ประกาศ !!! คนไทยไปญี่ปุ่นไม่ต้องขอวีซ่าแล้วจ้า สนใจไปเที่ยวเอง มีบริการรับจองห้องพักที่ญี่ปุ่น ราคาพิเศษ ติดต่อได้ที่ 02-392-9220

กระดานข่าว

โปรโมชั่น

Hi...Sapporo 5D3N

ทะเลสาบโทยะ - ภูเขาไฟโชวะ

หมีสีน้ำตาล - หมู่บ้านไอนุ 

หุบเขาจิโกกุดานิ - โนโบริเบทสึ

โอตารุ - ซัปโปโร

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม....

โปรแกรมทัวร์

 

สวนสนุกล๊อตเต้เวิลด์

รายละเอียด

โปรแกรม Kathmandu Valley Tour 4 วัน 3 คืน

วันที่ 1                   กรุงเทพฯ – กาฐมัณฑุ                                                       (-/-/-)

เช้า              ลูกค้าเดินทางเอง    ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ

                   สายการบินไทย  TG 319 (กรุงเทพ 10.30 - กาฐมัณฑุ 12.45 ) ชั้น 4 ประตู   2 เคาน์เตอร์ D

เนปาลแอร์ไลน์   RA 402 (กรุงเทพ 17.10 - กาฐมัณฑุ 19.20 ) ชั้น 4 ประตู 10 เคาน์เตอร์ W 

                   ( ควรไปถึงสนามบินก่อนเวลาอย่างน้อย  2 ชั่วโมง )

บ่าย              ถึงท่าอากาศยานตรีภูวัน เมืองกาฐมัณฑุ ประเทศเนปาล (เวลาของเนปาล ช้ากว่าเมืองไทย

1.15 ชั่วโมง) ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อย เจ้าหน้าที่ถือป้ายชื่อลูกค้ารอต้อนรับบริเวณประตูทางออก)   

เย็น              นำท่านเดินทางกลับที่พัก ทาเมล อีโค รีสอร์ท (Thamel Eco Resort) หรือเทียบเท่า

 

วันที่ 2          นั่งเครื่องบินเล็กชมเมืองกาฐมัณฑุ – พระมหาเจดีย์พุทธนาถ – วัดปศุปฏินาถ 

                   สถูปสวยัมภูนาถ - ย่านทาเมล                                            (B/-/-)

เช้า               รับประทานอาหารเช้า

หลังจากรับประทานอาหารเช้าเรียบร้อย นำท่านเปิดประสบการณ์ใหม่ ตื่นตาตื่นใจกับกิจกรรมพิเศษ นั่งเครื่องบินเล็กชมทัศนียภาพความงดงามของเมืองกาฐมัณฑุและทิวเขาต่างๆ ที่มีชื่อเสียงก้องโลก ของเทือกเขาหิมาลัยที่ปกคลุมด้วยหิมะ อาทิ  Mt.เอเวอร์เรส( Everest)  Mt.Nuptse , Mt.Pumari  เป็นต้น         

 

เที่ยง             อาหารเที่ยง (ค่าอาหารไม่รวมในรายการ) 

หลักจากนั้นนำนมัสการ พระมหาเจดีย์พุทธนาถ (BOUDHANATH) สถูปเจดีย์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศเนปาล ชมลักษณะพิเศษของสถูปเนปาลที่ประดับภาพเขียนดวงตาแห่งความรอบรู้ทั้งสี่ด้านที่บัลลังก์เหนือองค์ระฆัง (รูปกะทะคว่ำ) บริเวณรอบพระสถูปพุทธนาถเป็นที่อยู่ของชาวทิเบตอพยพจานวนมากถึง 12,000 คน จากนั้นนำท่านสู่ วัดปศุปฏินาถ (Pashupatinath Temple) ตั้งอยู่ห่างจากกรุงกาฐมัณฑุไปทางทิศตะวันออกประมาณ 5 กิโลเมตร ตัววัดสร้างขึ้นมาในสมัยกษัตริย์แห่งราชวงศ์มลละ เพื่อถวายแด่พระศิวะในภาคขององค์ปศุปฏินาถ ตั้งอยู่ริมแม่น้ำพัคมาตี (Bagmati River) ซึ่งมีความศักดิ์สิทธิ์เปรียบเทียบเสมือนแม่น้ำคงคาแห่งเมืองพาราณสี ประเทศอินเดีย เพราะแม่น้ำสายนี้จะไหลไปรวมกับแม่น้ำคงคานั้นเอง

