซัปโปโร

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม....

โปรแกรมทัวร์

 

สวนสนุกล๊อตเต้เวิลด์

รายละเอียด

 

โปรแกรม   Poon Hill Trek

พูนฮิลล์ เทรคกิ้ง (Poon Hill Treking) รู้จักกันในอีกชื่อหนึ่งของคนเดินทางว่า โกเรปานี่ – พูนฮิลล์ เทรคกิ้ง เส้นทางการเดินเท้ายอดนิยมสุดๆ เส้นหนึ่งในเนปาล พูนฮิลล์ ถูกยกย่องว่าเป็นจุดชมวิวที่ดีที่สุดของโกเรปานี่ เพราะจากสถานที่แห่งนี้เราจะได้ชมพระอาทิตย์ขึ้นเหนือยอดเขาที่งดงาม อาจจะเรียกได้ว่างดงามที่สุดแห่งหนึ่งของโลกเลยทีเดียว การเดินขึ้นมายัง พูนฮิลล์ นั้นทำให้เราเข้าใกล้กับยอดเขาที่ระดับความสูงมากกว่า 8000 เมตร อย่าง Mt. Dhaulagiri และ  Mt. Annapurna I รวมไปถึงยอดเขารองๆ ลงมาอย่าง Annapurna south, Machhapuchhapure (fishtail) ยอดหางปลา หรือมัจฉาปูชเร ยอดเขาศักดิ์สิทธิ์ของชาวเนปาล, Gangapurna, Lamjung Himal, Barasikhar, Nilgiri, Tukuche Peak และยอดต่างๆ อีกมากมาย

 

วันที่ 1           กรุงเทพฯ- กาฐมัณฑุ                                                  ( -/-/- )

 

เช้า              ลูกค้าเดินทางเอง    ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ

                   สายการบินไทย  TG319  (กรุงเทพ 10.30 - กาฐมัณฑุ 12.45 ) ชั้น 4 ประตู   2 เคาน์เตอร์ D

เนปาลแอร์ไลน์   RA 402 (กรุงเทพ 17.10 - กาฐมัณฑุ 19.20 ) ชั้น 4 ประตู 10 เคาน์เตอร์ W 

                   ( ควรไปถึงสนามบินก่อนเวลาอย่างน้อย  2 ชั่วโมง )

บ่าย              ถึงท่าอากาศยานตรีภูวัน เมืองกาฐมัณฑุ ประเทศเนปาล (เวลาของเนปาล ช้ากว่าเมืองไทย

1.15 ชั่วโมง) ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อย เจ้าหน้าที่ถือป้ายชื่อลูกค้ารอต้อนรับบริเวณประตูทางออก)   

เย็น              จากนั้นนำท่านเดินทางกลับที่พัก โรงแรม เมโทร โพลิแทน กัณฑ์ปุระ หรือเทียบเท่า

 

วันที่ 2                    เมืองกาฐมัณฑุ – พระมหาเจดีย์พุทธนาถ – วัดปศุปฏินาถ- สถูปสวะยัมภูนาถ - ย่านทาเมล

                                                                                                ( -/-/B)

 

เช้า               รับประทานอาหารเช้า  

หลังอาหารเช้านำท่านนมัสการ พระมหาเจดีย์พุทธนาถ (BOUDHANATH) สถูปเจดีย์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศเนปาล ชมลักษณะพิศษของสถูปเนปาลที่ประดับภาพเขียนดวงตาแห่งความรอบรู้ทั้ง สี่ด้านที่บัลลังก์เหนือองค์ระฆัง (รูปกะทะคว่ำ) บริเวณรอบพระสถูปพุทธนาถเป็นที่อยู่ของชาวทิเบตอพยพจำนวนมากถึง 12,000 คน

จากนั้นเดินทางสู่ วัดปศุปฏินาถ (Pashupatinath Temple) ตั้งอยู่ห่างจากกรุงกาฐมัณฑุไปทางทิศตะวันออกประมาณ 5 กิโลเมตร ตัววัดสร้างขึ้นมาในสมัยกษัตริย์แห่งราชวงศ์มลละ เพื่อถวายแด่พระศิวะในภาคขององค์ปศุปฏินาถ ตั้งอยู่ริมแม่น้ำพัคมาตี (Bagmati River) ซึ่งมีความศักดิ์สิทธิ์เปรียบเทียบเสมือนแม่น้ำคงคาแห่งเมืองพาราณสี ประเทศอินเดีย เพราะแม่น้ำสายนี้จะไหลไปรวมกับแม่น้ำคงคานั้นเอง

