ประกาศ !!! คนไทยไปญี่ปุ่นไม่ต้องขอวีซ่าแล้วจ้า สนใจไปเที่ยวเอง มีบริการรับจองห้องพักที่ญี่ปุ่น ราคาพิเศษ ติดต่อได้ที่ 02-392-9220

กระดานข่าว

โปรโมชั่น

Hi...Sapporo 5D3N

ทะเลสาบโทยะ - ภูเขาไฟโชวะ

หมีสีน้ำตาล - หมู่บ้านไอนุ 

หุบเขาจิโกกุดานิ - โนโบริเบทสึ

โอตารุ - ซัปโปโร

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม....

โปรแกรมทัวร์

 

สวนสนุกล๊อตเต้เวิลด์

รายละเอียด

 

เทรคกิ้ง :  อันนาปุรณะ เบส แคมป์ ( Annapurna Base Camp )

โปรแกรมทริปเทรคกิ้งอันนาปุรณะเบสแคมป์ (ABC) เป็นเส้นทาง เดินเท้า แบบเทรคกิ้งล้วนๆ แต่ละจุดสวยและมีความโดดเด่นในตัว  ความงามตามธรรมชาติในเส้นทางนี้เข้าถึงด้วยการเดินเท่านั้น เดินกันแบบจริงจัง แต่ก็เป็นครั้งหนึ่งในชีวิตพิชิตหนึ่งในยอดเขาสูงระดับโลก  ประจันหน้ากับยอดเขาอันนาปุรณะ พิสูจน์ศักยภาพ สมรรถภาพของตนเอง ต้องต่อสู้ทั้งความสูง ความหนาว ความเหนื่อย และความหิว(ในบางเวลา)

ทริปนี้เป็นการเดินแบบมาราธอนไต่ระดับความสูง กว่า 4,000 เมตร เหมาะสำหรับผู้ที่รักการเดิน การผจญภัย ธรรมชาติ แสงแดด และความหนาว ไม่กลัวเหนื่อย ไม่กลัวลำบาก ขอแนะนำให้เข้าฟิตเนส ฟิตร่างกายก่อนเดินทางอย่างจริงจัง  และขอเน้นว่าท่านต้องเตรียมความพร้อมทั้งร่างกาย และจิตใจ ไหนจะที่พัก และอาหารที่มีบริการจำกัด  บนเส้นทางการเดินทางที่แสนจะบีบหัวใจเหลือเกิน แต่ถ้าเราสามารถไปถึง และกลับมาได้ ถึงจะเหนื่อยขนาดไหน แต่เราก็จะชนะใจตนเอง  และได้ชื่อว่า “ผมทำได้ / ฉันทำได้ ” เป็น “ความภูมิใจที่ยิ่งใหญ่และไม่สามารถซื้อหาได้ 

วันที่ 1           กรุงเทพฯ – กาฐมัณฑุ                                                           ( -/-/- )                 

เช้า              ลูกค้าเดินทางเอง    ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ

                   สายการบินไทย  TG 319 (กรุงเทพ 10.30 - กาฐมัณฑุ 12.45 ) ชั้น 4 ประตู   2 เคาน์เตอร์ D

เนปาลแอร์ไลน์   RA 402 (กรุงเทพ 17.10 - กาฐมัณฑุ 19.20 ) ชั้น 4 ประตู 10 เคาน์เตอร์ W 

                   ( ควรไปถึงสนามบินก่อนเวลาอย่างน้อย  2 ชั่วโมง ) 

บ่าย              ถึงท่าอากาศยานตรีภูวัน เมืองกาฐมัณฑุ ประเทศเนปาล (เวลาของเนปาล ช้ากว่าเมืองไทย

1.15 ชั่วโมง) ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อย เจ้าหน้าที่ถือป้ายชื่อลูกค้ารอต้อนรับบริเวณประตูทางออก)   

เย็น              นำท่านเดินทางกลับที่พัก ทาเมล อีโค รีสอร์ท (Thamel Eco Resort) หรือเทียบเท่า

 

วันที่ 2           เมืองกาฐมัณฑุ – พระมหาเจดีย์พุทธนาถ – วัดปศุปฏินาถ- สถูปสวยัมภูนาถ - ย่านทาเมล     ( -/-/B)  