เดินทางสู่ สถูปสวยัมภูนาถ(SWAYAMBHUNATH) หรือ วัดลิง ซึ่งสร้างขึ้นในรัชสมัยของพระเจ้ามานะเทวะ ในปีพ.ศ. 963 องค์เจดีย์มีอายุกว่า 2,000 ปี องค์สถูปสีขาวนวลตา เหนือองค์สถูปเป็นบัลลังก์สี่เหลี่ยมทั้งสี่ด้านมีภาพเขียนสีรูป “ดวงตาแห่งปัญญา” สถูปแห่งนี้เป็นสถูปที่เก่าแก่ที่สุดของประเทศเนปาล และได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโกในปี พ.ศ.2522 ชม วัดธิเบต และ วัดภูฎาน ที่เป็นวัดในบริเวณเดียวกัน  จากนั้นนำเข้าสู่จตุรัสเดอร์บาร์ (DURBAR SQUARE) ลานกว้างบริเวณพระราชวังโบราณ ชมสถาปัตยกรรมแปลกตา   และนำท่านช้อปปิ้งซื้อสินค้าพื้นเมืองต่อ ย่านทาเมล (คล้ายกับถนนข้าวสารในเมืองไทย) สินค้าที่น่าสนใจ อาทิเช่น โปสการ์ดรูปวิวทิวทัศน์และสถานที่ท่องเที่ยว รองเท้า ผ้าคลุมไหล่ พรม กระเป๋านานาชนิด หมวกไหมพรม เสื้อยืด และของที่ระลึก ฯลฯ

 

18.30 น.       อาหารเย็น (ค่าอาหารไม่รวมในรายการ)  พักผ่อนตามอัธยาศัย

 

วันที่ 3          เมืองนากาโก๊ต                                                          (B/-/D) 

เช้า               รับประทานอาหารเช้า

ได้เวลาสมควร  ออกเดินทางสู่ ยอดเขานากาโก๊ต

 

เส้นทางนี้มี OPTIONAL TOUR แนะนำ  ( ค่าทัวร์ $ 20/ท่าน )

เมืองปาทัน (Patan) เมืองที่มีความงามจนได้สมญานามว่า ลลิตปุร์ เมืองนี้ขึ้นชื่อด้านทองเหลือง เมืองนี้มีวัดที่สำคัญอยู่ 3 แห่ง วัดแรก คราบาฮ์ (Kwa Bahal) หรือวิหารทองคำ เป็นวัดทางพุทธศาสนา หลังคามีการประดับอย่างสวยงามด้วยแผ่นทองคำติดเป็นทางยาวจากยอดหลังคาจรดพื้น บนแผ่นทองคำยังการแกะสลักลวดลายให้ดูสวยงดงามดูแปลกตา แผ่นทองนี้เชื่อว่าทอดลงจากสวรรค์ชั้นดาวดึง รองรับพระบาทองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จกลับมายังโลกมนุษย์หลังโปรด พระมารดา อีกทั้งผู้ที่นับถือพุทธศาสนาและพำนักอยู่ในละแวกนี้จะไม่ฆ่าสัตว์ และยังนำมาปล่อยที่วัดนี้เป็นจำนวนมาก มีทั้งนก, เต่า และหนู ส่วนผู้ที่เข้าชมก็ไม่อนุญาตให้นำสิ่งของที่ทำจากหนังสัตว์ เข้าไปภายในวัดนี้ วัดที่ 2 คือ

เจดีย์มหาพุทธ ( Maha Budha) เจดีย์แห่งนี้สร้างเลียนแบบองค์เจดีย์พุทธคยาในเมืองพุทธคยา ประเทศอินเดีย รอบองค์เจดีย์ประดับด้วยกระเบื้องดินเผาสลักรูปพระพุทธเจ้าปางขัดสมาธินับ พันชิ้นเรียงรายจนถึงยอดบน ด้านข้างจะมีวิหารองค์น้อยจำลองรูปสลักตอนประสูติของพระพุทธเจ้า ที่ได้จำลองจากเมืองลุมพินี ประเทศเนปาล ถ้ายังพอมีเวลาและยังไม่เหนื่อยเกินไปเชิญท่านชมวัดที่ 3 คือ วัดกุมบาซอร์ (Kumbeshwar) สร้างตามความเชื่อแบบฮินดู พบในปี 1392 ถือว่าเป็นวัดที่เก่าแก่ที่สุดในเมืองปาทัน แต่ยังคงความสมบูรณ์ และความสวยงามอย่างมากด้วยรูปปูนปั้นเทพเจ้าองค์ต่าง ๆ ทั้ง ยังได้มีการตกแต่งลงสีอย่างงดงาม แบบอินเดีย จากนั้นให้ท่านได้แวะซื้อของที่ระลึกในหมู่บ้านหัตถกรรม ซึ่งจะมีร้านค้าต่าง ๆ อาทิ ร้านจำหน่ายเครื่องประดับ ร้านจำหน่ายพรมของชาวธิเบตที่อพยพมาพำนักในเนปาล พรมที่มีชื่อเสียงมากและเป็นสินค้าส่งออกที่สร้างรายได้ที่ดีนอกจากนี้ยังมี ร้านที่จำหน่ายสินค้าพวกงานไม้และงานทองเหลือง ฯลฯ ที่นี่ราคาอาจไม่ถูกนักแต่คุณภาพดีและเป็นสถานที่ส่งเสริมงานจากกลุ่มแม่บ้าน 