 

เที่ยง             แวะรับประทานอาหารเที่ยงตามอัธยาศัย (ค่าอาหารไม่รวมในรายการ)

อิ่มกันแล้ว เดินทางสู่ สถูปสวยัมภูนาถ(SWAYAMBHUNATH) หรือ วัดลิง ซึ่งสร้างขึ้นในรัชสมัยของพระเจ้ามานะเทวะ ในปีพ.ศ. 963 องค์เจดีย์มีอายุกว่า 2,000 ปี องค์สถูปเป็นทรงโอคว่ำขนาดใหญ่ที่มีสีขาวนวลตา เหนือองค์สถูปขึ้นไปเป็นแทนบัลลังก์สี่เหลี่ยมทั้งสี่ด้านมีภาพเขียนสีรูป “ดวงตาแห่งปัญญา” สถูปแห่งนี้เป็นสถูปที่เก่าแก่ที่สุดของประเทศเนปาล และได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโกในปี พ.ศ.2522 ชม วัดธิเบต และ วัดภูฎาน ที่เป็นวัดอยู่ในเจดีย์สวยัมภูวนาถ และนำเข้าสู่ จตุรัสเดอร์บาร์ (DURBAR SQUARE) ลานกว้างบริเวณพระราชวังโบราณ จากนั้นนำท่านช้อปปิ้งซื้อสินค้าพื้นเมือง ย่านทาเมล (คล้ายกับถนนข้าวสารในเมืองไทย) สินค้าที่น่าสนใจ อาทิเช่น โปสการ์ดรูปวิวทิวทัศน์และสถานที่ท่องเที่ยว รองเท้า ผ้าคลุมไหล่ พรม กระเป๋านานาชนิด หมวกไหมพรม เสื้อยืด ฯลฯ

 

 

 

18.30 น.         แนะนำอาหารเย็นแบบอาหารพื้นเมือง (ค่าอาหารไม่รวมในรายการ)

                   พักผ่อนตามอัธยาศัย

 

วันที่ 3                    เมืองโภครา - ทะเลสาบเฟวา                                        ( -/-/B)

เช้า               รับประทานอาหารเช้า

ได้เวลาสมควร เดินทางสู่เมืองโภครา  ห่างจากกรุงกาฐมัณฑุไปทางทิศตะวันตก 200 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางโดยรถโดยสาร  ใช้เวลาประมาณ 5 ชั่วโ มง ลัดเลาะไปตามหุบเขา  เนินเขา และสายน้ำ  นับเป็นเส้นทางที่ท่านจะได้ดื่มด่ำธรรมชาติบริสุทธิ์ระหว่างทาง    

เที่ยง             หยุดพักระหว่างทาง แวะรับประทานอาหารเที่ยง จากนั้นเดินทางต่อถึงปลายทางเมืองโภครา

ซึ่งเป็นเมืองท่องเที่ยวยอดนิยมอันดับ 2 รองจากกาฐมัณฑุ

16.00           พาท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรมวิวพ้อยท์ (View Point Hotel) หรือ โรงแรมสเปล็นดิดวิว

(Splendid View Hotel)  หากมีเวลา  พาท่านเที่ยวชมทะเลสาบเฟวา  ทะเลสาบน้ำจืดขนาดใหญ่เป็นอันดับสองของเนปาล   หรือหากท่านใดอยากเปลี่ยนบรรยากาศนั่งเรือล่องทะเลสาบ

ก็เป็นกิจกรรมพิเศษที่สามารถเพิ่มเติมได้  ( เรือพาย นั่งได้ลำละ 4 คน ) 

18.30           แนะนำร้านอาหารค่ำ   (ค่าอาหารไม่รวมในรายการ)  จากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย

เตรียมร่างกายให้พร้อมสำหรับการเดินขึ้นเขาเพื่อพิชิตยอดเขาอันนาปุรณะในวันรุ่งขึ้น

 

วันที่ 4                    เมือง นายาปุล Nayapul – ทิเคดคุงกา Tikhedhunga           (B/L/D)

เช้า                  ถึงเวลาเริ่มต้นผจญภัยครั้งหนึ่งในชีวิต  พิชิต 1 ใน 10    ของยอดเขาที่สูงที่สุด เป็นจุดเริ่มต้นการเดินเทรคกิ้ง สู่เทือกเขาอันนาปุรณะ  (Annpurna Base Camp – ABC) เส้นทางนายาปุล Nayapul) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1  ชั่วโมง 30 นาที  เมืองนายาปุลเป็นเมืองเล็กๆ เป็นจุดเริ่มต้นเดินเท้าเลียบแม่น้ำโมดี (Modi River) ระหว่างทางผ่านไร่นาของชาวบ้าน  ชมวิถีชีวิตคนท้องถิ่นอย่างใกล้ชิด  โดยมีฉากหลังเป็นภูเขาหิมะล้อมรอบตลอดการเดินทาง