เช้า               รับประทานอาหารเช้า  

หลังอาหารเช้านำท่านนมัสการ พระมหาเจดีย์พุทธนาถ (BOUDHANATH) สถูปเจดีย์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศเนปาล ชมลักษณะพิศษของสถูปเนปาลที่ประดับภาพเขียนดวงตาแห่งความรอบรู้ทั้ง สี่ด้านที่บัลลังก์เหนือองค์ระฆัง (รูปกะทะคว่ำ) บริเวณรอบพระสถูปพุทธนาถเป็นที่อยู่ของชาวทิเบตอพยพจำนวนมากถึง 12,000 คน

จากนั้นเดินทางสู่ วัดปศุปฏินาถ (Pashupatinath Temple) ตั้งอยู่ห่างจากกรุงกาฐมัณฑุไปทางทิศตะวันออกประมาณ 5 กิโลเมตร ตัววัดสร้างขึ้นมาในสมัยกษัตริย์แห่งราชวงศ์มลละ เพื่อถวายแด่พระศิวะในภาคขององค์ปศุปฏินาถ ตั้งอยู่ริมแม่น้ำพัคมาตี (Bagmati River) ซึ่งมีความศักดิ์สิทธิ์เปรียบเทียบเสมือนแม่น้ำคงคาแห่งเมืองพาราณสี ประเทศอินเดีย เพราะแม่น้ำสายนี้จะไหลไปรวมกับแม่น้ำคงคานั้นเอง

เที่ยง             แวะรับประทานอาหารเที่ยงตามอัธยาศัย (ค่าอาหารไม่รวมในรายการ)

อิ่มกันแล้ว เดินทางสู่ สถูปสวยัมภูนาถ(SWAYAMBHUNATH) หรือ วัดลิง ซึ่งสร้างขึ้นในรัชสมัยของพระเจ้ามานะเทวะ ในปีพ.ศ. 963 องค์เจดีย์มีอายุกว่า 2,000 ปี องค์สถูปเป็นทรงโอคว่ำขนาดใหญ่ที่มีสีขาวนวลตา เหนือองค์สถูปขึ้นไปเป็นแทนบัลลังก์สี่เหลี่ยมทั้งสี่ด้านมีภาพเขียนสีรูป “ดวงตาแห่งปัญญา” สถูปแห่งนี้เป็นสถูปที่เก่าแก่ที่สุดของประเทศเนปาล และได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโกในปี พ.ศ.2522 ชม วัดธิเบต และ วัดภูฎาน ที่เป็นวัดอยู่ในเจดีย์สวยัมภูวนาถ และนำเข้าสู่ จตุรัสเดอร์บาร์ (DURBAR SQUARE) ลานกว้างบริเวณพระราชวังโบราณ จากนั้นนำท่านช้อปปิ้งซื้อสินค้าพื้นเมือง ย่านทาเมล (คล้ายกับถนนข้าวสารในเมืองไทย) สินค้าที่น่าสนใจ อาทิเช่น โปสการ์ดรูปวิวทิวทัศน์และสถานที่ท่องเที่ยว รองเท้า ผ้าคลุมไหล่ พรม กระเป๋านานาชนิด หมวกไหมพรม เสื้อยืด ฯลฯ 

18.30 น.         แนะนำอาหารเย็นแบบอาหารพื้นเมือง  (ค่าอาหารไม่รวมในรายการ)

                   พักผ่อนตามอัธยาศัย

 

วันที่ 3                     เมืองโภครา - ทะเลสาบเฟวา                                                 ( -/-/B )

เช้า               รับประทานอาหารเช้า

ได้เวลาสมควร เดินทางสู่เมืองโภครา  ห่างจากกรุงกาฐมัณฑุไปทางทิศตะวันตก 200 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางโดยรถโดยสาร  ใช้เวลาประมาณ 5 ชั่วโ มง ลัดเลาะไปตามหุบเขา  เนินเขา และสายน้ำ  นับเป็นเส้นทางที่ท่านจะได้ดื่มด่ำธรรมชาติบริสุทธิ์ระหว่างทาง    

เที่ยง             หยุดพักระหว่างทาง แวะรับประทานอาหารเที่ยง จากนั้นเดินทางต่อถึงปลายทางเมืองโภครา

ซึ่งเป็นเมืองท่องเที่ยวยอดนิยมอันดับ 2 รองจากกาฐมัณฑุ

16.00           พาท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรมวิวพ้อยท์ (View Point Hotel) หรือ โรงแรมสเปล็นดิดวิว

