ประกาศ !!! คนไทยไปญี่ปุ่นไม่ต้องขอวีซ่าแล้วจ้า สนใจไปเที่ยวเอง มีบริการรับจองห้องพักที่ญี่ปุ่น ราคาพิเศษ ติดต่อได้ที่ 02-392-9220

กระดานข่าว

โปรโมชั่น

Hi...Sapporo 5D3N

ทะเลสาบโทยะ - ภูเขาไฟโชวะ

หมีสีน้ำตาล - หมู่บ้านไอนุ 

หุบเขาจิโกกุดานิ - โนโบริเบทสึ

โอตารุ - ซัปโปโร

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม....

โปรแกรมทัวร์

 

สวนสนุกล๊อตเต้เวิลด์

รายละเอียด

 

NEPAL 5 : โปรแกรม กาฐมัณฑุ-โภครา เทรคกิ้งซารังโก๊ต 5 วัน 4 คืน

วันที่ 1                     กรุงเทพฯ – กาฐมัณฑุ                                                                                                                                            (-/-/-)

เช้า                           ลูกค้าเดินทางเอง    ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ

                                สายการบินไทย  TG 319 (กรุงเทพ 10.30 - กาฐมัณฑุ 12.45 ) ชั้น 4 ประตู   2 เคาน์เตอร์ D

เนปาลแอร์ไลน์   RA 402 (กรุงเทพ 17.10 - กาฐมัณฑุ 19.20 ) ชั้น 4 ประตู 10 เคาน์เตอร์ W

( ควรไปถึงสนามบินก่อนเวลาอย่างน้อย  2 ชั่วโมง )

บ่าย                          ถึงท่าอากาศยานตรีภูวัน เมืองกาฐมัณฑุ ประเทศเนปาล (เวลาของเนปาล ช้ากว่าเมืองไทย1.15 ชั่วโมง) เจ้าหน้าที่รอต้อนรับ

เย็น                          นำท่านเดินทางกลับที่พัก ทาเมล อีโค รีสอร์ท (Thamel Eco Resort) หรือเทียบเท่า

วันที่ 2                     กาฐมัณฑุ – โภครา                                                                                                                                                 (B/-/-) 

เช้า                           รับประทานอาหารเช้า

                                ได้เวลาสมควร  นำท่านสู่สนามบินภายในประเทศ  เดินทางสู่เมืองโภครา (ใช้เวลาประมาณ 40 นาที)  

ถึงโภครา   พาท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรมวิวพ้อยท์ (View Point Hotel) หรือ โรงแรมสเปล็นดิดวิว พักผ่อนตามอัธยาศัย

แนะนำร้านอาหารกลางวัน  (ค่าอาหารไม่รวมในรายการ) 

บ่าย                          พาท่านชมทะเลสาบเฟวา  ชมวิวภูเขาหิมาลัยสะท้อนน้ำ  สามารถเปลี่ยนบรรยากาศนั่งเรือพาย  ล่องทะเลสาบ (Optional Tour)  

                                ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง 

18.30 น.                  อาหารเย็น (ค่าอาหารไม่รวมในรายการ)  พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 3                     ซารังโก๊ต                                                                                                                                                                (B/-/-) 

05.00 น.                   ออกเดินทางสู่ยอดเขาซารังโก๊ต (Sarangkot)  ออกกำลังกายด้วยการเดินเท้าขึ้นบันไดสู่เนินเขาสูง 1,592 เมตรจากระดับน้ำทะเล  หนึ่งในจุดชมพระอาทิตย์ขึ้นที่ได้รับการยกย่องว่า "สวยที่สุดแห่งหนึ่งของโลก" ชมแสงแดดกระทบยอดเขาหิมาลัยเป็นสีทองสุดประทับใจ   ณ จุดนี้ ท่านสามารถมองเห็น เขามัจฉาปูชาเร, เขาอันนะปุรณะ 1, อันนะปรณะ 2 และแนวเทือกเขาหิมาลัย ทอดตัวเป็นแนวยาวตัดกับขอบฟ้ากว้างสุดสายตา

                                แวะรับประทานอาหารระหว่างทาง (ค่าอาหารไม่รวมในรายการ)  และสนุกกับการเทรคกิ้งชมธรรมชาติ และวิถีชีวิตชนพื้นเมือง