และมุ่งหน้าเดินเท้าสู่ทิเคดดุงกา(Tikhedhunga )ซึ่งจะไต่จากระดับน้ำทะเลความสูงถึง1665   เมตร  เฉลี่ยเวลาประมาณ 4-5   ชั่วโมง

เย็น              ถึงที่พัก  พักผ่อนตามอัธยาศัย

 

วันที่ 5                      โกเรพานี่ Ghorepani                                                             (B/L/D)

เช้า               ออกเดินเทรคกิ้งขึ้น โกเรพานี่ (Ghorepani)  อยู่ในระดับ 2874  เมตร จากระดับน้ำทะเล  

ใช้เวลาประมาณ 5 -6 ชั่วโมง แล้วแต่กำลังกายของแต่ละคน    เส้นทางนี้ ไม่ชัน และทิวทัศน์สวยงาม มีกุหลาบพันปีเยอะระหว่างทาง (แล้วแต่ช่วงเวลาการเดินทาง)  

เย็น              รับประทานอาหารค่ำบริเวณที่พัก  และรีบพักผ่อนเอาแรงเพื่อวันรุ่งขึ้น   ห้องพักอาจจะไม่ดีมาก แต่สะอาดและอยู่ได้   สำหรับเส้นทางเทรคกิ้ง ตัวเลือกจะมีไม่มาก

 

วันที่ 6                    โกเรพานี่-พูนฮิลล์ -Tadapani                                         (B/L/D)

04.00 .       เริ่มออกเดินจาก ที่พักเช้ามืด ใช้เวลาประมาณ 1-1 ชั่วโมงครึ่ง ขึ้นไปชมวิวทิวทัศน์สุดอลังการ บนพูนฮิล (Poon Hill : 3210 ม.)  ชมแสงสีทอง สะท้อนยอดภูเขาหิมะ ทีละลูกๆ Dhualakhiri, Nilgiri, Anna I ถึง Anna IIII และ มัชชาปูเชรย์ หรือ ยอดเขาหางปลา แล้วกลับลงมาทานอาหารเช้าที่ที่พัก พักผ่อนเล็กน้อย 

จากนั้น ออกเดินทางสู่ Tadapani  เส้นทางไม่ชันมาก ผ่านดงกุหลาบพันปี  จนถึงหมู่บ้าน Tadapani  ที่ระดับความสูงจากระดับน้ำทะเล 2600 เมตร    

เย็น              อาหารเย็นที่ที่พัก ที่นี่ท่านจะได้ชมวิวของเทือกเขามัชชาปูเชรย์ที่โดดเด่น อลังการมาก

 

วันที่ 7                    กรันดุก Ghandruk Village                                              (B/L/D) 

เช้า               เดินทางมุ่งหน้าสู่  “หมู่บ้านกันดรุก” (Ghandruk) หมู่บ้านชนเผ่าพื้นเมือง ชมความสวยงามของยอดมัจฉาปูชเร ซึ่งเป็นยอดเขาที่สวยที่สุดของเทือกเขาอันนาปูรณะ และ ยอดอันนาปูรณะใต้ นั่งมองพระอาทิตย์ลับเหลี่ยมเขากับบรรยากาศที่หนาวเย็น  หลังรับประทานอาหารเย็นแล้ว นั่งชมความงามของยอดเขาทอแสงสะท้อนดวงจันทร์  เป็นบรรยากาศที่สวยงามท่านกลางขุนเขา และยอดเขาที่ปกคลุมด้วยหิมะ 

เย็น-ค่ำ          รับประทานอาหารเย็น และพักผ่อนให้เต็มที่

 

วันที่ 8                    นายาปุล Nayapul - โภครา Pokhara                                  (B/-/-)

เช้าตรู่          เราจะเดินยาวแบบรวดเดียว  ม้วนเดียวจบถึง Nayapul   เส้นทางยาวไกล แต่เป็น

เส้นทางลง เรียบๆ เดินง่าย  ระหว่างทาง พักทานอาหารกลางวัน แล้วเดินต่อถึงจุดหมาย

รถรับท่านสู่โภครา 

เย็น              รับประทานอาหารเย็น พักเอาแรง  กับห้องพัก เตียงนุ่มๆ อาหารอร่อยๆ ที่โภครา