(Splendid View Hotel)  หากมีเวลา  พาท่านเที่ยวชมทะเลสาบเฟวา  ทะเลสาบน้ำจืดขนาดใหญ่เป็นอันดับสองของเนปาล   หรือหากท่านใดอยากเปลี่ยนบรรยากาศนั่งเรือล่องทะเลสาบ ก็เป็นกิจกรรมพิเศษที่สามารถเพิ่มเติมได้  ( เรือพาย นั่งได้ลำละ 4 คน ) 

 

18.30           แนะนำร้านอาหารค่ำ   (ค่าอาหารไม่รวมในรายการ)  จากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย

เตรียมร่างกายให้พร้อมสำหรับการเดินขึ้นเขาเพื่อพิชิตยอดเขาอันนาปุรณะในวันร่งนี้

 

วันที่ 4                     เมือง นายาปุล Nayapul – ทิเคดดุงกา Tikhedhunga                  ( B/L/D)

เช้า            จากนั้นถึงเวลาเริ่มต้นผจญภัยครั้งหนึ่งในชีวิต  พิชิต 1 ใน 10 ยอดเขาที่สูงสุดในโลก  นำท่านสู่จุดเริ่มเดินเทรคกิ้ง สู่เทือกเขาอันนาปุรณะ (Annpurna Base Camp – ABC)  เส้นทางนายาปุล (Nayapul) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1  ชั่วโมง 30 นาที  และเริ่มเดินเท้าสู่ Tikhedhunga ซึ่งจะไต่ระดับความสูงถึง 1665 ม. จากระดับน้ำทะเล  ใช้เวลาเฉลี่ยประมาณ  4-5 ชั่วโมง

เย็น              ถึงที่พัก  พักผ่อนตามอัธยาศัย

 

วันที่ 5                      โกเรพานี่ Ghorepani                                                                    ( B/L/D)

เช้า               ออกเดินเทรคกิ้งขึ้น โกเรพานี่ (Ghorepani)  อยู่ในระดับ 2874 เมตร จากระดับน้ำทะเล

ใช้เวลาประมาณ 5 -6  ชั่วโมง แล้วแต่กำลังกายของแต่ละคน    เส้นทางนี้ ไม่ชัน และทิวทัศน์สวยงาม มีกุหลาบพันปีเยอะระหว่างทาง (แล้วแต่ช่วงเวลาการเดินทาง)  

เย็น              รับประทานอาหารค่ำบริเวณที่พัก  และรีบพักผ่อนเอาแรงเพื่อวันรุ่งขึ้น 

ห้องพักอาจจะไม่ดีมาก แต่สะอาดและอยู่ได้   สำหรับเส้นทางเทรคกิ้ง ตัวเลือกจะมีไม่มาก

 

วันที่ 6                      โกเรพานี่  - - พูนฮิล Tadapani                                             ( B/L/D)

04.00 .       เริ่มออกเดินจาก ที่พักเช้ามืด ระยะทางประมาณ 1 ก.ม.  ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมงครึ่ง    ทิวทัศน์สุดอลังการ บนพูนฮิล (Poon Hill : 3210 ม.)  ชมแสงสีทอง สะท้อนยอดภูเขาหิมะ

                    ทีละลูกๆ   Dhualakhiri, Nilgiri, Anna I ถึง Anna IIII และ มัชชาปูเชรย์ หรือ ยอดเขาหางปลา แล้วกลับลงมาทานอาหารเช้าที่ที่พัก พักผ่อนเล็กน้อย 

จากนั้น ออกเดินทางสู่ Tadapani  เส้นทางไม่ชันมาก ผ่านดงกุหลาบพันปี  จนถึงหมู่บ้าน Tadapani  ที่ระดับความสูง จากระดับน้ำทะเล 2600 เมตร

เย็น              อาหารเย็นที่ที่พัก ที่นี่ท่านจะได้ชมวิวของเทือกเขามัชชาปูเชรย์ที่โดดเด่น อลังการมาก

 

วันที่ 7                      Chhomrong                                                                    ( D/L/B )