เที่ยง             รับประทานอาหารเที่ยง

จากนั้นออกเดินทางสู่ เทือกเขานากาโก๊ด (Nagarkot Mountain) เพื่อพักผ่อนและชมทัศนียภาพที่งดงามของป่าสน และเทือกเขาสูงหากทัศนวิสัยปลอดโปร่ง จะเห็นยอดเขา

เอเวอร์เรสต์ (MT.EVEREST) ซึ่งเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในโลก (8,848 เมตรจากระดับน้ำทะเล) เปรียบได้ว่าเป็น “มงกุฎของโลก” และยอดเขาอื่นๆ ที่มีความสูงระดับ 7,000 เมตรขึ้นไปอีกหลายยอดตลอดแนวเทือกเขาหิมาลัยตั้งแต่ฝั่งตะวันออกถึง ฝั่งตะวันตก (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศของแต่ละวัน) เดินลัดเลาะตามหมู่บ้าน สัมผัสกับวิถีชีวิตชาวพื้นเมือง

นำท่านเข้าสู่ โรงแรมวิวพ้อยท์ (Hotel View Point) หรือเทียบเท่า

เย็น              รับประทานอาหารเย็น  

 

วันที่ 4                   ยอดเขานากาโก๊ต – กาฐมัณฑุ – กรุงเทพ                             (B/-/-) 

เช้า              รับประทานอาหารเช้า  

ชมพระอาทิตย์รุ่งอรุณเหนือเทือกเขาหิมาลัย จากหน้าต่างห้องนอนของท่าน

สูดอากาศบริสุทธิ์ และดื่มด่ำบรรยากาศ และสัมผัสธรรมชาติอย่างใกล้ชิด

                    ได้เวลาอันสมควร เดินทางกลับสู่เมือง กาฐมัณฑุ    

ออกเดินทางสู่สนามบินตรีภูวัน กาฐมัณฑุ เพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ

                   สายการบินไทย  TG 320  (กาฐมัณฑุ 13.50 - กรุงเทพ 18.25  )

เนปาลแอร์ไลน์   RA 401  (กาฐมัณฑุ 11.45 - กรุงเทพ 16.05  )

เย็น               กลับถึงกรุงเทพโดยสวัสดิภาพ

 

ราคา 14,900 บาท/ท่าน

 

อัตราค่าบริการรวม:

- บริการรถรับส่งสนามบิน และโรงแรม (ในกาฐมัณฑุ)

- ที่พัก 3 คืน (พักห้องละ 2 ท่าน) พร้อมอาหารเช้า ( ไม่รวมมื้อเที่ยง-เย็น ในกาฐมัณฑุ )

- ค่าธรรมเนียมเข้าอุทยาน และสถานที่ท่องเที่ยวตามที่ระบุในรายการ

- ไกด์ท้องถิ่นชาวเนปาล (พูดภาษาอังกฤษ)

- ค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่าเนปาล

- ค่าบริการรถ รับ-ส่ง ตามที่ระบุรายการ ( Non Air Conditon )

- ประกันอุบัติเหตุเดินทาง 2 ท่าน มูลค่า 2,000,000 บาท แถมการช่วยเหลือด้วยเฮลิคอปเตอร์

   (emergency rescue)

 


ค่าบริการไม่รวม:

- ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัดระหว่างประเทศ (กรุงเทพ-กาฐมัณฑุ-กรุงเทพ)

- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวระหว่างการเดินทาง

- เครื่องดื่มน้ำอัดลมและน้ำแร่ขวด

- เครื่องดื่มอัลกอฮอลล์

- ทิปไกด์ตามความพอใจในบริการ

- อาหารกลางวันและเย็นในกาฐมัณฑุ

- ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่ไม่ได้กล่าวไว้ข้างต้น

- Optional Tour ปาทัน : USD20/ท่าน

 

การยกเลิกทริป
บจก.ซี-ฮิลล์ มาเนีย แทรเวล  ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่าย และค่าดำเนินการ กรณีผู้สมัครทริป ยกเลิกการเดินทางด้วยตัวเอง

 

การทำวีซ่า จัดส่ง(หรือนัดรับ) หนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต ที่มีอายุเหลือ มากกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทางมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า และ รูปถ่ายสี 2 นิ้ว 4 รูปหน้าตรงไม่สวมแว่น

 

***โปรแกรม อาจปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของเวลาและสถานที่โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้จะยึดถือและคำนึงถึงผลประโยชน์ตลอดจนความปลอดภัยของผู้ร่วมทางเป็น สำคัญ***

 

ขอบคุณที่อุดหนุน

 

บริษัท ซี-ฮิลล์ มาเนีย แทรเวล จำกัด

111/1 ห้อง 1 ซอยสุขุมวิท 55 (ทองหล่อ5) แขวงคลองตันหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพ 10110
โทร 02-392-9220 / 086-330-5660แฟกซ์ 02-392-9221
All site contents copyright ©2007-2010