 

 

วันที่ 9                    โภครา - กาฐมัณฑุ                                                        (B/-/D)

เช้า              ออกจากโภครา         เดินทางกลับสู่กาฐมัณฑุ   

บ่าย             อิสระตามอัธยาศัย  ช้อปปิ้ง

เย็น              รับประทานอาหารค่ำ  (แนะนำอาหารพื้นเมืองพร้อมชมการแสดงจากชาวเนปาลี)  

(ค่าอาหารไม่รวมในรายการ)

 

วันที่ 10         กาฐมัณฑุ – กรุงเทพฯ                                                              (B/-/-)

เช้า               หลังรับประทานอาหารเช้า

ออกเดินทางสู่สนามบินตรีภูวัน กาฐมัณฑุ เพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ

                   สายการบินไทย  TG 320  (กาฐมัณฑุ 13.50 - กรุงเทพ 18.25  )

เนปาลแอร์ไลน์   RA 401  (กาฐมัณฑุ 11.45 - กรุงเทพ 16.05  )

เย็น               กลับถึงกรุงเทพโดยสวัสดิภาพ

ราคา   20,900 บาท/ท่าน

 

อัตราค่าบริการรวม:

- บริการรถรับ-ส่ง สนามบิน โรงแรม

- โรงแรมในกาฐมัณฑุ  พร้อมอาหารเช้า ( ไม่รวมมื้อเที่ยง-เย็น ที่กาฐมัณฑุ)

- ที่พักทุกคืนระหว่างการเทรคกิ้ง ซึ่งจะเป็นทีพักแบบลอด์จ  

- ค่าทำใบอนุญาตเทรคกิ้ง (TIMS Permit )

- ค่าอาหารทุกมื้อ และน้ำดื่ม เฉพาะระหว่างการเดินเทรคกิ้ง ( ต้องนำกระติกน้ำไปเอง )             

- ไกด์เนปาล 1 คน และลูกหาบจัดให้เหมาะสมตามจำนวนผู้เดินทาง เช่น 5 คน ต่อลูกหาบ 2 คน

- ค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่า ประเทศเนปาล

- อุปกรณ์สำหรับลูกหาบและไกด์ที่จำเป็นสำหรับการเทรคกิ้ง

- ประกันอุบัติเหตุเดินทาง 2 ท่าน มูลค่า 2,000,000 บาท แถมการช่วยเหลือด้วยเฮลิคอปเตอร์

   (emergency rescue)


ค่าบริการไม่รวม:

- ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัดระหว่างประเทศ (กรุงเทพ-กาฐมัณฑุ-กรุงเทพ)

- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวระหว่างการเดินทาง

- เครื่องดื่มน้ำอัดลมและน้ำแร่ขวด

- เครื่องดื่มอัลกอฮอลล์

- ทิปไกด์ตามความพอใจในบริการ

- อาหารกลางวันและเย็นในกาฐมัณฑุ

- ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่ไม่ได้กล่าวไว้ข้างต้น

 

คำแนะนำ : 

- ควรเตรียมกระเป๋าน้ำร้อนสำหรับเวลานอนและผ้าคลุมด้านในถุงนอนเพิ่มความอบอุ่น

- ถุงนอน ( เช่า หรือนำไปเอง ถ้ามี)

 

การยกเลิกทริป
บจก.ซี-ฮิลล์ มาเนีย แทรเวล  ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่าย และค่าดำเนินการ กรณีผู้สมัครทริป ยกเลิกการเดินทางด้วยตัวเอง

 

การทำวีซ่า จัดส่ง(หรือนัดรับ) หนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต ที่มีอายุเหลือ มากกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง     

                 มีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า และ รูปถ่ายสี 2 นิ้ว 4 รูปหน้าตรงไม่สวมแว่น

 

***โปรแกรม อาจปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของเวลาและสถานที่โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้จะยึดถือและคำนึงถึงผลประโยชน์ตลอดจนความปลอดภัยของผู้ร่วมทางเป็น สำคัญ***

 

 

ขอบคุณที่อุดหนุน

 

บริษัท ซี-ฮิลล์ มาเนีย แทรเวล จำกัด

111/1 ห้อง 1 ซอยสุขุมวิท 55 (ทองหล่อ5) แขวงคลองตันหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพ 10110
โทร 02-392-9220 / 086-330-5660แฟกซ์ 02-392-9221
All site contents copyright ©2007-2010