เช้า               รับประทานอาหารเช้า

หลังอาหารเช้า ก็ออกเดินกันต่อผ่านดงกุหลาบพันปี และป่าสนและพันธุ์ไม้แปลกตาสารพัด   จุดมุ่งหมายอยู่ที่ Chomrong  ความสูง 2100 เมตร   ใช้เวลาประมาณ 6 ชั่วโมง

 

วันที่ 8                      หิมาลายา ( Himalaya)                                                       ( D/L/B )

เช้า               ทานอาหารเช้าแล้ว ออกเดินทางกันต่อ   วันนี้ ยังเป็นช่วงขาขึ้น แต่ทิวทัศน์ก็เริ่มเปลี่ยนไป พ้นจากป่า และกุหลาบพันปี แต่ก็ยังอยู่ในหุบเขาของสายน้ำ Modi Khola  ความสูงวันนี้เราจะไต่ขึ้นไปอยู่ประมาณ 2900 เมตร

กลางวัน        พักรับประทานอาหารกลางวันระหว่างทาง 

บ่าย              เดินต่อไปให้ถึงจุดหมาย ผ่านเมืองโดบัน (DOBAN) ไปอีกซักระยะก็จะถึงหิมาลายา

 

วันที่ 9                      เทรคกิ้งสู่  Annapurma Base Camp                                      ( D/L/B )

เช้า               ชมแสงเช้า ท่ามกลางดงยอดเขาที่ปกคลุมด้วยหิมะ ด้วยความสูงระดับนี้  บางท่านอาจมีอาการ Attiitude Sickness  หรืออาการป่วย จากระดับความสูง  อาจจะต้องชะลอการเดินให้ช้าลง และ มัชชาปูเชรย์ เบสแคมป์  ก็ตระหง่านรออยู่เบื้องหน้า ณ ความสูงระดับ 3700 ม.

เที่ยง             พักรับประทานอาหารกลางวันระหว่างทาง  เดินต่อจนกระทั่งถึงจุดสูงสุดความสำเร็จของเส้นทางนี้ ABC หรือ Annapurna Base camp  จากความพยายามตลอด 9 วัน  ในที่สุดทุกท่านก็ได้พิชิตหนึ่งในยอดเขาที่สูงที่สุดในโลก ชมวิวทิวทัศน์และถ่ายรูปเป็นที่ระลึก ครั้งหนึ่งในชีวิต  และใช้เวลาปรับตัวกับความสูงระดับ  4130 เมตร   ท่ามกลางยอดของภูเขาหิมะ และอากาศที่หนาวเย็น

 

วันที่ 10         ABC - Bamboo                                                                  ( D/L/B )

เช้า               อรุณสวัสดิ์ยามเช้า   วันนี้ได้ Slow Life กันบ้าง   ได้เวลาเดินทางเป็นช่วงขาลง 

จุดหมายเดินลงจาก Annapurna Base Camp ไปยัง Bamboo (ความสูง 2335m)

ใช้ระยะเวลาประมาณ 6 ชั่วโมง

วันที่ 11          Bamboo- Jhinu                                                                 ( D/L/B )

เช้า               หลังรับประทานอาหารเช้าแล้ว ก็มุ่งมั่นเดินทางกลับ          

ผ่าน Khudi Ghar – Sinuwa แล้วขอเลยไปอีกหน่อย ไปจบที่เมือง บ่อน้ำร้อน Jhinu ที่ระดับความสูง 1780 ม. ได้อาบน้ำอุ่นให้สบายตัว   หลังจากไม่ได้อาบน้ำมาหลายวัน นับเป็นกำลังใจที่ดีที่อยากให้ถึงจุดหมายเร็วขึ้น

 

วันที่ 12          Jhinu - Pothana                                                               ( D/L/B )

หลังจากเดินอย่างหักโหมมาหลายวัน ร่างกายอ่อนล้า  วันนี้ออกเดินทางเรื่อยๆ อยู่ที่ระดับความสูง  1890 ม.  จุดหมายปลายทางคือ Pothana 

 

วันที่ 13           Pothana – Phedi - โภครา Pokhara                                     ( -/-/-B )

เช้าตรู่          เราจะเดินยาวมุ่งหน้าสู่ Phedi  และเดินทางกลับสู่โภครา  Pokhara ในวันเดียว 

 

เย็น              อาหารเย็นอร่อยๆ   กับห้องพักดีๆ  เตียงนุ่มๆ อาหารอร่อยๆ เป็นรางวัลสำหรับผู้พิชิต ABC แล้ว