บ่าย                          หากมีเวลาพาท่านชมน้ำตกเทวี เป็นน้ำตกที่ทิ้งตัวจากลำธารลงสู่ช่องเขาเบื้องล่างลึกลงไปกว่า 100 เมตร นับว่าเป็นน้ำตกที่มีความลึกที่สุด

เย็น                          อาหารเย็น (ค่าอาหารไม่รวมในรายการ) 

วันที่ 4                     โภครา – กาฐมัณฑุ                                                                                                                                                 (B/-/-) 

เช้า                           รับประทานอาหารเช้า  จากนั้นนำท่านสู่สนามบิน เพื่อเดินทางกลับสู่กาฐมัณฑุ 

เมื่อถึงกาฐมัณฑุ  นำท่านสู่ที่พัก  และอิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองย่านทาเมล (Thamel) แหล่งช้อปปิ้งใจกลางเมืองขึ้นชื่อ โดยเฉพาะสินค้าจำพวกหัตถกรรมพื้นเมือง เครื่องประดับที่ทำจากหินต่างๆ และอุปกรณ์สำหรับเทรคกิ้ง ฯลฯ  นอกจากนี้สองข้างทางเต็มไปด้วยร้านอาหารนานาชาติ ร้านขายของ ร้านอิเตอร์เน็ต ฯลฯ

เย็น                          อาหารเย็น (ค่าอาหารไม่รวมในรายการ) 

วันที่ 5                     กาฐมัณฑุ – กรุงเทพ                                                                                                                                              (B/-/-) 

เช้า                           รับประทานอาหารเช้า  ชมพระอาทิตย์ขึ้นเหนือเทือกเขาหิมาลัย จากหน้าต่างห้องนอนของท่าน สูดอากาศบริสุทธิ์

และสัมผัสธรรมชาติอย่างใกล้ชิด ได้เวลาอันสมควร เดินทางกลับสู่เมือง กาฐมัณฑุ  เพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ        

สายการบินไทย   TG 320  (กาฐมัณฑุ 13.50 - กรุงเทพ 18.25  )

                                เนปาลแอร์ไลน์    RA 401  (กาฐมัณฑุ 11.45 - กรุงเทพ 16.05  )

เย็น                          กลับถึงกรุงเทพโดยสวัสดิภาพ

 

ราคา   19,900  บาท/ท่าน

อัตราค่าบริการรวม:

- ค่าตั๋วเครื่องบินโดยสารภายในประเทศ (กาฐมัณฑุ-โภครา-กาฐมัณฑุ)

- บริการรถรับส่งสนามบิน และโรงแรม (ในกาฐมัณฑุ และโภครา)

- ที่พัก 4 คืน (พักห้องละ 2 ท่าน) พร้อมอาหารเช้า ( ไม่รวมมื้อเที่ยง-เย็น)

- ค่าธรรมเนียมเข้าอุทยาน และสถานที่ท่องเที่ยวตามที่ระบุในรายการ

- ไกด์ท้องถิ่นชาวเนปาล (พูดภาษาอังกฤษ)

- ค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่าเนปาล

- ประกันอุบัติเหตุเดินทาง 2 ท่าน มูลค่า 2,000,000 บาท แถมการช่วยเหลือด้วยเฮลิคอปเตอร์     (emergency rescue)

- เดินทางได้ตั๋งแต่ 1 มีนาคม 2556 – 28 กุมภาพันธ์ 2557

 

อัตราค่าบริการไม่รวม: 

- ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัดระหว่างประเทศ (กรุงเทพ-กาฐมัณฑุ-กรุงเทพ)

- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวระหว่างการเดินทาง

- เครื่องดื่มน้ำอัดลมและน้ำแร่ขวด

- เครื่องดื่มอัลกอฮอลล์

- ทิปไกด์ตามความพอใจในบริการ

- อาหารกลางวันและเย็น

- ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่ไม่ได้กล่าวไว้ข้างต้น

- Optional Tour : sightseeing ในกาฐมัณฑุ

 

 

 

 

 

ขอบคุณที่อุดหนุน

 

บริษัท ซี-ฮิลล์ มาเนีย แทรเวล จำกัด

111/1 ห้อง 1 ซอยสุขุมวิท 55 (ทองหล่อ5) แขวงคลองตันหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพ 10110
โทร 02-392-9220 / 086-330-5660แฟกซ์ 02-392-9221
All site contents copyright ©2007-2010