 

วันที่ 14           โภครา - กาฐมัณฑุ                                                            ( D/-/B )

เช้า               ออกเดินทางจากโภครา เดินทางกลับสู่กาฐมัณฑุ   อิสระตามอัธยาศัย  ช้อปปิ้ง

เย็น              รับประทานอาหารค่ำ  (แนะนำอาหารพื้นเมืองพร้อมชมการแสดงจากชาวเนปาลี)

 

วันที่ 15         กาฐมัณฑุ- กรุงเทพ                                                              ( -/-/B )

เช้า               หลังรับประทานอาหารเช้า

ออกเดินทางสู่สนามบินตรีภูวัน กาฐมัณฑุ เพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ

                   สายการบินไทย  TG 320  (กาฐมัณฑุ 13.50 - กรุงเทพ 18.25  )

เนปาลแอร์ไลน์   RA 401  (กาฐมัณฑุ 11.45 - กรุงเทพ 16.05  )

เย็น               กลับถึงกรุงเทพโดยสวัสดิภาพ

ราคา   30,900 บาท/ท่าน

อัตราค่าบริการรวม:

- บริการรถรับ-ส่ง สนามบิน โรงแรม

- โรงแรมในกาฐมัณฑุ  พร้อมอาหารเช้า ( ไม่รวมมื้อเที่ยง-เย็น ที่กาฐมัณฑุ)

- ที่พักทุกคืนระหว่างการเทรคกิ้ง ซึ่งจะเป็นทีพักแบบลอด์จ  

- ค่าทำใบอนุญาตเทรคกิ้ง (TIMS Permit )

- ค่าอาหารทุกมื้อ และน้ำดื่ม เฉพาะระหว่างการเดินเทรคกิ้ง ( ต้องนำกระติกน้ำไปเอง )             

- ไกด์เนปาล 1 คน และลูกหาบจัดให้เหมาะสมตามจำนวนผู้เดินทาง เช่น 5 คน ต่อลูกหาบ 2 คน

- ค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่า ประเทศเนปาล

- อุปกรณ์สำหรับลูกหาบและไกด์ที่จำเป็นสำหรับการเทรคกิ้ง

- ประกันอุบัติเหตุเดินทาง 2 ท่าน มูลค่า 2,000,000 บาท แถมการช่วยเหลือด้วยเฮลิคอปเตอร์

   (emergency rescue)


ค่าบริการไม่รวม:

- ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัดระหว่างประเทศ (กรุงเทพ-กาฐมัณฑุ-กรุงเทพ)

- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวระหว่างการเดินทาง

- เครื่องดื่มน้ำอัดลมและน้ำแร่ขวด

- เครื่องดื่มอัลกอฮอลล์

- ทิปไกด์ตามความพอใจในบริการ

- อาหารกลางวันและเย็นในกาฐมัณฑุ

- ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่ไม่ได้กล่าวไว้ข้างต้น

 

คำแนะนำ : 

- ควรเตรียมกระเป๋าน้ำร้อนสำหรับเวลานอนและผ้าคลุมด้านในถุงนอนเพิ่มความอบอุ่น

- ถุงนอน ( เช่า หรือนำไปเอง ถ้ามี)

 

การยกเลิกทริป
บจก.ซี-ฮิลล์ มาเนีย แทรเวล  ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่าย และค่าดำเนินการ กรณีผู้สมัครทริป ยกเลิกการเดินทางด้วยตัวเอง

 

การทำวีซ่า จัดส่ง(หรือนัดรับ) หนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต ที่มีอายุเหลือ มากกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง     

                 มีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า และ รูปถ่ายสี 2 นิ้ว 4 รูปหน้าตรงไม่สวมแว่น

 

***โปรแกรม อาจปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของเวลาและสถานที่โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้จะยึดถือและคำนึงถึงผลประโยชน์ตลอดจนความปลอดภัยของผู้ร่วมทางเป็น สำคัญ***

 

 

ขอบคุณที่อุดหนุน

 

บริษัท ซี-ฮิลล์ มาเนีย แทรเวล จำกัด

111/1 ห้อง 1 ซอยสุขุมวิท 55 (ทองหล่อ5) แขวงคลองตันหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพ 10110
โทร 02-392-9220 / 086-330-5660แฟกซ์ 02-392-9221
All site contents copyright ©2007-2010